Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 417) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433.

Załącznik 1. [VAT-IM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 lutego 2019 r. (poz. 415)

VAT-IM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
  • Data wejścia w życie: 2019-03-06
  • Data obowiązywania: 2019-03-06
  • Dokument traci ważność: 2020-05-30

Dziennik Ustaw