REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1215

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 20), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 959),

2) ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. poz. 331),

3) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 czerwca 2021 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 959), który stanowi:

"Art. 113. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 456 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r.";

2) odnośnika nr 1 oraz art. 138 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. poz. 331), które stanowią:

"1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/27/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. UE L 166 z 11.06.1998; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 004, str. 43)."

"Art. 138. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

3) art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020), który stanowi:

"Art. 109. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 85 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 88, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 czerwca 2021 r. (poz. 1215)

USTAWA

z dnia 29 listopada 2000 r.

o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

Art. 1. Ustawa określa system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych mający na celu:

1) określanie rocznych dochodów w gospodarstwach rolnych;

2) dokonywanie analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych oraz ocenę sytuacji w rolnictwie i na rynkach rolnych.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) dane rachunkowe - dane dotyczące zasobów materialnych i finansowych gospodarstwa rolnego oraz jego przychodów z produkcji rolnej i kosztów ich uzyskania;

2) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

3) posiadacz gospodarstwa rolnego - posiadacza samoistnego albo zależnego;

4) Instytut - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie;

5) biuro rachunkowe - podmiot zbierający dane rachunkowe na podstawie umowy zawartej z Instytutem, który gwarantuje obiektywne i rzetelne przekazywanie danych rachunkowych;

6) rok obrachunkowy - rok kalendarzowy lub inny okres kolejnych 12 miesięcy.

Art. 3. 1. Zakres zbieranych danych rachunkowych obejmuje:

1) informacje ogólne o gospodarstwie rolnym, w szczególności numer identyfikacyjny gospodarstwa nadany do celów zbierania danych rachunkowych, zakodowany opis miejsca położenia gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej;

2) powierzchnię użytków rolnych według struktury ich własności;

3) zasoby i nakłady pracy własnej oraz najemnej;

4) liczbę i wartość zwierząt na początku i na końcu roku obrachunkowego oraz średnioroczny stan zwierząt z podziałem na gatunki i grupy użytkowe;

5) obrót zwierzętami w roku obrachunkowym z podziałem na gatunki;

6) koszty związane z produkcją rolną;

7) składniki majątku gospodarstwa rolnego i obrót nimi w roku obrachunkowym;

8) zadłużenie;

9) podatek od towarów i usług (VAT);

10) dotacje i dopłaty wyrównawcze;

11) obrót produktami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w roku obrachunkowym;

12) wielkości przyznanych limitów produkcji rolnej.

2. Dane rachunkowe zbierane są według jednolitego formularza.

3.1) Szczegółowy zakres, format i sposób zbierania danych rachunkowych niezbędnych do wykonania sprawozdania z gospodarstwa rolnego określają przepisy rozporządzenia nr 1837/2001/WE z dnia 10 września 2001 r. zmieniającego rozporządzenie nr 2237/77/EWG w sprawie deklaracji podatkowej rolnika (Dz. Urz. WE L 255 z 24.09.2001)2).

Art. 4. 1. Dane rachunkowe zebrane z gospodarstw rolnych mogą być wykorzystywane tylko do celów wymienionych w art. 1. Dane rachunkowe nie mogą być wykorzystywane do celów podatkowych.

2. Dane osobowe posiadaczy gospodarstw rolnych są chronione na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Art. 5. 1. Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych reprezentatywnych dla określonego kierunku produkcji rolnej, miejsca położenia gospodarstwa rolnego i uzyskiwanych dochodów rolniczych zbierane są przez Instytut za pośrednictwem biur rachunkowych.

2. Instytut zawiera roczne umowy z biurami rachunkowymi o zbieranie danych rachunkowych z reprezentatywnych gospodarstw rolnych wskazanych w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

3. Umowy, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności:

1) dane rachunkowe podlegające zbieraniu zgodnie z zakresem określonym w art. 3;

2) liczbę gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe;

3) terminy i formy przekazywania zbieranych danych rachunkowych w danym roku obrachunkowym;

4) warunki płatności dla biur rachunkowych;

5) warunki ochrony danych rachunkowych z poszczególnych gospodarstw rolnych;

6) warunki ochrony danych osobowych posiadaczy gospodarstw rolnych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;

7) kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

4.3) Do umów dotyczących zadań określonych w przepisach rozporządzenia nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach z działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz. Urz. EWG P 109 z 23.06.1965) nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.4)).

Art. 6. 1. Dane rachunkowe zbierane są z gospodarstw rolnych, których posiadacze wyrażą na to zgodę i podpiszą z biurem rachunkowym umowę o zbieranie danych rachunkowych w danym roku obrachunkowym.

2 . Umowa zawiera w szczególności:

1) dane rachunkowe podlegające zbieraniu zgodnie z zakresem określonym w art. 3 i terminy ich dostarczania;

2) warunki ochrony danych rachunkowych z gospodarstwa rolnego;

3) warunki ochrony danych osobowych posiadaczy gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Art. 7. 1. Tworzy się Krajowy Komitet do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, zwany dalej "Komitetem".

2. Komitet jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Do zadań Komitetu należy:

1) opiniowanie planu wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których będą zbierane dane rachunkowe;

2) opiniowanie sprawozdań z realizacji planu wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których będą zbierane dane rachunkowe;

3) opiniowanie przygotowanej przez Instytut listy biur rachunkowych, z którymi będzie zawierał umowy, o których mowa w art. 5 ust. 2.

4. W skład Komitetu wchodzą dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw rolnictwa i dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przedstawiciel ministra właściwego do spraw rynków rolnych, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiciel Instytutu oraz przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5. Członków Komitetu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek podmiotów, które reprezentują.

6. Członkowie Komitetu wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

7. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 3, Komitet wydaje w drodze jednogłośnie podejmowanych uchwał.

8. W przypadku gdy Komitet nie podejmie uchwały w terminie miesiąca od dnia otrzymania do zaopiniowania sprawy dotyczącej zadań, o których mowa w ust. 3, opinię wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

9. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego przewodniczący.

10. Posiedzenia Komitetu prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący.

11. Obsługę administracyjną prac Komitetu zapewnia urząd ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 8. Instytut:

1) przygotowuje i przesyła Komisji Europejskiej, najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem kolejnego roku obrachunkowego, zaopiniowany plan wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe;

2) przedkłada Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego zaopiniowany plan wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe w celu sporządzenia ich wykazu;

3) przygotowuje i przesyła Komisji Europejskiej zaopiniowane sprawozdania z realizacji planu wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których zbierane są dane rachunkowe, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od rozpoczęcia roku obrachunkowego;

4) przedkłada Komitetowi informacje o postępie prac związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych rachunkowych;

5) przygotowuje i przedkłada do zaopiniowania Komitetowi listę biur rachunkowych, z którymi będzie zawierał umowy określone w art. 5 ust. 2;

6) weryfikuje zebrane i przekazane przez biura rachunkowe dane rachunkowe, a następnie przekazuje je Komisji Europejskiej;

7) opracowuje i zamieszcza we własnych publikacjach przetworzone zbiorcze dane rachunkowe zebrane z gospodarstw rolnych.

Art. 9. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie otrzymanego planu wyboru, o którym mowa w art. 8 pkt 2, sporządza w drodze losowania wykaz reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których będą zbierane dane rachunkowe, i przekazuje go Instytutowi.

2. Wykaz zawiera:

1) numer identyfikacyjny REGON;

2) imię, nazwisko i adres posiadacza gospodarstwa rolnego.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej5).


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

2) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym przepisie, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Dodany przez art. 41 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 120 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. poz. 331), która weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2007 r.; ze zmianą wprowadzoną przez art. 29 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464.

5) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-05
  • Data wejścia w życie: 2021-07-05
  • Data obowiązywania: 2021-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA