REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 752

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651 i 701) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 4 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 5 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.";

2) w § 2 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.";

3) w § 3:

a) w ust. 3 wyrazy "ust. 5 pkt 1, ust. 6b-8 i § 2 ust. 3 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 4a pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6b-6d i 8 oraz § 2 ust. 3 i 5",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku szkół podstawowych w zakresie klas I-III na obszarze województwa: kujawsko-pomor-skiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego zajęcia są realizowane w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4

- chyba że nastąpiło ograniczenie zgodnie z § 1 ust. 1.

4b. Dyrektor szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 4a, ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 4a, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób określony w ust. 4a pkt 1, jak i w sposób określony w ust. 4a pkt 2.",

c) ust. 6b otrzymuje brzmienie:

"6b. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.",

d) po ust. 6c dodaje się ust. 6d w brzmieniu:

"6d. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.",

e) uchyla się ust. 7;

4) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej na obszarze województwa: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego zajęcia są realizowane w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 3

- chyba że nastąpiło ograniczenie zgodnie z § 1 ust. 1.

3b. Dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 3a, ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 3a, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób określony w ust. 3a pkt 1, jak i w sposób określony w ust. 3a pkt 2.";

5) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. na obszarze województwa: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, ma obowiązek zorganizować opiekę w szkole także dla dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły zgodnie z § 3 ust. 4a pkt 1 lub § 4 ust. 3a pkt 1.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-23
  • Data wejścia w życie: 2021-04-26
  • Data obowiązywania: 2021-04-26
  • Dokument traci ważność: 2021-05-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA