REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2011

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 16 października 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje ogólne dotyczące legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych, w tym e-legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, e-legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a także wzory tych legitymacji zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

2) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Szkoły, o których mowa w ust. 1, wydając legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych, o którym mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).

1b. mLegitymacja szkolna jest wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia.”;

3) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych i mLegitymacji szkolnych, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku ucznia albo absolwenta, któremu nie nadano numeru PESEL, do ewidencji, o której mowa w ust. 2, z wyjątkiem ewidencji wydanych mLegitymacji szkolnych, w pozycji przeznaczonej na wpisanie numeru PESEL wpisuje się nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;

4) w § 24:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Uczeń szkoły policealnej lub słuchacz szkoły dla dorosłych przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi lub słuchaczowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Szkoła unieważnia mLegitymację szkolną w trakcie roku szkolnego:

1) na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;

2) z urzędu w przypadku:

a) utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,

b) przejścia ucznia do innej szkoły.

4b. mLegitymacja szkolna jest wydawana ponownie w przypadku:

1) potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;

2) stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;

3) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. mLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL.”;

5) użyte w § 31 w ust. 2–4 oraz w § 33 w ust. 1 w pkt 3, w różnym przypadku, wyrazy „i e-legitymacje szkolne” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „ ,e-legitymacje szkolne i mLegitymacje szkolne”;

6) w § 32 w ust. 2 po wyrazach „e-legitymacji szkolnych” dodaje się wyrazy „i mLegitymacji szkolnych”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 18 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „2017 r.” zastępuje się wyrazami „2016 r.”;

8) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Informacje ogólne dotyczące legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych, w tym e-legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, e-legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a także wzory tych legitymacji”,

b) dodaje się część V w brzmieniu:

„V. mLegitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

1. Elementy wizualizacji ważnej mLegitymacji szkolnej na ekranie urządzenia mobilnego:

1) nagłówek zawierający napis „Legitymacja szkolna”;

2) obszar danych mLegitymacji szkolnej zawierający:

a) hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni,

b) napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

c) flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej umieszczoną na tym samym poziomie co hologram, po prawej stronie ekranu, stanowiącą animację imitującą widok flagi powiewającej na wietrze,

d) napis „Nr legitymacji: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. W przypadku ucznia niepełnosprawnego numer jest uzupełniony dodatkowo oznaczeniem „-N”,

e) napis „Wydana: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą wydania legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,

f) obszar danych ucznia zawierający:

– kolorowe zdjęcie,

– imię lub imiona,

– nazwisko,

– etykietę zawierającą odpowiednio napis „Uczeń” albo „Uczennica”,

– napis „Data urodzenia: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą urodzenia,

– napis „PESEL: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem PESEL,

– odpowiednio napis „[n] lat” albo „[n] lata”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z wiekiem,

g) obszar informujący o statusie ważności mLegitymacji szkolnej zawierający:

– symbol „” albo „x” odpowiednio w przypadku ważnej albo nieważnej mLegitymacji szkolnej,

– napis „Ważna” albo „Nieważna”,

– napis „Termin ważności: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą ważności legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,

h) obszar danych adresowych ucznia zawierający:

– nagłówek zawierający napis „Adres zamieszkania”,

– napis informujący o adresie zamieszkania,

i) obszar danych szkoły zawierający:

– nagłówek zawierający napis „Nazwa i adres szkoły”,

– napis informujący o nazwie szkoły,

– napis informujący o adresie szkoły,

– napis informujący o numerze telefonicznym szkoły, stanowiący element funkcjonalny, którego kliknięcie inicjuje połączenie telefoniczne ze szkołą,

– napis „Dyrektor szkoły: [t]”, w którym [t] stanowi wartość zawierającą imię (imiona) i nazwisko dyrektora szkoły,

j) napis „Czas okazania [d]”, w którym [d] oznacza datę, godzinę oraz minutę okazania mLegitymacji szkolnej według ustawień daty i czasu w urządzeniu mobilnym,

k) napis „Poświadcza uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego”;

3) stopka aplikacji.

2. Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych, mieszczące się w nagłówku i stopce aplikacji, mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji pod względem ilości, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet pod względem rodzaju, wielkości i koloru czcionki.

Wzór nr 11

Wizualizacja danych ważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych na ekranie urządzenia mobilnego:

infoRgrafika

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%.

Wzór nr 12

Wizualizacja danych nieważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych na ekranie urządzenia mobilnego:

infoRgrafika

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%.

Wzór nr 13

Wizualizacja danych ważnej mLegitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych na ekranie urządzenia mobilnego:

infoRgrafika

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%.

Wzór nr 14

Wizualizacja danych nieważnej mLegitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych na ekranie urządzenia mobilnego:

infoRgrafika

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-19
  • Data wejścia w życie: 2018-10-20
  • Data obowiązywania: 2018-10-20
  • Dokument traci ważność: 2019-09-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA