reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU1)

z dnia 14 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 400o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]

W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. U. poz. 1609) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zarządzone, jeżeli jest konieczne pilne podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu, lub odbycie posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 lub § 14 ust. 1 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.”;

2) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.”,

b) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady za zgodą Przewodniczącego może brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695).”;

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwały Rady w sprawie wniosków do ministra właściwego do spraw klimatu o powołanie lub odwołanie członków Zarządu są podejmowane w głosowaniu tajnym.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw klimatu uchwałę Rady, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę jej podjęcia, a w przypadku uchwał podejmowanych z inicjatywy Rady – również wraz z uzasadnieniem uchwały, a także przedkłada listę członków Rady, którzy uczestniczyli w głosowaniu, z zaznaczeniem trybu oddania głosu.

2. W przypadku zgłoszenia do uchwały zdania odrębnego, o którym mowa w § 11 ust. 4 i 5, Przewodniczący informuje o tym ministra właściwego do spraw klimatu, przedkładając uchwałę. Minister właściwy do spraw klimatu może zażądać od Przewodniczącego kopii pisemnego uzasadnienia zdania odrębnego lub kopii protokołu zawierającego uzasadnienie zdania odrębnego.”;

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zarządu, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie zwołuje zastępujący go członek Zarządu.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama