| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 2102), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 1096);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 992);

3) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt U 4/12 (Dz. U. poz. 1365);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 539).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 1096), które stanowią:

"2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.93, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 421, z późn. zm.)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 992), które stanowią:

"2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.1993, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 421, z późn. zm.)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 539), które stanowią:

"§ 2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji przez osoby uprawnione do zawodowego uboju wydane na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za dokumenty, o których mowa w art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1, z późn. zm.a)).

§ 3. Do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęły szkolenie teoretyczne lub trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym na podstawie dotychczasowych przepisów i ich nie zakończyły do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


a) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1.

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 lutego 2019 r. (poz. 423)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt2)

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju;

2) warunki przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w celu dokonania uboju lub uśmiercenia zwierząt;

3) warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku.

§ 2. (uchylony).3)

§ 3.4) 1. W celu spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1099/2009", uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt przeprowadzają osoby, które odbyły:

1) szkolenie teoretyczne w zakresie określonym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1099/2009, organizowane przez powiatowego lekarza weterynarii;

2) trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane przez powiatowego lekarza weterynarii dokumentem, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia nr 1099/2009.

§ 4. (uchylony).6)

§ 5. (uchylony).6)

§ 6.7) Zwierzęta dostarczone do rzeźni w celu uboju przemieszcza się w sposób określony w załączniku III do rozporządzenia nr 1099/2009.

§ 7.7) Do czynności związanych z krępowaniem zwierząt w rzeźniach stosuje się art. 15 rozporządzenia nr 1099/2009.

§ 8. (uchylony).8)

§ 9.9) Zwierzęta uśmierca się zgodnie z art. 3 i art. 4 rozporządzenia nr 1099/2009.

§ 10. (uchylony).10)

§ 11.11) Zwierzęta poddawane ubojowi poza ubojnią (rzeźnią) do celów określonych w art. 10 lub art. 11 rozporządzenia 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.

§ 12. (uchylony).12)

§ 13. (uchylony).12)

§ 14. (uchylony).12)

§ 15. (uchylony).12)

§ 16. (uchylony).12)

§ 17. (uchylony).12)

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz dopuszczalnych metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 643).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia13).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 września 2004 r.

Załącznik nr 1

(uchylony)14)

Załącznik nr 2

(uchylony)14)

Załącznik nr 3

(uchylony)14)

Załącznik nr 4

(uchylony)14)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.93 r., z późn. zm.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 539), które weszło w życie z dniem 15 marca 2018 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1.

6) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) Przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 września 2004 r.

14) Przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »