REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1055

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688, 2185 i 2254 oraz z 2023 r. poz. 177, 412 i 588) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2020 r. poz. 444) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 4 wyraz „wpisaniu" zastępuje się wyrazem „wpisie";

2) w § 6 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „co najmniej",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy do korespondencji oraz numery Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numery PESEL), a w razie braku tych numerów - serie i numery dokumentów potwierdzających tożsamość oraz obywatelstwo osób przystępujących do egzaminu;";

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców]

Zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

Załącznik 1. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1055)

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU RZECZOZNAWCÓWREKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA