REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2566

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. poz. 2496) w § 2 w ust. 1:

1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) związanych z morskim transportem wodnym, w tym transportem morskim na wodach przybrzeżnych, przeznaczonego pod:

a) budowle morskie, w szczególności: śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych, oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane - wynosi 1,00 zł,

b) określone zgodnie z przepisami dotyczącymi morskich budowli hydrotechnicznych wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.2)) akweny związane funkcjonalnie z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. a, w wyznaczonych granicach - wynosi 0,30 zł;";

2) w pkt 6 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego stanowiących zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385, 1681 i 1762) lub część tego zespołu - wynosi 0,02 zł za 1 m2 powierzchni gruntu stanowiącej rzut akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia określonego w pozwoleniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029), albo 1 m2 powierzchni gruntu stanowiącej rzut akwenu wyznaczonego przez lokalizację, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, 1688 i 2029), oraz powierzchni gruntu objętego strefą ochronną przedsięwzięcia, która powoduje ograniczenie w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, inną niż strefa ochronna, o której mowa w ust. 2,";

3) w pkt 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych, morskich wodach wewnętrznych oraz wodach morza terytorialnego rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:";

4) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) związanych z działalnością usługową, w tym akweny i tory podejściowe związane z tą działalnością - wynosi 8,90 zł;";

5) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) związanych z łączami teletechnicznymi lub telekomunikacyjnymi wykorzystywanymi na potrzeby morskich farm wiatrowych, o ile łącza te przebiegają w innej lokalizacji niż kable, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. aa - wynosi 0,02 zł;";

6) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) innych niż wymienione w pkt 1-10a - wynosi 0,50 zł.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 listopada 2023 r. pod numerem 2023/0641/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA