reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. poz. 619), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. poz. 147);

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. poz. 840);

3) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1533);

4) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1880);

5) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 119).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. poz. 147), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2-5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. poz. 840), które stanowią:

"§ 2. Osoby zajmujące stanowiska wymienione w § 17-19 i § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają na tych stanowiskach.

§ 3. 1. Osoby zajmujące stanowiska młodszego wartownika i starszego wartownika, o których mowa w § 20 i 22 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmują stanowisko wartownika, o którym mowa w § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Staż pracy na stanowisku młodszego wartownika lub starszego wartownika posiadany w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wliczany jest do stażu pracy na stanowisku wartownika wymaganego do objęcia stanowiska dowódcy warty, o którym mowa w § 19 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Elementy umundurowania wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów mogą być użytkowane do końca okresu używalności, na jaki zostały wydane.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1533), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1880), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 119), które stanowią:

"§ 2. Umundurowanie pracowników ochrony według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może być stosowane do wyczerpania zapasów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 kwietnia 2020 r. (poz. 816)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 czerwca 1999 r.

w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej1)

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.2) Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej:

1) warunki i tryb ich tworzenia;

2) strukturę organizacyjną i zakres działania;

3) uzbrojenie i wyposażenie;

4) warunki zatrudnienia pracowników;

5) umundurowanie i odznaki służbowe.

§ 2.3) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

2) (uchylony);4)

3)5) terenach jednostek wojskowych - rozumie się przez to nieruchomości Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej lub wykorzystywane na podstawie innych tytułów prawnych;

4)5) dowódcach jednostek wojskowych - rozumie się przez to również komendantów, dyrektorów oraz szefów jednostek wojskowych, o których mowa w pkt 5;

5)5) jednostkach wojskowych - rozumie się przez to jednostki wojskowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726);

6) pracowniku ochrony - rozumie się przez to komendanta, zastępcę komendanta, dowódcę warty i wartowników;

7)6) oddziale wart cywilnych - rozumie się przez to wewnętrzne służby ochrony jednostek wojskowych, powołane do ochrony mienia wojskowego i osób.

Rozdział 2

Warunki i tryb tworzenia wewnętrznych służb ochrony

§ 3.7) Oddziały wart cywilnych tworzą dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy), którym są podporządkowane jednostki wojskowe, o których mowa w § 2 pkt 5, na wniosek dowódców podległych jednostek wojskowych.

§ 4. Warunkiem utworzenia w jednostce wojskowej oddziału wart cywilnych jest wprowadzenie stosownych zmian do jej etatu oraz przydzielenie etatów kalkulacyjnych i środków na wynagrodzenia pracowników.

§ 5.8) 1. Po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny ochronę terenów jednostek wojskowych sprawują oddziały wart cywilnych posiadające etat czasu "P" i "W".

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana przez pracowników oddziałów wart cywilnych, którym nadano pracownicze przydziały mobilizacyjne.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna i zakres działania oddziałów wart cywilnych

§ 6. Tworzy się dwie kategorie oddziałów wart cywilnych:

1) I kategorii - przy liczbie wartowników ponad 30;

2) II kategorii - przy liczbie wartowników do 30.

§ 7. 1. W skład oddziału wart cywilnych wchodzą pracownicy ochrony: komendant, zastępca komendanta, dowódcy wart i wartownicy.

2. Zastępca komendanta oddziału wart cywilnych występuje tylko w oddziałach wart cywilnych I kategorii.

3. (uchylony).9)

4. Komendantowi mogą podlegać także portierzy i dozorcy.

§ 8. W oddziale wart cywilnych wystawiających tylko jeden posterunek obowiązki komendanta pełni jeden z dowódców w art.

§ 9.10) 1.11) Do zakresu działania oddziału wart cywilnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony mienia wojskowego w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostek wojskowych;

2) zapewnienie ochrony terenów i obiektów jednostek wojskowych oraz ważnych urządzeń jednostek wojskowych, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów;

3) kontrolowanie dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenach jednostek wojskowych, wynoszenia lub wywożenia mienia oraz wnoszenia lub wwożenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, a także uniemożliwienie wejścia osób postronnych na tereny jednostek wojskowych oraz do obiektów chronionych;

4) konwojowanie mienia wojskowego, materiałów niejawnych, wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych jednostki wojskowej;

5) współpraca z Żandarmerią Wojskową i wojskowymi organami porządkowymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431).

2. Szczegółowy zakres działania służby ochronnej określają dowódcy jednostek wojskowych, na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 4

Uzbrojenie i wyposażenie oddziałów wart cywilnych

§ 10.12) 1. Na czas wykonywania zadań ochrony pracowników ochrony wyposaża się w broń i amunicję służbową, hełmy lub inne środki przymusu bezpośredniego.

2. Stosownie do wykonywanych zadań ochrony pracowników ochrony wyposaża się ponadto w: opatrunki osobiste, środki łączności radiotelefonicznej, latarki, ostrzegacze napadowe, maski przeciwgazowe, kamizelki taktyczne i ochronne (kuloodporne) oraz środki transportu.

3. Zestaw należności uzbrojenia i wyposażenia dla pracowników ochrony określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 11.13) Decyzję o rodzaju uzbrojenia i wyposażenia oddziałów wart cywilnych w środki przymusu bezpośredniego podczas ochrony terenów, obiektów i urządzeń jednostek wojskowych podejmują osoby, o których mowa w § 3.

§ 12. 1. Broń palną i amunicję dla pracownika ochrony przydziela się rozkazem dowódcy jednostki wojskowej.

2. Pracownik ochrony może występować z bronią palną podczas pełnienia służby ochronnej i konwojowania oraz w czasie programowych szkoleń.

§ 13. Oddział wart cywilnych powinien posiadać broń palną i amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego na pełny stan pracowników ochrony zatrudnionych w jednostce wojskowej.

§ 14. Broń i amunicja oddziału wart cywilnych podlega szczególnej ochronie, ewidencji i rozliczeniu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 5

Warunki zatrudnienia pracowników ochrony oddziałów wart cywilnych

§ 15.14) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku wartownika jest obowiązana mieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy.

§ 16. Pracownicy ochrony powinni posiadać aktualne wyniki badań lekarskich i psychologicznych stwierdzające przydatność do wykonywania zadań.

§ 17.15) Komendantem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku zastępcy komendanta lub dowódcy warty lub była co najmniej podoficerem zawodowym.

§ 18.16) Przepis § 17 stosuje się odpowiednio do warunków zatrudnienia pracownika na stanowisku zastępcy komendanta, z tym że do jego zatrudnienia wymagany jest co najmniej dwuletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku dowódcy warty.

§ 19.17) Dowódcą warty może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczny staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku wartownika lub jest co najmniej podoficerem rezerwy lub w stanie spoczynku.

§ 20. (uchylony).18)

§ 21.19) Wartownikiem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, i która została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych.

§ 22. (uchylony).20)

§ 23. W przypadkach nieuregulowanych w rozporządzeniu, w zakresie zatrudniania pracowników ochrony, stosuje się Kodeks pracy.

Rozdział 6

Umundurowanie i odznaki służbowe oddziałów wart cywilnych21)

§ 24. 1. Pracownik ochrony otrzymuje umundurowanie służbowe na koszt jednostki wojskowej, w której jest zatrudniony.

2.22) W skład umundurowania wchodzą:

1) mundury, koszulobluza, czapka, ubranie zimowe, rękawice zimowe pracownika ochrony - w nadruku maskującym, składającym się z nieregularnych plam w kolorach ciemnozielonym, jasnozielonym, brązowym i czarnym;

2) bielizna, rękawice zimowe pięciopalcowe i czapka zimowa - w kolorze zielonym;

3) obuwie w kolorze brązowym;

4) pas w kolorze czarnym.

3. Wzory umundurowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Zestaw należności umundurowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 25.23) 1. Pracownik ochrony nosi na umundurowaniu odznaki stopni stanowisk służbowych koloru czarnego, oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem oraz odznakę służbową.

2. Wzory odznak stopni stanowisk służbowych oraz odznaki służbowej są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia.

§ 26. 1. Pracownik ochrony nabywa prawo do umundurowania z dniem nawiązania stosunku pracy.

2. Po upływie okresu używalności umundurowania albo po rozwiązaniu lub ustaniu stosunku pracy umundurowanie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów przechodzących na własność.

3. W razie utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego części przed upływem okresu używalności, pracownik ochrony otrzymuje nowe umundurowanie na koszt jednostki wojskowej, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły bez winy pracownika ochrony przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

4. Jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiły z przyczyn innych niż wymienione w ust. 3, pracownik ochrony otrzymuje nowe umundurowanie po uiszczeniu równowartości tej części utraconego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada za czas od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w razie rozwiązania lub ustania stosunku pracy, jeżeli pracownik ochrony nie zwróci wydanych mu przedmiotów, z wyjątkiem przechodzących na własność.

§ 27. 1. Pracownikowi ochrony przysługuje ekwiwalent pieniężny, ustalony na podstawie cen przedmiotów mundurowych obowiązujących w danym roku, z tytułu:

1) za przedmioty umundurowania niewydane w naturze;

2) za używanie umundurowania przez okres dłuższy, aniżeli ustalony czas używalności.

2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest corocznie decyzją Ministra Obrony Narodowej.

§ 28. Nowe przedmioty umundurowania wydaje się po upływie okresu używalności przedmiotów wydanych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

§ 29. Dotychczas obowiązujące wzory umundurowania pracowników ochrony mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do końca 2000 r.

§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia24).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r.

Załącznik nr 125)

ZESTAW NALEŻNOŚCI UZBROJENIA I WYPOSAŻENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Lp.

Uzbrojenie i wyposażenie

Jednostka miary

Liczba

Uwagi

1

Karabinek, pistolet maszynowy lub pistolet

kpl.

1

 

2

Amunicja

kpl.

1

do załadowania jednego magazynka karabinka, pistoletu maszynowego lub dwóch magazynków pistoletu

3

Broń gazowa lub paralizator elektryczny, ręczny miotacz gazu i kajdanki

kpl./szt.

1

 

4

Maska przeciwgazowa

kpl.

1

 

5

Radiotelefon

kpl.

1

na dowódcę warty oraz każdego pracownika ochrony pełniącego służbę

6

Ostrzegacz napadowy (pilot)

szt.

1

na każdego pracownika ochrony pełniącego służbę

7

Latarka

kpl.

1

na dowódcę warty, każdego pracownika ochrony pełniącego służbę

8

Opatrunek osobisty

szt.

1

 

9

Kamizelka taktyczna

szt.

1

 

10

Kamizelka ochronna (kuloodporna)

szt.

1

 

11

Hełm

szt.

1

 

 

Załącznik nr 226)

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

infoRgrafika

Czapka pracownika ochrony

infoRgrafika

Czapka zimowa

infoRgrafika

Mundur (mundur letni) pracownika ochrony

infoRgrafika

Koszulobluza pracownika ochrony

infoRgrafika

Ubranie zimowe pracownika ochrony

infoRgrafika

Rękawice zimowe pracownika ochrony

Załącznik nr 326)

ZESTAW NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Lp.

Nazwa przedmiotu

JM

Klasyfikator

hierarchiczny

JIM

Liczba

Okres

używalności

(w latach)

Uwagi

1

Mundur pracownika ochrony

kpl.

84050801021200

1

3

 

2

Mundur letni pracownika ochrony

kpl.

84050801021300

1

3

 

3

Koszulobluza pracownika ochrony

szt.

84051215000000

2

3

 

4

Ubranie zimowe pracownika ochrony

kpl.

84050807000000

1

4

 

5

Pas pracownika ochrony

szt.

84400715000000

1

6

 

6

Bielizna letnia

kpl.

84200700000000

2

1

 

7

Bielizna zimowa

kpl.

84201300000000

2

1

 

8

Rękawice zimowe pracownika ochrony

para

84150201120000

1

3

 

9

Rękawice zimowe pięciopalcowe

para

84150201100900

1

1

 

10

Czapka zimowa

szt.

84050501041100

1

4

 

11

Czapka pracownika ochrony

szt.

84050501020504

2

3

 

12

Trzewiki

para

84301237000000

1

2

 

13

Trzewiki zimowe

para

84301221000000

1

4

 

14

Skarpety letnie

para

84400513010000

4

1

 

15

Skarpety zimowe

para

84400513020000

4

1

 

16

Szalokominiarka koloru czarnego

szt.

84401502000000

1

4

 

17

Odznaki stopni stanowisk służbowych pracownika ochrony

kpl.

84550502260000

1

3

do mundurów,

ubrania zimowego

i koszulobluzy

18

Odznaka służbowa pracownika ochrony

szt.

84550501040000

1

3

do mundurów,

ubrania zimowego

i koszulobluzy

19

Oznaka identyfikacyjna

z nazwiskiem do ubioru polowego

szt.

84550501070300

1

3

do mundurów,

ubrania zimowego

i koszulobluzy

 

Uwagi:

1. Przedmioty wymienione w lp. 6-19 przechodzą na własność pracownika ochrony z chwilą ich wydania.

2. Przedmiot wyszczególniony w lp. 16 jest wydawany wyłącznie w przypadku wydania kurtki zimowej pracownika ochrony z podpinką i peleryny-namiotu w zamian za ubranie zimowe pracownika ochrony.

Załącznik nr 426)

WZORY ODZNAK STOPNI STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

infoRgrafika

wartownik

infoRgrafika

dowódca warty

infoRgrafika

zastępca komendanta

infoRgrafika

komendant

Uwaga: Odznaki stopni stanowisk służbowych są w kolorze czarnym; tło w kolorze umundurowania.

Załącznik nr 526)

WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

infoRgrafika

Uwaga: Odznaka służbowa ma tło czarne, okrąg i napis "ODDZIAŁ WART CYWILNYCH" - srebrne, dwa skrzyżowane jasnoszare karabinki z brązowymi kolbami na tle niezamkniętego zębatego ciemnoszarego pierścienia, w dolnej części odznaki pomiędzy kolbami karabinków flaga państwowa. Odznaka służbowa pracownika ochrony jest podszyta taśmą samosczepną.


1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. poz. 840), które weszło w życie z dniem 26 lipca 2011 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. poz. 147), które weszło w życie z dniem 21 lutego 2006 r.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1533), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 119), które weszło w życie z dniem 11 lutego 2020 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1880), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

18) Przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) Przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

21) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

24) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 1999 r.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama