REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2496

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć, o których mowa w art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

§ 2. [Jednostkowa stawka opłaty rocznej]

1. Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć:

1) związanych z energetyką wodną, przeznaczonego pod:

a) obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody dla elektrowni – wynosi 8,90 zł,

b) budowle piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 2,00 zł;

2) związanych z transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:

a) porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków – wynosi 0,30 zł,

b) budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 1,00 zł,

c) akweny związane z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. b, w wyznaczonych granicach – wynosi 0,30 zł;

3) związanych z wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów – wynosi 0,50 zł;

4) związanych z wycinaniem roślin z wody – wynosi 0,31 zł;

5) związanych z infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:

a) filary i przyczółki mostów – wynosi 5,00 zł,

b) przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 2,00 zł;

6) związanych z infrastrukturą przemysłową lub przesyłową, przeznaczonego pod:

a) ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody – wynosi 8,90 zł,

b) budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 2,00 zł;

7) związanych z infrastrukturą komunalną lub rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 2,00 zł;

8) związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:

a) porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich – wynosi 0,89 zł,

b) inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,

c) nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,

d) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – wynosi 0,01 zł;

9) związanych z działalnością usługową – wynosi 8,90 zł;

10) związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną – wynosi 8,90 zł;

11) innych niż wymienione w pkt 1–10 – wynosi 0,50 zł.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad obiektami, o których mowa w ust. 1, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2017 r. pod numerem 2017/602/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. poz. 90), które traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-30
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA