REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2184

USTAWA

z dnia 27 października 2017 r.

o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej dalej „OSE”, operatora OSE oraz jego zadania.

Art. 2. [Publiczna sieć telekomunikacyjna]

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych, zwanej dalej „szkołą”.

Art. 3. [Cel OSE]

OSE działa w celu:

1) umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu;

2) podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3) umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole.

Rozdział 2

Zadania operatora OSE

Art. 4. [Operator OSE]

Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Art. 5. [Zadania operatora OSE]

Do zadań operatora OSE należy:

1) przygotowanie OSE w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, jej eksploatację, utrzymanie, usuwanie awarii, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;

2) świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;

3) świadczenie szkole usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego;

4) promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;

5) tworzenie i udostępnianie usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych.

Art. 6. [Zezwolenie na świadczenie usługi niespełniającej parametrów określonych w ustawie]

W przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na świadczenie usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek operatora OSE, zawierający:

1) uzasadnienie braku możliwości świadczenia usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, oraz

2) wskazanie maksymalnych parametrów usługi, której świadczenie jest możliwe

– może zezwolić na świadczenie usługi niespełniającej parametrów określonych w art. 5 pkt 2 na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Art. 7. [Harmonogram wskazujący możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług]

1. Operator OSE sporządza i na bieżąco aktualizuje, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, harmonogram wskazujący możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6, uwzględniając informacje o istniejącej i planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie szkole tych usług.

2. Harmonogram udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej operatora OSE.

3. Organ prowadzący szkołę wskazaną w harmonogramie albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, może złożyć do operatora OSE wniosek o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6.

4. Operator OSE rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Organ prowadzący szkołę zapewnia tej szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, jeżeli organ ten albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu:

1) nie złożył do operatora OSE wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wskazania szkoły w harmonogramie lub

2) zaprzestał korzystania z usług operatora OSE, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6.

6. Organ prowadzący szkołę obowiązany zapewnić szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s może złożyć do ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosek o udzielenie zgody na świadczenie usługi niespełniającej parametrów określonych w ust. 5, zawierający:

1) uzasadnienie braku możliwości wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5;

2) wskazanie przyczyn niezłożenia wniosku do operatora OSE;

3) wskazanie maksymalnych parametrów usługi, której zapewnienie przez organ prowadzący szkołę jest możliwe.

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, udziela, w formie decyzji, zgody, o której mowa w ust. 6, w przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5. W decyzji określa się czas, na który udzielana jest zgoda, nie dłuższy niż 12 miesięcy, oraz minimalne parametry usługi, której świadczenie zapewnia organ prowadzący szkołę.

Art. 8. [Wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej]

1. W ramach wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1–3 i art. 6, operator OSE wykorzystuje istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną, z uwzględnieniem przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, z zachowaniem zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury uzyskiwania dostępu do tej infrastruktury lub korzystania z usług transmisji danych.

2. Operator OSE może:

1) budować infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do przygotowania OSE, jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) doprowadzić przyłącze telekomunikacyjne do szkoły w celu świadczenia usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2, jeżeli:

a) przyłącze telekomunikacyjne nie istnieje albo

b) istniejące przyłącze nie pozwala na świadczenie szkole usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2

– a doprowadzenie przyłącza pozwalającego na świadczenie szkole usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, nie jest planowane w ramach inwestycji realizowanych ze środków publicznych lub w ramach planów inwestycyjnych zgłoszonych zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475).

3. Operator OSE:

1) zapewnia w szkole infrastrukturę obejmującą co najmniej jeden punkt dostępowy wraz z co najmniej dwudziestoczteroportowym przełącznikiem sieciowym, służącą podłączeniu w szkole komputerów, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, do szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;

2) w szkole nieposiadającej punktu dostępowego – podłącza w szkole co najmniej jeden punkt dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;

3) w szkole posiadającej infrastrukturę o parametrach umożliwiających korzystanie z Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s – wykorzystuje istniejącą infrastrukturę do podłączenia w szkole komputerów, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, do szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz podłącza co najmniej jeden punkt dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Art. 9. [Ustanowienie służebności przesyłu]

Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność organu prowadzącego szkołę lub jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie zlokalizowana jest ta szkoła, w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do tej szkoły jest nieodpłatne w okresie świadczenia szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Rozdział 3

Finansowanie zadań operatora OSE

Art. 10. [Finansowanie]

1. Wykonywanie przez operatora OSE zadań, o których mowa w art. 5 i art. 6, finansowane jest ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej udzielanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub z budżetu środków europejskich.

2. Korzystanie przez szkołę:

1) z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s lub usługi o niższych parametrach, świadczonej przez operatora OSE,

2) z usług, o których mowa w art. 5 pkt 3, świadczonych przez operatora OSE,

3) z usług, o których mowa w art. 5 pkt 5

– jest nieodpłatne.

3. Operator OSE pobiera opłatę wyłącznie za świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s, jeżeli organ prowadzący szkołę albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, wystąpi z wnioskiem o świadczenie takiej usługi.

4. Opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w ust. 3, a kosztem świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.

5. Operator OSE prowadzi odrębną ewidencję przychodów i kosztów związanych:

1) ze świadczeniem usługi, o której mowa w ust. 3;

2) z wykonywaniem innych zadań operatora OSE.

6. Operator OSE nie osiąga zysku z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie.

Art. 11. [Wydatki ze środków dotacji celowej]

Ze środków dotacji celowej, o której mowa w art. 10 ust. 1, operator OSE w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 i art. 6, może ponosić wydatki:

1) na nabycie i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń i systemów informatycznych, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie dokumentacji oraz analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w szczególności na sporządzenie projektów technicznych, oraz na wsparcie w procesie zakupowym i instalacyjnym;

2) na wykonanie robót budowlanych, w tym nabycie niezbędnych materiałów, dotyczących infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz na pokrycie związanych z tymi robotami należności publicznoprawnych, należnych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń;

3) na pokrycie kosztów administracyjnych, w tym kosztów zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji zadań operatora OSE na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, oraz kosztów związanych z zapewnieniem wsparcia użytkownikom OSE;

4) związane z uzyskaniem:

a) dostępu telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907),

b) dostępu, o którym mowa w art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz dostępu, o którym mowa w art. 13, art. 17, art. 27 i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062);

5) na najem, dzierżawę lub leasing infrastruktury telekomunikacyjnej;

6) na usługi:

a) transmisji danych,

b) dzierżawy łączy telekomunikacyjnych,

c) dostawy energii,

d) serwisu i naprawy infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1,

e) utrzymania i rozwoju oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych,

f) doradcze, w tym opinie prawne lub ekspertyzy;

7) na najem powierzchni wraz z kosztami eksploatacyjnymi;

8) na nabycie, tworzenie i utrzymanie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 5 pkt 3;

9) na nabycie, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie usług, o których mowa w art. 5 pkt 5;

10) na pokrycie należności publicznoprawnych oraz kosztów obsługi finansowej;

11) na opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych i szkoleniowych;

12) na organizację szkoleń, seminariów i warsztatów.

Art. 12. [Wniosek o udzielenie dotacji celowej]

1. Operator OSE składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do ministra właściwego do spraw informatyzacji do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który dotacja ma być udzielona.

2. Wniosek zawiera opis zadań planowanych do zrealizowania przez operatora OSE w danym roku wraz z uzasadnieniem ich celowości oraz oszacowanie wysokości środków niezbędnych do realizacji tych zadań.

Rozdział 4

Przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i przepis końcowy

Art. 13. [Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 r.]

W 2017 r. operator OSE składa wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2017 r.

Art. 14. [OSE]

Tworzy się OSE.

Art. 15. [Maksymalny limit wydatków budżetu]

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2018 r. – 13 000 000 zł;

2) 2019 r. – 77 000 000 zł;

3) 2020 r. – 129 000 000 zł;

4) 2021 r. – 138 000 000 zł;

5) 2022 r. – 164 000 000 zł;

6) 2023 r. – 164 000 000 zł;

7) 2024 r. – 164 000 000 zł;

8) 2025 r. – 164 000 000 zł;

9) 2026 r. – 164 000 000 zł;

10) 2027 r. – 164 000 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Art. 16. [Termin rozpoczęcia świadczenia usług]

Operator OSE świadczy usługi, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 i art. 6, od dnia 1 września 2018 r.

Art. 17. [Stosowanie przepisów ustawy]

Przepisy niniejszej ustawy dotyczące szkoły stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, oraz do dotychczasowych szkół artystycznych, a także do klas dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, które są prowadzone w szkołach innego typu, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach lub klasach, zgodnie z odpowiednio przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Art. 18. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]

1. Przepisu art. 7 ust. 5 nie stosuje się do szkół wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, przed dniem 1 lipca 2020 r.

2. Organ prowadzący szkołę, o której mowa w ust. 1, zapewnia tej szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s najpóźniej od dnia 1 stycznia 2021 r.

Art. 19. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-28
  • Data wejścia w życie: 2017-12-13
  • Data obowiązywania: 2020-04-18
  • Dokument traci ważność: 2020-08-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA