| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 13 października 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy2)

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;”;

2) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”, a w przypadku funduszu, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy – odpowiednio rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i spółce zarządzającej” albo rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i zarządzającym z UE”;”;

3) w § 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) firmę i siedzibę spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku zawarcia przez towarzystwo umowy, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy;”;

4) w § 9:

a) w ust. 1:

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, nieobjętych prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI;”,

– dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) skrótowe informacje o stosowanej w towarzystwie polityce wynagrodzeń wraz z informacją, że szczegółowe informacje o tej polityce, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, jeżeli został ustanowiony w towarzystwie, są dostępne na stronie internetowej oraz ze wskazaniem strony internetowej, na której polityka ta jest udostępniona.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku gdy towarzystwo na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy, przekazało zarządzanie funduszem i prowadzenie jego spraw, odpowiednio w rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i spółce zarządzającej” albo rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i zarządzającym z UE” zamieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, pkt 7 lit. a i b i pkt 9, oraz informacje o funkcjach pełnionych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a i b, poza towarzystwem, jeżeli pełnienie przez nie takich funkcji może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu, a ponadto:

1) firmę (nazwę), kraj siedziby, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, z podaniem numerów telekomunikacyjnych, adresu głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej;

2) datę uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE, ze wskazaniem nazwy oraz adresu organu nadzoru w państwie macierzystym wraz z informacją o państwach, w których odpowiednio spółka zarządzająca albo zarządzający z UE są uprawnieni do prowadzenia działalności;

3) wysokość kapitału własnego spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy;

4) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów;

5) imiona i nazwiska:

a) osób odpowiedzialnych za zarządzanie spółką zarządzającą albo zarządzającym z UE, ze wskazaniem pełnionych funkcji,

b) osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami zarządzającymi spółką zarządzającą albo zarządzającym z UE, ze wskazaniem pełnionych funkcji,

c) osób odpowiedzialnych w spółce zarządzającej albo zarządzającym z UE za zarządzanie funduszem;

6) informacje o funkcjach pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 5, poza spółką zarządzającą albo zarządzającym z UE, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu;

7) nazwy innych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE, nieobjętych prospektem;

8) szczegółowe informacje o stosowanej w spółce zarządzającej albo zarządzającym z UE polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, jeżeli został ustanowiony w spółce zarządzającej lub zarządzającym z UE; informacje o stosowanej w spółce zarządzającej lub zarządzającym z UE polityce wynagrodzeń mogą być przedstawione w formie skrótowej, o ile wraz z nimi w prospekcie zostanie zamieszczona informacja, że szczegółowe informacje o tej polityce, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, jeżeli został ustanowiony w spółce zarządzającej lub zarządzającym z UE, są dostępne na stronie internetowej oraz ze wskazaniem strony internetowej, na której polityka ta jest udostępniona.

3. W przypadku gdy towarzystwo na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b ustawy, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich spraw oraz równocześnie nie zarządza innym funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani zbiorczym portfelem papierów wartościowych, a także nie posiada zezwolenia Komisji na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzą jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, odpowiednio w rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i spółce zarządzającej” albo rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i zarządzającym z UE” nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 9.”;

5) w § 10 w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) informację o zasadach i trybie działania zgromadzenia uczestników, o którym mowa w art. 87a albo art. 113a ustawy;”;

6) w § 13 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) lit. b – powinien uwzględniać w szczególności: otwarcie likwidacji funduszu, przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo, przejęcie zarządzania funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE, zmianę depozytariusza lub podmiotu obsługującego fundusz, połączenie funduszu z innym funduszem, przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty i zmianę polityki inwestycyjnej funduszu.”;

7) w § 18:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uczestników funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec towarzystwa, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, w tym zasady wytaczania przez depozytariusza na rzecz uczestników funduszu powództwa, o którym mowa w art. 72a ustawy;”,

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–9 w brzmieniu:

„4) opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza funduszu oraz inną działalnością depozytariusza;

5) informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i ustawy, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;

6) informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j ustawy, któremu przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;

7) opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy;

8) informację, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności – w przypadku, o którym mowa w art. 81i ust. 3 ustawy;

9) zakres i zasady odpowiedzialności depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.”;

8) w § 19:

a) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dane o podmiocie, któremu towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zleciły zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3c w brzmieniu:

„3a) dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub jego częścią zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46 ust. 10 ustawy, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne;

3b) dane o podmiocie, któremu towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zlecili zarządzanie ryzykiem funduszu, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne;

3c) dane o podmiocie, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania ryzykiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46b ust. 3 ustawy, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zlecili prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu;”,

d) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) dane o podmiotach innych niż zarządzające funduszem towarzystwo, spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, którym powierzono czynności wyceny aktywów funduszu, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne.”;

9) w § 22 w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) powierzenia lub przekazania czynności depozytariusza w przypadkach, o których mowa w art. 81i ust. 3 ustawy.”.

§ 2. [Dostosowanie projektu do wymogów rozporządzenia]

Fundusze dostosowują prospekt sporządzony i ogłoszony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wymogów niniejszego rozporządzenia, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 186).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724, 768, 791 i 1089.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »