REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2052

USTAWA

z dnia 1 października 2021 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Kodeks postępowania administracyjnego]

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) w art. 3 w § 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy " , V".

Art. 2. [Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych]

W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) w art. 2a wyrazy "18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352)" zastępuje się wyrazami "20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641)".

Art. 3. [Kodeks postępowania cywilnego]

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 i 1981) w art. 47968 w pkt 2 wyrazy "27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 591, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)".

Art. 4. [Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji]

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.2) ) w art. 19 w § 2 wyrazy "gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego" zastępuje się wyrazami "miasta stołecznego Warszawy".

Art. 5. [Kodeks wykroczeń]

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008) w art. 31 w § 2 wyrazy "Kara określona w § 1" zastępuje się wyrazami "Środek karny określony w § 1".

Art. 6. [Prawo o adwokaturze]

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.";

2) w art. 66 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W okresie zajmowania stanowiska, wykonywania czynności lub zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie jest wymagane posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.".

Art. 7. [Ustawa o radcach prawnych]

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.";

2) w art. 10 w pkt 2 użyty po raz pierwszy wyraz "wojewódzkim" zastępuje się wyrazem "okręgowym";

3) w art. 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W okresie zajmowania stanowiska, wykonywania czynności lub zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie jest wymagane posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.".

Art. 8. [Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży]

W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.3) ) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792)" zastępuje się wyrazami "12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981)".

Art. 9. [Prawo bankowe]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.4) ) w art. 112 wyraz "Wojewódzki" zastępuje się wyrazem "Okręgowy".

Art. 10. [Kodeks spółek handlowych]

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320) w art. 18 w § 2 skreśla się wyrazy "art. 585,".

Art. 11. [Ustawa o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa]

W ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114) w art. 2 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wyrobów posiadających oznakowanie Π, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756);".

Art. 12. [Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich]

W ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 6 wyrazy "art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. poz. 872, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561)";

2) użyte w art. 20 w ust. 5 i w art. 21 w ust. 5 wyrazy "art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie" zastępuje się wyrazami "art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie".

Art. 13. [Ustawa o obywatelstwie polskim]

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 347) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikające z orzeczenia sądu wydanego na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa albo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa małoletniego, chyba że małoletni osiągnął już pełnoletność lub za jego zgodą, jeżeli ukończył 16 lat.".

Art. 14. [Prawo o prokuraturze]

W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66 i 1236) w art. 132:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Prokurator w stanie spoczynku, który objął mandat posła lub senatora albo został powołany na stanowisko sędziego, jest obowiązany zrzec się stanu spoczynku na czas sprawowania mandatu albo stanowiska.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. W przypadku przewidzianym w § 3 prokurator po wygaśnięciu mandatu posła lub senatora albo po upływie okresu zajmowania stanowiska sędziego wraca z mocy prawa na uprzednio zajmowany stan spoczynku.".

Art. 15. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawę z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, ustawę z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177, 1236, 1666, 1927 i 1981.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. poz. 334, z 1996 r. poz. 646, z 1997 r. poz. 943 i 1040, z 1999 r. poz. 32, z 2001 r. poz. 1792 oraz z 2021 r. poz. 175.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680, 815, 1177, 1598, 1626 i 1666.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA