reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego, zwanej dalej „pomocą”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, zwanego dalej „programem”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) intermodalnej jednostce ładunkowej – należy przez to rozumieć jednostkę ładunkową umożliwiającą przewóz towarów z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu na całej trasie przewozu bez konieczności przeładunku towarów do innej jednostki ładunkowej przy zmianie gałęzi transportu;

2) operatorze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę świadczącego usługi terminalowe w zakresie obsługi intermodalnych jednostek ładunkowych;

3) podmiocie udostępniającym tabor kolejowy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu do korzystania taboru kolejowego służącego wykonywaniu transportu intermodalnego mającego swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcom wykonującym ten rodzaj transportu, z wyłączeniem samodzielnego wykonywania transportu intermodalnego przez podmiot udostępniający tabor kolejowy;

4) terminalu intermodalnym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych wraz z urządzeniami specjalistycznymi i infrastrukturą, które umożliwiają prowadzenie działalności polegającej na załadunku, wyładunku lub innych czynnościach ładunkowych, a także czasowym składowaniu intermodalnych jednostek ładunkowych;

5) transporcie intermodalnym – należy przez to rozumieć przewóz towarów z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu, realizowany z wykorzystaniem tej samej intermodalnej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu bez konieczności przeładunku towarów do innej jednostki ładunkowej przy zmianie gałęzi transportu;

6) usługach terminalowych – należy przez to rozumieć usługi polegające na załadunku, wyładunku lub innych czynnościach ładunkowych, a także czasowym składowaniu intermodalnych jednostek ładunkowych.

§ 3. [Podmiot otrzymujący pomoc]

1. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na realizację projektu w zakresie transportu intermodalnego, zwanego dalej „projektem”, obejmującego:

1) budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej, w rozumieniu art. 2 pkt 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), w zakresie infrastruktury drogowej, bocznic lub linii kolejowych, które służą połączeniu terminali intermodalnych z siecią drogową lub siecią kolejową;

2) zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych;

3) zakup lub modernizację oraz wdrożenie systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;

4) zakup lub modernizację taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca nie jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy;

5) zakup nowego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

2. Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana przedsiębiorcy:

1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną za niezgodną z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej;

2) znajdującemu się w trudnej sytuacji zdefiniowanej w pkt 20 komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1), zwanych dalej „wytycznymi”, w okresie obowiązywania tego komunikatu.

§ 4. [Warunki udzielenia pomocy]

1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc, jeżeli:

1) zakres realizacji projektu jest zgodny z § 3 ust. 1;

2) wydatki kwalifikowalne na realizację projektu są ponoszone w zakresie określonym w § 6 ust. 1 i 3;

3) wielkość pomocy nie przekracza wartości określonej na podstawie § 5 ust. 3;

4) zobowiąże się, że projekt zachowa trwałość operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3));

5) zobowiąże się, że przedmiot realizacji projektu objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego;

6) zobowiąże się, że tabor kolejowy objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie do transportu intermodalnego mającego swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) projekty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, są lub będą realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi terminalowe może otrzymać pomoc, jeżeli zobowiąże się do zapewnienia dostępu na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach do usług terminalowych, których dotyczy projekt, wszystkim podmiotom zainteresowanym korzystaniem z tych usług za opłatą ustaloną w taki sposób, aby efektywność finansowa projektu wyrażona wskaźnikiem finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału krajowego (zwanym dalej „wskaźnikiem FFR/k”) nie przekroczyła typowej stopy zwrotu z projektów w zakresie transportu intermodalnego.

3. Przedsiębiorca, który zamierza wybudować terminal intermodalny, którego operatorem będzie inny przedsiębiorca, może otrzymać pomoc pod warunkiem, że zobowiąże się, że operator będzie ponosił opłatę za korzystanie z tego terminala ustaloną w wysokości rynkowej i na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach.

4. W przypadku projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, przedsiębiorca może otrzymać pomoc pod warunkiem, że zobowiąże się udostępniać na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach tabor kolejowy, którego dotyczyła pomoc, przedsiębiorcom wykonującym transport intermodalny za opłatą ustaloną w taki sposób, aby efektywność finansowa projektu wyrażona wskaźnikiem finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału krajowego (FFR/k) nie przekroczyła typowej stopy zwrotu z projektów w zakresie transportu intermodalnego.

§ 5. [Informacje zawarte we wniosku o udzielenie pomocy]

1. Podmiotem udzielającym pomocy jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa do CUPT wniosek o udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu w zakresie transportu intermodalnego, zwany dalej „wnioskiem”.

3. Wniosek zawiera następujące informacje:

1) wskazanie adresu i siedziby wnioskodawcy;

2) oznaczenie firmy przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie pomocy;

3) wskazanie imienia, nazwiska i danych kontaktowych osoby reprezentującej wnioskodawcę;

4) wskazanie, czy przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy jest małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

5) wskazanie, czy przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji zdefiniowanej w pkt 20 wytycznych;

6) nazwę oraz miejsce realizacji projektu;

7) opis planowanych rezultatów projektu;

8) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

9) zakres realizacji projektu;

10) przewidywaną wartość projektu;

11) wielkość pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca;

12) określenie wydatków kwalifikowalnych;

13) określenie źródeł finansowania projektu;

14) wyjaśnienie, w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów trzeciej osi priorytetowej programu.

4. Wielkość pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca, nie może być większa niż niezbędna do uczynienia projektu wystarczająco rentownym, tak aby przedsiębiorca był zainteresowany jego realizacją. W celu ustalenia maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy przyjmuje się, że rentowność projektu, określona poziomem wskaźnika FRR/k wyliczonej dla projektu, nie może być wyższa niż typowa stopa zwrotu z projektów w zakresie transportu intermodalnego. Wielkość dotacji uwzględniana w wyliczeniu poziomu wskaźnika FRR/k obejmuje skumulowaną pomoc, o której mowa w § 8.

5. W przypadku przedsiębiorców niebędących małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do wniosku dołącza się kalkulację wnioskowanej wielkości pomocy potwierdzającą, że wielkość pomocy nie jest większa niż niezbędna do uczynienia projektu wystarczająco rentownym, tak aby przedsiębiorca był zainteresowany jego realizacją.

6. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3–5, CUPT wzywa przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

7. CUPT, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, informuje przedsiębiorcę, czy projekt, którego dotyczy wniosek, wstępnie, z zastrzeżeniem dalszej szczegółowej oceny projektu, kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

8. Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 6 ust. 1.

9. Wybór projektu do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 tej ustawy.

§ 6. [Wydatki kwalifikowalne]

1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki lub koszty poniesione na:

1) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) niezbędną dokumentację,

b) opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania projektu;

2) zarządzanie projektem, w tym:

a) nadzór nad robotami budowlanymi,

b) wydatki związane z wdrażaniem projektu,

c) wydatki osobowe,

d) koszty ogólne, w szczególności koszty administracyjne ponoszone w czasie realizacji projektu,

e) zakup i instalację systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie;

3) zakup nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych lub nabycie innego niż własność prawa do nieruchomości o wartości nie większej niż 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych danego projektu;

4) budowę, przebudowę i montaż, w tym:

a) budowę lub przebudowę placów składowych i przeładunkowych, parkingów służących wyłącznie do postoju pojazdów wykorzystywanych do wykonywania transportu intermodalnego, zaplecza technicznego do obsługi taboru, przejść podziemnych, kładek,

b) budowę lub przebudowę dróg wewnętrznych i wewnętrznego układu torowego wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,

c) odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzenia robót, uszkodzonej działaniami związanymi z realizacją projektu,

d) odtworzenie nawierzchni drogi kolejowej lub bocznicy kolejowej poza pasem prowadzenia robót, uszkodzonej działaniami związanymi z realizacją projektu,

e) budowę lub przebudowę nabrzeży oraz urządzeń obcych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, w przypadku gdy konieczność taka wynika z projektu budowlanego,

f) budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i kanalizacji deszczowej bezpośrednio związanej z realizacją projektu;

5) budowę lub przebudowę infrastruktury służącej połączeniu terminali intermodalnych z siecią kolejową lub siecią drogową, w tym:

a) bocznic kolejowych lub linii kolejowych,

b) dróg dojazdowych;

6) urządzenia, w tym:

a) środki trwałe zainstalowane na stałe w ramach realizacji projektu, takie jak urządzenia dźwigowe oraz przeładunkowe,

b) ruchome środki trwałe niezbędne do poprawnego funkcjonowania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu,

c) sprzęt będący środkiem trwałym zakupiony lub wytworzony na czas realizacji projektu,

d) wartości niematerialne i prawne,

e) zakup materiałów niestanowiących środków trwałych wykorzystywanych przez czas realizacji projektu,

f) zakup intermodalnych jednostek ładunkowych z wyjątkiem kontenerów;

7) zakup taboru kolejowego, w tym lokomotyw manewrowych i trakcyjnych oraz wagonów, służących wyłącznie wykonywaniu transportu intermodalnego;

8) działania informacyjne i komunikacyjne;

9) podatek od towarów i usług, o ile przedsiębiorcy, któremu udzielono pomocy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług;

10) niezbędne opłaty związane z realizacją projektu, w tym opłaty administracyjne, jeżeli stanowią one wydatki kwalifikowalne w ramach programu;

11) zastosowanie technik finansowania niepowodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności.

2. Do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków lub kosztów poniesionych na:

1) przygotowanie wniosku;

2) przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

3) budowę, przebudowę lub modernizację obiektów służb ochrony, agencji celnych oraz socjalnych, takich jak pomieszczenia sypialne oraz stołówki.

3. Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki i koszty poniesione przez przedsiębiorcę w okresie od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 5 ust. 7, do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 7. [Maksymalna intensywność pomocy]

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 8. [Skumulowana pomoc]

1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzieloną przedsiębiorcy, któremu przyznano pomoc na podstawie niniejszego rozporządzenia, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Skumulowana pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 7.

3. Przedsiębiorca informuje CUPT o każdej innej pomocy publicznej lub pomocy de minimis otrzymanej na realizację tego samego projektu.

§ 9. [Okres obowiązywania pomocy]

Pomoc może być udzielana w okresie obowiązywania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 3 albo art. 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama