reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

1) zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą";

2) zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy.

§ 2.

Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zawiera następujące dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej:

1) dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1-4 i 6-8 ustawy;

2) rodzaj podmiotu:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

d) przedsiębiorstwo w spadku;

3) status podmiotu:

a) podatnik podatku akcyzowego,

b) podmiot zużywający,

c) zużywający podmiot gospodarczy,

d) podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,

e) pośredniczący podmiot węglowy,

f) pośredniczący podmiot gazowy,

g) podmiot reprezentujący;

4) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

5) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania;

6) cel złożenia zgłoszenia:

a) dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego,

b) zmiana danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym,

c) zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, o której mowa w art. 14 ust. 4a-4f ustawy,

d) zmiana danych w przypadku przedsiębiorstwa w spadku;

7) wskazanie, czy podmiot będzie składał deklaracje podatkowe lub deklaracje uproszczone;

8) wskazanie, za jaki okres (miesiąc/kwartał/rok) podmiot planuje złożyć pierwszą deklarację podatkową lub deklarację uproszczoną;

9) określenie rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

a) czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według innej stawki niż zerowa stawka podatku akcyzowego,

b) czynności podlegające opodatkowaniu zerową stawką podatku akcyzowego,

c) czynności podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie,

d) czynności podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego w zakresie wyrobów innych niż zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie,

e) czynności niszczenia wyrobów akcyzowych,

f) czynności zużywania wyrobów akcyzowych na cele uprawniające do zwolnienia od podatku akcyzowego,

g) czynności zużywania wyrobów akcyzowych na cele uprawniające do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego;

10) określenie rodzaju prowadzonej działalności w zakresie wyrobów węglowych w przypadku pośredniczących podmiotów węglowych:

a) sprzedaż,

b) dostawa wewnątrzwspólnotowa,

c) nabycie wewnątrzwspólnotowe,

d) import lub eksport,

e) używanie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego,

f) używanie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym;

11) określenie rodzaju prowadzonej działalności w zakresie wyrobów gazowych w przypadku pośredniczących podmiotów gazowych:

a) sprzedaż,

b) dostawa wewnątrzwspólnotowa,

c) nabycie wewnątrzwspólnotowe,

d) import lub eksport,

e) używanie wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego,

f) używanie wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów objętych zerową stawką podatku akcyzowego,

g) nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) przez podmiot będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu tej ustawy,

h) nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywanie tych wyrobów na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288, 568 i 2320) przez podmiot będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

i) nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych przez podmiot będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

j) nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym, przez podmiot będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu tej ustawy;

12) określenie rodzaju wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

a) alkohol etylowy,

b) wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie,

c) piwo,

d) paliwa opałowe,

e) paliwa silnikowe,

f) wyroby gazowe,

g) wyroby tytoniowe,

h) susz tytoniowy,

i) energia elektryczna,

j) oleje smarowe,

k) preparaty smarowe,

l) wyroby węglowe,

m) samochody osobowe,

n) wyroby energetyczne z zerową stawką podatku akcyzowego,

o) płyn do papierosów elektronicznych,

p) wyroby nowatorskie;

13) określenie rodzaju wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

a) alkohol etylowy,

b) wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie,

c) piwo,

d) paliwa opałowe,

e) paliwa silnikowe,

f) wyroby gazowe,

g) wyroby tytoniowe,

h) energia elektryczna,

i) oleje smarowe,

j) preparaty smarowe,

k) wyroby węglowe,

l) samochody osobowe,

m) płyn do papierosów elektronicznych,

n) wyroby nowatorskie;

14) adresy miejsc wykonywania działalności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych;

15) adresy miejsc niszczenia wyrobów akcyzowych oraz określenie rodzaju i kodu CN niszczonych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie w przypadku podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia tych wyrobów;

16) datę rozpoczęcia działalności w zakresie podatku akcyzowego;

17) datę śmierci przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorstwa w spadku;

18) określenie rodzaju i kodu CN zużywanych wyrobów akcyzowych oraz określenie przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem pkt 15;

19) numer posiadanej koncesji, o ile jest wymagana przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565);

20) numer w rejestrze podmiotów przywożących, o ile jest wymagany przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

§ 3.

Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej zawiera następujące dane dotyczące tego podmiotu i zużywanych przez niego wyrobów akcyzowych:

1) dane, o których mowa w art. 16 ust. 2a pkt 1-3 i 5 ustawy;

2) rodzaj podmiotu:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) status podmiotu - podmiot zużywający;

4) określenie rodzaju zużywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1:

a) pkt 1 ustawy,

b) pkt 2 ustawy,

c) pkt 3 ustawy;

5) określenie miejsc (adresów) zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;

6) określenie przewidywanej ilości zużywanych w roku kalendarzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

§ 4.

Zgłoszenia, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy, zawierają następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer PESEL, a jeżeli PESEL nie został nadany - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej;

3) datę zaprzestania wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a ustawy, albo datę zaprzestania prowadzenia działalności, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 albo ust. 3 pkt 2 ustawy;

4) określenie rodzaju działalności lub rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, w zakresie których podmiot zaprzestaje wykonywania tej działalności lub tych czynności;

5) przyczynę zaprzestania wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a ustawy, albo przyczynę zaprzestania prowadzenia działalności, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 albo ust. 3 pkt 2 ustawy:

a) likwidacja,

b) upadłość,

c) śmierć,

d) inna.

§ 5.

Zgłoszenia, o których mowa w § 2-4, zawierają pouczenie o odpowiedzialności podmiotu przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.2)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2046), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama