REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1978

USTAWA

z dnia 14 października 2021 r.

o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o dowodach osobistych]

W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12a w ust. 3 w pkt 2 i 3 wyrazy „wyraził rodzic” zastępuje się wyrazami „wyrazili jedno z rodziców”;

2) w art. 25 w ust. 2, w art. 32a w ust. 2 i w art. 47 w ust. 4 wyraz „rodzic” zastępuje się wyrazami „jedno z rodziców”;

3) po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:

„Art. 63a. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane jej dotyczące lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Pobranie informacji następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest opatrywana zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.

3. Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych dane dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które pobiera informację.

4. Pobranie informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które pobiera informację, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia sprawdzenie udostępnień, które miały miejsce w okresie, o którym mowa w art. 56 ust. 2a.

7. Pobranie informacji, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje faktu ujawnienia danych organom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 2, 3, 3b–5, 8–10 i 11.”;

4) w art. 66 w ust. 3 po pkt 13a dodaje się pkt 13b w brzmieniu:

„13b) sądy;”;

5) w art. 68:

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, oraz po spełnieniu następujących wymogów:”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie braku możliwości uzyskania tych dokumentów w postaci elektronicznej – elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.”.

Art. 2. [Ustawa o księgach wieczystych i hipotece]

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. 1177) w art. 364 w ust. 8 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) minister właściwy do spraw informatyzacji.”.

Art. 3. [Ustawa o ewidencji ludności]

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000 i 1641) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 i 1978), jest opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.”;

2) w art. 28 po ust. 2d dodaje się ust. 2e–2k w brzmieniu:

„2e. Obywatel polski może dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2f. Zameldowania przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2e, może dokonać obywatel polski, który jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, w którym dokonuje zameldowania, ujawnionym w księdze wieczystej, po podaniu numeru księgi wieczystej. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.

2g. Jedno z rodziców może dokonać zameldowania dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2e, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje zameldowania.

2h. Zameldowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 2g, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje zameldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.

2i. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2h, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2j. Potwierdzenie prawa własności nieruchomości lub innego tytułu prawnego do lokalu, o którym mowa w ust. 2f, następuje automatycznie na podstawie danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 25¹ ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. 1177 i 1978), po pozytywnej weryfikacji danych w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL osoby, która jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, a także danych dotyczących adresu nieruchomości i numeru księgi wieczystej z danymi zgromadzonymi w tym systemie.

2k. Jeżeli nie jest możliwa weryfikacja, o której mowa w ust. 2j, zgłoszenie zameldowania jest realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”;

3) w art. 32 dodaje się ust. 6–9 w brzmieniu:

„6. Osobie dokonującej zameldowania przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 ust. 2e, umożliwia się jednocześnie pobranie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

7. Zaświadczenia pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 ust. 2e, są opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.

8. Zaświadczenia pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 ust. 2e, są nieodpłatne.

9. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, są opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.”;

4) w art. 33 dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:

„4. Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.

5. Jedno z rodziców może dokonać wymeldowania dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje wymeldowania.

6. Wymeldowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje wymeldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

5) w art. 36 dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:

„4. Obywatel polski w terminie, o którym mowa w ust. 3, może dokonać zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Jedno z rodziców może dokonać zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje zgłoszenia wyjazdu lub powrotu.

6. Zgłoszenie wyjazdu lub powrotu w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje zgłoszenia wyjazdu lub powrotu, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

6) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych jej dotyczących lub danych dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Wgląd następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje wglądu.

1b. Wgląd do rejestru w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje wglądu, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.

1c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1b, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

c) dodaje się ust. 4–9 w brzmieniu:

„4. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL jej dotyczących lub danych dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Pobranie zaświadczenia następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Zaświadczenie pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jest opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.

6. Osobie, o której mowa w ust. 4, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które pobiera zaświadczenie.

7. Pobranie zaświadczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które pobiera zaświadczenie, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

9. Zaświadczenie pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jest nieodpłatne.”;

7) uchyla się art. 45b;

8) dodaje się art. 45c w brzmieniu:

„Art. 45c. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane jej dotyczące lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Pobranie informacji następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest opatrywana zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.

3. Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione z rejestru PESEL dane dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które pobiera informację.

4. Pobranie informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które pobiera informację, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia sprawdzenie udostępnień, które miały miejsce w okresie, o którym mowa w art. 10 ust. 6a.

7. Pobranie informacji, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje faktu ujawnienia danych Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego.”;

9) w art. 46 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. O zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, występuje organ właściwy do udostępnienia danych, wyznaczając termin do udzielenia zgody, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Nieudzielenie zgody w wyznaczonym terminie skutkuje odmową udzielenia zgody na udostępnienie danych.”;

10) w art. 47 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, dołącza dokumenty elektroniczne potwierdzające posiadanie interesu prawnego, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie niemożności ich uzyskania – elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.”;

11) w art. 49:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest złożenie jednorazowego wniosku na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oraz spełnienie łącznie warunków określonych w art. 48 ust. 1 i uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot dołącza dokumenty elektroniczne potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–3, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie niemożności ich uzyskania – elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.”;

12) w art. 51 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu warunków określonych w art. 48 ust. 1 oraz w art. 49 ust. 2 i 2a;”;

13) w art. 52 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych jednostkowych w rozumieniu art. 47 ust. 4, lub interesu faktycznego w uzyskaniu danych w drodze weryfikacji w przypadkach, o których mowa w art. 49 ust. 2 i 2a, oraz warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1.”.

Art. 4. [Prawo o aktach stanu cywilnego]

W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodziców lub jednego z nich osoby pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim wnioskiem.”;

2) w art. 45:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, dzieci oraz rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby lub pobrać zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Złożenie wniosku lub pobranie zaświadczenia następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odpis aktu stanu cywilnego wydany w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2, są opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.”,

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2, jest nieodpłatne.

7. Jeżeli nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2, ponieważ akty stanu cywilnego dotyczące tej osoby nie zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego lub dane tej osoby w rejestrze stanu cywilnego są niezgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL, wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 44 ust. 5.”;

3) w art. 47 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli osoba zgłaszająca urodzenie w sposób określony w art. 58a złożyła oświadczenie o wyborze elektronicznej postaci odpisu skróconego aktu urodzenia, odpis ten opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.”;

4) w art. 49 dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:

„4. Osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy, może je pobrać z rejestru stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po:

1) uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz

3) zapoznaniu się z pouczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

5. Zaświadczenie o stanie cywilnym pobrane w sposób, o którym mowa w ust. 4, jest opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.

6. Zaświadczenie o stanie cywilnym pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jest nieodpłatne.

7. Jeżeli nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o stanie cywilnym przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, ponieważ akty stanu cywilnego dotyczące osoby, której zaświadczenie dotyczy, nie zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego lub dane tej osoby w rejestrze stanu cywilnego są niezgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL, wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 44 ust. 5.”;

5) w art. 69 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki lub ojca dziecka oraz małżonka jednego z nich, informację o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu, a także numer PESEL matki lub ojca dziecka, jeżeli został nadany;”;

6) w art. 71 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli przysposabia osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub małżonek przysposabia dziecko niepochodzące od drugiego małżonka, w akcie urodzenia przysposobionego wskazuje się przysposabiającego jako jedno z rodziców dziecka.”;

7) w art. 72 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli przysposabia mąż matki dziecka lub żona ojca dziecka, w akcie urodzenia przysposobionego lub w treści wzmianki dodatkowej o przysposobieniu wskazuje się przysposabiającego jako jedno z rodziców dziecka.”.

Art. 5. [Zakup sprzętu komputerowego dla gmin]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zakupu sprzętu komputerowego dla gmin na potrzeby realizacji przez nie zadań wynikających z ustaw zmienianych w art. 1, art. 3 i art. 4.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, jednostce mu podległej lub przez niego nadzorowanej.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, powierzone do realizacji jednostce, o której mowa w ust. 2, może być finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Art. 6. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy w 2022 r. wyniesie 840 345,89 zł.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

Art. 8. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5 oraz art. 3 pkt 4, 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 3 marca 2022 r.;

2) art. 1 pkt 3, art. 3 pkt 6–8 oraz art. 4 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 2 czerwca 2022 r.;

3) art. 3 pkt 2 i 3 w zakresie art. 32 ust. 6–8, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.;

4) art. 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA