REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1203

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 3 wyrazy „dyplomy zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, suplementy do dyplomów zawodowych, zwane dalej „suplementami do dyplomów” ” zastępuje się wyrazami „dyplomy zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy do dyplomów zawodowych, zwane dalej „suplementami do dyplomów”, suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje ogólne dotyczące legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych, w tym e-legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, e-legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, wzory tych legitymacji oraz opis zabezpieczeń przed fałszerstwem tych legitymacji zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

2) w § 3 w ust. 4 wyrazy „dyplomy, suplementy do dyplomów” zastępuje się wyrazami „dyplomy, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy do dyplomów, suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 wyraz „dyplomów” zastępuje się wyrazami „dyplomów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”,

b) w ust. 2 wyraz „dyplomów” zastępuje się wyrazami „dyplomów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”,

c) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Placówka kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego, w których przeprowadzono egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, lub pracodawca, u którego przeprowadzono egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, prowadzi imienną ewidencję wydanych odpowiednio certyfikatów, dyplomów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przekazywanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.”,

d) w ust. 4:

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „dyplomów” zastępuje się wyrazami „dyplomów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”,

– w pkt 2 wyrazy „certyfikatu i dyplomu” zastępuje się wyrazami „certyfikatu, dyplomu i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, a także certyfikatów, dyplomów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia, wydawanych osobom przystępującym do egzaminów zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów eksternistycznych oraz osobom przystępującym do egzaminów zawodowych po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, oraz duplikatów tych dokumentów – datę odbioru dokumentu oraz podpis osoby, która otrzymała dokument, albo zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej, jeżeli dokument przesłano za pośrednictwem operatora pocztowego.”,

e) w ust. 7 w pkt 2 w lit. b wyrazy „albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument lub jego duplikat przesłano pocztą” zastępuje się wyrazami „albo zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej, jeżeli dokument lub jego duplikat przesłano za pośrednictwem operatora pocztowego”;

4) w § 12 w ust. 3 wyrazy „decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia ...; znak ...” zastępuje się wyrazami „decyzji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”;

5) w § 13:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Słuchaczom szkoły policealnej, którzy w danym roku szkolnym otrzymali certyfikat w zakresie ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, dyplom wydaje się na podstawie przekazanego przez dyrektora tej szkoły do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu słuchaczy w danym roku szkolnym, zawierającego imiona i nazwiska słuchaczy oraz ich numery PESEL, wraz z informacją o posiadanych przez słuchacza certyfikatach, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole.”,

b) w ust. 7 wyrazy „o którym mowa w ust. 5” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 5 lub 5a”,

c) w ust. 9 wyrazy „decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia ...; znak ...” zastępuje się wyrazami „decyzji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przepisy ust. 1, 4, 5, 5a, 7 i 8 stosuje się również odpowiednio do słuchaczy lub absolwentów szkół realizujących kształcenie w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 45 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe.”;

6) w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku dyplomu, o którym mowa w § 13 ust. 9, na suplemencie do dyplomu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy dyplomu, po nazwie zawodu wpisuje się informację: „(Zawód nieokreślony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, w którym nauczanie było realizowane jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)”.”;

7) po § 14 dodaje się § 14a i § 14b w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Osoba, która posiada:

1) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie zgodnie z odpowiednią klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., albo art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz

2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia odpowiednio do poziomu kształcenia w danym zawodzie wskazanym zgodnie z odpowiednią klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w pkt 1

– może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono zgodnie z odpowiednią klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, może otrzymać również:

1) osoba, która posiada:

a) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, oraz

b) świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz

c) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia;

2) osoba, która spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11b ustawy.

3. Osoba, która nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub 2, może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, jeżeli:

1) posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, oraz spełnia warunki określone ust. 2 pkt 1 lit. b i c;

2) ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej lub branżowej szkole I stopnia oraz posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2012 r., oraz spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c;

3) posiada świadectwo uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, oraz spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c.

4. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1–3, złożony do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione odpowiednio w ust. 1–3 albo w przepisach wydanych na podstawie art. 11b ustawy.

5. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe wpisuje się: nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, i nazwę kwalifikacji zgodnie z odpowiednią klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a w przypadku zawodów, w których zgodnie z odpowiednią klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, a w przypadku dyplomu wydawanego osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, oddzielnie z części pisemnej i części praktycznej.

6. W przypadku osób, o których mowa w ust. 3, na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe wpisuje się nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, i nazwę lub nazwy kwalifikacji zgodnie z odpowiednią klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzonych świadectwem lub świadectwami, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, oddzielnie z części pisemnej i części praktycznej oraz adnotację o posiadaniu dyplomu lub świadectwa czeladniczego, lub świadectwa uzyskania tytułu zawodowego, o których mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1–3.

7. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe wydawanym po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie nieumieszczonym w odpowiedniej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w którym kształcenie jest realizowane na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 45 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe, na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe po nazwie zawodu wpisuje się informację: „(Zawód nieokreślony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w którym nauczanie było realizowane jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)”.

8. Przepisy ust. 1, 4 i 5 stosuje się również do absolwentów szkół realizujących kształcenie w zawodzie nieumieszczonym w odpowiedniej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 45 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe.

§ 14b. 1. Okręgowa komisja egzaminacyjna, która wydała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydaje suplement sporządzony na podstawie efektów kształcenia określonych w odpowiedniej podstawie programowej kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., albo art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

2. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zamieszcza się opis oficjalnie uznanych sposobów uzyskania dyplomu.

3. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wydanego po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie opisu oficjalnie uznanych sposobów uzyskania dyplomu, podaje się informacje o możliwych sposobach nabywania kwalifikacji w zawodzie, udział kształcenia teoretycznego i kształcenia praktycznego dla danego zawodu określony w procentach oraz informacje o czasie trwania kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu.

4. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy dyplomu, po nazwie zawodu wpisuje się informację: „(Zawód nieokreślony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w którym nauczanie było realizowane jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)”.

5. Adres strony internetowej instytucji wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pełnienia funkcji Krajowego Centrum Europass wpisuje się na suplemencie w miejscu oznaczonym jako pkt 6.”;

8) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełnia się czytelnie, bez poprawek. Świadectwa ukończenia szkoły oraz duplikaty tych świadectw wypełnia się w postaci elektronicznej. Świadectwa szkolne promocyjne i inne druki wypełnia się pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem § 19 i § 20. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełniane w postaci elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej.”,

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Jako datę wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się datę określoną w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., albo w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.”;

9) w § 18 wyrazy „§ 13 ust. 5” zastępuje się wyrazami „§ 13 ust. 5 i 5a”;

10) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, certyfikat, dyplom, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu, suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zaświadczenie, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, są wypełniane w postaci elektronicznej oraz drukowane. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, certyfikat, dyplom, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i zaświadczenie można drukować łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze dyplomu:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL osoby, która spełnia warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nazwy zawodu, nazwy kwalifikacji, wyniku uzyskanego z części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, miejscowości i daty, numeru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się wizerunek pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „otrzymał...” i „uzyskał...”; w przypadku zdającej w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”;

4) linii przerywanej w wyrazie „świadectw...”; w przypadku uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wpisuje się „o”, a w przypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wpisuje się „a”;

5) linii przerywanej w wyrazie „kwalifikacj...”; w przypadku uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wpisuje się „ę”, a w przypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wpisuje się „e”;

6) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej okręgowej komisji egzaminacyjnej.”,

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze suplementu linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie numeru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz imienia (imion) i nazwiska posiadacza tego dyplomu.”;

11) w § 21:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2:

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „dyplomie” zastępuje się wyrazami „dyplomie, dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe”,

– w pkt 1 po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

„fa) „D” – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,”,

c) w ust. 3 wyrazy „certyfikacie i dyplomie” zastępuje się wyrazami „certyfikacie, dyplomie i dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe”,

d) w ust. 4 wyrazy „Suplementy do dyplomów” zastępuje się wyrazami „Suplementy do dyplomów i suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”;

12) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem blankietu świadectwa ukończenia: szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej, świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, certyfikatu, dyplomu i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz duplikatów tych dokumentów, zawiera załącznik nr 8 do rozporządzenia.”;

13) w § 24 w ust. 7 wyrazy „W przypadku przesłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru” zastępuje się wyrazami „W przypadku przesłania duplikatu za pośrednictwem operatora pocztowego doręczenie następuje przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”;

14) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do świadectw, arkuszy i zaświadczeń oraz wzorów druków świadectw, arkuszy i zaświadczeń, o których mowa w § 33 ust. 3, stosuje się odpowiednio § 4 ust. 1, 2 i 4, § 5 ust. 1, § 6, § 7, § 8 ust. 1–7, 9 i 10, § 10, § 17–19, § 20 ust. 1–3, § 21 ust. 3, § 22, § 23, § 24 ust. 1–11, § 25 i § 27–29.”;

15) w § 33 w ust. 3 wyrazy „2009/2010, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz suplementy do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” zastępuje się wyrazami „2009/2010 oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie”;

16) w § 34 w ust. 4 wyrazy „świadectwo dojrzałości, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe” zastępuje się wyrazami „świadectwo dojrzałości oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie”;

17) w § 35 w pkt 2 wyraz „ogólnokształcąco” zastępuje się wyrazem „ogólnokształcącego”;

18) w § 36:

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,”,

c) w ust. 4 skreśla się przecinek i wyrazy „dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”,

d) w ust. 5:

– w pkt 2 wyrazy „świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przekazywanych” zastępuje się wyrazami „świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przekazywanego”,

– w pkt 3 wyrazy „albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument przesłano pocztą” zastępuje się wyrazami „albo zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej, jeżeli dokument przesłano za pośrednictwem operatora pocztowego”,

e) w ust. 7 w pkt 2 w lit. b wyrazy „albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument lub jego duplikat przesłano pocztą” zastępuje się wyrazami „albo zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej, jeżeli dokument lub jego duplikat przesłano za pośrednictwem operatora pocztowego”;

19) w § 39:

a) uchyla się ust. 1–4,

b) w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy „ust. 4” zastępuje się wyrazami „§ 14a ust. 4”,

c) uchyla się ust. 8 i 9,

d) w ust. 10 wyrazy „ust. 1, 4, 5, 7 i 8” zastępuje się wyrazami „ust. 5 i 7”;

20) uchyla się § 40;

21) w § 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne są wypełniane w postaci elektronicznej oraz drukowane. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie można drukować łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

22) § 42 otrzymuje brzmienie:

„§ 42. Na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie okręgowa komisja egzaminacyjna drukuje numer, wykonany materiałami drukarskimi koloru czarnego, na który składa się:

1) jednoliterowy symbol „K” – oznaczający świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,

2) ośmiocyfrowy numer, w którym pierwsza cyfra oznacza numer okręgowej komisji egzaminacyjnej,

3) dwucyfrowe oznaczenie roku

– które są oddzielone znakiem „/”.”;

23) uchyla się § 43;

24) w § 49 w ust. 1 wyrazy „2019/2020 i 2020/2021” zastępuje się wyrazami „2019/2020–2021/2022”;

25) w § 50 w ust. 1 wyrazy „od roku szkolnego w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022” zastępuje się wyrazami „w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023”;

26) użyte w § 59 w ust. 5, w § 62 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 63 w ust. 3, w § 66 w ust. 3, w § 67 w ust. 2, w § 69 w ust. 2 i w ust. 3 oraz w § 78 w ust. 2 i w ust. 3 wyrazy „do innej szkoły” zastępuje się wyrazami „do innej szkoły tego samego typu”;

27) w § 63 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W arkuszu ocen ucznia dotychczasowego czteroletniego technikum założonego według wzoru odpowiednio nr 39 lub 50 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” na kolejnej wolnej pozycji wpisuje się zajęcia „Wiedza o kulturze”.”;

28) w § 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku przejścia w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 ucznia branżowej szkoły I stopnia będącego absolwentem dotychczasowego gimnazjum do innej szkoły tego samego typu, który rozpoczął kształcenie w branżowej szkole I stopnia przed dniem 1 września 2019 r., arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru odpowiednio nr 62a lub 63j określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.”;

29) w § 73:

a) uchyla się ust. 2–4,

b) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Od dnia 1 sierpnia 2021 r. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na druku według wzoru odpowiednio nr 71a, 71b, 71c lub 71d określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

9. Od dnia 1 sierpnia 2021 r. suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 14b, wydaje się na druku według wzoru nr 72a określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

30) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) użyte w ust. 3 i 6, w różnym przypadku i liczbie, wyrazy „dyplom zawodowy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku i odpowiedniej liczbie wyrazami „dyplom zawodowy, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły oraz duplikatu tych świadectw, wydawanych przez szkoły, jest zadrukowana tłem giloszowym z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zadrukowane tłem giloszowym bez tych liter.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o zawodzie, zaświadczenia o przebiegu nauczania i suplementy są drukowane na papierze offsetowym o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest drukowane na kartonie offsetowym o gramaturze 170 g/m2. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, zaświadczenia, certyfikaty kwalifikacji zawodowych, dyplomy zawodowe i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, są drukowane na papierze o gramaturze 120 g/m2.”,

d) po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

„10a. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły oraz w arkuszu ocen ucznia liceum ogólnokształcącego i technikum w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” na wolnej pozycji nad przedmiotem historia wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 oraz z 2020 r. poz. 1008).

10b. Jeżeli szkoła prowadząca kształcenie zawodowe zrealizowała obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, odpowiednio na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły oraz w arkuszu ocen ucznia lub słuchacza w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” wpisuje się nazwę tych zajęć oraz ocenę z tych zajęć. W przypadku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wpisuje się również adnotację – „dodatkowe umiejętności zawodowe”.”,

e) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych:

1) obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie” albo w skrócie „ND”;

2) obok nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania w liceum ogólnokształcącym i technikum, umieszcza się adnotację „poziom dwujęzyczny” albo w skrócie „PD”.”,

f) w ust. 24 wyrazy „pieczęcią urzędową” zastępuje się wyrazami „odciskiem pieczęci urzędowej”,

g) po ust. 28 dodaje się ust. 28a i 28b w brzmieniu:

„28a. W arkuszach ocen uczniów technikum, słuchaczy branżowej szkoły II stopnia i słuchaczy szkoły policealnej, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o egzaminie zawodowym, należy wpisać odpowiednio:

1) informację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub

2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub

3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz został zwolniony z tego egzaminu.

28b. W arkuszach ocen uczniów branżowej szkoły I stopnia, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o egzaminie zawodowym lub egzaminie czeladniczym, należy wpisać odpowiednio:

1) informację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub

2) informację o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego – w przypadku gdy uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem przystąpił do egzaminu czeladniczego, lub

3) informację o nieprzystąpieniu odpowiednio do egzaminu zawodowego lub jego części, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego – w przypadku gdy uczeń nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub

4) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń został zwolniony z tego egzaminu.”;

31) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części III „Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneks do świadectwa dojrzałości, dyplomy i suplementy wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne”:

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 71 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 71a, 71b, 71c i 71d w brzmieniu:

71a

OKE-II/82/3

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zawierający znak graficzny PRK II zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

71b

OKE-II/83/3

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zawierający znak graficzny PRK III zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

71c

OKE-II/84/3

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zawierający znak graficzny PRK IV zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

71d

OKE-II/85/3

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zawierający znak graficzny PRK V zgodnie z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 72 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 72a w brzmieniu:

72a

OKE-II/86/3

suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 14b rozporządzenia

 

b) w części VI „Duplikat” po pozycji dotyczącej wzoru nr 75 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 75a w brzmieniu:

75a

MEN-I/75a

Czterostronicowy poddruk dla duplikatu, o którym mowa w § 24 ust. 3–5 rozporządzenia

 

32) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatów kwalifikacji zawodowej, dyplomów zawodowych, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, suplementu do dyplomu zawodowego, suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, indeksów, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, zaświadczenia o zawodzie, zaświadczenia o przebiegu nauczania, arkuszy ocen oraz poddruków duplikatów”,

b) wzory nr 8–14 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–7 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzory nr 16–27 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 8–19 do niniejszego rozporządzenia,

d) wzory nr 29 i 30 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 20 i 21 do niniejszego rozporządzenia,

e) wzór nr 37 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego rozporządzenia,

f) wzory nr 39–42 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 23–26 do niniejszego rozporządzenia,

g) wzór nr 48 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzory nr 50–53 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 28–31 do niniejszego rozporządzenia,

i) wzory nr 55–71 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 32–48 do niniejszego rozporządzenia,

j) po wzorze nr 71 dodaje się wzory nr 71a–71d określone w załącznikach nr 49–52 do niniejszego rozporządzenia,

k) po wzorze nr 72 dodaje się wzór nr 72a określony w załączniku nr 53 do niniejszego rozporządzenia,

l) wzór nr 75 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 54 do niniejszego rozporządzenia,

m) po wzorze nr 75 dodaje się wzór nr 75a określony w załączniku nr 55 do niniejszego rozporządzenia;

33) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 56 do niniejszego rozporządzenia;

34) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w tytule wyrazy „2009/2010, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” zastępuje się wyrazami „2009/2010 oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie”,

b) w ust. 3 wyrazy „2009/2010, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe” zastępuje się wyrazami „2009/2010 i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie”,

c) uchyla się ust. 4,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły są drukowane na papierze offsetowym o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2. Świadectwa ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, są drukowane na papierze o gramaturze 120 g/m2.”,

e) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych:

1) obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie” albo w skrócie „ND”;

2) obok nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dotychczasowym czteroletnim technikum, umieszcza się adnotację „poziom dwujęzyczny” albo w skrócie „PD”.”;

35) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w tytule wyrazy „2009/2010, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz suplementów do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” zastępuje się wyrazami „2009/2010 oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie”,

b) w pkt 12:

– w tytule wyrazy „Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne” zastępuje się wyrazami „Świadectwa i zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne”,

– uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 82–87;

36) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w tytule wyrazy „2009/2010, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz suplementów do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” zastępuje się wyrazami „2009/2010 oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie”,

b) wzór nr 75a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 57 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzory nr 78–81 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 58–61 do niniejszego rozporządzenia;

37) dodaje się załącznik nr 8 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 62 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

1. Arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami dotychczasowymi, są prowadzone do czasu zakończenia kształcenia przez ucznia albo słuchacza w tej szkole.

2. W załączniku nr 1 do rozporządzenia przepisy ust. 10a, 28a i 28b, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do arkuszy ocen założonych uczniom i słuchaczom, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2021/2022.

3. W arkuszach ocen uczniów technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 albo 2020/2021, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o zdanym egzaminie zawodowym, należy wpisać odpowiednio:

1) informację o egzaminie zawodowym zgodnie z treścią tego arkusza lub

2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub

3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń został zwolniony z tego egzaminu.

4. W arkuszach ocen uczniów branżowej szkoły I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 albo 2020/2021, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o zdanym egzaminie zawodowym należy wpisać odpowiednio:

1) informację o egzaminie zawodowym zgodnie z treścią tego arkusza lub

2) informację o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego – w przypadku gdy uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem przystąpił do egzaminu czeladniczego, lub

3) informację o nieprzystąpieniu odpowiednio do egzaminu zawodowego lub jego części, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego – w przypadku gdy uczeń nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub

4) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy uczeń został zwolniony z tego egzaminu.

5. W arkuszach ocen słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2020/2021, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o zdanym egzaminie zawodowym, należy wpisać odpowiednio:

1) informację o egzaminie zawodowym zgodnie z treścią tego arkusza lub

2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy słuchacz nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub

3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy słuchacz został zwolniony z tego egzaminu.

6. W arkuszach ocen słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 albo 2020/2021, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o zdanym egzaminie, należy wpisać odpowiednio:

1) informację o egzaminie zawodowym zgodnie z treścią tego arkusza lub

2) informację o nieprzystąpieniu do egzaminu zawodowego, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy słuchacz nie przystąpił do tego egzaminu lub jego części, lub

3) informację o zwolnieniu z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego na podstawie art. 44zzzga ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – w przypadku gdy słuchacz został zwolniony z tego egzaminu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1:

1) pkt 5 lit. a i b oraz lit. d w zakresie odesłania do ust. 5a,

2) pkt 9

– które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Załącznik 1. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 29 czerwca 2021 r. (poz. 1203)

Załącznik nr 1

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Załącznik 2. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Załącznik 3. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Załącznik 4. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Załącznik 5. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Załącznik 6. [WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE]

Załącznik nr 6

WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE

Załącznik 7. [WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE]

Załącznik nr 7

WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE

Załącznik 8. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO]

Załącznik nr 8

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Załącznik 9. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO]

Załącznik nr 9

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Załącznik 10. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ZAKRESIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO]

Załącznik nr 10

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ZAKRESIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Załącznik 11. [WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE]

Załącznik nr 11

WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE

Załącznik 12. [WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE]

Załącznik nr 12

WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE

Załącznik 13. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA TECHNIKUM]

Załącznik nr 13

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA TECHNIKUM

Załącznik 14. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA TECHNIKUM]

Załącznik nr 14

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA TECHNIKUM

Załącznik 15. [WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE]

Załącznik nr 15

WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE

Załącznik 16. [WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE]

Załącznik nr 16

WZÓR – ŚWIADECTWO SZKOLNE

Załącznik 17. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA]

Załącznik nr 17

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Załącznik 18. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA]

Załącznik nr 18

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Załącznik 19. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA]

Załącznik nr 19

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

Załącznik 20. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY]

Załącznik nr 20

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Załącznik 21. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ]

Załącznik nr 21

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ

Załącznik 22. [WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY]

Załącznik nr 22

WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY

Załącznik 23. [WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA TECHNIKUM]

Załącznik nr 23

WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA TECHNIKUM

Załącznik 24. [WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA]

Załącznik nr 24

WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Załącznik 25. [WZÓR – ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA]

Załącznik nr 25

WZÓR – ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

Załącznik 26. [WZÓR – ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ]

Załącznik nr 26

WZÓR – ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ

Załącznik 27. [WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY]

Załącznik nr 27

WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY

Załącznik 28. [WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA TECHNIKUM]

Załącznik nr 28

WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA TECHNIKUM

Załącznik 29. [WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA]

Załącznik nr 29

WZÓR – ARKUSZ OCEN UCZNIA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Załącznik 30. [WZÓR – ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA]

Załącznik nr 30

WZÓR – ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

Załącznik 31. [WZÓR – ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ]

Załącznik nr 31

WZÓR – ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ

Załącznik 32. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 32

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

Załącznik 33. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 33

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

Załącznik 34. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 34

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

Załącznik 35. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 35

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

Załącznik 36. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 36

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Załącznik 37. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO]

Załącznik nr 37

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Załącznik 38. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO]

Załącznik nr 38

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO

Załącznik 39. [WZÓR – ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI]

Załącznik nr 39

WZÓR – ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Załącznik 40. [WZÓR – ANEKS DO ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI]

Załącznik nr 40

WZÓR – ANEKS DO ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Załącznik 41. [WZÓR – CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 41

WZÓR – CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Załącznik 42. [WZÓR – CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 42

WZÓR – CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Załącznik 43. [WZÓR – CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 43

WZÓR – CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Załącznik 44. [WZÓR – CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 44

WZÓR – CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Załącznik 45. [WZÓR – DYPLOM ZAWODOWY]

Załącznik nr 45

WZÓR – DYPLOM ZAWODOWY

Załącznik 46. [WZÓR – DYPLOM ZAWODOWY]

Załącznik nr 46

WZÓR – DYPLOM ZAWODOWY

Załącznik 47. [WZÓR – DYPLOM ZAWODOWY]

Załącznik nr 47

WZÓR – DYPLOM ZAWODOWY

Załącznik 48. [WZÓR – DYPLOM ZAWODOWY]

Załącznik nr 48

WZÓR – DYPLOM ZAWODOWY

Załącznik 49. [WZÓR – DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE]

Załącznik nr 49

WZÓR – DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Załącznik 50. [WZÓR – DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE]

Załącznik nr 50

WZÓR – DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Załącznik 51. [WZÓR – DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE]

Załącznik nr 51

WZÓR – DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Załącznik 52. [WZÓR – DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE]

Załącznik nr 52

WZÓR – DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Załącznik 53. [WZÓR – SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE]

Załącznik nr 53

WZÓR – SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Załącznik 54. [WZÓR – MEN-I/75]

Załącznik nr 54

WZÓR – MEN-I/75

Załącznik 55. [WZÓR – MEN-I/75a]

Załącznik nr 55

WZÓR – MEN-I/75a

Załącznik 56. [INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, E-LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, WZORY TYCH LEGITYMACJI ORAZ OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM TYCH LEGITYMACJI]

Załącznik nr 56

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, E-LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, WZORY TYCH LEGITYMACJI ORAZ OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM TYCH LEGITYMACJI

I. Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

1. Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zwana dalej „legitymacją szkolną”:

1) ma formę dwustronicowego dokumentu o wymiarach 72 × 103 mm;

2) jest wydawana na blankiecie wykonanym na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2;

3) ma napisy w kolorze czarnym (Black), czcionka Frank Ruhl Libre, z tym że dla napisu „Legitymacja szkolna” – czcionka GothamCondensedPl-Medium.

2. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem blankietu legitymacji szkolnej:

1) zabezpieczenia w papierze:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) co najmniej jedno zabezpieczenie weryfikowane na I lub II poziomie;

2) zabezpieczenia w druku:

a) technika druku: offset,

b) mikrodruki,

c) tło giloszowe według wzorów nr 1–4, w kolorze różowym Pantone 182 U,

d) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) oznaczenie indywidualne:

a) naniesione w technice typografii przez producenta blankietu, umieszczone na rewersie blankietu, w prawej dolnej jego części,

b) na oznaczenie indywidualne blankietu składają się dwie litery i siedem cyfr,

c) obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy producenta oraz cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu; skrót nazwy producenta oraz rok produkcji wykonany w technice offsetowej;

4) personalizacja:

a) dane personalne naniesione z zastosowaniem drukarki atramentowej lub termosublimacyjnej,

b) fotografia w sposób trwały zintegrowana z podłożem za pomocą druku atramentowego lub termosublimacyjnego.

3. Legitymację szkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze odciskiem pieczęci urzędowej szkoły o średnicy 20 mm.

Wzór nr 1

Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży

Wzór nr 2

Legitymacja szkolna dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych

Wzór nr 3

Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży

Wzór nr 4

Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych

II. Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych

1. Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „legitymacją przedszkolną”:

1) ma formę dwustronicowego dokumentu o wymiarach 72 × 103 mm;

2) jest wydawana na blankiecie wykonanym na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2;

3) ma napisy w kolorze czarnym (Black), czcionka Frank Ruhl Libre.

2. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem blankietu legitymacji przedszkolnej:

1) zabezpieczenia w papierze:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) co najmniej jedno zabezpieczenie weryfikowane na I lub II poziomie;

2) zabezpieczenia w druku:

a) technika druku: offset,

b) mikrodruki,

c) tło giloszowe według wzoru nr 5, w kolorze żółtym Pantone 123 C,

d) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) oznaczenie indywidualne:

a) naniesione w technice typografii przez producenta blankietu, umieszczone na rewersie blankietu, w prawej dolnej jego części,

b) na oznaczenie indywidualne blankietu składają się dwie litery i siedem cyfr,

c) obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy producenta oraz cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu; skrót nazwy producenta oraz rok produkcji wykonany w technice offsetowej;

4) dane personalne naniesione z zastosowaniem drukarki atramentowej lub termosublimacyjnej.

3. Legitymację przedszkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze odciskiem pieczęci podłużnej.

4. W miejscu oznaczonym we wzorze legitymacji przedszkolnej umieszcza się odcisk pieczęci:

1) przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo

2) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko, albo

3) innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza dziecko, w przypadku gdy jest ona prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

5. W miejscu oznaczonym we wzorze legitymację przedszkolną podpisuje:

1) dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo

2) dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko, albo

3) osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest ona prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Wzór nr 5

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

III. E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

1. E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zwana dalej „e-legitymacją szkolną” jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.

2. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest wykonany z materiału PCV niewykazującego luminescencji w promieniowaniu UV o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

3. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1485, Pantone 171, Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone 485-1235-485; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®. Po procesie personalizacji, karta jest chroniona zewnętrzną folią laminującą.

4. Pole zdjęcia na awersie – 5,5 mm od lewej krawędzi, 17 mm od górnej krawędzi (26 mm wysokości × 19 mm szerokości) – jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi) metodą termodruku.

5. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera:

1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI® – umieszczony w polu o powierzchni 13,5 mm wysokości × 8,2 mm szerokości;

2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „Legitymacja szkolna”;

3) mikroteksty o modulowanej wielkości czcionki – napis „RP”;

4) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”.

6. E-legitymacja szkolna zawiera napisy:

1) na awersie napis:

a) „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym poziomo w odległości 7,4 mm od górnej krawędzi e-legitymacji szkolnej, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki LEVENIM MT BOLD 11,5 pkt,

b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji) w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,

c) „Imię i nazwisko”, „Data urodzenia”, „Numer PESEL”, „Nazwa i adres szkoły”, „Dyrektor szkoły”, „Data wydania” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);

2) na rewersie napis:

a) „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,

b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data odpowiednio: „30 września” lub „1 marca” krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,

c) odpowiednio: „MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N, MEN-I/4-N” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt wersaliki, nanoszony w procesie personalizacji,

d) oznaczenie indywidualne:

– naniesione w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu, umieszczone na rewersie blankietu, w prawej dolnej jego części,

– na oznaczenie indywidualne blankietu składają się dwie litery i siedem cyfr,

– obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy producenta oraz cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu; skrót nazwy producenta oraz rok produkcji wykonany w technice grawerowania laserowego.

7. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką termotransferową.

8. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu na rewersie można umieszczać numer układu mikroprocesorowego.

9. Na e-legitymacji szkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu zbiorowego.

10. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej decyduje dyrektor szkoły za zgodą pełnoletnich uczniów albo rodziców niepełnoletnich uczniów.

11. E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem o wymiarach 13,5 mm × 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej.

13. W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji szkolnej na dane dyrektora szkoły wpisuje się imię (imiona) i nazwisko dyrektora szkoły.

Wzór nr 6

E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży

Wzór nr 7

E-legitymacja szkolna dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych

Wzór nr 8

E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży

Wzór nr 9

E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych

IV. E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych:

1. E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „e-legitymacją przedszkolną” jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.

2. Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest wykonany z materiału PCV niewykazującego luminescencji w promieniowaniu UV o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

3. Poddruk blankietu e-legitymacji przedszkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1655, Pantone 279, Pantone 151, kolor irysowy: Pantone 305-136-305 oraz 136-305-136; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby OVI®. Po procesie personalizacji, karta jest chroniona zewnętrzną folią laminującą.

4. Blankiet e-legitymacji przedszkolnej zawiera:

1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI®;

2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „MEN”;

3) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja przedszkolna”.

5. E-legitymacja przedszkolna zawiera napisy:

1) na awersie napis:

a) „LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA”; krój czcionki Geometr415MdPL 10 pkt,

b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,

c) „Imię i nazwisko”, „Data urodzenia”, „Nazwa i adres przedszkola/szkoły”, „Dyrektor szkoły/przedszkola”, „Data wydania” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);

2) na rewersie napis:

a) „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,

b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data „30 września”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,

c) „MEN-I/5” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt wersaliki, nanoszony w procesie personalizacji, d) oznaczenie indywidualne:

– naniesione w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu, umieszczone na rewersie blankietu, w prawej dolnej jego części,

– na oznaczenie indywidualne blankietu składają się dwie litery i siedem cyfr,

– obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy producenta oraz cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu; skrót nazwy producenta oraz rok produkcji wykonany w technice grawerowania laserowego.

6. Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką termotransferową.

7. W blankiecie e-legitymacji przedszkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu na rewersie można umieszczać numer układu mikroprocesorowego.

8. Na e-legitymacji przedszkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością przedszkola lub szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu zbiorowego.

9. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji przedszkolnej decyduje dyrektor szkoły, przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego za zgodą rodziców.

10. E-legitymacje przedszkolne opatruje się w miejscach oznaczonym we wzorze hologramem o wymiarach 13,5 mm × 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji przedszkolnej.

12. W miejscu oznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej umieszcza się nazwę:

1) przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo

2) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko, albo

3) innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza dziecko.

13. W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej na dane dyrektora wpisuje się imię (imiona) i nazwisko:

1) dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo

2) dyrektora szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko, albo

3) osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest ona prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Wzór nr 10

E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

V. mLegitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

1. Elementy wizualizacji ważnej mLegitymacji szkolnej na ekranie urządzenia mobilnego:

1) nagłówek zawierający napis„Legitymacja szkolna”;

2) obszar danych mLegitymacji szkolnej zawierający:

a) hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni,

b) napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

c) flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej umieszczoną na tym samym poziomie co hologram, po prawej stronie ekranu, stanowiącą animację imitującą widok flagi powiewającej na wietrze,

d) napis „Nr legitymacji: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. W przypadku ucznia niepełnosprawnego numer jest uzupełniony dodatkowo oznaczeniem „-N”,

e) napis „Wydana: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą wydania legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,

f) obszar danych ucznia zawierający:

– kolorowe zdjęcie,

– imię lub imiona,

– nazwisko,

– etykietę zawierającą odpowiednio napis „Uczeń” albo „Uczennica”,

– napis „Data urodzenia: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą urodzenia,

– napis „PESEL: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem PESEL,

– odpowiednio napis „[n] lat” albo „[n] lata”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z wiekiem,

g) obszar informujący o statusie ważności mLegitymacji szkolnej zawierający:

– symbol „P” albo „O” odpowiednio w przypadku ważnej albo nieważnej mLegitymacji szkolnej,

– napis „Ważna” albo „Nieważna”,

– napis „Termin ważności: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą ważności legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,

h) obszar danych szkoły zawierający:

– nagłówek zawierający napis „Nazwa i adres szkoły”,

– napis informujący o nazwie szkoły,

– napis informujący o adresie szkoły,

– napis informujący o numerze telefonicznym szkoły, stanowiący element funkcjonalny, którego kliknięcie inicjuje połączenie telefoniczne ze szkołą,

– napis „Dyrektor szkoły: [t]”, w którym [t] stanowi wartość zawierającą imię (imiona) i nazwisko dyrektora szkoły,

i) napis „Czas okazania [d]”, w którym [d] oznacza datę, godzinę oraz minutę okazania mLegitymacji szkolnej według ustawień daty i czasu w urządzeniu mobilnym,

j) napis „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.”;

3) stopka aplikacji.

2. Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych, mieszczące się w nagłówku i stopce aplikacji, mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji pod względem ilości, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet pod względem rodzaju, wielkości i koloru czcionki.

Wzór nr 11

Wizualizacja danych ważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na ekranie urządzenia mobilnego

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%.

Wzór nr 12

Wizualizacja danych nieważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na ekranie urządzenia mobilnego

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%.

Wzór nr 13

Wizualizacja danych ważnej mLegitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na ekranie urządzenia mobilnego

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%.

Wzór nr 14

Wizualizacja danych nieważnej mLegitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na ekranie urządzenia mobilnego:

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%.

Załącznik 57. [WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO]

Załącznik nr 57

WZÓR – ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Załącznik 58. [WZÓR – ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE]

Załącznik nr 58

WZÓR – ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

Załącznik 59. [WZÓR – ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE]

Załącznik nr 59

WZÓR – ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

Załącznik 60. [WZÓR – ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE]

Załącznik nr 60

WZÓR – ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

Załącznik 61. [WZÓR – ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE]

Załącznik nr 61

WZÓR – ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

Załącznik 62. [OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DLA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 62

OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DLA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

I. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii drugiej: świadectwo dojrzałości (wzór nr 62 określony w załączniku nr 3), aneks do świadectwa dojrzałości (wzór nr 63 określony w załączniku nr 3) oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego (wzór nr 61 określony w załączniku nr 3). Zabezpieczenia w podłożu i w druku oraz personalizacja obejmuje wyłącznie awers dokumentu.

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) znak wodny umiejscowiony wielotonowy;

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch kolorach (dwa jednokolorowe włókna);

5) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w świetle widzialnym w dwóch kolorach (dwa jednokolorowe włókna).

2. Zabezpieczenia w druku (strona zawierająca dane personalne):

1) technika druku: offset i staloryt;

2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

3) mikrodruki;

4) dwa elementy graficzne wydrukowane farbą niewidoczną w świetle widzialnym i aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

5) element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną.

3. Personalizacja dokumentu wykonywana z wykorzystaniem drukarki laserowej, atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

4. Oznaczenie indywidualne wykonane przez producenta blankietów na pierwszej stronie blankietu, w prawej dolnej jego części, techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, widocznej w świetle widzialnym oraz aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

5. Na oznaczenie indywidualne składa się:

1) symbol „M”;

2) jednoliterowe oznaczenie roku produkcji blankietu;

3) siedmiocyfrowy numer.

II. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii trzeciej: świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (wzór nr 60 określony w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych (wzór nr 75a określony w załączniku nr 7). Zabezpieczenia w podłożu i w druku oraz personalizacja obejmuje wyłącznie awers dokumentu.

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) znak wodny umiejscowiony wielotonowy;

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch kolorach (dwa jednokolorowe włókna);

5) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w świetle widzialnym w dwóch kolorach (dwa jednokolorowe włókna).

2. Zabezpieczenia w druku (strona zawierająca dane personalne):

1) technika druku: offset i staloryt;

2) mikrodruki;

3) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

4) dwa elementy graficzne wydrukowane farbą niewidoczną w świetle widzialnym i aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Personalizacja dokumentu wykonywana z wykorzystaniem drukarki laserowej, atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

4. Oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, widocznej w świetle widzialnym oraz aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym przez producenta blankietów na pierwszej stronie blankietu, w prawej dolnej jego części.

5. Na oznaczenie indywidualne składa się:

1) symbol „M”;

2) jednoliterowe oznaczenie roku produkcji blankietu;

3) siedmiocyfrowy numer.

III. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii trzeciej: zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzory nr 55 i 56 określone w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych (wzór nr 59 określony w załączniku nr 3), zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia (wzór nr 57 określony w załączniku nr 3), zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia (wzór nr 58 określony w załączniku nr 3). Zabezpieczenia w podłożu i w druku oraz personalizacja obejmuje wyłącznie awers dokumentu.

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) znak wodny umiejscowiony wielotonowy;

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch kolorach (dwa jednokolorowe włókna);

5) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w świetle widzialnym w dwóch kolorach (dwa jednokolorowe włókna).

2. Zabezpieczenia w druku (strona zawierająca dane personalne):

1) technika druku: offset;

2) mikrodruki;

3) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

4) element graficzny wydrukowany farbą niewidoczną w świetle widzialnym i aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Personalizacja dokumentu wykonywana z wykorzystaniem drukarki laserowej, atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

4. Oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, widocznej w świetle widzialnym oraz aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym przez producenta blankietów na pierwszej stronie blankietu, w prawej dolnej jego części.

5. Na oznaczenie indywidualne składa się:

1) symbol oznaczający odpowiednio:

a) „O” – dla blankietu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych,

b) „P” – dla blankietu zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

c) „D” – dla blankietu zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia;

2) jednoliterowe oznaczenie roku produkcji blankietu;

3) siedmiocyfrowy numer.

IV. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii trzeciej: świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wzory nr 78, 79, 80 i 81 określone w załączniku nr 7), dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (wzory nr 71a, 71b, 71c i 71d określone w załączniku nr 3), certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wzory nr 64, 65, 66 i 67 określone w załączniku nr 3), dyplomy zawodowe (wzory nr 68, 69, 70, 71 określone w załączniku nr 3). Zabezpieczenia w podłożu i w druku oraz personalizacja obejmuje wyłącznie awers dokumentu.

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) znak wodny umiejscowiony wielotonowy;

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch kolorach (dwa jednokolorowe włókna);

5) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w świetle widzialnym w dwóch kolorach (dwa jednokolorowe włókna).

2. Zabezpieczenia w druku (strona zawierająca dane personalne):

1) technika druku: offset i staloryt;

2) mikrodruki;

3) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

4) element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną;

5) dwa elementy graficzne wydrukowane farbą niewidoczną w świetle widzialnym i aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Personalizacja dokumentu wykonywana z wykorzystaniem drukarki laserowej, atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

4. Oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, widocznej w świetle widzialnym oraz aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym przez producenta blankietów na pierwszej stronie blankietu, w prawej dolnej jego części.

5. Na oznaczenie indywidualne składa się:

1) symbol „Z”;

2) jednoliterowe oznaczenie roku produkcji blankietu;

3) siedmiocyfrowy numer.

V. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii trzeciej: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wzory nr 8, 9, 10, 11, 12 określone w załączniku nr 3), świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego (wzory nr 16, 17 i 18 określone w załączniku nr 3), świadectwa ukończenia technikum (wzory nr 21 i 22 określone w załączniku nr 3), świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia (wzory nr 25, 26 określone w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia (wzór nr 27 określony w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (wzór nr 29 określony w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wzór nr 30 określony w załączniku nr 3) i duplikatów (wzory nr 75 i 75a określone w załączniku nr 3).

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w świetle dziennym.

2. Zabezpieczenia w druku (strona zawierająca dane personalne):

1) technika druku: offset;

2) mikrodruki;

3) tło giloszowe według wzorów określonych w załączniku nr 1 i 3;

4) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Zabezpieczenia w druku (pozostałe strony):

1) technika druku: offset;

2) tło giloszowe według wzorów określonych w załączniku nr 1 i 3;

3) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

4. Personalizacja dokumentu wykonywana z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

5. Oznaczenie indywidualne wykonane w technice typografii przy zastosowaniu farb specjalnych przez producenta blankietów na pierwszej stronie blankietu, w prawej dolnej jego części.

6. Na oznaczenie indywidualne blankietu świadectwa składają się dwie litery i siedem cyfr.

7. Obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu:

1) od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy producenta,

2) cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu

– przy czym skrót nazwy producenta oraz rok produkcji wykonany jest w technice offsetowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-02
  • Data wejścia w życie: 2021-07-03
  • Data obowiązywania: 2021-07-03
  • Dokument traci ważność: 2023-06-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA