REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1623

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808 oraz z 2019 r. poz. 492 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej „pomocą”, w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

§ 2. [Udzielanie pomocy]

1. Pomoc jest udzielana mikroprzedsiębiorcy, małemu i średniemu przedsiębiorcy spełniającemu warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.2)), będącemu producentem rolnym produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przetwórcą tych produktów lub wprowadzającym do obrotu te produkty, zwanemu dalej „przedsiębiorcą”.

2. Pomoc jest udzielana zgodnie z:

1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3));

2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.4)).

§ 3. [Łączenie pomocy w formie gwarancji z pomocą w formie dotacji]

Pomoc w formie gwarancji może być łączona z pomocą w formie dotacji udzieloną temu samemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tego samego kosztu kwalifikowalnego, zgodnie z art. 37 ust. 7–9 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, z zachowaniem poziomów intensywności pomocy określonych w załączniku II do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

§ 4. [Ekwiwalent dotacji brutto]

Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461).

§ 5. [Gwarancja]

1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

2. Gwarancja obejmuje kredyty wchodzące w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą.

§ 6. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Gwarancja jest udzielana na wniosek o udzielenie pomocy składany przez przedsiębiorcę do banku kredytodawcy.

2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:

1) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;

2) kwotę i przeznaczenie kredytu;

3) wysokość i termin obowiązywania gwarancji;

4) inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę niezbędne do dokonania oceny wniosku i udzielenia pomocy publicznej.

§ 7. [Dzień udzielenia pomocy]

Dniem udzielenia pomocy jest dzień udzielenia gwarancji.

§ 8. [Termin zakończenia udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Banaś

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 i Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79/2, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA