REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 2355

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania zaświadczeń;

2) właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń;

3) wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia;

4) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia;

5) wzory zaświadczeń określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „ustawą”;

6) wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej, o którym mowa w art. 306h § 2 ustawy.

§ 2. [Przekazanie zaświadczenia wnioskodawcy przebywającemu za granicą]

Jeżeli zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku zaświadczenie ma być przekazane wnioskodawcy przebywającemu za granicą za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, organ podatkowy przesyła zaświadczenie do tego przedstawicielstwa lub urzędu w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.

§ 3. [Wydanie zaświadczenia na formularzu przedłożonym przez wnioskodawcę]

1. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

2. Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez inną osobę, które zostało sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

§ 4. [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości]

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości po porozumieniu:

1) z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy;

2) z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze.

§ 5. [Wydanie zaświadczenia na podstawie informacji uzyskanych od naczelników urzędów skarbowych]

Naczelnik urzędu skarbowego wykonujący zadania, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184), wydaje zaświadczenie na podstawie informacji uzyskanych od naczelników urzędów skarbowych właściwych miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

§ 6. [Zgoda podatnika]

1. Zaświadczenie, na żądanie podmiotów wymienionych w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy, jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.

2. Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie albo w formie dokumentu elektronicznego, w której podaje imię i nazwisko lub nazwę, adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) oraz identyfikator podatkowy.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

§ 7. [Uwierzytelnienie zaświadczenia doręczanego w formie dokumentu elektronicznego]

Zaświadczenie doręczane w formie dokumentu elektronicznego jest uwierzytelnione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 8. [Organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo]

Zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.

§ 9. [Wpis do rejestru zaświadczeń]

1. Wydanie zaświadczenia podlega wpisowi w rejestrze zaświadczeń.

2. Do rejestru zaświadczeń wpisuje się:

1) numer ewidencyjny zaświadczenia;

2) datę wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia lub zgody, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy;

3) imię i nazwisko lub nazwę osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego;

4) treść wniosku;

5) datę wydania zaświadczenia;

6) treść zaświadczenia;

7) informację o sposobie załatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia.

3. Naczelnik urzędu skarbowego wykonujący zadania, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, do celów wydawania zaświadczeń, o których mowa w § 5, wpisuje wydanie zaświadczenia w odrębnie prowadzonym rejestrze zaświadczeń.

4. Rejestr zaświadczeń może być prowadzony w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446).

5. Dane do rejestru zaświadczeń są wpisywane bez zbędnej zwłoki.

6. Wzór rejestru zaświadczeń określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. [Ewidencja]

1. Przekazanie lub otrzymanie informacji w sprawach zaświadczeń wpisuje się w ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń, zwanej dalej „ewidencją”.

2. Zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane:

1) w formie dokumentu elektronicznego, lub

2) telefonicznie lub faksem i bez zbędnej zwłoki potwierdzone pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego.

3. Do ewidencji wpisuje się:

1) imię i nazwisko lub nazwę osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego;

2) numer ewidencyjny zaświadczenia;

3) treść przekazanej lub otrzymanej informacji w sprawie zaświadczenia;

4) nazwę organu podatkowego, któremu przekazano lub od którego otrzymano informację oraz znak pisma, przy którym przekazano lub przy którym otrzymano informację, a w przypadku przekazania albo otrzymania informacji telefonicznie lub faksem, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika, któremu informację przekazano lub od którego informację otrzymano.

4. Naczelnik urzędu skarbowego wykonujący zadania, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, w przypadku, o którym mowa w § 5, przekazanie lub otrzymanie informacji wpisuje w odrębnie prowadzonej ewidencji.

5. Ewidencja może być prowadzona w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Dane do ewidencji są wpisywane bez zbędnej zwłoki.

7. Wzór ewidencji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. [Wzory zaświadczeń]

Wzory zaświadczeń o:

1) niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) wysokości zobowiązań spadkodawcy – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) wysokości zaległości podatkowych zbywającego – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) wysokości zaległości podatkowych podatnika – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej – określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

6) wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7) wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

8) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych – określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

9) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych – określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

§ 12. [Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej]

Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183 oraz z 2015 r. poz. 1311).

Załącznik 1. [REJESTR ZAŚWIADCZEŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2015 r. (poz. 2355)

Załącznik nr 1

REJESTR ZAŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

Załącznik 2. [EWIDENCJA PRZEKAZANYCH LUB OTRZYMANYCH INFORMACJI W SPRAWACH ZAŚWIADCZEŃ]

Załącznik nr 2

EWIDENCJA PRZEKAZANYCH LUB OTRZYMANYCH INFORMACJI W SPRAWACH ZAŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZAS-W]

Załącznik nr 3

ZAS-W

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZAS-S]

Załącznik nr 4

ZAS-S

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [ZAS-Z]

Załącznik nr 5

ZAS-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [ZAS-P]

Załącznik nr 6

ZAS-P

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [ZAS-SC]

Załącznik nr 7

ZAS-SC

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [ZAS-HZ]

Załącznik nr 8

ZAS-HZ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [ZAS-HZU]

Załącznik nr 9

ZAS-HZU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [ZAS-DF]

Załącznik nr 10

ZAS-DF

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [ZAS-DP]

Załącznik nr 11

ZAS-DP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [ORD-M]

Załącznik nr 12

ORD-M

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA