| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 119 ust. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn.zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją”;

2) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej „egzaminem”;

3) skalę ocen i sposób oceny.

§ 2. [Komendant Służby Ochrony Państwa]

1. Komendant Służby Ochrony Państwa, zwany dalej „Komendantem SOP”, powołuje w drodze decyzji komisję, określa jej skład i wyznacza przewodniczącego komisji.

2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.

§ 3. [Ocena egzaminu]

1. Każdą część egzaminu ocenia się odrębnie według następującej skali ocen:

1) ocena pozytywna:

a) dostateczna (3),

b) dobra (4),

c) bardzo dobra (5);

2) ocena negatywna – ocena niedostateczna (2).

2. Ocenę końcową z egzaminu oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z każdej części egzaminu według następujących kryteriów:

1) ocenę bardzo dobrą (5) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,00;

2) ocenę dobrą (4) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

3) ocenę dostateczną (3) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,00 do 3,50.

3. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części egzaminu skutkuje otrzymaniem negatywnej oceny końcowej.

§ 4. [Czynności przed rozpoczęciem egzaminu]

Przed rozpoczęciem każdej części egzaminu funkcjonariusz przystępujący do egzaminu, zwany dalej „funkcjonariuszem”, okazuje dokument stwierdzający jego tożsamość.

§ 5. [Część teoretyczna egzaminu]

1. Egzamin rozpoczyna się od części teoretycznej przeprowadzanej w formie pisemnego testu wiedzy i ustnej.

2. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, tak aby zapewnić funkcjonariuszowi możliwość samodzielnej pracy.

3. Część teoretyczna egzaminu w formie pisemnego testu wiedzy składa się z 40 pytań testowych punktowanych w skali od 0 do 1 punktu za każde pytanie i trwa 40 minut.

4. Komisja wystawia ocenę z pisemnego testu wiedzy, o którym mowa w ust. 3, na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:

1) od 0 do 24 punktów – ocena niedostateczna (2);

2) od 25 do 30 punktów – ocena dostateczna (3);

3) od 31 do 35 punktów ocena dobra (4);

4) od 36 do 40 punktów – ocena bardzo dobra (5).

5. Część teoretyczna egzaminu w formie ustnej polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w zestawie egzaminacyjnym wylosowanym przez funkcjonariusza i trwa nie dłużej niż 15 minut.

6. Każdy z co najmniej 25 zestawów egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 5, zawiera trzy pytania.

§ 6. [Część egzaminu sprawdzająca sprawność fizyczną]

1. Część egzaminu sprawdzającą sprawność fizyczną przeprowadza się w formie testu sprawności fizycznej.

2. Test sprawności fizycznej jest zróżnicowany ze względu na płeć i wiek funkcjonariusza.

3. Funkcjonariusz podlega ocenie poziomu sprawności fizycznej w następujących grupach wiekowych:

1) I grupa wiekowa – do 30 lat;

2) II grupa wiekowa – od 31 do 35 lat;

3) III grupa wiekowa – od 36 do 40 lat;

4) IV grupa wiekowa – od 41 do 45 lat;

5) V grupa wiekowa – od 46 do 50 lat;

6) VI grupa wiekowa – od 51 lat.

4. Grupę wiekową ustala się na podstawie roku urodzenia, bez uwzględniania dnia i miesiąca.

5. Sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz sposób oceny jego wyników są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. [Część strzelecka egzaminu]

1. Część strzelecką egzaminu przeprowadza się w formie testu strzeleckiego.

2. Sposób przeprowadzania testu strzeleckiego oraz sposób oceny jego wyników są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. [Miejsce przeprowadzania egzaminu]

1. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Komendanta SOP.

2. Komisja ogłasza wyniki egzaminu w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu.

§ 9. [Wykluczenie z egzaminu]

1. Członkowie komisji mogą wykluczyć z egzaminu funkcjonariusza, który podczas egzaminu korzystał z pomocy innych osób lub posługiwał się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi albo w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.

2. Wykluczenie z egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny negatywnej.

§ 10. [Inny termin egzaminu]

1. Funkcjonariuszowi, który z powodu ważnych i odpowiednio udokumentowanych zdarzeń nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu, Komendant SOP może wyznaczyć inny termin egzaminu.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się między 7 a 30 dniem od dnia ustania przyczyny nieobecności na egzaminie.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 730, 1544, 1562, 1669 i 2245.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1543), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562, 1669 i 2245).

Załącznik 1. [SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 listopada 2018 r. (poz. 2276)

Załącznik nr 1

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW

Normy – mężczyźni

Nazwa próby

Jednostka miary

Grupa wiekowa

OCENA

5

4

3

Test

sprawnościowy

„2-M”

[minuta]

I gr. do 30 lat

1,12

1,16

1,24

II gr. od 31 do 35 lat

1,16

1,22

1,28

III gr. od 36 do 40 lat

1,20

1,25

1,32

IV gr. od 41 do 45 lat

1,24

1,30

1,38

V gr. od 46 do 50 lat

1,30

1,36

1,50

VI gr. od 51 lat

1,35

1,45

2,05

Skłony z leżenia w czasie 1 minuty

[liczba powtórzeń]

I gr. do 30 lat

56

52

48

II gr. od 31 do 35 lat

54

50

45

III gr. od 36 do 40 lat

50

46

42

IV gr. od 41 do 45 lat

46

42

38

V gr. od 46 do 50 lat

43

40

34

VI gr. od 51 lat

40

35

28

Bieg na dystansie 1000 m

[minuta]

I gr. do 30 lat

3,40

3,50

4,15

II gr. od 31 do 35 lat

3,50

4,00

4,25

III gr. od 36 do 40 lat

4,05

4,15

4,40

IV gr. od 41 do 45 lat

4,15

4,30

4,55

V gr. od 46 do 50 lat

4,25

4,40

5,20

VI gr. od 51 lat

4,40

5,00

5,45

Normy – kobiety

Nazwa próby

Jednostka miary

Grupa wiekowa

OCENA

5

4

3

Test

sprawnościowy

„2-K”

[minuta]

I gr. do 30 lat

1,18

1,22

1,26

II gr. od 31 do 35 lat

1,20

1,22

1,30

III gr. od 36 do 40 lat

1,23

1,26

1,34

IV gr. od 41 do 45 lat

1,26

1,30

1,38

V gr. od 46 do 50 lat

1,30

1,35

1,42

VI gr. od 51 lat

1,34

1,44

1,52

Skłony z leżenia w czasie 1 minuty

[liczba powtórzeń]

I gr. do 30 lat

52

50

46

II gr. od 31 do 35 lat

50

48

43

III gr. od 36 do 40 lat

48

46

42

IV gr. od 41 do 45 lat

45

40

35

V gr. od 46 do 50 lat

42

38

32

VI gr. od 51 lat

38

34

25

Bieg na

dystansie

1000 m

[minuta]

I gr. do 30 lat

3,50

4,00

4,20

II gr. od 31 do 35 lat

4,00

4,10

4,40

III gr. od 36 do 40 lat

4,15

4,30

5,00

IV gr. od 41 do 45 lat

4,25

4,40

5,15

V gr. od 46 do 50 lat

4,35

4,55

5,30

VI gr. od 51 lat

4,50

5,10

5,50

 

SPOSÓB WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH

Bieg na dystansie 1000 m. Bieg odbywa się na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni. Ćwiczący są ubrani w stroje sportowe. Grupa nie może liczyć więcej niż 20 osób. Na komendę Start lub sygnał wydany za pomocą gwizdka uczestnicy rozpoczynają bieg. Czas mierzy się od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety z dokładnością do 1 sekundy.

Skłony tułowia w przód z leżenia w czasie 1 minuty. Ćwiczący są ubrani w stroje sportowe. Na komendę Gotów ćwiczący kładzie się na plecach z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, tak aby łokcie i obie łopatki dotykały materaca, nogi ma ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder i zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę Ćwicz ćwiczący wykonuje skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby łokcie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Osoba egzaminująca głośno wymienia kolejno liczbę prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli ćwiczący nie wykona powtórzenia zgodnie z opisem, np. nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i łokciami powierzchni materaca, osoba egzaminująca powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO 2-M (MĘŻCZYŹNI),
2-K (KOBIETY)

Start

Na sygnał instruktora następuje uruchomienie pomiaru czasu.

Stanowisko 1

Dwie chorągiewki oddalone od siebie na odległość 6 m ćwiczący obiega trzy razy, a w razie przewrócenia chorągiewki ćwiczący stawia chorągiewkę na właściwym miejscu i kontynuuje próbę.

Stanowisko 2

Kozioł gimnastyczny o wysokości 1 m, przez który ćwiczący wykonuje skok rozkroczny (obie ręce dotykają kozła).

Stanowisko 3

Materac gimnastyczny, na którym ćwiczący wykonuje przewrót w przód.

Stanowisko 4

Dwie piłki lekarskie (o masie 4 kg dla mężczyzn i 3 kg dla kobiet) oddalone od siebie na odległość 6 m; ćwiczący przenosi każdą z miejsca na miejsce trzy razy według opisu instruktora.

Stanowisko 5

Dwa hantle (o masie 11 kg dla mężczyzn i 6 kg dla kobiet) ćwiczący podnosi w postawie stojącej naprzemiennie do góry od linii barków do wyprostu ramienia – staw łokciowy powinien być wyprostowany (16 razy mężczyźni, 12 razy kobiety).

Stanowisko 6

Materac gimnastyczny, na którym ćwiczący wykonuje skłony z leżenia (15 skłonów mężczyźni, 10 skłonów kobiety); szczegóły w opisie wykonywania prób sprawnościowych (patrz powyżej).

Stanowisko 7

Skrzynia gimnastyczna o wysokości 1,2 m ustawiona wszerz z odskocznią, przez którą ćwiczący wykonuje dowolny skok (podczas skoku obie ręce mają dotykać skrzyni).

Stanowisko 8

Sześć płotków gimnastycznych o wysokości 0,7 m i 1 m, które ćwiczący naprzemiennie pokonuje (górą i dołem); ćwiczący, który w czasie pokonywania płotków poruszy płotek lub go przewróci, jest zobowiązany do ustawienia go w pozycji początkowej.

 

Po wykonaniu ćwiczenia na stanowisku 8 funkcjonariusz obiega chorągiewkę z prawej strony i biegnie do mety.

Meta Zatrzymanie pomiaru czasu.

Test poprzedzony jest pokazem przeprowadzonym przez instruktora.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTU STRZELECKIEGO ORAZ SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW]

Załącznik nr 2

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTU STRZELECKIEGO ORAZ SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW

Opis testu

1. Cel – tarcza sylwetkowa tarczy TS 10.

2. Broń – pistolet.

3. Liczba amunicji – 10 szt.

4. Czas – 30 sekund.

5. Test ocenia się na ocenę niedostateczną w przypadku:

– drastycznego naruszenia warunków bezpieczeństwa, czyli kierowania załadowanej broni poza kąty bezpieczeństwa,

– oddania niekontrolowanego strzału podczas trwania testu.

Sposób przeprowadzenia testu

1. Funkcjonariusz ładuje amunicję do dwóch magazynków, po 5 szt. do każdego.

2. Na polecenie instruktora prowadzącego strzelanie funkcjonariusz zajmuje stanowisko na linii 15 m.

3. Po komendzie Przygotować się lub Ładuj funkcjonariusz dołącza do broni pierwszy magazynek i chowa broń do kabury. Drugi magazynek umieszcza w ładownicy.

4. Po otwarciu tarczy na 30 sekund funkcjonariusz dobywa i przeładowuje broń, oddaje pięć strzałów do tarczy w postawie stojącej, następnie wymienia magazynek i przechodzi do postawy klęczącej; w tej postawie oddaje pozostałe pięć strzałów do tarczy.

5. Po zakończeniu strzelania funkcjonariusz samodzielnie dokonuje rozładowania i przejrzenia broni.

6. Funkcjonariusz na polecenie instruktora prowadzącego strzelanie przedstawia broń do przejrzenia.

Warunki oceny testu

5 – bardzo dobra

10 przestrzelin w tarczy

4 – dobra

8–9 przestrzelin w tarczy

3 – dostateczna

7–6 przestrzelin w tarczy

2 – niedostateczna

0–5 przestrzelin w tarczy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »