Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii]

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej – gospodarka.

3. Minister jest dysponentem części 20 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 stycznia 2018 r. (poz. 93)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Prezes Głównego Urzędu Miar;

2) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

3) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-12
  • Data wejścia w życie: 2018-01-12
  • Data obowiązywania: 2018-01-12
  • Z mocą od: 2018-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw