REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 646

USTAWA

z dnia 24 lutego 2022 r.

o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2022 r. poz. 24 i 88) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.",

b) uchyla się ust. 2;

2) w art. 8:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych",

b) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Prezes Agencji składa Prezesowi Rady Ministrów i ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi roczne sprawozdanie z działalności Agencji do dnia 15 maja każdego roku.";

3) w art. 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców, dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców oraz doradców Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich zastępców oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców - dyrektor oddziału regionalnego.",

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy, doradcy Prezesa Agencji oraz kierownika biura powiatowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która:";

4) w art. 10a:

a) w ust. 1 po wyrazach "art. 77 § 1" dodaje się wyrazy " , art. 79a",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ administracji publicznej:

1) stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

1b. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.",

c) w ust. 6 uchyla się pkt 6;

5) w art. 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

"1a. Nie wymaga przeprowadzenia naboru:

1) zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika Agencji;

2) nawiązanie stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z osobą, która ukończyła w Agencji staż w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.2)).

1b. Po zakończeniu stosunku pracy z osobami, o których mowa w ust. 1a, dalsze zatrudnienie tych osób na wolnych stanowiskach pracy w Agencji wymaga przeprowadzenia naboru.

1c. Na wolne stanowisko pracy w Agencji może zostać przeniesiony pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w tym będący członkiem korpusu służby cywilnej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448), w drodze porozumienia pracodawców, za zgodą tego pracownika.

1d. W przypadku przeniesienia, o którym mowa w ust. 1c, z pracownikiem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony.";

6) w art. 21:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Roczny plan finansowy Agencji nie obejmuje swoim zakresem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem środków na finansowanie projektów w ramach pomocy technicznej oraz zadań, które są realizowane na podstawie odrębnych przepisów.",

b) w ust. 6 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "ministra właściwego do spraw finansów publicznych i",

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7e w brzmieniu:

"7a. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską.

7b. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi dokonuje wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji.

7c. Koszty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji oraz koszty badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji ponosi Agencja.

7d. Prezes Agencji przedkłada do dnia 10 maja każdego roku roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z jego badania do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

7e. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji, dokonuje podziału rocznego wyniku finansowego Agencji.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Agencja tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz Agencji;

2) fundusz rezerwowy.",

e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a-8c w brzmieniu:

"8a. Fundusz Agencji odzwierciedla wartość mienia własnego Agencji na dzień jej utworzenia.

8b. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o zysk netto;

2) zmniejszeniu o stratę netto.

8c. W przypadku gdy ustalona na koniec danego roku obrotowego strata netto przewyższa wartość funduszu rezerwowego, część straty przewyższająca wartość tego funduszu pozostaje jako niepokryta strata z lat ubiegłych i jest prezentowana w pozycji bilansu "zysk (strata) z lat ubiegłych".",

f) uchyla się ust. 9,

g) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

"10. Zobowiązania z tytułu umów, których okres realizacji przekracza rok budżetowy, mogą być zaciągane w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w przypadku, gdy ich realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i prawidłowej realizacji zadań Agencji w okresach przyszłych.

11. Prezes Agencji może ustalać limity wydatków oddziałów regionalnych w zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej oraz nakładów związanych z realizacją inwestycji dotyczących majątku trwałego, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Agencji.";

7) po art. 21 dodaje się art. 21a-21g w brzmieniu:

"Art. 21a. 1. Agencja może, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "spółką", w celu realizacji zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących realizacji zadań Agencji, w szczególności przez:

1) budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych;

2) rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań teleinformatycznych;

3) utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych.

2. W celu usprawnienia współpracy między instytucjami i organami publicznymi oraz zapewnienia sprawnej obsługi rolników i innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz których są realizowane zadania publiczne w zakresie działów administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo, spółka może realizować zadania polegające na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w szczególności przez:

1) budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych,

2) rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań teleinformatycznych,

3) utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych

- na rzecz podmiotów lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej innych niż Agencja, które realizują te zadania publiczne, na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami lub jednostkami.

3. Agencja może posiadać i obejmować udziały w spółce. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.3)) nie stosuje się.

4. Do realizacji zadań spółki określonych w ust. 1 i 2, zwanych dalej "zadaniami spółki", stosuje się przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Prezes Agencji może przekazać środki na pokrycie wkładu pieniężnego wnoszonego do spółki.

Art. 21b. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może powierzyć spółce realizację zadań spółki na rzecz jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na rzecz Agencji, przyznając na ten cel dotację celową. Powierzenie realizacji zadań spółki, o którym mowa w zdaniu pierwszym, następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisu art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może udzielić spółce dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej spółki.

Art. 21c. Spółka nie może tworzyć ani przystępować do spółek prawa handlowego, a także nie może nabywać lub obejmować akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego.

Art. 21d. 1. Zgromadzenie wspólników może udzielać zarządowi spółki wiążących poleceń w zakresie realizacji zadań spółki określonych w ustawie lub akcie założycielskim.

2. Rada nadzorcza spółki uchyla uchwały zarządu spółki niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami aktu założycielskiego lub poleceniami, o których mowa w ust. 1.

Art. 21e. Przychodami spółki są:

1) przychody z tytułu realizacji zadań spółki;

2) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;

3) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej spółki.

Art. 21f. 1. System lub rozwiązanie teleinformatyczne zbudowane, rozbudowane lub unowocześnione w ramach zadań spółki spółka może przekazać nieodpłatnie na rzecz Agencji lub innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na rzecz których realizowała zadania spółki, na wniosek tych podmiotów.

2. Sposób i tryb przekazania systemu lub rozwiązania teleinformatycznego, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta na piśmie między spółką a Agencją lub podmiotem lub jednostką, o których mowa w ust. 1.

Art. 21g. 1. W celu realizacji zadań spółki spółka może nieodpłatnie uzyskiwać dane z systemów teleinformatycznych Agencji oraz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz których realizuje zadania spółki.

2. Spółka może zawierać z administratorami zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, na piśmie, umowy o udostępnianiu informacji zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie danych.

3. W celu realizacji zadań spółki spółka może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz Agencję.

4. W celu realizacji zadań spółki spółka może przetwarzać dane uzyskane na podstawie ust. 1 i 3.

5. Do ochrony danych uzyskanych przez spółkę na podstawie ust. 1 i 3 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic.";

8) art. 24 otrzymuje brzmienie:

"Art. 24. Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanych dalej "wierzytelnościami Agencji".";

9) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. Wpłata należności z tytułu wierzytelności Agencji podlega zaliczeniu w pierwszej kolejności na poczet kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Agencji i na poczet należności głównej.";

10) w art. 25:

a) uchyla się ust. 3,

b) uchyla się ust. 5;

11) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

"Art. 26a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii odsetki od wierzytelności Agencji naliczone na dzień dokonania wpłaty należności z tytułu tej wierzytelności, nie później jednak niż na dzień odwołania tego stanu, mogą być umorzone, nawet po odwołaniu tego stanu, w wysokości proporcjonalnej do stosunku kwoty wpłaconej należności do kwoty należności głównej pozostałej do spłaty na dzień dokonania wpłaty tej należności, pod warunkiem że kwota wpłaconej należności wynosi co najmniej 10% kwoty należności głównej pozostałej do spłaty na dzień dokonania wpłaty wpłaconej należności.

2. Jeżeli wyłączną wierzytelnością Agencji jest wierzytelność z tytułu odsetek, nie stosuje się warunku określonego w ust. 1.

3. Umorzenie odsetek od wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;

2) oznaczenie wierzytelności;

3) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek;

4) kwotę wpłaconej należności;

5) podpis dłużnika.";

12) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii odsetki od wierzytelności Agencji, których termin spłaty został odroczony lub które zostały rozłożone na raty, są naliczane do dnia wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, włącznie z tym dniem.";

13) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

"Art. 27a. 1. Jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, pomoc, o której mowa w art. 24 i art. 27 ust. 1a, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może być udzielona zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.4)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1408/2013", oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. W przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 do wniosku o pomoc dołącza się oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).";

14) w art. 28 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

"3a. W przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1, umorzenie następuje na podstawie oświadczenia Prezesa Agencji, chyba że wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych. Oświadczenie ma moc wsteczną na dzień dokonania wpłaty.

3b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres dłużnika;

2) oznaczenie wierzytelności;

3) kwotę wierzytelności;

4) podpis Prezesa Agencji.

3c. Umorzenie wierzytelności Agencji dokonane na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, wywołuje takie same skutki jak zwolnienie dłużnika z długu określone w przepisach Kodeksu cywilnego.";

15) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki publiczne:

1) pochodzące z funduszy Unii Europejskiej,

2) krajowe, przeznaczone na:

a) współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,

b) finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej

- podlegają zwrotowi, jeżeli płatność lub pomoc finansowa wypłacone z tych środków zostały przyznane nienależnie lub zostały pobrane w nadmiernej wysokości w wyniku naruszenia prawa lub w przypadkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących przyznawania lub wypłaty płatności lub pomocy finansowej lub zwrotu tych środków.",

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. Ustalenie kwoty przyznanych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości środków publicznych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.",

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy "w decyzji, o której mowa w ust. 1,",

d) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) z wyjątkiem przepisów:

a) dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że termin, o którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wynosi 60 dni,

b) art. 78 i art. 78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;";

16) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

"Art. 39a. 1. Wierzytelności, o których mowa w art. 39, podlegają umorzeniu na wniosek:

1) osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, albo

2) następcy prawnego osoby, o której mowa w pkt 1

- jeżeli na dzień złożenia wniosku mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadają innej nieruchomości niż ta, którą zamieszkują.

2. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, nie są spełnione, wierzytelności, o których mowa w art. 39, podlegają umorzeniu na wniosek osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, albo jej następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest wierzytelność z tytułu odsetek.

3. Jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, pomoc, o której mowa w ust. 2, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może być udzielona tylko raz zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Przepis ust. 1 stosuje się również do należnych Agencji kosztów dochodzenia, ustalenia, zabezpieczenia i egzekucji wierzytelności, o których mowa w art. 39, z tym że należne Agencji koszty procesu i koszty egzekucji orzeczone po umorzeniu tych wierzytelności ulegają umorzeniu.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika;

2) oznaczenie wierzytelności;

3) kwotę wierzytelności;

4) uzasadnienie wniosku;

5) podpis dłużnika.

6. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające ustalenie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013.

7. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 39, następuje na podstawie złożonego na piśmie oświadczenia Prezesa Agencji.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika;

2) oznaczenie wierzytelności;

3) kwotę wierzytelności;

4) podpis Prezesa Agencji.

9. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 39, wywołuje takie same skutki jak zwolnienie dłużnika z długu określone w przepisach Kodeksu cywilnego.".

Art. 2. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.5)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 47e po wyrazach "art. 24" dodaje się wyrazy "i art. 39a".

Art. 3. [Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) po art. 70g dodaje się art. 70h w brzmieniu:

"Art. 70h. 1. Obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 70f ust. 1, wydatków nie mniejszych niż równowartość kwoty otrzymanej na podstawie tego przepisu jest spełniony także w przypadku, gdy gmina w tym okresie poniosła wydatki na inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków lub na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. W zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269).".

Art. 4. [Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego]

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219) art. 47 otrzymuje brzmienie:

"Art. 47. 1. Należności ustalone w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego oraz należności z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem umowy przelewu na zakład ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), zwany dalej "zakładem ubezpieczeń", zawartej w celu uiszczenia należnych składek z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 1 tej ustawy, zwanego dalej "obowiązkowym ubezpieczeniem upraw rolnych".

2. Kwota należności, o których mowa w ust. 1, będących przedmiotem umowy przelewu na zakład ubezpieczeń jest przekazywana na rachunek bankowy tego zakładu ubezpieczeń:

1) na wniosek rolnika, który zawiera:

a) imię i nazwisko albo nazwę rolnika,

b) numer identyfikacyjny nadany rolnikowi w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

c) żądanie przekazania na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń kwoty należności, o których mowa w ust. 1, będących przedmiotem umowy przelewu na zakład ubezpieczeń;

2) po dokonaniu potrąceń na podstawie art. 31 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) w wysokości nieprzekraczającej kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych;

4) jeżeli kwota tych należności, po dokonaniu potrąceń na podstawie art. 31 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest co najmniej równa kwocie nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych;

5) w terminach, w jakich dokonuje się wypłaty należności, o których mowa w ust. 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się w terminie do dnia 30 września za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji. Do składania tego wniosku przepisy art. 22 ust. 7-9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 11 stosuje się odpowiednio.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dołącza się umowę przelewu na zakład ubezpieczeń należności, o których mowa w ust. 1, która zawiera co najmniej wysokość kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, numer polisy ubezpieczeniowej oraz numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń.

5. W przypadku gdy należności, o których mowa w ust. 1, nie zostały przekazane na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, kierownik biura powiatowego Agencji niezwłocznie informuje, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, rolnika, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz zakład ubezpieczeń o nieuwzględnieniu tego wniosku oraz o przyczynach jego nieuwzględnienia.

6. Do postępowań wszczętych na wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:

1) nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem art. 14 § 1a oraz przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków;

2) przepis art. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Jeżeli w wyniku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kwota należności ustalona w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego nie zostanie przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, przepisów art. 24 ust. 9-15 nie stosuje się.".

Art. 5. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań dotyczących naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 6. [Przepis przejściowy]

Postępowania dotyczące naboru kandydatów na stanowisko doradcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.

Art. 7. [Stosunki pracy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

Stosunki pracy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowisku doradcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosunkami pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).

Art. 8. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 9. [Przepis przejściowy]

1. Do postępowań w sprawach rozkładania na raty lub odraczania terminu spłaty wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych na wniosek złożony nie wcześniej niż w dniu 14 marca 2020 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku gdy termin spłaty wierzytelności, o której mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1, został odroczony lub wierzytelność ta została rozłożona na raty przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na wniosek złożony nie wcześniej niż w dniu 14 marca 2020 r., do odsetek z tytułu tej wierzytelności, naliczanych od dnia następującego po dniu złożenia tego wniosku, stosuje się, na wniosek dłużnika, przepisy art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. W przypadku zastosowania do odsetek, o których mowa w ust. 2, przepisów art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zapłacone odsetki, naliczone od dnia złożenia wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności, o której mowa w ust. 2, podlegają zaliczeniu, w następującej kolejności, na poczet kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności, na poczet należności głównej z tytułu tej wierzytelności, na poczet odsetek z tytułu tej wierzytelności naliczonych przed dniem złożenia tego wniosku oraz na poczet innych wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 10. [Jednorazowa korekta funduszu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

Na dzień 1 stycznia 2023 r. zostanie dokonana jednorazowa korekta funduszu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odzwierciedlająca wartość mienia własnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu jej utworzenia.

Art. 11. [Zwolnienie z kosztów postępowania]

Nie obciąża się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztami postępowań w niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy postępowaniach w sprawach dochodzenia, ustalenia, zabezpieczenia i egzekucji wierzytelności umorzonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w trybie art. 39a ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 12. [Delegacja]

Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, w celu wykonania przepisów określających możliwość utworzenia spółki, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 13. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1162, 1621, 2270, 2317 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 91.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2019, str. 1.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558 i 583.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA