reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Na podstawie art. 43 ust. 3 oraz art. 46w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) które dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;

2) szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z art. 46w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone;

3) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 46w ust. 1 pkt 2 ustawy, które w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu powinny być zawarte w:

a) e-DD,

b) raporcie odbioru,

c) potwierdzeniu odbioru na wydruku e-DD,

d) elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy,

e) unieważnieniu e-DD,

f) zmianie miejsca przeznaczenia;

4) szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia;

5) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;

6) strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD oraz e-DD w Systemie;

7) szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu;

8) warunki dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w innych przypadkach niż określone w art. 46na ust. 1-7 ustawy, zwanej dalej "zmianą środka transportu".

§ 2.

W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do Systemu poza danymi, których podanie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.2) ), w e-AD lub dokumencie zastępującym e-AD umieszcza się obowiązkowo:

1) datę faktury;

2) czas wysyłki;

3) numer VAT przedsiębiorcy będącego gwarantem, a także jego numer akcyzowy, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego;

4) nazwę przedsiębiorcy będącego pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT;

5) numer VAT organizatora transportu.

§ 3.

Do Systemu dostarcza się informacje dotyczące:

1) zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych - w przypadku braku technicznej możliwości obsługi tego przemieszczenia w Systemie;

2) obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych - w przypadku stwierdzenia ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych na terytorium kraju;

3) braku możliwości dalszego przemieszczania wyrobów akcyzowych - w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty tych wyrobów lub braku możliwości dalszego ich przemieszczania z innych powodów;

4) przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym, w szczególności datę i miejsce zdarzenia, dane kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz numer VAT, oznaczenie środka transportu, numery identyfikacyjne zamknięć urzędowych lub pieczęci handlowych;

5) nieprzesłania raportu odbioru - w przypadku gdy raport odbioru nie został przesłany przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy, w terminie;

6) zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych lub odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych - w przypadku gdy podmiot odbierający zamierza odmówić lub odmawia przyjęcia wyrobów akcyzowych, w szczególności w związku z niezgodnością wyrobów akcyzowych wskazanych w e-AD z zamówieniem;

7) nieotrzymania raportu odbioru - w przypadku nieotrzymania w terminie przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a ustawy, raportu odbioru.

§ 4.

Informacje do Systemu dostarcza:

1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 1-3;

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 4;

3) podmiot odbierający będący użytkownikiem Systemu - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6;

4) podmiot wysyłający - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 5-7.

§ 5.

W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w:

1) e-DD powinny być zawarte:

a) data i czas wysyłki,

b) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b-e ustawy, oraz podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f ustawy,

c) rodzaj środka transportu,

d) kod CN, numer pozycji towarowej, masa brutto i netto oraz ilości przemieszczanego wyrobu akcyzowego,

e) kod rodzaju opakowań;

2) raporcie odbioru powinny być zawarte:

a) data i czas zatwierdzenia raportu odbioru,

b) data przybycia wyrobów akcyzowych,

c) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b i d-e ustawy,

d) grupa wyrobu akcyzowego, numer pozycji towarowej oraz ilość nieprzyjęta z podaniem rodzaju zastrzeżenia, jeżeli ten wyrób akcyzowy jest wyrobem innym niż określony w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

e) ilość stwierdzonej nadwyżki albo stwierdzonego ubytku wyrobu akcyzowego, jeżeli odebrany wyrób akcyzowy jest wyrobem innym niż określony w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

f) grupa wyrobu akcyzowego, kod CN oraz przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od podatku akcyzowego, jeżeli wyrób ten jest wyrobem zwolnionym od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, a w przypadku wyrobów akcyzowych określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - ilość odebranych wyrobów akcyzowych;

3) unieważnieniu e-DD powinny być zawarte:

a) przyczyna unieważnienia,

b) data i czas unieważnienia;

4) zmianie miejsca przeznaczenia powinny być zawarte:

a) rodzaj środka transportu,

b) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres nowego podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d i e ustawy.

§ 6.

Potwierdzenie odbioru na wydruku e-DD, elektroniczne potwierdzenie odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz inny dokument, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 3 ustawy, zawierają:

1) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub siedziby i odpowiednio numer PESEL lub NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy;

2) ilość odebranych wyrobów akcyzowych z danej pozycji towarowej e-DD;

3) ilość stwierdzonego niedoboru wyrobów akcyzowych, ich nadwyżki lub ilość nieprzyjętych wyrobów akcyzowych z danej pozycji towarowej e-DD, jeżeli odebrane wyroby akcyzowe są wyrobami innymi niż określone w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy;

4) datę przybycia do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

5) wskazanie przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia od podatku akcyzowego odebranych wyrobów akcyzowych w przypadku odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

§ 7.

System generuje komunikat:

1) e-DD - po wprowadzeniu do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 1, przez:

a) podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f ustawy, lub

b) podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, będący użytkownikiem Systemu - w przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;

2) raportu odbioru - po wprowadzeniu przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, d i e ustawy, albo podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy, do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 2;

3) o unieważnieniu e-DD - po wprowadzeniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c oraz e i f ustawy, lub podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 3;

4) o zmianie miejsca przeznaczenia - po wprowadzeniu do Systemu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e i f ustawy, lub podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, danych, o których mowa w § 5 pkt 4.

§ 8.

1. Podmiot wysyłający i podmiot odbierający, który jest użytkownikiem Systemu, komunikują się z Systemem przez niewizualny interfejs (usługę internetową - web service), pocztę elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

2. Organ podatkowy komunikuje się z Systemem przez interfejs użytkownika administracji.

3. W celu uzyskania dostępu do Systemu podmiot wysyłający, podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca i podmiot pośredniczący będące podmiotami odbierającymi, przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z Systemem, który zawiera co najmniej dane dotyczące:

1) miejsca złożenia wniosku;

2) numeru akcyzowego składającego wniosek: podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego wysyłającego albo zarejestrowanego odbiorcy;

3) numeru podmiotu pośredniczącego składającego wniosek, określonego w wydanym podmiotowi pośredniczącemu zezwoleniu;

4) numeru akcyzowego składu podatkowego - w przypadku gdy składającym wniosek jest podmiot prowadzący skład podatkowy;

5) rodzaju zabezpieczeń akcyzowych, którymi zostaną objęte zobowiązania podatkowe albo zobowiązania podatkowe oraz opłata paliwowa dotyczące wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie z wykorzystaniem Systemu;

6) sposobu komunikowania się z Systemem.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o osobach uprawnionych do:

1) komunikowania się z Systemem oraz

2) przekazywania dokumentów

- zawierającą dane umożliwiające ich identyfikację oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do elektronicznego potwierdzania pochodzenia oraz integralności dokumentów.

5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie wprowadza zawarte w nim dane do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).

6. W celu uzyskania dostępu do Systemu podmiot zużywający i zużywający podmiot gospodarczy będące podmiotami odbierającymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, rejestrują uprawnienie do przesyłania zgłoszeń w Systemie na formularzu elektronicznym dostępnym na platformie PUESC.

§ 9.

Dokumenty przesyłane do Systemu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.

§ 10.

Lokalny numer referencyjny składa się:

1) w przypadku e-AD z ciągu 20 znaków, w tym z:

a) jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego lub zarejestrowanego wysyłającego bez dwuliterowego kodu języka,

b) pięciocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający,

c) czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

2) w przypadku e-DD z ciągu 22 znaków, w tym z:

a) jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego bez dwuliterowego kodu języka albo jedenastocyfrowego numeru podmiotu pośredniczącego, a w przypadku pozostałych podmiotów dziesięciocyfrowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzonego znakiem "N",

b) siedmiocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający,

c) czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

§ 11.

1. Podmiot odbierający lub podmiot wysyłający mogą dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dane celem wprowadzenia ich do Systemu w przypadku braku technicznej możliwości dostępu do Systemu, innej niż niedostępność, o której mowa w art. 46v ust. 1 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dane są dostarczane w formie podpisanych i opieczętowanych dokumentów, zastępujących dokumenty elektroniczne. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie wprowadza do Systemu dane zawarte w dostarczonych dokumentach, a ich kopie przekazuje podmiotowi, który je dostarczył.

3. Podmiot wysyłający lub podmiot odbierający mogą sprawdzać zgodność danych wprowadzanych do Systemu przez naczelnika urzędu skarbowego z danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w ust. 2, w trakcie ich wprowadzania do Systemu.

§ 12.

1. Zmiana środka transportu odbywa się, po uprzednim powiadomieniu naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania tej zmiany, w obecności przedstawiciela tego naczelnika urzędu celno-skarbowego albo bez jego obecności.

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania zmiany środka transportu zamieszcza w Systemie informacje dotyczące zmiany środka transportu, w szczególności:

1) datę i miejsce zdarzenia;

2) dane kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz numer VAT;

3) oznaczenie środka transportu, na który dokonuje się przeładunku;

4) numery identyfikacyjne zamknięć urzędowych, o których mowa w przepisach odrębnych, lub innych zabezpieczeń stosowanych w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych.

3. W przypadku gdy zmiana środka transportu odbywa się bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce dokonywania tej zmiany, podmiot dokonujący zmiany środka transportu niezwłocznie przekazuje temu organowi informacje, o których mowa w ust. 2, w celu zamieszczenia ich w Systemie.

§ 13.

1. Jeżeli wyroby akcyzowe przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem Systemu, na podstawie jednego e-DD są przeładowywane na więcej niż jeden środek transportu, to do każdej partii tych wyrobów przeładowanej na oddzielny środek transportu dołącza się informację o dokonanej zmianie środka transportu oraz o danej partii przemieszczanych wyrobów akcyzowych ze wskazaniem nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów. Informację zamieszcza się w formie adnotacji na oryginale lub kopii dokumentu zastępującego e-DD, w którym umieszczono lokalny numer referencyjny.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odbiorca wyrobów akcyzowych potwierdza odbiór przesyłki w jednym raporcie odbioru albo jednym dokumencie zastępującym raport odbioru.

§ 14.

Przepisów § 12 i § 13 nie stosuje się w przypadku przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, z użyciem Systemu, objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie wyrobów akcyzowych przesyłanych w przesyłkach kurierskich, jeżeli:

1) dla każdej przesyłki stanowiącej odrębną, niepodzielną, zapakowaną całość wystawiany jest oddzielny e-DD;

2) zmiana środka transportu polega wyłącznie na przeładunku przesyłki z jednego na drugi środek transportu, bez naruszenia jej zawartości;

3) zamknięcia urzędowe lub inne zabezpieczenia stosowane w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych nie ulegają uszkodzeniu.

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.3)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2011, str. 53/1, Dz. Urz. UE L 349 z 19.12.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 26 z 29.01.2014, str. 4, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 13, Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 91 z 09.04.2018, str. 13, Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2019, str. 56 oraz Dz. Urz. UE L 404 z 02.12.2020, str. 3.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (Dz. U. poz. 404), które traci moc z dniem 1 lutego 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama