Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 12 października 2017 r.

o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej]

W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1918) art. 11a otrzymuje brzmienie:

„Art. 11a. Przepisy ustawy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.”.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-27
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw