REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1766

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH2600032)), obejmujący obszar 26 515,64 ha, położony w województwie świętokrzyskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 2 września 2021 r. (poz. 1766)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

1340

Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część – zbiorowiska śródlądowe)

2

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

3

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

4

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

5

3270

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

6

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

7

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

8

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

9

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

10

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

11

6440

Łąki selernicowe (Cnidion dubii)

12

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

13

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

14

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

15

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

16

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

17

91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

18

91T0

Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

dziewięćsił popłocholistny

Carlina onopordifolia

2

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

3

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

4

sierpik różnolistny

Serratula lycopifolia

5

starodub łąkowy

Angelica palustris (= Ostericum palustre)

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

boleń

Aspius aspius

osiadła

2

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

3

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

osiadła

4

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

5

głowacz białopłetwy

Cottus gobio

osiadła

6

koza

Cobitis taenia

osiadła

7

koza złotawa

Sabanejewia aurata

osiadła

8

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

9

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

10

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

11

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

12

mopek

Barbastella barbastellus

osiadła

13

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

14

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

15

poczwarówka jajowata

Vertigo moulinsiana

osiadła

16

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

osiadła

17

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

18

skójka gruboskorupowa

Unio crassus

osiadła

19

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

20

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

osiadła

21

wydra

Lutra lutra

osiadła

22

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-29
  • Data wejścia w życie: 2021-10-14
  • Data obowiązywania: 2023-10-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA