REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1501

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1274), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 756);

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1443);

3) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 2257).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 756), które stanowią:

"§ 2. Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia przysługują funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1443), które stanowią:

"§ 2. Stawki dodatku za posiadany stopień w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem przysługują funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 2257), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 lipca 2018 r. (poz. 1501)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość dodatku za stopień;

2) wysokość dodatku służbowego;

3) wysokość i rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami";

4) zasady przyznawania i obniżania dodatków, o których mowa w pkt 1-3, oraz sposób ich wypłaty.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "uposażeniu zasadniczym", rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat.

3. Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.

4. Kwoty dodatków do uposażenia po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

§ 2. Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień, którego wysokość określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. Szef Służby Wywiadu Wojskowego, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, może przyznać funkcjonariuszowi dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

4. Dodatek służbowy przyznaje się na czas nieokreślony.

4a.1) Dodatek służbowy może być ustalony w wysokości wyższej na czas określony w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także gdy nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań albo obowiązków służbowych, z tym że wysokość dodatku służbowego ustalonego na czas określony nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

5. Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z powierzonych mu obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

6. Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole,

2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

- może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.

2. Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.

3. Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas określony.

§ 5. 1. Dodatki do uposażenia przyznają i obniżają:

1) Szef Służby Wywiadu Wojskowego - zastępcom Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

2) Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz - pozostałym funkcjonariuszom.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej, w formie rozkazu personalnego.

§ 6. Dodatki do uposażenia wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezpośredniej lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez funkcjonariusza.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r.2)

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w zł

1

generał brygady

1610

2

pułkownik

1470

3

podpułkownik

1400

4

major

1350

5

kapitan

1270

6

porucznik

1210

7

podporucznik

1170

8

starszy chorąży sztabowy

1015

9

chorąży sztabowy

985

10

młodszy chorąży sztabowy

975

11

starszy chorąży

950

12

chorąży

920

13

młodszy chorąży

900

14

starszy sierżant sztabowy

770

15

sierżant sztabowy

745

16

starszy sierżant

720

17

sierżant

695

18

starszy plutonowy

670

19

plutonowy

650

20

starszy kapral

620

21

kapral

610

22

starszy szeregowy

590

23

szeregowy

560

 


1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 2257), które weszło w życie z dniem 21 grudnia 2017 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1443), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2009 r.; stawki dodatku za posiadany stopień w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmieniającego przysługują funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2009 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-07
  • Data wejścia w życie: 2018-08-07
  • Data obowiązywania: 2024-04-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA