REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 684

USTAWA

z dnia 23 marca 2022 r.

o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa szczególne regulacje dotyczące:

1) przewozów drogowych i kolejowych wykonywanych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

2) dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

3) odnawiania przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez właściwe organy administracji Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Art. 2. [Dobowy wymiar czasu pracy obsady w pociągu w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.]

1. W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dobowy wymiar czasu pracy obsady pociągu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984), oraz pracowników, o których mowa w art. 22d tej ustawy, niezbędnych do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych przewożących osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy może zostać wydłużony do 16 godzin, przy czym łączny czas prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu nie może przekroczyć 9 godzin.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655), do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie odpoczynku określonego w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.

Art. 3. [Brak znajomości obsługiwanego odcinka linii kolejowej]

1. W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. maszynista obsługujący przewozy kolejowe, o których mowa w art. 2, który nie posiada znajomości odcinków linii kolejowych, na których ma prowadzić pojazd kolejowy lub pociąg, może go prowadzić bez obecności w kabinie innego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury kolejowej posiadających udokumentowaną znajomość tych odcinków. Prędkość jazdy pojazdu kolejowego lub pociągu w takim przypadku nie może być większa niż 60 km/h.

2. W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. do obsługi przewozów kolejowych, o których mowa w art. 2, może zostać wyznaczony kierownik pociągu, który nie posiada znajomości obsługiwanego odcinka linii kolejowej.

Art. 4. [Obsługa pociągu przez maszynistę posiadającego kategorię uprawnień uprawniającą wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych]

W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pociągi przewożące osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy mogą być prowadzone przez maszynistę posiadającego wpisaną w świadectwie maszynisty kategorię uprawnień uprawniającą wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych na danym typie pojazdu kolejowego w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, pod warunkiem że przewóz osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przy użyciu tego samego typu pojazdu kolejowego.

Art. 5. [Zwolnienie z opłaty]

1. W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zarządca infrastruktury kolejowej może nie pobierać od przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy towarowe z pomocą humanitarną w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy opłaty:

1) rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

2) za usługi wykonane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej związane ze zrealizowanym przejazdem pociągu, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w tym opłaty z tytułu podwyżki stawek jednostkowych, o której mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

3) za usługi wykonane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej związane ze zrealizowanymi manewrami, o której mowa w art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

2. Przewozem towarowym z pomocą humanitarną w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy jest przewóz, któremu został nadany taki status na wniosek złożony przez przewoźnika kolejowego, który zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

2) numer pociągu;

3) datę i trasę przejazdu;

4) rodzaj przewożonego towaru stanowiącego pomoc humanitarną w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

5) miejsce i datę sporządzenia wniosku;

6) imię i nazwisko oraz wskazanie funkcji osoby uprawnionej do podpisania wniosku;

7) podpis osoby uprawnionej do podpisania wniosku.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych nadaje przewozowi towarowemu status przewozu z pomocą humanitarną w przypadku przewozów międzynarodowych.

4. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nadaje przewozowi towarowemu status przewozu z pomocą humanitarną w przypadku przewozów krajowych.

5. Zarządca infrastruktury kolejowej może otrzymać ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682 i 683), zwanego dalej "Funduszem", finansowanie w wysokości odpowiadającej wysokości przychodów utraconych z tytułu niepobrania opłat, o których mowa w ust. 1.

6. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje wypłaty środków z Funduszu w ramach finansowania, o którym mowa w ust. 5, na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

2) informacje o wysokości niepobranych opłat, o których mowa w ust. 1, z tytułu nadania przewozowi towarowemu statusu przewozu z pomocą humanitarną w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

3) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki, o których mowa w ust. 5;

4) miejsce i datę sporządzenia wniosku;

5) imię i nazwisko oraz wskazanie funkcji osoby uprawnionej do podpisania wniosku;

6) podpis osoby uprawnionej do podpisania wniosku.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, zarządca infrastruktury kolejowej dołącza dokumentację potwierdzającą wykonywanie przewozów towarowych z pomocą humanitarną w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

9. Wypłata środków w ramach finansowania, o którym mowa w ust. 5, pozostaje bez wpływu na finansowanie i realizację programu wieloletniego w zakresie wsparcia zarządców infrastruktury kolejowej ustanowionego na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)).

Art. 6. [Finansowanie ze środków Funduszu dotyczące przewoźnika kolejowego]

1. Przewoźnik kolejowy, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uruchamia dodatkowy pociąg pasażerski nieujęty w rocznym rozkładzie jazdy albo włącza dodatkowy wagon albo zespół trakcyjny do pociągu pasażerskiego stałego kursowania, przewożący osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, może z tego tytułu otrzymać finansowanie ze środków Funduszu.

2. Do ustalenia wysokości finansowania, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do dodatkowego pociągu pasażerskiego nieujętego w rocznym rozkładzie jazdy stosuje się stawkę ryczałtową za jeden pociągokilometr wykonanej pracy eksploatacyjnej. Jeżeli do realizacji przewozu jest wykorzystywany zespół trakcyjny, stosuje się stawkę ryczałtową za jeden pojazdokilometr wykonanej pracy eksploatacyjnej.

3. Do ustalenia wysokości finansowania, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do dodatkowego wagonu włączonego do pociągu pasażerskiego stałego kursowania stosuje się stawkę ryczałtową za jeden wagonokilometr pracy eksploatacyjnej wykonanej przez dodatkowy włączony wagon. Jeżeli do realizacji przewozu jest konieczne włączenie dodatkowego zespołu trakcyjnego, stosuje się stawkę ryczałtową za jeden pojazdokilometr wykonanej pracy eksploatacyjnej.

4. Wysokości stawek ryczałtowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniają koszty dostępu do linii kolejowych, energii trakcyjnej albo paliwa trakcyjnego, utrzymania taboru, amortyzacji, remontów, ubezpieczeń, pracy obsługi konduktorskiej i drużyn trakcyjnych, obsługi podróżnych oraz funkcjonowania stacji zwrotnych i wynoszą:

1) 68 zł za jeden pociągokilometr - w przypadku dodatkowego pociągu pasażerskiego nieujętego w rocznym rozkładzie jazdy;

2) 68 zł za jeden pojazdokilometr - w przypadku więcej niż dwóch zespołów trakcyjnych wchodzących w skład dodatkowego pociągu pasażerskiego nieujętego w rocznym rozkładzie jazdy albo więcej niż dwóch dodatkowych zespołów trakcyjnych włączonych do pociągu pasażerskiego stałego kursowania;

3) 30 zł za jeden pojazdokilometr - w przypadku nie więcej niż dwóch zespołów trakcyjnych wchodzących w skład dodatkowego pociągu pasażerskiego nieujętego w rocznym rozkładzie jazdy albo nie więcej niż dwóch dodatkowych zespołów trakcyjnych włączonych do pociągu pasażerskiego stałego kursowania;

4) 5 zł za jeden wagonokilometr - w przypadku dodatkowego wagonu włączonego do pociągu pasażerskiego stałego kursowania.

5. Wysokość finansowania, które może być udzielone za uruchomienie dodatkowego pociągu pasażerskiego nieujętego w rocznym rozkładzie jazdy:

1) stanowi iloczyn stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1, i wykonanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociągokilometrach;

2) w przypadku pociągu, w skład którego wchodzą więcej niż dwa zespoły trakcyjne, stanowi iloczyn stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i wykonanej pracy eksploatacyjnej przez cały pociąg wyrażonej w pojazdokilometrach;

3) w przypadku pociągu, w skład którego wchodzą nie więcej niż dwa zespoły trakcyjne, stanowi iloczyn stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 3, i wykonanej pracy eksploatacyjnej przez każdy z zespołów trakcyjnych wyrażonej w pojazdokilometrach.

6. Wysokość finansowania, które może być udzielone za włączenie do pociągu pasażerskiego stałego kursowania:

1) nie więcej niż dwóch dodatkowych zespołów trakcyjnych - stanowi iloczyn stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 3, i wykonanej pracy eksploatacyjnej przez każdy z zespołów trakcyjnych wyrażonej w pojazdokilometrach;

2) więcej niż dwóch dodatkowych zespołów trakcyjnych - stanowi iloczyn stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i wykonanej pracy eksploatacyjnej przez cały pociąg wyrażonej w pojazdokilometrach;

3) dodatkowego wagonu - stanowi iloczyn stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 4 pkt 4, i wykonanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wagonokilometrach.

7. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje wypłaty środków z Funduszu w ramach finansowania, o którym mowa w ust. 1, na wniosek przewoźnika kolejowego złożony w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano dodatkową pracę eksploatacyjną.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

2) numer pociągu;

3) datę i trasę przejazdu;

4) informacje o wykonanej pracy eksploatacyjnej w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki, o których mowa w ust. 1;

6) miejsce i datę sporządzenia wniosku;

7) imię i nazwisko oraz wskazanie funkcji osoby uprawnionej do podpisania wniosku;

8) podpis osoby uprawnionej do podpisania wniosku.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, przewoźnik kolejowy dołącza notę księgową oraz arkusz rozliczeniowy zawierający wykaz dodatkowych pociągów pasażerskich nieujętych w rocznym rozkładzie jazdy uruchomionych w okresie, o którym mowa w ust. 1, dodatkowych wagonów lub dodatkowych zespołów trakcyjnych włączonych w tym okresie do pociągów pasażerskich stałego kursowania.

Art. 7. [Finansowanie ze środków Funduszu dotyczące zarządcy infrastruktury kolejowej]

1. Zarządca infrastruktury kolejowej, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. remontował lub przystosował infrastrukturę kolejową do obsługi osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, lub prowadził ruch na infrastrukturze kolejowej obsługującej takie osoby, może otrzymać środki z Funduszu na finansowanie kosztów poniesionych z tego tytułu.

2. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje wypłaty środków z Funduszu w ramach finansowania, o którym mowa w ust. 1, na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

2) informacje o kosztach remontu lub przystosowania infrastruktury kolejowej do obsługi osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, lub prowadzenia ruchu na infrastrukturze obsługującej takie osoby;

3) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki, o których mowa w ust. 1;

4) miejsce i datę sporządzenia wniosku;

5) imię i nazwisko oraz wskazanie funkcji osoby uprawnionej do podpisania wniosku;

6) podpis osoby uprawnionej do podpisania wniosku.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zarządca infrastruktury kolejowej dołącza dokumentację potwierdzającą poniesione koszty, o których mowa w ust. 1.

Art. 8. [Publiczny transport zbiorowy]

1. Do dnia 31 grudnia 2022 r. umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta przez organizatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym może zostać zmieniona w celu zapewnienia finansowania przychodów utraconych lub dodatkowych kosztów poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

2. Minister właściwy do spraw transportu może przeznaczyć środki Funduszu na finansowanie zwiększenia limitu rekompensaty wskazanego w umowie, o której mowa w ust. 1, w międzynarodowych i międzywojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz, do dnia 31 marca 2023 r., może przekazać wojewódzkiemu organizatorowi publicznego transportu zbiorowego środki z Funduszu na zwiększenie limitu rekompensaty wskazanego w umowie, o której mowa w ust. 1, zawartej przez wojewódzkiego organizatora publicznego transportu zbiorowego.

3. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje wypłaty ze środków Funduszu na finansowanie zwiększenia limitu rekompensaty wskazanego w umowie, o której mowa w ust. 1, zawartej przez wojewódzkiego organizatora publicznego transportu zbiorowego, na wniosek wojewódzkiego organizatora publicznego transportu zbiorowego zawierający:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;

2) informację o utraconych przychodach albo dodatkowych kosztach poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

3) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki, o których mowa w ust. 2;

4) miejsce i datę sporządzenia wniosku;

5) imię i nazwisko oraz wskazanie funkcji osoby uprawnionej do podpisania wniosku;

6) podpis osoby uprawnionej do podpisania wniosku.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wojewódzki organizator publicznego transportu zbiorowego dołącza dokumentację potwierdzającą utracone przychody lub poniesione koszty, o których mowa w ust. 1.

Art. 9. [Wysokość wypłacanych środków]

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 2, są wypłacane do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w planie Funduszu, z uwzględnieniem niedyskryminacyjnego traktowania przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz organizatorów kolejowego publicznego transportu zbiorowego.

Art. 10. [Zwolnienie z pobierania opłat jako pomoc publiczna podlegająca notyfikacji Komisji Europejskiej]

Zwolnienie z pobierania opłat, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz finansowanie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, stanowią pomoc publiczną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i mogą być udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej wydanej w wyniku notyfikacji.

Art. 11. [Zachowanie ważności dokumentów omówionych w art. 32b ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym]

1. Dokumenty, o których mowa w art. 32b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209), wydane przedsiębiorcom dla zatrudnionych przez nich obywateli Ukrainy, które utraciły albo utracą ważność od dnia 24 lutego 2022 r., zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydaje na wniosek przedsiębiorcy świadectwo kierowcy z datą ważności do dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) numer świadectwa kierowcy;

3) oświadczenie przedsiębiorcy, że warunki, na jakich zostały wydane dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie uległy zmianie.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 32b ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997).

Art. 12. [Przewóz osób na podstawie zezwolenia na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób]

Do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonywanie przewozów osób z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy może odbywać się na podstawie zezwolenia na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób wydanego na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z tym że przewóz ten na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany z odstępstwami od warunków określonych w tym zezwoleniu uznaje się za zgodny z warunkami tego zezwolenia.

Art. 13. [Wskazanie nowego partnera zagranicznego]

1. Do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku wystąpienia przez okres dłuższy niż 7 dni okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów drogowych osób przez zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, mającego siedzibę na terytorium Ukrainy, zwanego dalej "partnerem zagranicznym", na podstawie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w międzynarodowym transporcie drogowym, Główny Inspektor Transportu Drogowego na wniosek przewoźnika drogowego, który zawarł umowę z tym partnerem zagranicznym, wydaje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku, decyzję administracyjną w sprawie odstępstwa od warunków określonych w tym zezwoleniu przez wskazanie nowego partnera zagranicznego, określonego przez tego przewoźnika.

2. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, dołącza się kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez partnera zagranicznego uprawnień przewoźnika drogowego.

3. W przypadku postępowania administracyjnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz obowiązku uiszczenia opłaty administracyjnej i skarbowej.

Art. 14. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 5 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami]

1. W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655) nie stosuje się do osób posiadających prawo jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy. W tym okresie do osób tych stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 6 tej ustawy.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, za ważne uznaje się także prawa jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy, których termin ważności upłynął.

Art. 15. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 71 ust. 5a oraz art. 129 ust. 2 pkt 2a ustawy – Prawo o ruchu drogowym]

W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przepisów art. 71 ust. 5a oraz art. 129 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.3)) nie stosuje się w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na terytorium Ukrainy, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą od dnia 24 lutego 2022 r.

Art. 16. [Dyplomy kwalifikacyjne marynarzy]

1. Dyplomy kwalifikacyjne marynarzy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy w oparciu o Prawidła II/1, II/2, III/1, III/2, III/3 i III/6 Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z późn. zm.4)), które utraciły albo utracą ważność od dnia 24 lutego 2022 r., mogą zostać jednorazowo odnowione zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515) na okres 2 lat na podstawie poświadczonej przez kapitana statku lub armatora praktyki pływania na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

2. Wniosek o odnowienie dyplomów, o których mowa w ust. 1, składa się do dyrektora urzędu morskiego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem upływu terminu ważności dotychczasowego dyplomu.

3. Odnowione dyplomy, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ponownemu odnowieniu przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej i są opatrywane adnotacją "nie podlega odnowieniu" przez dyrektora urzędu morskiego.

4. Datą przyznania odnowionego dyplomu jest dzień jego wydania wskazany na dyplomie podlegającym odnowieniu.

5. Datę ważności odnowionego dyplomu ustala się na okres 2 lat od dnia:

1) wydania odnowionego dyplomu - w przypadku złożenia wniosku w okresie 6 miesięcy przed dniem upływu terminu ważności dyplomu podlegającego odnowieniu;

2) utraty ważności dyplomu podlegającego odnowieniu - w przypadku złożenia wniosku po upływie terminu ważności dyplomu podlegającego odnowieniu.

6. Za odnowienie dyplomu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty określonej w części II pkt 1 ppkt 1.1 załącznika do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

7. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, z tym że jego odnowienie następuje zgodnie z art. 150 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501).

8. Za odnowienie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, o którym mowa w ust. 7, pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej opłacie za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

9. Wnioski o odnowienie dyplomów, o których mowa w ust. 1, oraz o odnowienie świadectw, o których mowa w ust. 7, składa się do dnia 31 grudnia 2022 r.

Art. 17. [Wyłączenie stosowania do marynarzy i rybaków przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa]

Do marynarzy i rybaków nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Art. 18. [Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa]

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682 i 683) w art. 42 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W dokumencie podróży kierowcy, o którym mowa w ust. 4, naklejkę wizową potwierdzającą przedłużenie wizy krajowej umieszcza wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy.".

Art. 19. [Dostosowanie przepisów wewnętrznych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej]

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej dostosują swoje przepisy wewnętrzne do wymagań określonych w art. 3 i art. 4 niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszej ustawy.

Art. 20. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 655.

4) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1984 r. poz. 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092 i 1093, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA