REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1780

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Szkoła, na wniosek pełnoletniego ucznia albo pełnoletniego absolwenta lub rodziców ucznia albo rodziców absolwenta, wydaje zaświadczenie o przebiegu nauczania. Pełnoletni uczeń albo pełnoletni absolwent lub rodzice ucznia albo rodzice absolwenta potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia o przebiegu nauczania.”;

2) w § 5:

a) użyte w ust. 2 i 3 wyrazy „pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument”,

b) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadaje się nowy numer wydanego dokumentu lub jego duplikatu oraz wpisuje się datę odbioru dokumentu lub jego duplikatu; ewidencja zawiera:

a) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 2 i 3 – podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument lub jego duplikat,

b) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 4 pkt 3 – podpis osoby, która otrzymała dokument lub jego duplikat, albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument lub jego duplikat przesłano pocztą,

c) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 6 – podpis rodzica dziecka, który odebrał dokument lub jego duplikat.”,

c) uchyla się ust. 8;

3) w § 22 w ust. 1 wyrazy „pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta”;

4) w § 25 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, po co najmniej jednym semestrze nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen.

5. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż okres, o którym mowa w ust. 4, przesyła się do tej szkoły lub wydaje pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.”;

5) w § 36 :

a) w ust. 2 wyrazy „podpis ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument”,

b) w ust. 3 wyrazy „pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument”,

c) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadaje się nowy numer wydanego dokumentu lub jego duplikatu oraz wpisuje się datę odbioru dokumentu lub jego duplikatu; ewidencja zawiera:

a) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 2 i 3 – podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument lub jego duplikat,

b) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 5 pkt 3 – podpis osoby, która otrzymała dokument lub jego duplikat, albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument lub jego duplikat przesłano pocztą.”,

d) uchyla się ust. 8.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-18
  • Data wejścia w życie: 2019-09-19
  • Data obowiązywania: 2019-09-19
  • Dokument traci ważność: 2023-06-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA