reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504, 1824 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091 i 1936, z 2018 r. poz. 1297 oraz z 2019 r. poz. 872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 2 w lit. c:

– tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, albo na operacje związane z nawadnianiem,”,

– uchyla się tiret czwarte,

b) w pkt 7 po wyrazach „w 2019 r.” dodaje się wyrazy „i w 2020 r.”;

2) w § 2b:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, złożone w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w ust. 2, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są spełnione warunki przyznania pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy zgodnie z ust. 3, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 stycznia 2020 r. (poz. 60)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu

inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu

gospodarka wodno-ściekowa

Wysokość

limitów

środków

w euro

na operacje

typu budowa

lub

modernizacja

dróg

lokalnych

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wysokość

limitów

środków

w euro

na operacje

typu

inwestycje

w obiekty

pełniące

funkcje

kulturalne

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznej

Wysokość limitów środków w euro razem

dolnośląskie

2 589 271

23 240 756

12 391 245

1 573 444

6 992 543

0

46 787 259

kujawsko-pomorskie

2 805 190

26 431 207

19 766 000

320 000

2 487 540

1 024 411

52 834 348

lubelskie

3 829 166

35 375 575

30 563 423

0

3 898 817

1 580 000

75 246 981

lubuskie

684 654

16 003 765

17 079 875

72 026

3 018 373

139 255

36 997 948

łódzkie

3 905 271

36 593 152

11 440 776

0

2 071 322

1 089 648

55 100 169

małopolskie

1 698 120

37 610 089

13 609 653

507 192

3 026 684

5 770 014

62 221 752

mazowieckie

6 830 640

32 118 162

44 311 710

843 619

2 692 417

1 678 383

88 474 931

opolskie

234 500

17 726 450

10 427 370

540 000

3 200 000

1 070 000

33 198 320

podkarpackie

2 727 692

39 257 602

15 904 647

483 821

1 205 953

1 621 184

61 200 899

podlaskie

2 916 384

31 148 223

21 577 741

110 706

0

0

55 753 054

pomorskie

2 403 015

13 172 230

28 106 701

451 264

0

464 478

44 597 688

śląskie

1 144 800

19 840 328

23 068 839

0

0

0

44 053 967

świętokrzyskie

1 220 520

27 162 211

12 551 200

0

2 010 875

0

42 944 806

warmińsko-mazurskie

2 372 730

20 674 260

33 400 000

529 279

1 328 639

615 640

58 920 548

wielkopolskie

2 509 120

29 356 676

33 331 735

1 510 850

5 927 114

1 743 206

74 378 701

zachodniopomorskie

2 374 000

22 569 525

19 975 240

194 200

3 600 702

1 083 662

49 797 329

Razem

40 245 073

428 277 694

347 508 672

7 136 401

41 460 979

17 879 881

882 508 700

 

I A. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

Wysokość limitów środków w euro razem

mazowieckie

17 380 977

1 498 179

18 879 156

pozostałe województwa

53 865 426

15 253 604

69 119 030

Razem

71 246 403

16 751 783

87 998 186

 

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

2 461 998

pozostałe województwa

5 173 519

Razem

7 635 517

 

B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

7 281 439

pozostałe województwa

12 718 162

Razem

19 999 601

 

C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem

Wysokość limitów środków w euro razem

mazowieckie

352 382 193

14 995 000

367 377 193

pozostałe województwa

1 997 615 770

85 005 000

2 082 620 770

Razem

2 349 997 963

100 000 000

2 449 997 963

 

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

13 550 817

pozostałe województwa

76 788 077

Razem

90 338 894

 

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

13 083 148

pozostałe województwa

105 853 958

Razem

118 937 106

 

D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

21 944 277

kujawsko-pomorskie

0

lubelskie

54 367 336

lubuskie

4 528 290

łódzkie

4 876 768

małopolskie

32 432 024

mazowieckie

10 409 509

opolskie

3 119 372

podkarpackie

78 585 177

podlaskie

32 063 529

pomorskie

6 097 223

śląskie

24 152 381

świętokrzyskie

10 139 370

warmińsko-mazurskie

0

wielkopolskie

1 983 762

zachodniopomorskie

0

Razem

284 699 018

 

E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

3 253 105

pozostałe województwa

20 226 543

Razem

23 479 648

 

F. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

107 086 512

pozostałe województwa

610 892 118

Razem

717 978 630

 

G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

28 999 705

pozostałe województwa

202 997 938

Razem

231 997 643

 

H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

1 499 214

pozostałe województwa

4 497 643

Razem

5 996 857

 

I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

6 927 500

pozostałe województwa

43 072 500

Razem

50 000 000

 

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

6 857 017

pozostałe województwa

42 634 261

Razem

49 491 278

 

J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

83 016 132

pozostałe województwa

522 941 039

Razem

605 957 171

 

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

19 121 071

pozostałe województwa

120 448 792

Razem

139 569 863

 

K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

9 245 278

pozostałe województwa

56 184 859

Razem

65 430 137

 

L. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

38 706 162

pozostałe województwa

235 222 802

Razem

273 928 964

 

III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach: A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

1 094 940

pozostałe województwa

8 805 060

Razem

9 900 000

 

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

mazowieckie

18 382 919

pozostałe województwa

111 195 533

Razem

129 578 452

 

IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

mazowieckie

212 344

pozostałe województwa

1 289 204

Razem

1 501 548

 

V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów

środków w euro razem

mazowieckie

14 600 701

0

14 600 701

pozostałe województwa

122 865 469

802 975

123 668 444

Razem

137 466 170

802 975

138 269 145

 

VI. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania:

A. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

1 900 000

pozostałe województwa

8 100 000

Razem

10 000 000

 

B. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

5 678 000

pozostałe województwa

24 322 000

Razem

30 000 000

 

VII. Wysokość limitów środków w 2018 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

mazowieckie

87 240 411

pozostałe województwa

391 462 463

Razem

478 702 874

 

VIII. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów

środków w euro razem

mazowieckie

2 415 000

9 660 000

12 075 000

pozostałe województwa

12 585 000

50 340 000

62 925 000

Razem

15 000 000

60 000 000

75 000 000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama