reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 398), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 306).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 306), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 lutego 2020 r. (poz. 444)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 oraz z 2020 r. poz. 285) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej;

2) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w:

a) art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej "egzaminem dla pracowników",

b) art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej "egzaminem kwalifikacyjnym na rzeczoznawcę";

3) szczegółowy tryb ubiegania się o udzielenie upoważnienia oraz szczegółowe wymagania do uzyskania przez podmiot upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanej dalej "ustawą";

4) wzór zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców i pieczęci imiennej rzeczoznawcy;

5) wzory protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców.

§ 2. 1. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej "Głównym Inspektorem", powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza egzamin:

1) dla pracowników - na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika;

2) kwalifikacyjny na rzeczoznawcę - na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru rzeczoznawców.

2. W skład komisji kwalifikacyjnej powołuje się osoby, które:

1) ukończyły studia wyższe;

2) posiadają wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zagadnień objętych przedmiotem egzaminu.

3. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi 4 członków.

4. Główny Inspektor wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej spośród jej członków.

§ 3. Egzamin dla pracowników oraz egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę przeprowadza komisja kwalifikacyjna w miejscu i terminie wyznaczonym przez Głównego Inspektora.

§ 4. 1. Egzamin dla pracowników przeprowadza się w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień określonych w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy.

2. Główny Inspektor opracowuje pytania testowe oraz ustala czas trwania egzaminu.

3. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych z testu, o którym mowa w ust. 1, przy czym za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, a za każdą nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

4. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% punktów.

§ 5. 1. Egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę składa się z:

1) części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, mającego na celu sprawdzenie zasad postępowania rzeczoznawcy oraz znajomości przepisów dotyczących produkcji artykułów rolno-spożywczych i obrotu tymi artykułami, w tym zasad ustalania klas jakości albo pobierania próbek określonych artykułów rolno-spożywczych;

2) części praktycznej, mającej na celu sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia czynności związanych z ustalaniem klas jakości albo pobieraniem próbek określonych artykułów rolno-spożywczych.

2. Główny Inspektor zatwierdza pytania objęte testem oraz ćwiczenia praktyczne, opracowane przez komisję kwalifikacyjną.

3. O wyniku części pisemnej decyduje liczba punktów uzyskanych z testu, przy czym za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, a za każdą nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

4. Uważa się, że część pisemna jest zdana, jeżeli osoba przystępująca do tej części egzaminu uzyska z testu co najmniej 70% punktów.

5. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zdanie części pisemnej.

6. O wyniku części praktycznej decyduje liczba punktów uzyskanych przez osobę przystępującą do tej części za przeprowadzenie jednej z czynności określonych w ust. 1 pkt 2, przy czym każdy z członków komisji kwalifikacyjnej przyznaje od 0 do 5 punktów.

7. Uważa się, że część praktyczna jest zdana, jeżeli osoba przystępująca do tej części uzyska co najmniej 70% punktów.

§ 6. 1. Z przeprowadzonego egzaminu dla pracowników oraz egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

2) imiona i nazwiska członków komisji kwalifikacyjnej;

3) imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i numery dowodów tożsamości osób przystępujących do egzaminu;

4) wyniki egzaminu.

2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi protokół, o którym mowa w ust. 1.

3. O wynikach egzaminu dla pracowników oraz egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę Główny Inspektor informuje osoby przystępujące do egzaminu oraz wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwych ze względu na:

1) miejsce zamieszkania osoby przystępującej do egzaminu - w przypadku egzaminów kwalifikacyjnych na rzeczoznawcę;

2) miejsce zatrudnienia osoby przystępującej do egzaminu - w przypadku egzaminów dla pracowników.

§ 7. Podmiot ubiegający się o wydanie upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, występuje z wnioskiem o wydanie takiego upoważnienia do Głównego Inspektora w terminie 30 dni przed rozpoczęciem planowanego terminu przeprowadzenia pierwszego szkolenia.

§ 8. Program szkolenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, powinien odpowiadać warunkom dotyczącym tematów objętych tym szkoleniem, określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 9. Określa się:

1) wzór:

a) zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) pieczęci imiennej rzeczoznawcy - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) wzory protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców:

a) ustalenia klas jakości tusz wołowych - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) ustalenia klas jakości tusz wieprzowych - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

c) pobrania próbek - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

d) pobrania próbek chmielu w ramach procedury jego certyfikacji - stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

e) ustalenia klas jakości świeżych owoców i warzyw - stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 marca 2016 r.

Załącznik nr 1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISANIU DO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW

awers

infoRgrafika

Wymiary: 105 mm × 70 mm

rewers

infoRgrafika

Wymiary: 105 mm × 70 mm

Załącznik nr 2

WZÓR PIECZĘCI IMIENNEJ RZECZOZNAWCY

infoRgrafika

Wymiary pieczęci: 20 × 45 mm

Załącznik nr 34)

WZÓR - PROTOKÓŁ Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WOŁOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 44)

WZÓR - PROTOKÓŁ Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WIEPRZOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR - PROTOKÓŁ Z POBRANIA PRÓBEK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR - PROTOKÓŁ Z POBRANIA PRÓBEK CHMIELU W RAMACH PROCEDURY JEGO CERTYFIKACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZÓR - PROTOKÓŁ Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

WARUNKI DOTYCZĄCE TEMATÓW, JAKIE POWINIEN OBEJMOWAĆ PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD USTALANIA KLAS JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Lp.

Temat

Ilość godzin

1

Podstawy prawne i zakres działania

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów

Rolno-Spożywczych

0,5 godziny

2

Przepisy w zakresie obowiązków

i uprawnień rzeczoznawców

0,5 godziny

3

Przepisy w zakresie ustalania klas jakości

owoców i warzyw świeżych

1,5 godziny

4

Zasady klasyfikacji owoców

i omówienie głównych elementów

standardów jakościowych

0,5 godziny

5

Omówienie poszczególnych elementów

standardów jakościowych owoców

3 godziny

6

Zasady klasyfikacji warzyw i omówienie

głównych elementów standardów jakościowych

0,5 godziny

7

Omówienie poszczególnych elementów

standardów jakościowych warzyw

3 godziny

8

Dokumentacja, w tym wypełnianie

protokołu przez rzeczoznawcę

2 godziny

9

Wybrane przepisy BHP

0,5 godziny

10

Zajęcia praktyczne w zakładzie - owoce.

Zajęcia praktyczne w zakładzie - warzywa

4 godziny

ŁĄCZNIE: 16 godzin (2 dni szkoleniowe po 8 godzin)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 marca 2016 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2014 r. poz. 102), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 306), które weszło w życie z dniem 21 marca 2019 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama