reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego2)

Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wykaz dokumentów, informacji i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3, z późn. zm.3)), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1008/2008/WE", jakie jest obowiązany przedłożyć:

a) przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji,

b) przewoźnik lotniczy na żądanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", lub ubiegający się o zatwierdzenie albo zmianę koncesji;

2) wzór wniosku o udzielenie koncesji;

3) wzór informacji potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego do wniosku, o którym mowa w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", dołącza następujące dokumenty, informacje i oświadczenia zawierające dane aktualne na dzień złożenia tego wniosku:

1) dokumenty określające status prawny wnioskodawcy będącego osobą prawną - akt zawiązania osoby prawnej stanowiący w przypadku:

a) spółki akcyjnej - statut, uwzględniający wszystkie wprowadzone w nim zmiany, i oświadczenie woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz na objęcie akcji,

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany,

c) prostej spółki akcyjnej - umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany;

2) dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej statkiem powietrznym, którego jest właścicielem albo który użytkuje na podstawie umowy leasingu bez załogi w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 1008/2008/WE;

3) dokumenty i oświadczenia, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów - w przypadku osoby prawnej - albo przez osobę fizyczną i prokurentów - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

a) gdy posiadają obywatelstwo polskie:

- oświadczenie, że wobec danej osoby nie ogłoszono upadłości, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228),

- zaświadczenie, że dana osoba nie jest wpisana jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,

- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, za przestępstwo wskazane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.4)) oraz za umyślne przestępstwo wskazane w ustawie,

b) gdy nie posiadają obywatelstwa polskiego - dokumenty, o których mowa w lit. a, albo dokumenty równoważne tym dokumentom, a w przypadku gdy państwo pochodzenia lub państwo, w którym dana osoba ma miejsce stałego pobytu, nie wydaje takich dokumentów - oświadczenia złożone w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008/WE;

4) kopię dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego;

5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia nr 1008/2008/WE:

a) w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego obejmującego wyłącznie eksploatację statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20 - aktualny bilans sporządzony zgodnie z przepisami o rachunkowości lub, jeżeli przepisy o rachunkowości nie wymagają sporządzenia bilansu - inny dokument potwierdzający posiadanie kapitału netto w wysokości co najmniej 100 000 euro, a jeżeli kapitał netto ma wartość niższą - dokumenty zawierające informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008/WE,

b) w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego obejmującego eksploatację statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) lub liczby miejsc pasażerskich:

- plan gospodarczy obejmujący okres co najmniej 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, spełniający wymogi określone w art. 2 pkt 12 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, a także zawierający co najmniej:

- - oznaczenie przedsiębiorcy,

- - rodzaj i zakres dotychczasowej działalności przedsiębiorcy,

- - opis powiązań finansowych przedsiębiorcy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorca jest zaangażowany bezpośrednio lub przez przedsiębiorstwa powiązane,

- - datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego,

- - krótką analizę rynku, na którym przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność gospodarczą, wraz z przewidywaniami co do jego rozwoju w okresie objętym planem, w tym kształtowania się wskaźników makroekonomicznych, oraz opis zakładanej pozycji przedsiębiorcy na tym rynku wraz z analizą otoczenia konkurencyjnego,

- - szczegółowy opis planowanej działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego co najmniej w okresie objętym planem, w tym określenie rodzaju i typu przewozu lotniczego, zakresu i warunków oferowanych usług, jak również określenie statków powietrznych przeznaczonych do eksploatacji,

- - opis inwestycji planowanych przez przedsiębiorcę w okresie objętym planem ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

- - opis założeń dla prognoz finansowych,

- - prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, w szczególności umożliwiające ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008/WE,

- dokumenty zawierające informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008/WE;

6) dowód uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy;

7) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji.

§ 3.

Wzór wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Wzór informacji potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, przedstawianych przez przewoźnika lotniczego w przypadku przedłożenia Prezesowi Urzędu koncesji do zatwierdzenia albo zmiany oraz badania przez Prezesa Urzędu spełniania przez przedsiębiorcę wymagań rozdziału II rozporządzenia nr 1008/2008/WE w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego do informacji potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do utrzymania, zatwierdzenia albo zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego dołącza dokumenty, informacje i oświadczenia, o których mowa w § 2, z tym że w planie gospodarczym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. b tiret pierwsze:

1) nie zamieszcza się informacji dotyczącej daty planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego;

2) prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, zamiast informacji umożliwiających ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, zawierają informacje potwierdzające możliwość spełnienia istniejących i potencjalnych zobowiązań w okresie kolejnych 12 miesięcy.

3. Przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na żądanie Prezesa Urzędu przedstawia dokumenty, informacje i oświadczenia, o których mowa w § 2, z tym że do planu gospodarczego stosuje się ust. 2.

§ 5.

1. Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 2, z wyjątkiem dokumentów składanych w formie oświadczenia.

2. Dokumenty, informacje i oświadczenia sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem kopii dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt 4, dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 6.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 1 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.5)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 165 z 27.05.2020, str. 1).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 165 z 27.05.2020, str. 1.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 568 i 695.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 801), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR O UDZIELENIE KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU LOTNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 lipca 2020 r. (poz. 1312)

Załącznik nr 1

WZÓR O UDZIELENIE KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU LOTNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA, ZATWIERDZENIA ALBO ZMIANY KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU LOTNICZEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR - INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA, ZATWIERDZENIA ALBO ZMIANY KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU LOTNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama