| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie dodatku kontrolerskiego dla kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego oraz osoby nadzorującej kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego

Na podstawie art. 108 ust. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) stawki dodatku kontrolerskiego, zwanego dalej „dodatkiem”, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”;

2) tryb przyznawania dodatku oraz jego utraty;

3) sposób i tryb dokonywania oceny, o której mowa w art. 107 ustawy.

§ 2. [Ocena]

1. Ocena, o której mowa w art. 107 ust. 1 i 2 ustawy, zwana dalej „oceną”, jest sporządzana na piśmie.

2. Jeżeli termin oceny przypada w trakcie usprawiedliwionej nieobecności pracownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw rachunkowości i rewizji finansowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym mowa w art. 106 ust. 3 ustawy, zwanego dalej „kontrolerem KNA”, lub osoby nadzorującej kontrolera KNA, o której mowa w art. 106 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „osobą nadzorującą”, ocena jest dokonywana niezwłocznie po powrocie do pracy kontrolera KNA lub osoby nadzorującej.

§ 3. [Ocena kontrolera KNA]

1. Oceny kontrolera KNA dokonuje dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw rachunkowości i rewizji finansowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwany dalej „oceniającym”, po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełożonego kontrolera KNA.

2. Przed sporządzeniem oceny oceniający przeprowadza z kontrolerem KNA rozmowę, podczas której omawia sposób i stopień realizacji zadań przez kontrolera KNA w zakresie przeprowadzonych kontroli w okresie podlegającym ocenie.

3. Oceniający zapoznaje kontrolera KNA z oceną niezwłocznie po jej sporządzeniu.

4. Kontroler KNA potwierdza podpisem przeprowadzenie rozmowy, o której mowa w ust. 2, oraz zapoznanie się ze sporządzoną oceną.

5. Oryginał sporządzonej oceny włącza się do akt osobowych kontrolera KNA, a jej kopię doręcza się kontrolerowi KNA.

§ 4. [Dokonanie oceny kryteriów, o których mowa w art. 107 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym]

1. Dokonanie oceny polega na przyznaniu za każde kryterium, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy, od 0 do 10 punktów, łącznie nie więcej niż 40 punktów, oraz ustaleniu oceny końcowej.

2. Przy ustalaniu oceny końcowej stosuje się następującą skalę ocen:

1) 36 i więcej punktów – ocena bardzo dobra;

2) 29–35 punktów – ocena dobra;

3) 21–28 punktów – ocena zadowalająca;

4) poniżej 21 punktów – ocena niezadowalająca.

3. Ocena końcowa:

1) bardzo dobra – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 26% do 50%,

2) dobra – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 16% do 25%,

3) zadowalająca – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 6% do 15%,

4) niezadowalająca – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 1% do 5%

– wynagrodzenia zasadniczego kontrolera KNA.

§ 5. [Ocena kryterium, o którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 5 zdanie drugie ustawy, za kryterium, o którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 3 ustawy, przyznaje się od 0 do 10 punktów.

2. Uzyskanie:

1) 6 i więcej punktów – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 16% do 20%,

2) poniżej 6 punktów – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 10% do 15%

– wynagrodzenia zasadniczego kontrolera KNA.

§ 6. [Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie dodatku dla kontrolera KNA]

1. W terminie 3 dni od dnia sporządzenia oceny albo 14 dni od dnia objęcia stanowiska związanego z przeprowadzaniem kontroli oceniający występuje do dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „dyrektorem generalnym”, z wnioskiem o przyznanie dodatku dla kontrolera KNA.

2. We wniosku wskazuje się proponowaną wysokość dodatku, okres, na który ma być przyznany dodatek, oraz uzasadnienie.

3. Dyrektor generalny ustala wysokość dodatku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor generalny może ustalić inną niż proponowana wysokość dodatku. Przepisy § 4 ust. 3 i § 5 ust. 2 stosuje się.

4. Dyrektor generalny zawiadamia na piśmie kontrolera KNA oraz oceniającego o przyznanej wysokości dodatku, wskazując datę, od której przysługuje dodatek w tej wysokości.

§ 7. [Poinformowanie o utracie uprawnienia do dodatku]

O utracie uprawnienia do dodatku dyrektor generalny informuje kontrolera KNA na piśmie w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 7 pkt 1 lub 2 ustawy, wskazując datę, od której kontroler KNA utracił uprawnienie do dodatku.

§ 8. [Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie dla kontrolera KNA dodatku]

W przypadku ustania przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 7 pkt 2 ustawy, oceniający niezwłocznie występuje do dyrektora generalnego z wnioskiem o przyznanie dla kontrolera KNA dodatku w wysokości wynikającej z:

1) ostatniej dokonanej oceny albo

2) oceny dokonanej zgodnie z § 2 ust. 2 – w przypadku gdy termin planowanej oceny przypadł w trakcie usprawiedliwionej nieobecności kontrolera KNA.

§ 9. [Dokonanie oceny osoby nadzorującej]

1. Dokonanie oceny osoby nadzorującej polega na przyznaniu za każde kryterium, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy, od 0 do 10 punktów, łącznie nie więcej niż 20 punktów, oraz ustaleniu oceny końcowej.

2. Przy ustalaniu oceny końcowej stosuje się następującą skalę ocen:

1) 18 i więcej punktów – ocena bardzo dobra;

2) 15–17 punktów – ocena dobra;

3) 11–14 punktów – ocena zadowalająca;

4) poniżej 11 punktów – ocena niezadowalająca.

3. Ocena końcowa:

1) bardzo dobra – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 16% do 20%,

2) dobra – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 11% do 15%,

3) zadowalająca – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 6% do 10%,

4) niezadowalająca – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 1% do 5%

– wynagrodzenia zasadniczego osoby nadzorującej.

4. W przypadku osoby nadzorującej, która nabywa uprawnienie do dodatku po raz pierwszy, za kryterium, o którym mowa w art. 108 ust. 5 zdanie drugie ustawy, przyznaje się od 0 do 10 punktów.

5. Uzyskanie:

1) 6 i więcej punktów – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 11% do 15%,

2) poniżej 6 punktów – stanowi podstawę do przyznania dodatku w wysokości od 5% do 10%

– wynagrodzenia zasadniczego osoby nadzorującej.

6. Przepisy § 3, § 6 ust. 1, 2 i 4, § 7 i § 8 stosuje się odpowiednio.

7. Przy ustalaniu przez dyrektora generalnego wysokości dodatku dla osoby nadzorującej przepisy ust. 3 i 5 oraz § 6 ust. 3 zdanie pierwsze i drugie stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Wystąpienie oceniającego z wnioskiem o przyznanie dodatku dla kontrolera KNA lub osoby nadzorującej]

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia oceniający występuje do dyrektora generalnego z wnioskiem o przyznanie dodatku dla kontrolera KNA lub osoby nadzorującej zatrudnionych w komórce organizacyjnej właściwej do spraw rachunkowości i rewizji finansowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »