REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2530

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Statut Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska]

Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Ważność wydanych zarządzeń, decyzji określających organizację i zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz pełnomocnictw]

Wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zarządzenia i decyzje określające organizację i zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych, na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 2442).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2018 r. (poz. 2530)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 1. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.

3. Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu, do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Główny Inspektor może powoływać komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze doraźnym, określając nazwę, skład osobowy, cel powołania, zakres zadań i tryb działania tych organów.

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) Departament Inspekcji;

2) Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami;

3) Departament Monitoringu Środowiska;

4) Departament Organizacyjno-Finansowy;

5) Departament Prawny;

6) Centralne Laboratorium Badawcze;

7) Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego;

8) Stanowisko do spraw Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

9) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Główny Inspektor.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA