REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 447

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355 oraz z 2017 r. poz. 318) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wzór zaświadczenia w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu określa załącznik nr 11a do rozporządzenia.”;

2) po załączniku nr 11 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 11a do rozporządzenia w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 398.

Załącznik 1. [ZAS-KP]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 lutego 2018 r. (poz. 447)

ZAS-KP

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-28
  • Data wejścia w życie: 2018-03-01
  • Data obowiązywania: 2018-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA