REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 757

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 502).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 502), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.".

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 5 kwietnia 2019 r. (poz. 757)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) grupy działalności w oparciu o rodzaj działalności PKD ujęty w rejestrze REGON;

2) szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka w zależności od wskaźników częstości, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem wypadkowym", dla grup działalności;

3) szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe, w zależności od wskaźników częstości;

4) szczegółowe zasady ustalania wskaźnika korygującego;

5) wzór informacji przekazywanej przez płatnika składek o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, zwane dalej "składką".

§ 2. Stopę procentową składki ustaloną w zależności od kategorii ryzyka określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Kategorie ryzyka dla grup działalności ustala się w oparciu o cząstkowe kategorie ryzyka K1, K2, K3, K4 dla grup działalności, przez obliczenie średniej arytmetycznej z tych cząstkowych kategorii ryzyka według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KDX - kategoria ryzyka dla danej grupy działalności;

2) K1 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

3) K2 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

4) K3 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5) K4 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi chorób zawodowych.

2. Podstawę ustalania cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowią średnie arytmetyczne wskaźników częstości, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej "ustawą". Średnie arytmetyczne wskaźników częstości są obliczane z trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy.

3. Wskaźniki częstości:

1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz

2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 pracujących i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności;

3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz

4) stwierdzonych chorób zawodowych

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 zatrudnionych i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności.

§ 5. 1. Kategorie ryzyka dla płatników składek ustala się w oparciu o cząstkowe kategorie ryzyka K1, K2 i K3 dla płatników składek, przez obliczenie średniej ważonej z tych cząstkowych kategorii ryzyka, według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KZX - kategoria ryzyka dla danego płatnika składek;

2) K1 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

3) K2 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

4) K3 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

2. Podstawę ustalenia cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowią średnie arytmetyczne wskaźników częstości, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy. Średnie arytmetyczne wskaźników częstości są obliczane z trzech kolejnych, ostatnich lat kalendarzowych.

3. Wskaźniki częstości:

1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (W1),

2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich (W2),

3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (W3)

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 ubezpieczonych, w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy, oraz ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla płatników składek.

4. Wskaźniki częstości na 1000 ubezpieczonych W1, W2 i W3, o których mowa w ust. 3, oblicza się dla płatników składek odpowiednio według następujących wzorów:

1) infoRgrafika

2) infoRgrafika

3) infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) P1 - liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

2) P2 - liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

3) P3 - liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4) U - liczba ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3, zaokrąglona do pełnych jedności zgodnie z zasadą matematyczną.

§ 6. 1. W przypadku braku możliwości ustalenia cząstkowej kategorii ryzyka lub wskaźnika częstości, średnie arytmetyczne i średnie ważone, o których mowa w § 4 i 5, oblicza się odpowiednio z pozostałych cząstkowych kategorii ryzyka lub wskaźników częstości.

2. Wartości stóp procentowych składki, kategorii ryzyka i wskaźników częstości zaokrągla się zgodnie z zasadą matematyczną, z dokładnością przyjętą odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia.

§ 7. Przedziały wartości wskaźników częstości, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, stanowiące podstawę do ustalania cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w § 3-5, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. Stopy procentowe składek dla płatników, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, ustala się jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego, wynoszącego:

1) 0,5 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

2) 0,6 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

3) 0,7 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

4) 0,8 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

5) 0,9 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

6) 1,1 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

7) 1,2 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

8) 1,3 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

9) 1,4 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

10) 1,5 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

11) 1,0 - w pozostałych przypadkach.

§ 9. 1. Informację o danych do ustalenia składek, o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy, płatnik składek przekazuje do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez niego wskazanej. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Dla formularza informacji, o której mowa w ust. 1, ustala się kolor pantone Nr 224CV.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 listopada 2002 r.

Załącznik nr 1

STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA

Kategoria ryzyka

Stopy procentowe składki

(%)

1

0,40

2

0,67

3

0,93

4

1,20

5

1,47

6

1,73

7

2,00

8

2,26

9

2,53

10

2,80

11

3,06

12

3,33

13

3,60

14

3,86

15

4,13

16

4,39

17

4,66

18

4,93

19

5,19

20

5,46

21

5,73

22

5,99

23

6,26

24

6,52

25

6,79

26

7,06

27

7,32

28

7,59

29

7,86

30

8,12

 

Załącznik nr 22)

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

9

2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

10

2,80

3

Rybactwo

A-03

4

1,20

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

12

3,33

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

10

2,80

6

Górnictwo rud metali

B-07

11

3,06

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

7

2,00

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

11

3,06

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

5

1,47

10

Produkcja napojów

C-11

4

1,20

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

1,20

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

5

1,47

13

Produkcja odzieży

C-14

3

0,93

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

8

2,26

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

6

1,73

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

0,93

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

5

1,47

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

4

1,20

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

5

1,47

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

6

1,73

23

Produkcja metali

C-24

9

2,53

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

6

1,73

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

0,93

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

5

1,47

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

5

1,47

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

5

1,47

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

6

1,73

30

Produkcja mebli

C-31

5

1,47

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

5

1,47

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

4

1,20

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

5

1,47

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

7

2,00

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

6

1,73

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

5

1,47

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

6

1,73

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

4

1,20

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

0,93

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

4

1,20

45

Transport wodny

H-50

8

2,26

46

Transport lotniczy

H-51

2

0,67

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

5

1,47

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

1,47

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

0,67

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

4

1,20

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

4

1,20

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

0,67

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

0,93

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

0,93

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

0,67

 

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

Załącznik nr 2a

(uchylony)

Załącznik nr 3

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO USTALANIA CZĄSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WEDŁUG WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY, CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA

Kategoria ryzyka

Wskaźniki częstości (średnia z trzech lat kalendarzowych) na 1000 osób

poszkodowanych w wypadkach przy pracy

zatrudnionych w warunkach zagrożenia

poszkodowanych wskutek chorób zawodowych

ogółem

w tym:

śmiertelnych i ciężkich

30

44,3 - i więcej

1,087 - i więcej

991 - i więcej

8,31 - i więcej

29

42,7 - 44,2

1,047 - 1,086

956 - 990

8,01 - 8,30

28

41,1 - 42,6

1,007 - 1,046

921 - 955

7,71 - 8,00

27

39,5 - 41,0

0,967 - 1,006

886 - 920

7,41 - 7,70

26

37,9 - 39,4

0,927 - 0,966

851 - 885

7,11 - 7,40

25

36,3 - 37,8

0,887 - 0,926

816 - 850

6,81 - 7,10

24

34,7 - 36,2

0,847 - 0,886

781 - 815

6,51 - 6,80

23

33,1 - 34,6

0,807 - 0,846

746 - 780

6,21 - 6,50

22

31,5 - 33,0

0,767 - 0,806

711 - 745

5,91 - 6,20

21

29,9 - 31,4

0,727 - 0,766

676 - 710

5,61 - 5,90

20

28,3 - 29,8

0,687 - 0,726

641 - 675

5,31 - 5,60

19

26,7 - 28,2

0,647 - 0,686

606 - 640

5,01 - 5,30

18

25,1 - 26,6

0,607 - 0,646

571 - 605

4,71 - 5,00

17

23,5 - 25,0

0,567 - 0,606

536 - 570

4,41 - 4,70

16

21,9 - 23,4

0,527 - 0,566

501 - 535

4,11 - 4,40

15

20,3 - 21,8

0,487 - 0,526

466 - 500

3,81 - 4,10

14

18,7 - 20,2

0,447 - 0,486

431 - 465

3,51 - 3,80

13

17,1 - 18,6

0,407 - 0,446

396 - 430

3,21 - 3,50

12

15,5 - 17,0

0,367 - 0,406

361 - 395

2,91 - 3,20

11

13,9 - 15,4

0,327 - 0,366

326 - 360

2,61 - 2,90

10

12,3 - 13,8

0,287 - 0,326

291 - 325

2,31 - 2,60

9

10,7 - 12,2

0,247 - 0,286

256 - 290

2,01 - 2,30

8

9,1 - 10,6

0,207 - 0,246

221 - 255

1,71 - 2,00

7

7,5 - 9,0

0,167 - 0,206

186 - 220

1,41 - 1,70

6

5,9 - 7,4

0,127 - 0,166

151 - 185

1,11 - 1,40

5

4,3 - 5,8

0,087 - 0,126

116 - 150

0,81 - 1,10

4

2,7 - 4,2

0,047 - 0,086

81 - 115

0,51 - 0,80

3

1,4 - 2,6

0,024 - 0,046

41 - 80

0,26 - 0,50

2

0,1 - 1,3

0,001 - 0,023

1 - 40

0,01 - 0,25

1

0,0 - 0,0

0,000 - 0,000

0 - 0

0,00 - 0,00

Załącznik nr 4

ZUS IWA

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 502), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA