reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce ewidencji podstawowej – należy przez to rozumieć:

a) państwową jednostkę organizacyjną, w zakresie przysługujących jej uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, oraz

b) właściwego ministra, w zakresie praw majątkowych Skarbu Państwa nieprzypisanych państwowym jednostkom organizacyjnym

– zobowiązanych do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości;

2) jednostce ewidencji przedmiotowej – należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ewidencji przedmiotowo wyróżnionych składników mienia Skarbu Państwa;

3) jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną obsługującą właściwego dysponenta części budżetu państwa lub jednostkę organizacyjną obsługującą właściwy organ nadzorujący jednostkę ewidencji podstawowej na podstawie odrębnych przepisów;

4) bilansie – należy przez to rozumieć bilans oraz bilans skonsolidowany, o których mowa w przepisach o rachunkowości;

5) bilansie łącznym – należy przez to rozumieć bilans łączny jednostek budżetowych i placówek podległych dysponentowi części budżetowej, sporządzony zgodnie ze szczególnymi zasadami rachunkowości dla jednostek budżetowych.

Rozdział 2

Sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa

§ 3. [Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa]

Jednostka ewidencji podstawowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku, w formie bilansu, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 4. [Forma sporządzenia sprawozdania]

1. Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku w formie informacji, której przedmiot, zakres i stopień szczegółowości jest zgodny z przedmiotem, zakresem i stopniem szczegółowości prowadzonej przez nią ewidencji mienia Skarbu Państwa.

2. Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządzająca sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w formie wymaganej przez przepisy odrębne jest zwolniona z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 3

Sposób, tryb oraz terminy przekazywania informacji i danych związanych z ewidencjonowaniem mienia Skarbu Państwa

§ 5. [Kopia sprawozdania]

1. Jednostki ewidencji podstawowej przekazują jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej kopię sprawozdania, o którym mowa w § 3, w terminach i na zasadach określonych dla przekazywania sprawozdań finansowych, a jeżeli nie mają takiego obowiązku, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

2. W odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki ewidencji podstawowej przekazują jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej kopię sprawozdania, o którym mowa w § 3, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3. Jednostki ewidencji przedmiotowej przekazują, w trybie i w terminach, o których mowa w ust. 1, jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej kopię bilansu łącznie z kopią sprawozdania, o którym mowa w § 4.

§ 6. [Jednostka organizacyjna przekazująca informacje dotyczące prowadzenia ewidencji]

W przypadku gdy do prowadzenia danej ewidencji przedmiotowej są obowiązane jednostki organizacyjne podległe innej jednostce lub przez nią nadzorowane, informację, o której mowa w § 4, przekazuje jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej jednostka ewidencji przedmiotowej nadrzędna lub nadzorująca.

§ 7. [Informacje przekazywane Prezesowi Prokuratorii Generalnej RP]

Jednostka pomocnicza ewidencji zbiorczej przekazuje Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

1) kopię dokumentu o powołaniu, podziale, połączeniu lub likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej, chyba że te czynności wynikają z przepisów prawa;

2) bilanse łączne państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz informacje, o których mowa w § 4, przekazane przez jednostki wskazane w § 6 – w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;

3) bilanse państwowych osób prawnych – w terminie do dnia 21 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

§ 8. [Dodatkowa lub uzupełniająca informacja w zakresie prowadzonej ewidencji mienia Skarbu Państwa]

Na pisemny wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka ewidencji przedmiotowej przekazuje dodatkową lub uzupełniającą informację w zakresie prowadzonej ewidencji mienia Skarbu Państwa.

§ 9. [Sposób prowadzenia dokumentu na potrzeby ewidencji mienia Skarbu Państwa]

Dokument na potrzeby ewidencji mienia Skarbu Państwa sporządza się z uwzględnieniem wymogów formalnych określonych w przepisach o rachunkowości, umożliwiając identyfikację podmiotu sporządzającego.

§ 10. [Postać dokumentu o stanie mienia Skarbu Państwa]

1. Dokument o stanie mienia Skarbu Państwa jest przekazywany w postaci papierowej, jako kopia dokumentu oryginalnego, lub w postaci elektronicznej.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może być przekazany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Rozdział 4

Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa

§ 11. [Źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa]

1. Dokumenty o stanie mienia Skarbu Państwa sporządzone przez jednostki ewidencji podstawowej i jednostki ewidencji przedmiotowej stanowią źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa.

2. Źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa stanowią w szczególności:

1) kopie bilansów jednostek ewidencji podstawowej;

2) sprawozdania jednostek ewidencji przedmiotowej;

3) informacje jednostek ewidencji przedmiotowej;

4) bilanse łączne oraz informacje dodatkowe lub uzupełniające jednostek pomocniczych ewidencji zbiorczej;

5) obliczenia i szacunki dokonane na potrzeby ewidencji zbiorczej przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12. [Czynności wykonywane przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP w ramach prowadzenia ewidencji]

W ramach prowadzenia ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

1) gromadzi dane o stanie mienia Skarbu Państwa;

2) ustala i weryfikuje stan mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

§ 13. [Sprawdzanie dokumentów]

1. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym otrzymane dokumenty stanowiące źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa.

2. W celu oceny merytorycznej prawidłowości otrzymanych dokumentów, stanowiących źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa, na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka ewidencji przedmiotowej przedstawia dokumenty, na podstawie których sporządziła informację o stanie mienia Skarbu Państwa.

§ 14. [Zobowiązanie do przeprowadzenia inwentaryzacji części lub całości mienia Skarbu Państwa]

1. W uzasadnionych przypadkach Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przeprowadzenia inwentaryzacji części lub całości mienia Skarbu Państwa objętego prowadzoną ewidencją.

2. W komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w trybie odrębnych przepisów, uczestniczy upoważniony przedstawiciel Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15. [Oszacowanie wartości ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa]

Jeżeli przepisy odrębne nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji w ujęciu wartościowym, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby ewidencji zbiorczej, może:

1) dokonać oszacowania wartości ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa;

2) ustalić wartość ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa.

§ 16. [Sposób prowadzenia ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa]

Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa jest prowadzona w ujęciu wartościowym, z podziałem rodzajowym składników mienia Skarbu Państwa uwzględniającym ich przeznaczenie, sposób zagospodarowania oraz ewidencjonowania, obejmuje również dane dotyczące podmiotów wykonujących uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa.

§ 17. [Grupy wyróżnionych rodzajowo składników mienia Skarbu Państwa]

W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się następujące grupy wyróżnionych rodzajowo składników mienia Skarbu Państwa:

1) rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności:

a) grunty,

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

c) inne rzeczowe aktywa trwałe,

d) środki trwałe w budowie;

2) finansowe i inne aktywa trwałe:

a) wartości niematerialne i prawne,

b) należności długoterminowe,

c) akcje i udziały,

d) inne papiery wartościowe,

e) inne długoterminowe aktywa finansowe;

3) składniki majątku obrotowego, w szczególności:

a) rzeczowe składniki majątku obrotowego, w tym zapasy,

b) należności i roszczenia,

c) środki pieniężne,

d) krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,

e) inne aktywa, w szczególności składniki mienia zlikwidowanych lub upadłych:

– państwowych osób prawnych,

– spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa;

4) inne składniki niemieszczące się w grupach wyróżnionych rodzajowo wymienionych w pkt 1–3, w szczególności stanowiące pasywa państwowych jednostek organizacyjnych.

§ 18. [Składniki mienia Skarbu Państwa podlegające ewidencji]

W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki mienia Skarbu Państwa podlegające ewidencji na szczególnych zasadach i w zakresie określonym w odrębnych przepisach, w szczególności:

1) dobra kultury wpisane do inwentarza muzealiów – na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726);

2) dobra kultury wpisane do rejestru zabytków – na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782);

3) zasoby archiwalne – na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);

4) zasoby biblioteczne – na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);

5) zasoby wodne – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875);

6) drogi – na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471);

7) zasoby złóż kopalin – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284);

8) lasy – na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 i 148);

9) ustanowione ustawą monopole;

10) rezerwy państwowe;

11) zapasy agencyjne;

12) zobowiązania Skarbu Państwa;

13) obciążenia publicznoprawne Skarbu Państwa, w szczególności:

a) rekompensaty,

b) zaplanowane w budżecie państwa przychody z prywatyzacji,

c) gwarancje i poręczenia majątkowe,

d) inne obciążenia praw majątkowych Skarbu Państwa mające cechy ustawowych obciążeń publicznoprawnych;

14) inne zasoby, dla których przepisy odrębne nakazują prowadzić ewidencję praw majątkowych na zasadach szczególnych.

§ 19. [Składniki mienia Skarbu Państwa w formie majątków odrębnych]

W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się wydzielone na podstawie odrębnych przepisów składniki mienia Skarbu Państwa w formie majątków odrębnych, w szczególności:

1) zasób majątkowy oddany w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu – Lasy Państwowe;

2) zasób majątku powierzonego:

a) Agencji Mienia Wojskowego,

b) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa,

c) Agencji Rezerw Materiałowych,

d) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości,

e) innym państwowym jednostkom organizacyjnym;

3) zasób majątku w użytkowaniu innych państwowych jednostek organizacyjnych;

4) zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarowaniu:

a) wojewodów,

b) starostów,

c) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

d) spółki celowej Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

§ 20. [Prawa majątkowe]

W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się prawa majątkowe, które stanowią wkład założycielski lub udział Skarbu Państwa w państwowych osobach prawnych, w szczególności:

1) fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych;

2) fundusz założycielski agencji wykonawczych;

3) fundusz założycielski (statutowy) fundacji;

4) fundusz zasadniczy w uczelniach publicznych;

5) fundusz statutowy w instytutach badawczych;

6) fundusz instytucji kultury;

7) fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

8) fundusz w państwowych funduszach celowych posiadających osobowość prawną;

9) fundusz w instytucji gospodarki budżetowej;

10) fundusz statutowy w parku narodowym.

§ 21. [Sposób zagospodarowania lub przeznaczenia składników mienia Skarbu Państwa]

1. W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa uwzględnia się sposób zagospodarowania lub przeznaczenia składników mienia Skarbu Państwa w podziale na:

1) zasoby majątkowe służące bezpośrednio realizacji publicznych zadań ustawowych przez organy państwowe, w szczególności:

a) zasób ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego,

b) grunty i zasoby naturalne;

2) zasób majątkowy sektora finansów publicznych w użytkowaniu państwowych jednostek budżetowych;

3) zasoby majątkowe służące realizacji zadań publicznych państwa, wydzielone z majątku Skarbu Państwa w formie majątku odrębnego lub praw udziałowych w państwowych osobach prawnych;

4) zasób majątkowy wyłączony z realizacji publicznych zadań ustawowych państwa, w szczególności prawa udziałowe Skarbu Państwa w podmiotach o charakterze gospodarczym;

5) prawa majątkowe, które na mocy obowiązujących przepisów zostały przypisane bezpośrednio Skarbowi Państwa i nie zostały ujęte w wyżej określonych zasobach majątkowych.

2. W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się ponadto zasoby przeznaczone na realizację zobowiązań publicznoprawnych, wynikające z odrębnych przepisów.

§ 22. [Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa w systemie teleinformatycznym]

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi ewidencję zbiorczą mienia Skarbu Państwa w systemie teleinformatycznym.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1804), które utraciło moc na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 492).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama