REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2515

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23zf ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanej dalej „informacją o cenach transferowych”, wraz z objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych.

§ 2. [Informacja o cenach transferowych]

Informacja o cenach transferowych zawiera:

1) wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych poprzez wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę, oraz okresu, za jaki jest składana, poprzez wskazanie roku, którego dotyczy;

2) dane identyfikacyjne:

a) podmiotu składającego informację o cenach transferowych obejmujące:

– pełną nazwę,

– państwo lub terytorium siedziby lub zarządu,

– numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,

– kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

b) podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące:

– pełną nazwę,

– numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,

– kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

3) ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;

4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące:

a) kategorie transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych również rodzaje wartości niematerialnych,

b) wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:

– kwotę kapitału lub kwotę gwarantowanego lub poręczanego zobowiązania,

– rzeczywistą kwotę tych transakcji kontrolowanych,

– walutę tych transakcji kontrolowanych,

– kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania, lub kwotę wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia,

c) państwo lub terytorium siedziby lub zarządu kontrahenta, a w przypadku kontrahenta mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również informację, czy transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

5) informacje dotyczące metod i cen transferowych obejmujące:

a) metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej,

b) informacje o stosowanej cenie transferowej obejmujące:

– wysokość ceny transferowej,

– walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa – jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

– wskaźnik rentowności wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej – jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

c) informacje o analizie cen transferowych obejmujące:

– sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,

– informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika rentowności zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej – jeżeli wymaga tego wybrana metoda,

– informację o wyniku analizy cen transferowych;

6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 4 i 5, obejmujące informacje o dokonanych korektach cen transferowych oraz wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych obejmujące:

a) w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu:

– rodzaj oprocentowania oraz jego wysokość, z ewentualnym wskazaniem użytej stopy bazowej stosowanej na międzybankowym rynku finansowym oraz marży,

– źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,

b) w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych:

– sposób kalkulacji ceny transferowej oraz wysokość tej ceny,

– źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy.

§ 3. [Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych]

Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246 i 2429.

Załącznik 1. [OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2515)

OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH

1. Cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 1 rozporządzenia)

W tej części podmiot składający informację o cenach transferowych wskazuje cel złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie/korekta), wybierając odpowiedni wariant, oraz podaje okres, za jaki jest składana, wybierając datę początkową i końcową roku, którego dotyczy.

2. Dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)

W tej części podmiot składający informację o cenach transferowych podaje wymagane dane identyfikacyjne dotyczące:

1) podmiotu składającego informację o cenach transferowych;

2) podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych.

W zakresie kodu przeważającej działalności należy wskazać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dotyczący tej działalności, wskazany w rejestrze REGON.

Jeżeli podmiot składający informację o cenach transferowych jest tożsamy z podmiotem, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, w części dotyczącej podmiotu składającego informację o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych należy podać dane dotyczące tego jednego podmiotu.

Należy zaznaczyć odpowiedni kod z poniższej tabeli w odniesieniu do roku, za który jest składana informacja o cenach transferowych:

Kod

Kategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej

dalej „ustawą”

ZK01

Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, zawierał transakcje kontrolowane niekorzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 23zf ust. 1 pkt 1 ustawy)

ZK02

Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, zawierał wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zgodnie z art. 23zf ust. 1 pkt 2 ustawy)

 

3. Ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

Jeżeli w tabeli wybrano kod „ZK01”, w tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące rentowność całości działalności tego podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników rentowności.

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża operacyjna,

2) marża zysku brutto,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

– skalkulowanych zgodnie z formułami z poniższej tabeli:

W przypadku banków należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża odsetkowa netto,

2) koszty/dochody,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

– skalkulowanych zgodnie z formułami z poniższej tabeli:

W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1) rentowność działalności technicznej,

2) rentowność sprzedaży,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

– skalkulowanych zgodnie z formułami z poniższej tabeli:

Jeżeli w tabeli wybrano kod „ZK02”, nie wskazuje się dla podmiotu, którego dotyczy ten kod, informacji w zakresie ogólnych danych finansowych i należy przejść do części 4.

4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

4.1. Kategorie transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia)

W elemencie „Kategorie transakcji kontrolowanych” należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych wskazanych w tabeli.

Transakcję kontrolowaną należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 23w ust. 4 i 5 ustawy. Podmiot składający informację o cenach transferowych może wybrać tę samą pozycję (kategorię transakcji kontrolowanej) w tabeli kilkukrotnie – jeżeli transakcje takie nie są traktowane przez niego jako transakcje o charakterze jednorodnym (np. pożyczki otrzymane na różny cel i na różnych warunkach, zakup usług transportowych i usług sprzątania).

Kod

Kategorie transakcji kontrolowanych

Transakcje związane z obrotem towarowym – sprzedaż

1001

Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach

1002

Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach

1003

Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)

1004

Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę

1005

Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach

1006

Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach

1007

Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów

1008

Sprzedaż komisowa towarów lub produktów

1009

Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji

1010

Sprzedaż części zamiennych

Transakcje usługowe – sprzedaż

1101

Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej

1102

Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych

1103

Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług

1104

Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami, asset management)

1105

Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami

1106

Sprzedaż innych usług

Transakcje finansowe – sprzedaż

1201

Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma)

1202

Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) – pozycje dodatnie

1203

Udzielenie gwarancji lub poręczenia

1204

Zdeponowanie środków finansowych

1205

Sprzedaż usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe)

1206

Inne transakcje finansowe – sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)

Transakcje dotyczące aktywów

1301

Sprzedaż wartości niematerialnych

1302

Wniesienie aportem wartości niematerialnych

1303

Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych

1304

Sprzedaż nieruchomości

1305

Wniesienie aportem nieruchomości

1306

Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości

1307

Wniesienie aportem aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości

1308

Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne

1309

Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach

1310

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego części

1311

Sprzedaż innych aktywów

Udostępnienie wartości niematerialnych

1401

Udzielenie licencji na korzystanie lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej

Inne transakcje – sprzedaż

1501

Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk do podmiotu powiązanego – za wynagrodzeniem

1502

Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk do podmiotu powiązanego – bez wynagrodzenia

1503

Przychód z tytułu refaktur (odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia od podmiotu niepowiązanego)

1504

Płatność wynagrodzenia z tytułu zarządzania spółką niebędącą osobą prawną

1505

Otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną odpowiedniej części zysku tej spółki

1506

Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z uzyskaniem przychodu

Transakcje związane z obrotem towarowym – zakup

2001

Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach

2002

Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach

2003

Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing)

2004

Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy

2005

Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach

2006

Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach

2007

Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów

2008

Zakup towarów lub produktów w sprzedaży komisowej

2009

Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji

2010

Zakup części zamiennych

Transakcje usługowe – zakup

2101

Zakup usług o niskiej wartości dodanej

2102

Zakup usług badawczo-rozwojowych

2103

Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług

2104

Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami, asset management)

2105

Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami

2106

Zakup innych usług

Transakcje finansowe – zakup

2201

Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma)

2202

Transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling) – pozycje ujemne

2203

Uzyskanie gwarancji lub poręczenia

2204

Przyjęcie depozytu środków finansowych

2205

Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe)

2206

Inne transakcje finansowe – zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)

Transakcje dotyczące aktywów

2301

Zakup wartości niematerialnych

2302

Otrzymanie aportu wartości niematerialnych

2303

Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych

2304

Zakup nieruchomości

2305

Otrzymanie aportu nieruchomości

2306

Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości

2307

Otrzymanie aportu aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości

2308

Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne

2309

Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach

2310

Otrzymanie aportu przedsiębiorstwa lub jego części

2311

Zakup innych aktywów

Korzystanie z wartości niematerialnych

2401

Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej

Inne transakcje – zakup

2501

Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk od podmiotu powiązanego – za wynagrodzeniem

2502

Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk od podmiotu powiązanego – bez wynagrodzenia

2503

Koszty z tytułu refaktur (nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia od podmiotu niepowiązanego)

2504

Płatność wynagrodzenia z tytułu zarządzania spółką niebędącą osobą prawną

2505

Wypłata z zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną dla wspólników tej spółki

2506

Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z poniesieniem kosztu

 

Przyporządkowanie transakcji kontrolowanej do jednego z kodów 1506 lub 2506 może być dokonane jedynie w przypadku braku możliwości przyporządkowania tej transakcji kontrolowanej do innego kodu z tabeli.

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (tj. jako kategorię transakcji wybrano kod 1401 lub 2401), należy dodatkowo wskazać „Rodzaje wartości niematerialnych” poprzez wybranie kodu odpowiadającego rodzajowi wartości niematerialnej będącej przedmiotem transakcji kontrolowanej:

Kod

Rodzaje wartości niematerialnych

DN01

Marka/znak towarowy

DN02

Patent

DN03

Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji

DN04

Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż produkcja

DN05

Franczyza (pakiet wartości niematerialnych obejmujący w szczególności DN1 oraz DN3 lub DN4)

DN06

Oprogramowanie

DN07

Inne wartości niematerialne

DN08

Zbiór wartości niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę transferową

 

4.2. Wartość transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia)

Wartość transakcji kontrolowanych należy podać w kwocie netto w złotych (bez uwzględnienia VAT) na ostatni dzień roku, za który jest składana informacja o cenach transferowych. Wartość transakcji kontrolowanych określa się zgodnie z art. 23x ust. 1, 2 i 4 ustawy, wskazując kwoty w milionach złotych, zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

Jeżeli dla transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, wskazuje się wartość transakcji kontrolowanej uwzględniającą wpływ dokonanej korekty cen transferowych.

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udzielenie lub uzyskanie finansowania, poręczeń lub gwarancji oraz zarządzanie płynnością (cash pooling) i depozyt – tj. jako kategorię transakcji kontrolowanej zaznaczono jeden z kodów 1201, 1202, 1203, 1204, 2201, 2202, 2203, 2204 – należy dodatkowo uzupełnić następujące informacje:

1) „Kwota kapitału” – należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta. Jeżeli w umowie przewidziano limit finansowania (np. maksymalną wartość linii kredytowej), należy w tej komórce wskazać ten limit. W przypadku gwarancji lub poręczeń uzupełnia się wartość sumy gwarancyjnej. W przypadku cash poolingu uzupełnia się wskazany w umowie limit zadłużenia, a w przypadku braku takiego limitu komórkę pozostawia się pustą. Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych jednostek (bez miejsc po przecinku);

2) „Wartość zadłużenia” – należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w złotych, stanowiącą średnią arytmetyczną z początku oraz końca okresu, za jaki jest sporządzana informacja o cenach transferowych. W przypadku gwarancji lub poręczeń uzupełnia się wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania jako średnią arytmetyczną z początku oraz końca okresu, za jaki jest sporządzana informacja o cenach transferowych. W przypadku cash poolingu uzupełnia się średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku, w zależności od tego, czy podmiot, dla którego składana jest informacja o cenach transferowych, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych, czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash poolingu. Wartość zadłużenia powinna zostać zaokrąglona do pełnych jednostek (bez miejsc po przecinku);

3) „Waluta” – należy wskazać walutę, w jakiej finansowanie zostało wypłacone, walutę depozytu lub walutę poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania, zgodnie z kodem walut ISO 4217;

4) „Kwota odsetek” – należy wpisać łączną kwotę odsetek zapłaconych lub otrzymanych w roku, za który sporządzana jest informacja o cenach transferowych, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania. W przypadku poręczenia lub gwarancji uzupełnia się w tym miejscu wartość wynagrodzenia zapłaconego lub uzyskanego za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji. W przypadku cash poolingu uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji dodatnich albo ujemnych, odpowiednio do pozycji w kolumnie „Wartość zadłużenia”. Wartość odsetek wskazuje się w walucie wskazanej w kolumnie „Waluta”.

4.3. Państwo lub terytorium siedziby lub zarządu kontrahenta (§ 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia)

Należy wskazać kod państwa lub terytorium siedziby lub zarządu kontrahenta poprzez wskazanie odpowiedniego kodu z klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code. Jeżeli dana transakcja kontrolowana jest zawierana z więcej niż jednym kontrahentem, należy wskazać odpowiednie informacje dla każdego z nich.

Dla każdego z kontrahentów, dla którego zaznaczono kod „PL”, należy również wskazać, czy w roku, za który jest składana informacja o cenach transferowych, dokumentacja dla transakcji kontrolowanej z kontrahentem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych z niektórymi podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

Kod

Czy transakcja kontrolowana korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy?

ZW01

Tak

ZW02

Nie

 

Jeżeli w tabeli wybrano „ZW01” oraz transakcja kontrolowana jest zawarta wyłącznie z kontrahentem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniającym warunki zwolnienia, podmiot składający informację o cenach transferowych nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 5 i 6.

5. Informacje dotyczące metod i cen transferowych (§ 2 pkt 5 rozporządzenia)

5.1. Wybór metody weryfikacji ceny transferowej (§ 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia)

Dla transakcji kontrolowanych wykazanych w części 4, z wyjątkiem transakcji korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy (kod ZW01), należy wskazać wybraną i zastosowaną metodę weryfikacji rynkowego charakteru ceny transferowej (tj. np. ceny nominalnej, wskaźnika rentowności), wybierając odpowiedni kod zgodnie z poniższą tabelą:

Kod

Metoda weryfikacji ceny transferowej

MW01

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

MW02

Metoda ceny odprzedaży

MW03

Metoda koszt plus

MW04

Metoda podziału zysku

MW05

Metoda marży transakcyjnej netto

MW06

Inna metoda – wycena niezależnego specjalisty

MW07

Inna metoda – pozostałe

 

Następnie należy określić, czy na potrzeby danej transakcji kontrolowanej zastosowano mechanizmy, o których mowa w art. 23r lub art. 23s ustawy:

Kod

Zastosowanie mechanizmów, o których mowa w art. 23r lub art. 23s ustawy

SH01

Dla transakcji kontrolowanej nie zastosowano mechanizmów, o których mowa w art. 23r lub art. 23s ustawy

SH02

Dla transakcji kontrolowanej zastosowano mechanizm, o którym mowa w art. 23r ustawy

SH03

Dla transakcji kontrolowanej zastosowano mechanizm, o którym mowa w art. 23s ustawy

 

Przy wyborze SH02 lub SH03 nie uzupełnia się dalszej części informacji o cenach transferowych.

5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§ 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia)

5.2.1. W przypadku wyboru MW01, MW06 lub MW07

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano „MW01” (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), „MW06” (wycena niezależnego specjalisty) lub „MW07” (inna metoda – pozostałe), należy uzupełnić następujące informacje:

1) „Cena min” i „Cena max” – należy podać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom ceny jednostkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej w roku, za który jest sporządzana informacja o cenach transferowych. Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest zróżnicowany asortyment, należy wskazać minimalną oraz maksymalną wartość ceny dla całego asortymentu (jeżeli zróżnicowany asortyment jest przedmiotem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym). Jeżeli cena była stała przez cały ten rok, w obu kolumnach należy wskazać ten sam poziom ceny;

2) „Waluta ceny transakcji kontrolowanej” – należy uzupełnić walutę, w której określono ceny jednostkowe w transakcji kontrolowanej, zgodnie z kodem walut ISO 4217;

3) „Miara” – należy wpisać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe wskazane w kolumnach „Cena min” i „Cena max” (np. kg, szt., l, roboczogodzina).

5.2.2. W przypadku wyboru MW04

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano „MW04” (metoda podziału zysku), należy wskazać rodzaj zastosowanej metody podziału zysku poprzez wybór odpowiedniego kodu z poniższej tabeli:

Kod

Rodzaj metody podziału zysku

PZ01

Podział zysku za pomocą analizy rezydualnej

PZ02

Podział zysku za pomocą analizy udziału

 

W dalszej kolejności należy wskazać wysokość zastosowanej ceny transferowej poprzez uzupełnienie proporcji podziału zysku (straty) w transakcji kontrolowanej skalkulowanej na podstawie zastosowania metody podziału zysku:

1) „Zakładany zysk podmiotu” – procentowy udział w zysku z transakcji kontrolowanej, jaki powinien przypaść zgodnie z modelem podziału zysku podmiotowi, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych;

2) „Zakładany zysk kontrahentów” – procentowy udział w zysku z transakcji kontrolowanej, jaki powinien przypaść pozostałym kontrahentom zgodnie z modelem podziału zysku;

3) „Zrealizowany zysk podmiotu” – procentowy udział w zysku z transakcji kontrolowanej, jaki faktycznie przypadł w wyniku zastosowania modelu podziału zysku podmiotowi, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych;

4) „Zrealizowany zysk kontrahentów” – procentowy udział w zysku z transakcji kontrolowanej, jaki faktycznie przypadł pozostałym kontrahentom w wyniku zastosowania modelu podziału zysku.

W przypadku wyboru rodzaju metody podziału zysku „PZ01” jako „Zakładany zysk podmiotu” oraz „Zakładany zysk kontrahentów” wskazuje się procentowy udział w części zysku rezydualnego (pomijając zysk rutynowy).

Wartości z punktów 1 – 4 uzupełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.2.3. W przypadku wyboru MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano „MW02” (metoda ceny odprzedaży), „MW03” (metoda koszt plus) lub „MW05” (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić element „Wynik transakcji kontrolowanej” poprzez podanie informacji o poziomie wskaźnika rentowności zgodnego ze wskaźnikiem rentowności zastosowanym w analizie cen transferowych, zrealizowanego w transakcji kontrolowanej w roku, za który jest sporządzana informacja o cenach transferowych, przez podmiot wybrany w analizie cen transferowych jako strona badana (por. punkt 2 w części 5.3.2 objaśnień). Wartość wskaźnika rentowności powinna być wpisana w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W kolumnie „Wynik transakcji kontrolowanej” nie należy podawać wartości ceny transferowej (odzwierciedlonej lub nieodzwierciedlonej jakimkolwiek wskaźnikiem) w transakcji kontrolowanej.

5.3. Informacje o analizie cen transferowych (§ 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej – w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej.

5.3.1. W przypadku wyboru MW01, MW06 lub MW07

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano „MW01” (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), „MW06” (inna metoda – wycena niezależnego specjalisty) lub „MW07” (inna metoda – pozostałe), należy wskazać:

1) „Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny” – na podstawie poniższej tabeli:

Kod

Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny

SW01

Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji jest sprzedawany jednocześnie do podmiotów powiązanych i niepowiązanych)

SW02

Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach porównywalnych przedmiotów transakcji, których stronami są podmioty niepowiązane)

SW03

Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent sprzedaje porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie do podatnika i podmiotu niepowiązanego)

SW04

Wycena ekspercka

SW05

Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny

 

2) „Cena porównywalna min” i „Cena porównywalna max” – należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych cen jednostkowych użytych do weryfikacji rynkowego charakteru ceny. Jeżeli użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby porównania, w obu kolumnach należy wpisać wysokość tej ceny;

3) „Waluta ceny porównywalnej” – należy uzupełnić walutę, w której określono jednostkowe ceny porównywalne, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

5.3.2. W przypadku wyboru MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano „MW02” (metoda ceny odprzedaży), „MW03” (metoda koszt plus) lub „MW05” (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić:

1) „Rodzaj porównania” – należy wskazać (poprzez wybranie odpowiedniego kodu zgodnie z poniższą tabelą), czy analiza cen transferowych została przeprowadzona przy użyciu porównania wewnętrznego (tj. poprzez odniesienie do poziomu wskaźników rentowności realizowanych na porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi), czy porównania zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki rentowności podmiotów niepowiązanych):

Kod

Rodzaj porównania

PR01

Wewnętrzne

PR02

Zewnętrzne

PR03

Porównanie wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta

 

Jeżeli wybrano porównanie wewnętrzne (kod PR01), należy przejść bezpośrednio do uzupełnienia elementów „Wskaźnik rentowności”, „Korekty porównywalności wyników”, „Wynik analizy cen transferowych min” oraz „Wynik analizy cen transferowych max”;

2) „Strona badana” – należy wskazać (poprzez wybranie odpowiedniego kodu zgodnie z poniższą tabelą), która strona zaangażowana w transakcję kontrolowaną została wybrana jako strona badana dla celów analizy cen transferowych – tj. wskaźnik finansowy której ze stron transakcji kontrolowanej był przedmiotem oceny pod względem jego rynkowości:

Kod

Strona badana

PB01

Podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych

PB02

Kontrahent

 

3) „Kryterium geograficzne” – należy wybrać podstawowe kryterium selekcji geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niepowiązanych, uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji kontrolowanej. Wyboru należy dokonać, wpisując odpowiedni kod na podstawie poniższej tabeli:

Kod

Kryterium geograficzne

KG01

Polska

KG02

Region

KG03

Europa

KG04

Świat

KG05

Inne

 

4) „Wskaźnik rentowności” – należy wybrać wskaźnik, który został zastosowany na potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej poprzez wskazanie odpowiedniego kodu zgodnie z poniższą tabelą:

5) „Korekty porównywalności wyników” – należy wskazać, czy w procesie przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej poprzez wpisanie odpowiedniego kodu na podstawie poniższej tabeli:

Kod

Korekta porównywalności

KP01

Nie dokonano korekty porównywalności

KP02

Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

 

6) „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału” – należy wskazać wyniki analizy cen transferowych z wykorzystaniem wybranego wcześniej wskaźnika finansowego. Jeżeli wynikiem analizy jest:

a) przedział wskaźnika rentowności – należy wpisać graniczne wartości przedziału będącego rezultatem analizy cen transferowych („Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”) oraz wskazać rodzaj użytego przedziału wybierając kod na podstawie poniższej tabeli:

Kod

Rodzaj przedziału

RP01

Przedział międzykwartylowy

RP02

Przedział pełny

RP03

Inny przedział

 

b) jeden poziom wskaźnika rentowności – jako dolną granicę przedziału oraz górną granicę przedziału należy wpisać tę samą wartość wskaźnika będącego wynikiem analizy cen transferowych.

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia (§ 2 pkt 6 rozporządzenia)

6.1. Korekty cen transferowych

Poprzez uzupełnienie elementu „Korekta cen transferowych” należy wskazać, czy w celu osiągnięcia wyniku na transakcji kontrolowanej zgodnego z zasadą ceny rynkowej podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, dokonał korekty cen transferowych (np. poprzez korektę rentowności) – poprzez wybór odpowiedniego kodu z poniższej tabeli. Element ten uzupełnia się, jeżeli wybrano metodę weryfikacji ceny transferowej MW02, MW03 lub MW05:

Kod

Korekta cen transferowych

KC01

Podatnik dokonał korekty cen transferowych

KC02

Podatnik nie dokonywał korekty cen transferowych

 

Jeżeli wybrano kod „KC01”, uzupełnia się łączną kwotę (w tysiącach złotych) dokonanej korekty (korekt) cen transferowych dotyczącej (dotyczących) roku, za który jest składana informacja o cenach transferowych – odpowiednio ze znakiem:

1) „+”, jeżeli korekta miała charakter korekty zwiększającej rentowność;

2) „–”, jeżeli korekta miała charakter korekty zmniejszającej rentowność.

6.2. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych

6.2.1. Transakcje kontrolowane dotyczące udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania gwarancji lub poręczenia, zarządzania płynnością i depozytu

Należy uzupełnić „Sposób kalkulacji oprocentowania” poprzez wybranie kodu zgodnie z poniższą tabelą:

Kod

Rodzaj oprocentowania

OP01

Oprocentowanie zmienne

OP02

Oprocentowanie stałe

OP03

Brak oprocentowania

 

1) w przypadku wyboru oprocentowania zmiennego (OP01) należy uzupełnić następujące informacje:

a) „Stopa bazowa” – poprzez wybranie odpowiednich kodów z poniższych list:

Kod

Nazwa stopy bazowej

SB01

WIBOR

SB03

EURIBOR

SB05

LIBOR EUR

SB07

LIBOR USD

SB09

LIBOR CHF

SB11

LIBOR GBP

SB13

LIBOR JPY

SB15

Inna stopa bazowa

Kod

Termin stopy bazowej

TB01

1 dzień (O/N)

TB02

1 miesiąc (1M)

TB03

3 miesiące (3M)

TB04

6 miesięcy (6M)

TB05

9 miesięcy (9M)

TB06

1 rok (12M)

TB07

Inny

 

W przypadku wyboru kodu „TB07” należy uzupełnić termin stopy bazowej w kolejnej komórce;

b) „Marża” – należy uzupełnić wartość (w punktach bazowych per annum), która jest dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej;

2) w przypadku wyboru oprocentowania stałego (OP02) należy uzupełnić wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z dwoma miejscami po przecinku („Poziom oprocentowania”). W przypadku poręczenia lub gwarancji należy wskazać poziom prowizji za udzielone lub uzyskane poręczenie lub udzieloną lub uzyskaną gwarancję w stosunku do wysokości poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania (w punktach procentowych per annum) z dwoma miejscami po przecinku.

Należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki poprzez uzupełnienie następujących informacji:

1) „Źródło danych do analizy cen transferowych” – należy uzupełnić informację na temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby analizy cen transferowych, poprzez wybór odpowiedniego kodu z poniższej tabeli. Jeżeli zostały wykorzystane dane z więcej niż jednego źródła, należy wybrać wszystkie odpowiadające im kody z poniższej tabeli (wybór wielokrotny):

Kod

Źródło danych do analizy cen transferowych

ZD01

Dane transakcyjne wewnętrzne – porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi

ZD02

Dane transakcyjne zewnętrzne – bazy danych transakcyjnych

ZD03

Dane transakcyjne zewnętrzne – statystyki bankowe

ZD04

Oferty otrzymane od instytucji finansowych

ZD05

Pozostałe źródła danych

 

2) „Wynik analizy cen transferowych” – należy wskazać wynik uzyskany za pomocą wybranej metody weryfikacji cen transferowych:

a) jeżeli wynikiem analizy cen transferowych jest przedział wysokości oprocentowania – należy uzupełnić graniczne wartości przedziału („Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”) w punktach procentowych per annum z dwoma miejscami po przecinku;

b) jeżeli wynikiem analizy cen transferowych jest jeden poziom oprocentowania – jako dolną i górną granicę przedziału należy wpisać tę samą wartość oprocentowania będącego wynikiem analizy cen transferowych.

Jeżeli jako sposób kalkulacji oprocentowania wybrano „Oprocentowanie zmienne” (kod OP01), jako dolną granicę przedziału oraz górną granicę przedziału należy wpisać wysokość marży dodawanej do wskazanej wcześniej bazowej stopy procentowej lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wówczas wynik wpisuje się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane w punktach procentowych.

6.2.2. Transakcje kontrolowane dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano kod 1401 lub 2401 (transakcje kontrolowane związane z udostępnieniem lub korzystaniem z wartości niematerialnych), należy uzupełnić dodatkowo:

1) „Sposób kalkulacji opłaty” – należy wskazać sposób kalkulacji opłaty wybierając odpowiedni kod z poniższej tabeli. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku elementów, należy wskazać wszystkie odpowiednie kody:

Kod

Sposób kalkulacji opłaty

SK01

Stały procent od sprzedaży do podmiotów niepowiązanych towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna

SK02

Stały procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna

SK03

Stały procent od innej bazy

SK04

Stała kwota w ujęciu rocznym

SK05

Stała kwota na jednostkę towaru lub produktu

SK06

Inny sposób kalkulacji opłaty

 

2) „Poziom opłaty” – należy wskazać poziom opłaty z tytułu udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji kontrolowanej) wskazując odpowiednio:

a) w przypadku gdy jako „Sposób kalkulacji opłaty” wybrano kod „SK01”, „SK02” lub „SK03” – poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy (w zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty);

b) w przypadku gdy jako „Sposób kalkulacji opłaty” wybrano kod „SK04”, „SK05” lub „SK06”:

– poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz

– walutę, w jakiej jest naliczana opłata, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

Należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki poprzez uzupełnienie poniższych informacji:

1) „Źródło danych” – należy, na podstawie poniższej tabeli, wskazać, na podstawie jakiego źródła danych sporządzono analizę cen transferowych:

Kod

Źródło danych

ZD01

Dane transakcyjne wewnętrzne – porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi

ZD02

Dane transakcyjne zewnętrzne – bazy danych

ZD03

Niezależna wycena lub analiza

ZD04

Inne źródło danych

 

2) w elemencie „Jednostka miary” należy wpisać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik analizy cen transferowych dla transakcji kontrolowanej dotyczącej udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (np. %). Jeżeli opłata została wyrażona kwotowo, należy wpisać kod waluty zgodnie kodem walut ISO 4217;

3) „Dolna granica przedziału” i „Górna granica przedziału”:

a) jeżeli wynikiem analizy cen transferowych jest przedział wysokości opłaty – należy wpisać graniczne wartości przedziału będącego wynikiem analizy cen transferowych;

b) jeżeli wynikiem analizy cen transferowych jest jeden poziom wskaźnika finansowego – należy wpisać dwukrotnie tę samą wartość wskaźnika będącego wynikiem analizy cen transferowych.

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
  • Data wejścia w życie: 2019-01-01
  • Data obowiązywania: 2021-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-09-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA