Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13ia ust. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 720) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Opłata elektroniczna]

Uwierzytelnianie korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną następuje przy użyciu:

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320), albo

2) certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy, albo

3) unikatowego identyfikatora i hasła określonych przez osobę fizyczną korzystającą z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-22
  • Data obowiązywania: 2021-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw