REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1715

USTAWA

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną przy użyciu cywilnych statków powietrznych, przewozu materiałów niebezpiecznych przez pasażerów lub członków załóg statków powietrznych oraz organy i podmioty realizujące zadania związane z tym transportem i przewozem.

Art. 2. [Definicje]

Użyte w ustawie określenia i skróty oznaczają:

1) adres elektroniczny - adres elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

2) incydent - incydent z materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu pkt 35 Załącznika I do rozporządzenia nr 965/2012/UE;

3) Instrukcje Techniczne - Instrukcje Techniczne w rozumieniu pkt 119 Załącznika I do rozporządzenia nr 965/2012/UE, o których mowa w Załączniku 18, udostępniane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, łącznie z suplementami, dodatkami i erratami do tych instrukcji2);

4) instruktor - osobę, o której mowa w art. 22 ust. 1;

5) klient masowy - klienta nadającego przesyłki pocztowe na podstawie umowy o świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zawartej w formie pisemnej, kiedy liczba nadanych przesyłek danego rodzaju w danym roku kalendarzowym przekroczy 100 000 sztuk;

6) materiały niebezpieczne - wyroby lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska naturalnego, wykazane na liście materiałów niebezpiecznych w Instrukcjach Technicznych lub sklasyfikowane zgodnie z tymi instrukcjami;

7) materiały niebezpieczne wysokiego ryzyka - materiały niebezpieczne, które mogą zostać użyte do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, w wyniku czego mogą nastąpić konsekwencje, o których mowa w Części 1, Rozdział 5 Instrukcji Technicznych;

8) materiały promieniotwórcze - materiały niebezpieczne zawierające izotopy radioaktywne, o których mowa w Części 2, Rozdział 7 Instrukcji Technicznych;

9) nadawca - osobę fizyczną podpisaną pod dokumentem przewozowym lub innym dokumentem towarzyszącym przesyłce;

10) niezgodność poziomu 1 - niezgodność, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym i wymaga natychmiastowego usunięcia jej przyczyn i skutków;

11) niezgodność poziomu 2 - niezgodność:

a) która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie określonym w programie naprawczym albo w protokole kontroli, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu,

b) o charakterze systemowym, która trwale obniża lub utrudnia spełnienie wymagań działalności w lotnictwie cywilnym innych niż dotyczące bezpieczeństwa i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie określonym w programie naprawczym albo w protokole kontroli, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu;

12) opakowanie zbiorcze - konstrukcję użytą przez jednego nadawcę w celu umieszczenia jednej lub większej liczby przesyłek i utworzenia jednej przesyłki, aby usprawnić jej obsługę i rozmieszczenie ładunków;

13) operator lotniczy - podmiot, inny niż wyznaczony operator pocztowy, który eksploatuje lub oferuje eksploatację statku powietrznego;

14) państwo pochodzenia - państwo, na którego terytorium po raz pierwszy załadowano przesyłkę na pokład statku powietrznego;

15) podwykonawca - podmiot, inny niż operator lotniczy i wyznaczony operator pocztowy, który świadczy usługi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną na rzecz lub w imieniu operatora lotniczego;

16) Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

17) przesyłka - przesyłkę w rozumieniu rozdziału 1 Załącznika 18;

18) rozporządzenie nr 965/2012/UE - rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.3));

19) transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną - każde przemieszczenie materiałów niebezpiecznych wykonywane na podstawie dokumentu przewozowego lub innego dokumentu towarzyszącego przesyłce, uwzględniające postoje wymagane podczas tego przemieszczenia oraz czynności związane z tym przemieszczeniem i postojami;

20) ustawa - Prawo lotnicze - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235);

21) wypadek - wypadek z materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu pkt 34 Załącznika I do rozporządzenia nr 965/2012/UE;

22) wyznaczony operator pocztowy - operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;

23) Załącznik 18 - Załącznik 18 "Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.4));

24) zdarzenie - przypadek ukrytego, niezgłoszonego lub błędnie zgłoszonego materiału niebezpiecznego transportowanego lub przewożonego przez pasażera lub członka załogi statku powietrznego drogą powietrzną.

Art. 3. [Prowadzenie działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną przy użyciu cywilnych statków powietrznych]

1. Do prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną przy użyciu cywilnych statków powietrznych, w szczególności do obowiązków podmiotów wykonujących czynności związane z tym transportem, oraz do przewozu materiałów niebezpiecznych przez pasażerów lub członków załóg statków powietrznych stosuje się Załącznik 18 i Instrukcje Techniczne z uwzględnieniem przepisów ustawy.

2. Jeżeli przepisy odpowiednio Załącznika 18 lub Instrukcji Technicznych zobowiązują "właściwą władzę", "władzę krajową" lub "odpowiednią władzę" do wykonywania odpowiednich czynności administracyjnych w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, czynności te wykonuje:

1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku lotów, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo lotnicze;

2) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki - w przypadku transportu materiałów promieniotwórczych;

3) Prezes Urzędu - w pozostałych przypadkach.

Art. 4. [Zgoda na wykonanie przez cywilny statek powietrzny lotu z materiałami niebezpiecznymi]

1. Minister Obrony Narodowej udziela zgody na wykonanie przez cywilny statek powietrzny lotu, o którym mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo lotnicze, z materiałami niebezpiecznymi, uwzględniając potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ochronę informacji niejawnych, jeżeli taki lot nie spowoduje bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa lotów i będzie wykonywany z zachowaniem wymagań określonych w przepisach ustawy.

2. Minister Obrony Narodowej może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwej w zakresie służby ruchu lotniczego do udzielenia lub odmowy udzielenia zgody.

3. Minister Obrony Narodowej albo upoważniony kierownik jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwej w zakresie służby ruchu lotniczego udziela albo odmawia udzielenia zgody w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

4. Wniosek zawiera:

1) firmę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, numer telefonu i adres elektroniczny, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - imię i nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu i adres elektroniczny;

2) typ statku powietrznego, którym ma być wykonywany lot, oraz jego znaki rozpoznawcze i znaki wywoławcze;

3) liczbę pasażerów na pokładzie statku powietrznego oraz ich dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;

4) dane lotniska wojskowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) datę i czas lądowania statku powietrznego;

6) datę i czas startu statku powietrznego do dalszego lotu;

7) cel lądowania lub postoju statku powietrznego;

8) datę, czas i miejsce przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej (wlot i wylot statku powietrznego);

9) dane lotniska wylotu i lotniska docelowego;

10) nazwę instytucji wojskowej koordynującej lub realizującej transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz dane kontaktowe tej instytucji, jeżeli można wskazać instytucję wojskową, która koordynuje lub realizuje taki transport;

11) potwierdzenie uzyskania zezwolenia na wstęp na teren jednostki wojskowej - w przypadku potrzeby opuszczenia statku powietrznego przez załogę;

12) wykaz materiałów niebezpiecznych, ich ilość oraz sposób pakowania opisany zgodnie z Częścią 3 Instrukcji Technicznych;

13) numer identyfikacyjny Narodów Zjednoczonych (numer UN) materiału niebezpiecznego;

14) prawidłową nazwę przewozową materiału niebezpiecznego zgodną z Instrukcjami Technicznymi;

15) klasę i podklasę materiału niebezpiecznego;

16) liczbę i rodzaj opakowania;

17) firmę i adres podmiotu nadającego materiał niebezpieczny, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

18) potwierdzenie, że na pokładzie statku powietrznego nie ma aparatury rozpoznawczej, a jeżeli taka aparatura znajduje się na pokładzie statku powietrznego - zapewnienie, że nie jest aktywna.

5. Zgodę albo odmowę udzielenia zgody sporządza się w formie pisemnej.

6. Zgodę albo odmowę udzielenia zgody doręcza się w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, a w przypadku gdy wnioskodawca wskaże taki adres do doręczeń - na adres elektroniczny.

7. O udzieleniu zgody Minister Obrony Narodowej lub upoważniony kierownik jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwej w zakresie służby ruchu lotniczego niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzędu w celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 9.

8. W przypadku wykonywania lotu, o którym mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo lotnicze, z materiałami niebezpiecznymi, przepis art. 207 ustawy - Prawo lotnicze stosuje się.

Rozdział 2

Ograniczenia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Art. 5. [Zezwolenie na transport drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych, których taki transport zgodnie z pkt 4.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1 Instrukcji Technicznych jest zakazany]

Zezwala się na transport drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych, których taki transport zgodnie z pkt 4.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1 Instrukcji Technicznych jest zakazany, pod warunkiem uzyskania:

1) zatwierdzenia Prezesa Urzędu - zgodnie z pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1, Rozdział 1 Instrukcji Technicznych albo

2) odstępstwa Prezesa Urzędu - zgodnie z pkt 2.1.3 Załącznika 18 oraz z Częścią 1, Rozdział 1 Instrukcji Technicznych, albo

3) zatwierdzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - zgodnie z pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1, Rozdział 1 Instrukcji Technicznych - w przypadku transportu materiałów promieniotwórczych.

Art. 6. [Wniosek o zatwierdzenie transportu drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych]

1. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, jest udzielane na wniosek zainteresowanego podmiotu na czas nieokreślony albo na okres 30 dni.

2. Wniosek zawiera:

1) firmę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

2) określenie przedmiotu zatwierdzenia;

3) określenie czasu, na jaki ma być udzielone zatwierdzenie;

4) uzasadnienie konieczności uzyskania zatwierdzenia.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną określonych w pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych, niezbędne do udzielenia wnioskowanego zatwierdzenia, a także dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 42 ust. 2.

4. Prezes Urzędu, kierując się koniecznością zapewnienia bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

5. Wniosek oraz dane i dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być składane w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być składane w formie kopii.

6. Prezes Urzędu udziela zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, jeżeli zostały spełnione warunki określone w pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych oraz wymagania określone w ust. 2-5.

Art. 7. [Udzielenie albo odmowa udzielenia zatwierdzenia]

1. Prezes Urzędu udziela albo odmawia udzielenia zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

2. W wezwaniu do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, Prezes Urzędu wskazuje termin uzupełnienia braków. W przypadku niecierpiącym zwłoki treść wezwania może zostać ogłoszona ustnie i utrwalona w aktach sprawy w formie adnotacji.

3. Prezes Urzędu cofa zatwierdzenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku stwierdzenia w protokole kontroli niezgodności poziomu 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 1.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

5. W sprawach w przedmiocie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

Art. 8. [Odstępstwo omówione w art. 5 pkt 2]

1. Odstępstwo, o którym mowa w art. 5 pkt 2, jest udzielane na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w terminie nie krótszym niż 20 dni przed planowaną datą wykonania lotu.

2. Termin złożenia wniosku nie dotyczy lotów związanych z pomocą humanitarną, ratowaniem życia i zdrowia, pomocą w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, ochroną środowiska, obronnością państwa lub bezpieczeństwem publicznym.

3. Wniosek zawiera:

1) firmę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

2) firmę, siedzibę i adres operatora lotniczego;

3) opis trasy, na której ma być wykonywany lot, wraz z planowanymi terminami i numerami lotu;

4) typ statku powietrznego, którym ma być wykonywany lot, i jego znaki rozpoznawcze;

5) wykaz materiałów niebezpiecznych, ich ilość oraz sposób pakowania opisany zgodnie z Częścią 3 Instrukcji Technicznych;

6) numer identyfikacyjny Narodów Zjednoczonych (numer UN) materiału niebezpiecznego;

7) prawidłową nazwę przewozową materiału niebezpiecznego zgodną z Instrukcjami Technicznymi;

8) klasę i podklasę materiału niebezpiecznego;

9) liczbę i rodzaj opakowania;

10) firmę i adres podmiotu nadającego materiał niebezpieczny, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

11) firmę i adres odbiorcy, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

12) uzasadnienie konieczności wykonania transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

13) oświadczenie, w którym wnioskodawca zapewnia, że warunki przedstawione we wniosku pozwolą na osiągnięcie bezpieczeństwa równoważnego z bezpieczeństwem, o którym mowa w Instrukcjach Technicznych.

4. Do wniosku dołącza się kopię:

1) dokumentu przewozowego dla materiałów niebezpiecznych sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 4 Instrukcji Technicznych;

2) certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) albo równoważnego dokumentu, uprawniającego do transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

3) dokumentu potwierdzającego charakter lotu - w przypadku, o którym mowa w ust. 2;

4) dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 42 ust. 3, a w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 7 - dokumentu potwierdzającego charakter lotu.

5. Prezes Urzędu, kierując się koniecznością zapewnienia bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną określonych w pkt 2.1.3 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych, niezbędnych do udzielenia wnioskowanego odstępstwa.

6. Wniosek oraz dane i dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być składane w języku polskim lub w języku angielskim, a także przesyłane na adres poczty elektronicznej. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, mogą być składane w formie kopii.

7. Prezes Urzędu udziela odstępstwa, o którym mowa w art. 5 pkt 2, w przypadkach określonych w pkt 2.1.3 Załącznika 18, jeżeli bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną będzie równoważne z bezpieczeństwem, o którym mowa w Załączniku 18 oraz w Instrukcjach Technicznych, oraz zostały spełnione wymagania określone w ust. 3-5.

8. Odstępstwo, o którym mowa w art. 5 pkt 2, jest udzielane na konkretny lot i jest ważne przez 30 dni od planowanej daty wykonania tego lotu.

9. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Przepisy art. 32, art. 33, art. 40 § 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) stosuje się.

Art. 9. [Udzielenie albo odmowa udzielenia odstępstwa]

1. Prezes Urzędu udziela albo odmawia udzielenia odstępstwa, o którym mowa w art. 5 pkt 2, w terminie 20 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

2. Odstępstwo, o którym mowa w art. 5 pkt 2, albo odmowę udzielenia odstępstwa sporządza się w formie pisemnej.

3. Odstępstwo, o którym mowa w art. 5 pkt 2, albo odmowę udzielenia odstępstwa doręcza się w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, a w przypadku gdy wnioskodawca wskaże taki adres do doręczeń - na adres elektroniczny.

Art. 10. [Zatwierdzenie omówione w art. 5 pkt 3]

1. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 5 pkt 3, jest udzielane na wniosek zainteresowanego podmiotu na czas nieokreślony albo na okres 30 dni.

2. Wniosek zawiera:

1) firmę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

2) określenie przedmiotu zatwierdzenia;

3) określenie czasu, na jaki ma być udzielone zatwierdzenie;

4) uzasadnienie konieczności uzyskania zatwierdzenia.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną określonych w pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych, niezbędne do udzielenia wnioskowanego zatwierdzenia, a także dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 2.

4. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, kierując się koniecznością zapewnienia bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być składane w formie kopii.

6. W wezwaniu do uzupełnienia wniosku Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wskazuje termin uzupełnienia braków. W przypadku niecierpiącym zwłoki treść wezwania może zostać ogłoszona ustnie i utrwalona w aktach sprawy w formie adnotacji.

Art. 11. [Udzielenie albo odmowa udzielenia zatwierdzenia]

1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki udziela zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 3, jeżeli zostały spełnione warunki określone w pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych oraz wymagania określone w art. 10 ust. 2-4.

2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki udziela albo odmawia udzielenia zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 3, w drodze decyzji administracyjnej.

3. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki cofa zatwierdzenie, o którym mowa w art. 5 pkt 3, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku stwierdzenia w protokole kontroli transportu materiałów promieniotwórczych niezgodności poziomu 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 1.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

5. W sprawach w przedmiocie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 3, nie stosuje się przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Rozdział 3

Obowiązki operatora lotniczego

Art. 12. [Operator lotniczy]

1. Transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną jest wykonywany przez operatora lotniczego uprawnionego do wykonywania takiego transportu zgodnie z Załącznikiem 6 "Eksploatacja statków powietrznych" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., z wyłączeniem przypadków gdy materiały niebezpieczne:

1) nie podlegają przepisom Instrukcji Technicznych, zgodnie z Częścią 1 Instrukcji Technicznych, lub

2) mogą być wnoszone na pokład statku powietrznego przez pasażerów lub członków załogi statku powietrznego albo znajdować się w bagażu, zgodnie z Częścią 8 Instrukcji Technicznych.

2. Operator lotniczy uwzględnia w instrukcji operacyjnej lub w innych wydawanych przez siebie instrukcjach informacje umożliwiające członkom załóg statków powietrznych, innym jego pracownikom oraz jego podwykonawcom wykonywanie obowiązków związanych z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz przewozem materiałów niebezpiecznych przez pasażerów i członków załogi statku powietrznego.

3. Jeżeli obowiązki operatora lotniczego wynikające z przepisów Załącznika 18 są w części realizowane przez podwykonawcę, jest on obowiązany do spełnienia wymagań określonych w Części 7 Instrukcji Technicznych, dotyczących operatora lotniczego w zakresie prowadzonej działalności.

Art. 13. [Szkolenia określone w Instrukcjach Technicznych]

Operator lotniczy, który posiada uprawnienia do transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, oraz operator lotniczy, który nie posiada takich uprawnień, są obowiązani spełniać odpowiednie wymagania w zakresie szkoleń określone w Instrukcjach Technicznych.

Art. 14. [Procedura zapewniająca, że materiały niebezpieczne umieszczone w bagażu podręcznym nie będą przewożone w luku bagażowym]

1. Operator lotniczy eksploatujący statki powietrzne, w których nie jest możliwe zapewnienie miejsca w kabinie pasażerskiej dla bagażu podręcznego zawierającego materiały niebezpieczne dozwolone do przewozu tylko w bagażu podręcznym wnoszonym na pokład statku powietrznego przez pasażerów i członków załogi statku powietrznego zgodnie z Częścią 8 Instrukcji Technicznych, opracowuje i wdraża procedurę zapewniającą, że materiały niebezpieczne umieszczone w bagażu podręcznym nie będą przewożone w luku bagażowym.

2. Procedura obejmuje co najmniej:

1) metody informowania pasażerów o konieczności zgłaszania materiałów niebezpiecznych, w tym materiałów niebezpiecznych umieszczanych w bagażu;

2) sposoby identyfikacji materiałów niebezpiecznych, w tym materiałów niebezpiecznych umieszczanych w bagażu;

3) metody postępowania z materiałami niebezpiecznymi, w tym materiałami niebezpiecznymi umieszczonymi i zidentyfikowanymi w bagażu;

4) zasady współpracy ze służbami lotniskowymi w zakresie postępowania z bagażem, w którym zostały umieszczone materiały niebezpieczne.

3. Operator lotniczy dołącza procedurę do instrukcji operacyjnej.

Rozdział 4

Nadawca

Art. 15. [Obowiązki nadawcy]

Przed nadaniem przesyłki do transportu drogą powietrzną nadawca jest obowiązany:

1) sprawdzić, czy materiały niebezpieczne nie są zabronione do transportu drogą powietrzną w każdych okolicznościach, z uwzględnieniem Części 1, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych;

2) uzyskać zatwierdzenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1 lub 3, jeżeli jest wymagane;

3) sklasyfikować materiały niebezpieczne zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 2 Instrukcji Technicznych;

4) zapakować materiały niebezpieczne zgodnie z wymaganiami określonymi:

a) w Części 1, Rozdział 2, w Części 3 i 4 Instrukcji Technicznych oraz

b) w Części 6 Instrukcji Technicznych, jeżeli mają zastosowanie do tych materiałów niebezpiecznych;

5) oznakować przesyłkę w języku angielskim oraz w językach, które mogą być wymagane przez państwo pochodzenia, i oznakować etykietami w odniesieniu do materiałów niebezpiecznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 3 i 4, w Części 5, Rozdział 2 i 3 oraz w Części 6, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych;

6) jeżeli co najmniej jedna przesyłka jest umieszczona w opakowaniu zbiorczym, zastosować opakowanie zbiorcze zawierające wyłącznie przesyłki z materiałami niebezpiecznymi dozwolonymi do transportu drogą powietrzną, zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 1 Instrukcji Technicznych, oraz oznakować opakowanie zbiorcze w języku angielskim oraz w językach, które mogą być wymagane przez państwo pochodzenia, i oznakować etykietami zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych;

7) wypełnić i podpisać dokument przewozowy dla materiału niebezpiecznego w języku angielskim oraz w językach, które mogą być wymagane przez państwo pochodzenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 4 Instrukcji Technicznych.

Art. 16. [Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym]

Nadawca, który wysyła materiał niebezpieczny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany ukończyć szkolenie z wynikiem pozytywnym na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 oraz spełniać odpowiednie dla nadawcy wymagania w zakresie szkoleń określone w Instrukcjach Technicznych, a także pozostawać w wykazie nadawców.

Art. 17. [Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym]

1. Kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym nadawca przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wraz ze zgłoszeniem o wpis do wykazu nadawców.

2. Zgłoszenie o wpis do wykazu nadawców zawiera: imię i nazwisko nadawcy, jego numer telefonu i adres do doręczeń oraz adres elektroniczny. Do zgłoszenia nadawca dołącza dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 42 ust. 4. Nadawca może dołączyć także zgodę na opublikowanie numeru telefonu i adresu elektronicznego.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym, zgłoszenie o wpis do wykazu nadawców oraz zgoda, o której mowa w ust. 2 zdanie trzecie, mogą być przesyłane w postaci elektronicznej.

Art. 18. [Wykaz nadawców]

1. Prezes Urzędu prowadzi wykaz nadawców.

2. Wykaz nadawców zawiera: imię i nazwisko nadawcy, jego numer telefonu, adres elektroniczny i numer w wykazie.

3. Wykaz nadawców jest jawny i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z zastrzeżeniem że numer telefonu i adres elektroniczny nadawcy są publikowane wyłącznie, gdy nadawca do zgłoszenia o wpis do wykazu nadawców dołączy zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 2 zdanie trzecie.

4. Prezes Urzędu wpisuje nadawcę do wykazu nadawców na podstawie zgłoszenia o wpis do wykazu nadawców i kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5. Prezes Urzędu skreśla nadawcę z wykazu nadawców w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ważności szkolenia.

6. Nadawca jest obowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu zmianę danych opublikowanych w wykazie nadawców w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

7. Prezes Urzędu uwzględnia zmianę danych opublikowanych w wykazie nadawców w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Rozdział 5

Wyznaczony operator pocztowy

Art. 19. [Obowiązki wyznaczonego operatora pocztowego]

1. Wyznaczony operator pocztowy monitoruje wprowadzanie materiałów niebezpiecznych do poczty transportowanej drogą powietrzną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w tym celu posiada:

1) procedurę szkolenia personelu wyznaczonego operatora pocztowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 2;

2) procedurę zgłaszania Prezesowi Urzędu wypadków, incydentów oraz zdarzeń, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 7;

3) z uwzględnieniem procedur określonych w Światowej Konwencji Pocztowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1522) dokumenty określające:

a) sposób przekazywania klientom, w punktach przyjmowania przesyłek pocztowych, informacji dotyczących ograniczeń transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną,

b) metody przedstawiania klientom masowym informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych,

c) sposób informowania w umowach o świadczenie usług pocztowych zawieranych z klientami masowymi o zasadach dotyczących dopuszczenia do transportu w poczcie oraz transportu drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych,

d) procedurę przyjmowania przez personel wyznaczonego operatora pocztowego materiałów niebezpiecznych dopuszczonych do transportu drogą powietrzną zgodnie z Częścią 1, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych,

e) procedurę zamieszczania na przesyłkach pocztowych zawierających materiały niebezpieczne informacji na temat danych nadawcy i oznakowania tych przesyłek,

f) sposób postępowania z przesyłkami pocztowymi zawierającymi materiały niebezpieczne niezaakceptowanymi do transportu drogą powietrzną;

4) procedurę na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych rozumianych jako wypadek lub incydent, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 7;

5) dokument określający sposób archiwizacji dokumentów dotyczących transportu drogą powietrzną przesyłek pocztowych zawierających materiały niebezpieczne, w tym list kontrolnych przyjmowania suchego lodu;

6) procedury zapewniające, że są przestrzegane odstępstwa państw lub operatorów lotniczych zawarte w Załączniku 3 do Instrukcji Technicznych;

7) metody dostosowywania procedur do zmian wprowadzanych w Instrukcjach Technicznych.

2. Procedury, sposoby oraz metody, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu.

3. Zatwierdzenie procedur, sposobów oraz metod, o których mowa w ust. 1, jest udzielane na wniosek wyznaczonego operatora pocztowego po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku i oceny zgodności dołączonej do niego dokumentacji zgodnie z Częścią S-1, Rozdział 3 Suplementu do Instrukcji Technicznych oraz z Częścią 1, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych.

4. Wniosek zawiera: firmę wyznaczonego operatora pocztowego, jego siedzibę i adres.

5. Do wniosku dołącza się procedury, sposoby oraz metody, o których mowa w ust. 1, oraz dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 42 ust. 5.

6. Wniosek i procedury, sposoby oraz metody, o których mowa w ust. 1, mogą być przesyłane w postaci elektronicznej.

7. Prezes Urzędu udziela albo odmawia udzielenia zatwierdzenia procedur, sposobów oraz metod, o których mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej.

8. Wyznaczony operator pocztowy umieszcza w widocznych miejscach w punktach przyjmowania przesyłek pocztowych informacje pisemne lub graficzne dotyczące ograniczeń transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Art. 20. [Obowiązek przeszkolenia personelu w zakresie określonym w Instrukcjach Technicznych]

Wyznaczony operator pocztowy, który do poczty transportowanej drogą powietrzną nie wprowadza materiałów niebezpiecznych, jest obowiązany przeszkolić personel w zakresie określonym w Instrukcjach Technicznych.

Rozdział 6

Szkolenia

Art. 21. [Szkolenie z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną]

1. Osoba, która bierze udział w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, jest obowiązana odbyć szkolenie z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym szkolenie odnawiające, zgodnie z zakresem określonym w Instrukcjach Technicznych.

2. Szkolenie jest ważne przez 24 miesiące, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym szkolenie zostało ukończone, i jest prowadzone zgodnie z następującymi zasadami:

1) jest przeprowadzane przez instruktora;

2) zakres szkolenia jest:

a) ujęty w ramowym programie szkolenia, który w przypadku szkolenia personelu operatora lotniczego jest zgodny z programem szkolenia danego operatora zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu zgodnie z ORO.GEN.110 rozporządzenia nr 965/2012/UE,

b) zgodny z zakresem zatwierdzenia udzielonego instruktorowi przez Prezesa Urzędu, zgodnie z art. 23 ust. 2;

3) jest zrealizowane i ukończone z wynikiem pozytywnym przez osobę szkoloną przed rozpoczęciem wykonywania przez nią obowiązków;

4) jest odpowiednie do zakresu obowiązków wykonywanych przez osobę szkoloną, zgodnie z tematyką kursów szkoleniowych określoną w Instrukcjach Technicznych, i obejmuje co najmniej:

a) szkolenie ogólne - które zapoznaje osobę szkoloną z zagadnieniem transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym z postanowieniami Załącznika 18,

b) szkolenie specjalistyczne dla poszczególnych stanowisk - które dostarcza szczegółową wiedzę w zakresie wymagań obowiązujących osobę szkoloną na stanowisku, za które jest odpowiedzialna,

c) szkolenie w zakresie bezpieczeństwa - które dostarcza wiedzę w zakresie zagrożeń stwarzanych przez materiały niebezpieczne, bezpiecznej ich obsługi oraz metod postępowania w sytuacjach awaryjnych;

5) kończy się egzaminem przeprowadzonym przez instruktora.

3. Szkolenie odnawiające jest przeprowadzane w celu zapewnienia możliwości uzyskania przez osobę szkoloną aktualnej wiedzy i odbywa się w okresie ważności poprzedniego szkolenia. Jeżeli szkolenie odnawiające zostanie ukończone w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności poprzedniego szkolenia, to 24-miesięczny okres ważności szkolenia odnawiającego jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności poprzedniego szkolenia.

4. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie szkolenia.

5. Zakres egzaminu odpowiada zakresowi programu szkolenia.

6. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała z testu nie mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie prawidłowych odpowiedzi.

7. Instruktor sporządza protokół szkolenia, który zawiera:

1) imię i nazwisko osoby szkolonej;

2) datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia;

3) datę ukończenia poprzedniego szkolenia - w przypadku gdy protokół dotyczy szkolenia odnawiającego;

4) zakres programu szkolenia określony zgodnie z Instrukcjami Technicznymi;

5) opis lub kopię materiału wykorzystywanego podczas szkolenia;

6) informację o wyniku egzaminu;

7) firmę i adres podmiotu, na którego rzecz przeprowadzono szkolenie;

8) imię, nazwisko i podpis instruktora oraz jego numer w wykazie instruktorów.

8. Protokół jest przechowywany przez instruktora przez okres 3 lat od dnia jego sporządzenia i jest udostępniany na żądanie podmiotowi, o którym mowa w ust. 7 pkt 7, oraz Prezesowi Urzędu.

9. Instruktor wydaje osobie szkolonej dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zawierający: imię i nazwisko osoby szkolonej oraz instruktora, datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia, zakres programu szkolenia określony zgodnie z Instrukcjami Technicznymi oraz informację o wyniku egzaminu.

Art. 22. [Osoba uprawniona do prowadzenia szkolenia]

1. Do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1, jest uprawniona osoba, której Prezes Urzędu udzielił zatwierdzenia spełnienia wymagań do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

2. Zatwierdzenie jest udzielane na wniosek.

3. Wniosek zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres zamieszkania, numer telefonu, adres do doręczeń oraz adres elektroniczny.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie zgodne z wymaganiami Instrukcji Technicznych;

2) dokumenty potwierdzające:

a) co najmniej trzyletnie doświadczenie wnioskodawcy w pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną - w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o zatwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia szkolenia personelu operatora lotniczego i agentów obsługi naziemnej, akceptujących materiały niebezpieczne,

b) co najmniej roczne doświadczenie wnioskodawcy w pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną - w pozostałych przypadkach;

3) dokumenty potwierdzające umiejętności wnioskodawcy w przekazywaniu wiedzy, w szczególności certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności szkoleniowych w praktyce;

4) ramowy program szkolenia obejmujący co najmniej:

a) zakres szkolenia,

b) opis środków, metod i materiałów, przy pomocy których będzie przeprowadzane szkolenie,

c) zasady przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5, wraz z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi,

d) kryteria pozytywnego ukończenia szkolenia;

5) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 42 ust. 6.

5. Do wniosku można dołączyć zgodę na opublikowanie numeru telefonu i adresu elektronicznego.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w formie kopii.

7. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 4, oraz zgoda, o której mowa w ust. 5, mogą być przesyłane w postaci elektronicznej.

Art. 23. [Udzielenie zatwierdzenia omówionego w art. 22 ust. 1]

1. Prezes Urzędu udziela zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na okres ważności szkolenia wynikający z dokumentu, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1, po pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 4.

2. Prezes Urzędu, udzielając zatwierdzenia określa zakres szkolenia, które może prowadzić instruktor, w odniesieniu do kategorii osób szkolonych, oraz metody prowadzenia szkolenia.

3. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się.

4. Prezes Urzędu odmawia udzielenia zatwierdzenia w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 4.

5. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1, albo odmowę udzielenia zatwierdzenia sporządza się w formie pisemnej.

6. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1, albo odmowę udzielenia zatwierdzenia doręcza się w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, a w przypadku gdy wnioskodawca wskaże taki adres do doręczeń - na adres elektroniczny.

Art. 24. [Wykaz instruktorów]

1. Prezes Urzędu prowadzi wykaz instruktorów.

2. Wykaz instruktorów zawiera: imię i nazwisko instruktora, jego numer telefonu, adres elektroniczny, numer w wykazie, termin ważności posiadanych uprawnień oraz zakres szkolenia, które może prowadzić instruktor, określony zgodnie z art. 23 ust. 2.

3. Wykaz instruktorów jest jawny i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z zastrzeżeniem że numer telefonu i adres elektroniczny instruktora są publikowane wyłącznie, gdy instruktor do wniosku, o którym mowa w art. 22 ust. 2, dołączy zgodę, o której mowa w art. 22 ust. 5.

4. Prezes Urzędu wpisuje instruktora do wykazu instruktorów z chwilą udzielenia zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

5. Instruktor jest obowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu zmianę danych opublikowanych w wykazie instruktorów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

6. Prezes Urzędu uwzględnia zmianę danych opublikowanych w wykazie instruktorów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Art. 25. [Dokument potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia odnawiającego]

1. Instruktor jest obowiązany dostarczyć Prezesowi Urzędu dokument potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia odnawiającego przed upływem terminu ważności poprzedniego szkolenia.

2. Niedostarczenie Prezesowi Urzędu dokumentu potwierdzającego ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia odnawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 1, skutkuje skreśleniem instruktora z wykazu instruktorów w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu.

Art. 26. [Zmiany Instrukcji Technicznych]

1. W przypadku zmiany Instrukcji Technicznych instruktor jest obowiązany dostosować ramowy program szkolenia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4, do tej zmiany oraz dostarczyć go Prezesowi Urzędu przed dniem rozpoczęcia kolejnego szkolenia.

2. Niedostosowanie ramowego programu szkolenia do zmiany Instrukcji Technicznych i niedostarczenie go Prezesowi Urzędu przed dniem rozpoczęcia kolejnego szkolenia skutkuje utratą ważności zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1, oraz skreśleniem instruktora z wykazu instruktorów.

Art. 27. [Obowiązek prowadzenia działalności szkoleniowej zgodnie z udzielonym zatwierdzeniem]

1. Instruktor jest obowiązany do prowadzenia działalności szkoleniowej zgodnie z udzielonym zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 22 ust. 1, pod rygorem skreślenia z wykazu instruktorów.

2. Prezes Urzędu skreśla instruktora z wykazu instruktorów w przypadku prowadzenia działalności szkoleniowej niezgodnie z udzielonym zatwierdzeniem.

Art. 28. [Szkolenie odnawiające w postaci elektronicznej]

Instruktor może przeprowadzić szkolenie odnawiające w postaci elektronicznej, z wyłączeniem szkolenia personelu operatora lotniczego i agentów obsługi naziemnej, akceptujących materiały niebezpieczne oraz personelu wyznaczonego operatora pocztowego akceptującego przesyłki pocztowe zawierające materiały niebezpieczne.

Rozdział 7

Zgłaszanie wypadków, incydentów oraz zdarzeń

Art. 29. [System zgłaszania zdarzeń]

1. Operator lotniczy, któremu Prezes Urzędu wydał certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC), oraz jego podwykonawcy zgłaszają w ramach systemu zgłaszania zdarzeń każdy wypadek, incydent oraz zdarzenie, niezależnie od miejsca ich wystąpienia.

2. Operator lotniczy inny niż określony w ust. 1 zgłasza w ramach systemu zgłaszania zdarzeń każdy wypadek, incydent oraz zdarzenie, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Operator lotniczy inny niż określony w ust. 1 zgłasza w ramach systemu zgłaszania zdarzeń zdarzenie dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną lub przewozu materiałów niebezpiecznych przez pasażerów lub członków załogi statku powietrznego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa pochodzenia, polegające na ujawnieniu przypadków niezgodności z przepisami Części 7 Instrukcji Technicznych oraz ustawy dotyczących:

1) akceptacji, przechowywania i załadunku materiałów niebezpiecznych;

2) przekazywania informacji o materiałach niebezpiecznych dowódcy statku powietrznego;

3) wnoszenia na pokład statku powietrznego materiałów niebezpiecznych przez pasażerów lub członków załogi statku powietrznego.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1-3, zawiera:

1) datę wypadku, incydentu lub zdarzenia;

2) trasę, datę i numer lotu;

3) opis materiałów niebezpiecznych oraz numer referencyjny lotniczego listu przewozowego albo przywieszki bagażowej i biletu;

4) numer identyfikacyjny Narodów Zjednoczonych (numer UN) materiału niebezpiecznego i prawidłową nazwę przewozową materiału niebezpiecznego zgodną z Instrukcjami Technicznymi;

5) klasę i podklasę oraz dodatkowe ryzyka materiału niebezpiecznego;

6) typ opakowania i oznakowanie specyfikacyjne opakowania;

7) ilość materiałów niebezpiecznych;

8) firmę i adres podmiotu nadającego przesyłkę, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

9) inne dane istotne do przeprowadzenia analizy wypadku, incydentu lub zdarzenia;

10) przypuszczalną przyczynę wypadku, incydentu lub zdarzenia;

11) podjęte działania;

12) inne podjęte czynności sprawozdawcze;

13) imię i nazwisko, stanowisko i numer telefonu osoby sporządzającej zgłoszenie oraz adres podmiotu, w imieniu którego zgłoszenie jest dokonywane.

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1-3, dołącza się kopie dokumentów dotyczących sprawy oraz posiadaną dokumentację fotograficzną.

6. Podmiot inny niż operator lotniczy, zaangażowany w transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, który pozyskał informacje o wypadku, incydencie lub zdarzeniu, zgłasza ten fakt w ramach systemu zgłaszania zdarzeń. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1-3 albo 6, dotyczy wypadku z materiałami promieniotwórczymi, incydentu z materiałami promieniotwórczymi albo zdarzenia z materiałami promieniotwórczymi, kopię zgłoszenia podmiot, o którym mowa odpowiednio w ust. 1-3 albo 6, przesyła Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki.

8. W przypadku gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1-3 albo 6, dotyczy wypadku, incydentu albo zdarzenia, które miało miejsce na terenie lotniczego przejścia granicznego, kopię zgłoszenia podmiot, o którym mowa odpowiednio w ust. 1-3 albo 6, przesyła właściwemu miejscowo komendantowi placówki Straży Granicznej.

Art. 30. [Niezwłoczne zgłaszanie wypadków, incydentów oraz zdarzeń]

Wypadki, incydenty oraz zdarzenia podlegają zgłoszeniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 72 godzin od momentu ich ujawnienia.

Art. 31. [Działania mające na celu zapobieżenie powtarzalności wypadków, incydentów lub zdarzeń]

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1-3 albo 6, Prezes Urzędu podejmuje działania mające na celu zapobieżenie powtarzalności wypadków, incydentów lub zdarzeń, w szczególności przez:

1) sporządzenie raportu dotyczącego wypadku, incydentu albo zdarzenia;

2) przesłanie raportu, o którym mowa w pkt 1, do:

a) państwa, w którym miał miejsce wypadek, incydent albo zdarzenie,

b) państwa pochodzenia,

c) państwa rejestracji statku powietrznego,

d) państwa operatora lotniczego,

e) innego państwa, które przekazało istotne informacje.

Art. 32. [Wypadek wypełniający znamiona incydentu albo wypadku lotniczego]

Jeżeli wypadek wypełnia znamiona incydentu albo wypadku lotniczego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 35, z późn. zm.5)), prowadzenie badania takiego wypadku jest włączane do badania incydentu albo wypadku lotniczego prowadzonego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Rozdział 8

Ochrona materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka

Art. 33. [Plan ochrony materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka]

1. Operator lotniczy oraz podwykonawca zaangażowani w transport drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka opracowują plan ochrony materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka.

2. Plan ochrony materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka spełnia wymagania określone w Instrukcjach Technicznych dla takiego planu.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dokonuje co roku analizy aktualności danych zawartych w planie ochrony materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka i w razie potrzeby aktualizuje te dane.

4. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 187 ustawy - Prawo lotnicze do opracowania programu ochrony, plan ochrony materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka stanowi załącznik do tego programu.

Rozdział 9

Nadzór i kontrola

Art. 34. [Podmiot sprawujący nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy]

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawuje Prezes Urzędu.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezes Urzędu może przeprowadzać kontrole, w tym na lotniskach cywilnych i lotniskach wojskowych, w stosunku do operatorów lotniczych, podwykonawców, nadawców, wyznaczonych operatorów pocztowych, instruktorów i zarządzających lotniskami.

3. Kontrole mogą być:

1) planowane albo nieplanowane;

2) zapowiedziane albo niezapowiedziane.

4. Kontrola planowana jest ujmowana w planie kontroli stanowiącym realizację cyklu planowanych działań nadzorczych w ujęciu rocznym, sporządzanym i zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, którego ten plan dotyczy. W planie kontroli jest wskazywany co najmniej zakres kontroli.

5. W przypadku kontroli zapowiedzianych podmiot kontrolowany może się wypowiedzieć w sprawie terminu kontroli.

Art. 35. [Kontrole w stosunku do operatorów lotniczych, podwykonawców, nadawców, wyznaczonych operatorów pocztowych, instruktorów i zarządzających lotniskami]

1. Kontrole, o których mowa w art. 34 ust. 2, przeprowadzają upoważnieni przez Prezesa Urzędu pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz inne osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się po doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Prezesa Urzędu oraz okazaniu w celu ustalenia tożsamości:

1) legitymacji służbowej - w przypadku pracownika Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) dowodu tożsamości - w przypadku innych osób.

3. Kontrola jest przeprowadzana przez jedną osobę albo zespół kontrolujący.

4. Przy przeprowadzaniu kontroli transportu materiałów promieniotwórczych osoby, o których mowa w ust. 1, współdziałają w niezbędnym zakresie z organami dozoru jądrowego.

Art. 36. [Przebieg kontroli]

1. Kontrole, o których mowa w art. 34 ust. 2, polegają na sprawdzeniu:

1) zgodności wykonywanego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną z wymaganiami określonymi w Załączniku 18, Instrukcjach Technicznych i ustawie;

2) stanu przesyłki przygotowanej do transportu drogą powietrzną;

3) przeszkolenia osób wykonujących transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz czynności związane z tym transportem;

4) dokumentów wymaganych przy transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;

5) sposobu przeprowadzania szkolenia osób wykonujących transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz czynności związane z tym transportem, a także dokumentacji związanej z prowadzeniem szkolenia;

6) sposobu przygotowania materiałów niebezpiecznych do transportu drogą powietrzną.

2. Kontrole mogą obejmować wybrane elementy wskazane w ust. 1.

3. Osoby, o których mowa w art. 35 ust. 1, mają prawo wstępu do siedziby podmiotu kontrolowanego lub podmiotu działającego w jego imieniu, do miejsc składowania przesyłek i do środków transportu, którymi przesyłki są transportowane, oraz prawo dostępu do dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i do sporządzania ich kopii.

4. Po przeprowadzeniu kontroli osoba, o której mowa w art. 35 ust. 3, albo przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla podmiotu kontrolowanego i Prezesa Urzędu. W przypadku kontroli transportu materiałów promieniotwórczych kopię protokołu przesyła się Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki.

5. Protokół kontroli nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

6. Do protokołu kontroli stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 30 ustawy - Prawo lotnicze, w zakresie elementów protokołu.

7. Protokół kontroli podpisuje kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli osoba, o której mowa w art. 35 ust. 3, albo przewodniczący zespołu kontrolującego umieszcza informację o tym fakcie w protokole kontroli.

8. Protokół kontroli doręcza się w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, a w przypadku gdy podmiot kontrolowany wskaże adres elektroniczny - na ten adres.

9. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna może zgłosić uwagi do treści protokołu kontroli bezpośrednio w protokole kontroli lub w odrębnym piśmie złożonym do Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

10. Prezes Urzędu, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uwag do treści protokołu kontroli, informuje w formie pisemnej podmiot kontrolowany o uwzględnieniu lub odrzuceniu uwag, wraz z podaniem uzasadnienia.

11. W przypadku niezgłoszenia uwag do treści protokołu kontroli w terminie, o którym mowa w ust. 9, przyjmuje się, że podmiot kontrolowany nie kwestionuje treści protokołu kontroli, a w szczególności ustaleń kontroli.

12. W przypadku stwierdzenia w protokole kontroli niezgodności poziomu 2 podmiot kontrolowany jest obowiązany podjąć działania naprawcze w terminie wyznaczonym przez Prezesa Urzędu w protokole kontroli oraz jest obowiązany w formie pisemnej powiadomić Prezesa Urzędu o usunięciu niezgodności.

Art. 37. [Program naprawczy]

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności, w celu realizacji działań naprawczych, Prezes Urzędu może zobowiązać podmiot kontrolowany do opracowania w wyznaczonym terminie programu naprawczego i do jego zrealizowania.

2. Program naprawczy zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przyczyn powstania niezgodności;

2) proponowanych działań naprawczych;

3) osoby odpowiedzialnej za realizację i sprawdzenie realizacji działań naprawczych;

4) terminów realizacji poszczególnych działań naprawczych;

5) sposobu udokumentowania realizacji działań naprawczych;

6) sposobu sprawdzenia skutecznego i trwałego wyeliminowania przyczyn powstania niezgodności;

7) zatwierdzenia programu naprawczego przez osobę upoważnioną przez podmiot kontrolowany.

3. Podmiot kontrolowany przedstawia program naprawczy do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Prezes Urzędu ocenia przedstawiony do zatwierdzenia program naprawczy i jeżeli nie jest on możliwy do zatwierdzenia, wskazuje podmiotowi kontrolowanemu uchybienia, których usunięcie umożliwi jego zatwierdzenie.

5. W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie usunął uchybień, o których mowa w ust. 4, Prezes Urzędu odmawia zatwierdzenia programu naprawczego.

6. Na odmowę zatwierdzenia programu naprawczego nie służy środek zaskarżenia.

7. Podmiot kontrolowany, po zrealizowaniu programu naprawczego, przekazuje Prezesowi Urzędu dowody realizacji działań naprawczych.

Art. 38. [Zgoda na zmianę terminów określonych w programie naprawczym albo w protokole kontroli]

Prezes Urzędu, na wniosek podmiotu kontrolowanego, może wyrazić zgodę na zmianę terminów określonych w programie naprawczym albo w protokole kontroli, jeżeli zmiana nie wpłynie na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

Art. 39. [Podniesienie statusu niezgodności do wyższego poziomu niezgodności]

1. Nieprzedstawienie możliwego do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu programu naprawczego albo niezrealizowanie działań naprawczych określonych w programie naprawczym albo w protokole kontroli we wskazanym terminie powoduje podniesienie statusu niezgodności do wyższego poziomu niezgodności.

2. O podniesieniu statusu niezgodności do wyższego poziomu niezgodności Prezes Urzędu zawiadamia w formie pisemnej podmiot kontrolowany, a w przypadku gdy niezgodność dotyczy transportu materiałów promieniotwórczych - również Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Art. 40. [Brak wpływu żądania na przebieg kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu na podstawie ustawy]

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.6)), nie wpływa na przebieg kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu na podstawie ustawy.

Art. 41. [Przepisy stosowane do kontroli niezapowiedzianych]

Do kontroli niezapowiedzianych działalności gospodarczej związanej z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w zakresie objętym kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych nie stosuje się przepisów art. 48-51, art. 54, art. 55 i art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Rozdział 10

Opłaty

Art. 42. [Czynności urzędowe podlegające opłacie]

1. Opłacie podlegają czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z:

1) udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1;

2) udzieleniem odstępstwa, o którym mowa w art. 5 pkt 2;

3) wpisem do wykazu nadawców, o którym mowa w art. 18 ust. 1;

4) udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 2;

5) udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

2. Wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, w przypadku zatwierdzenia na:

1) czas nieokreślony - wynosi 60 000 zł;

2) okres 30 dni - wynosi 6000 zł.

3. Wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem odstępstwa, o którym mowa w art. 5 pkt 2 - wynosi 6000 zł dla każdego planowanego lotu.

4. Wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z wpisem do wykazu nadawców, o którym mowa w art. 18 ust. 1 - wynosi 350 zł.

5. Wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 2 - wynosi każdorazowo 1200 zł.

6. Wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 - wynosi każdorazowo 600 zł.

7. Nie pobiera się opłat za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem odstępstwa, o którym mowa w art. 5 pkt 2, w przypadku lotów związanych z pomocą humanitarną, ratowaniem życia i zdrowia oraz pomocą w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, a także lotów realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 43. [Wysokość opłaty za czynności urzędowe]

1. Opłacie podlegają czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w związku z udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 3.

2. Wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w związku z udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 3, w przypadku zatwierdzenia na:

1) czas nieokreślony - wynosi 60 000 zł;

2) okres 30 dni - wynosi 6000 zł.

Art. 44. [Obowiązek uiszczenia opłaty]

1. Opłatę uiszcza się bez względu na wynik czynności urzędowej.

2. Nieuiszczenie opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

3. Opłata pobrana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej podlega zwrotowi na wniosek. W przypadku pobrania opłaty wyższej od należnej zwrotowi podlega kwota pobrana nienależnie.

4. Nie jest opłatą pobraną nienależnie opłata wniesiona za czynność urzędową polegającą na wydaniu dokumentu, jeżeli strona nie przyjęła prawidłowo sporządzonego dokumentu. W przypadku nieprzyjęcia prawidłowo sporządzonego dokumentu opłata nie podlega zwrotowi.

Art. 45. [Stosowanie ustawy o finansach publicznych]

1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłat stosuje się przepisy art. 60-62, art. 64 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692).

2. Należności z tytułu opłat stanowią dochód budżetu państwa.

Rozdział 11

Administracyjne kary pieniężne

Art. 46. [Naruszenie obowiązków wynikających z przepisów ustawy, Załącznika 18 lub Instrukcji Technicznych]

1. Kto narusza obowiązki wynikające z przepisów ustawy, Załącznika 18 lub Instrukcji Technicznych, podlega karze pieniężnej.

2. Wykaz naruszeń obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy.

3. W przypadku naruszenia więcej niż jednego obowiązku, w którym naruszenie zagrożone karą wyższą wyczerpuje znamiona naruszenia zagrożonego karą niższą, nakłada się karę wyższą.

Art. 47. [Podmiot nakładający kary pieniężne]

Kary pieniężne nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 48. [Wniosek o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej]

1. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, odstępuje raz w roku kalendarzowym od nałożenia kary pieniężnej w stosunku do podmiotu, który zgłosi wypadek, incydent lub zdarzenie, które zostały spowodowane przez wykazane przez ten podmiot jego nieumyślne działanie i są związane z niezastosowaniem się do wymagań określonych w art. 29 i art. 30, na wniosek tego podmiotu.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może złożyć Prezesowi Urzędu wniosek o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej łącznie ze zgłoszeniem wypadku, incydentu lub zdarzenia.

3. Prezes Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej określa w formie pisemnej zakres informacji lub dowodów potwierdzających nieumyślne działanie, jakie należy przedstawić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Nieprzedstawienie informacji i dowodów, o których mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnieniem wniosku o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej.

Art. 49. [Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa]

Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Rozdział 12

Zmiany w przepisach

Art. 50. [Prawo lotnicze]

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 6, art. 2-9, art. 14, art. 17 ust. 17, ust. 22 pkt 2 i ust. 23, art. 33, art. 35 ust. 2, art. 43, art. 44, art. 59a ust. 6, art. 60, art. 66 ust. 1a-1d i 3, art. 66a, art. 66b, art. 68 ust. 2, 2e i 2f, art. 69 ust. 1-3, art. 74-76, art. 82 ust. 1 pkt 6-8, ust. 1a, 1b i 3-8, art. 87, art. 871 ust. 1-8 i 10, art. 872, art. 874 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 875 ust. 1-4, art. 876-87a, art. 89, art. 92, art. 93a ust. 1 pkt 5, art. 104 ust. 4-9, art. 119-122, art. 123-126, art. 128, art. 130, art. 133, art. 134 ust. 1-1f, art. 135 ust. 3 pkt 3, art. 135a ust. 2 pkt 8, art. 136, art. 137 ust. 1-4, art. 140-140e, art. 149-150, art. 193 ust. 5 oraz art. 207 ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 5.";

2) w art. 21 w ust. 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w ustawie" dodaje się wyrazy "i w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Dz. U. poz. 1715)",

b) w pkt 2 i 27 wyrazy "w niniejszej ustawie" zastępuje się wyrazami "w ustawie i w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną";

3) w art. 21a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 145a ust. 1, art. 191 ust. 5 i art. 193 ust. 1 i 2, przedstawiane Prezesowi Urzędu dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być składane w języku angielskim.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 2, dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być kopiami.",

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 202";

4) w art. 21b w ust. 1 i 3 oraz w art. 75 w ust. 6 wyrazy "w ustawie" zastępuje się wyrazami "w ustawie i w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną";

5) w art. 119a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 144, art. 145a ust. 1, art. 149, art. 193 ust. 1, art. 209 ust. 1, 2, 3 i 4,";

6) uchyla się art. 153a i art. 153b;

7) w załączniku nr 5 do ustawy uchyla się ust. 3-5;

8) w załączniku nr 6 do ustawy w tabeli nr 1 w części III w podczęści 3.13 uchyla się ust. 3.

Art. 51. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002) po art. 17a dodaje się art. 17b w brzmieniu:

"Art. 17b. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14, informacja o wpisach w ewidencji, o której mowa w art. 17, jest udzielana przez Policję:

1) sądom;

2) prokuratorom;

3) marszałkom województwa - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;

4) starostom - w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia instruktora nauki jazdy lub je posiadających;

5) strażom gminnym (miejskim) - w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;

6) Żandarmerii Wojskowej;

7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) Agencji Wywiadu;

9) Służbie Wywiadu Wojskowego;

10) Straży Granicznej;

11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

13) innym podmiotom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, informacji udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.

3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Na zapytania kierowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, informacji, o której mowa w ust. 1, udziela Policja z wykorzystaniem teletransmisji danych.

5. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.".

Art. 52. [Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy]

W ustawie z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 684 i 830) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. 1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kierowcy będącego obywatelem Republiki Białorusi, wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 3 lub pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na rzecz przewoźnika drogowego lub przedsiębiorcy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie wizy krajowej, przypada w okresie od dnia 1 września 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności na podstawie ust. 1 uprawnia do przekraczania granicy w ramach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, o którym mowa odpowiednio w art. 4 pkt 2 lub pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. W dokumencie podróży kierowcy naklejkę wizową potwierdzającą przedłużenie wizy krajowej umieszcza wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy. Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej wynikający ze wskazania w naklejce wizowej, która potwierdza przedłużenie wizy krajowej, nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej.

4. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Republiki Bia-łorusi, o którym mowa w ust. 1, przypada w okresie od dnia 1 września 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

5. Jeżeli termin do opuszczenia przez wskazanego w ust. 1 obywatela Republiki Białorusi terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.7)), przypada w okresie od dnia 1 września 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023 r. W okresie, na który termin został przedłużony, nie stosuje się przepisów art. 99 ust. 1 pkt 9, art. 196 ust. 1 pkt 5 oraz art. 213 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

6. Jeżeli termin dobrowolnego powrotu, o którym mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, określony w decyzji wydanej wobec obywatela Republiki Białorusi, o którym mowa w ust. 1, przypada od dnia 1 września 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023 r. W okresie, na który termin został przedłużony, nie stosuje się przepisów art. 99 ust. 1 pkt 8, art. 196 ust. 1 pkt 4 oraz art. 213 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

7. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności:

1) kart pobytu,

2) polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,

3) dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany"

- wydanych obywatelowi Republiki Białorusi, o którym mowa w ust. 1, przypada w okresie od dnia 1 września 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023 r.

8. Przedłużenie okresu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do wydania lub wymiany tych dokumentów.

9. Karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej ważności na podstawie ust. 7, nie uprawnia do przekraczania granicy.

10. Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Republiki Białorusi, o którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3) na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.8)), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,

4) w ramach ruchu bezwizowego

- przypada w okresie od dnia 1 września 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 24 sierpnia 2023 r.".

Rozdział 13

Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Art. 53. [Ważność szkoleń z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną]

1. Szkolenia z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną przeprowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres odpowiadający terminowi ważności danego szkolenia.

2. Uprawnienia instruktorów uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia jej wejścia w życie.

3. Osoba niewpisana do wykazu nadawców, o którym mowa w art. 18 ust. 1, może wykonywać czynności nadawcy na podstawie przepisów dotychczasowych nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Wyznaczony operator pocztowy opracuje po raz pierwszy procedury, sposoby i metody, o których mowa w art. 19 ust. 1, i przekaże je Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, opracuje po raz pierwszy plan ochrony materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Zgody wydane na podstawie art. 153a ustawy zmienianej w art. 50 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność na loty wskazane w tych zgodach.

7. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 153a ustawy zmienianej w art. 50 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się przepisy dotychczasowe.

8. Wnioski o wydanie zgody, o której mowa w art. 153a ustawy zmienianej w art. 50 w brzmieniu dotychczasowym, złożone po dniu 30 września 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 54. [Skutki finansowe ustawy]

1. W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 3 502 361,70 zł, z czego w:

1) 2022 r. - 144 534,57 zł;

2) 2023 r. - 346 882,97 zł;

3) 2024 r. - 376 368,02 zł;

4) 2025 r. - 376 368,02 zł;

5) 2026 r. - 376 368,02 zł;

6) 2027 r. - 376 368,02 zł;

7) 2028 r. - 376 368,02 zł;

8) 2029 r. - 376 368,02 zł;

9) 2030 r. - 376 368,02 zł;

10) 2031 r. - 376 368,02 zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na racjonalizacji wykonywania działań przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest Prezes Urzędu.

Art. 55. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem art. 51 i art. 52, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

2) Instrukcje Techniczne są dostępne na stronie internetowej www.icao.int.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 227 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2014, str. 17, Dz. Urz. UE L 123 z 24.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2015, str. 18, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 21, Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 23.07.2016, str. 13, Dz. Urz. UE L 350 z 22.12.2016, str. 126, Dz. Urz. UE L 55 z 02.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 145 z 08.06.2017, str. 26, Dz. Urz. UE L 235 z 13.09.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 71 z 14.03.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 25.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 326 z 20.12.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 228 z 04.09.2019, str. 106, Dz. Urz. UE L 229 z 05.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 230 z 06.09.2019, str. 10, Dz. Urz. UE L 176 z 05.06.2020, str. 11, Dz. Urz. UE L 259 z 10.08.2020, str. 10, Dz. Urz. UE L 416 z 11.12.2020, str. 24, Dz. Urz. UE L 229 z 29.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 282 z 05.08.2021, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 450 z 16.12.2021, str. 21.

4) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. poz. 214, z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 17.10.2013, str. 34, Dz. Urz. UE L 122 z 24.04.2014, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835, 1383 i 1561.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 286 z 01.11.2017, str. 9.

Załącznik 1. [WYKAZ NARUSZEŃ OBOWIĄZKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ KAR PIENIĘŻNYCH ZA POSZCZEGÓLNE NARUSZENIA]

Załącznik do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
(Dz. U. poz. 1715)

WYKAZ NARUSZEŃ OBOWIĄZKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ KAR PIENIĘŻNYCH ZA POSZCZEGÓLNE NARUSZENIA

WYKAZ NARUSZEŃ OBOWIĄZKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ KAR PIENIĘŻNYCH ZA POSZCZEGÓLNE NARUSZENIA

Wykaz naruszeń

Wysokość kary (w zł)

w odniesieniu do nadawcy

w odniesieniu do operatora lotniczego lub podwykonawcy

1. Nadanie albo akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne zabronione do transportu drogą powietrzną, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

10 000

100 000

2. Nadanie albo przyjęcie do transportu drogą powietrzną jako ładunku przesyłki zawierającej niezadeklarowane materiały niebezpieczne

5000

50 000

3. Nadanie albo akceptacja do transportu pasażerskim statkiem powietrznym jako ładunku przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne przeznaczone wyłącznie do transportu towarowym statkiem powietrznym

5000

50 000

4. Nadanie albo akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne z naruszeniem zasad dotyczących klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

7000

70 000

5. Nadanie albo akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne w ilościach ograniczonych lub w ilościach wyłączonych, z naruszeniem przepisów dotyczących ilości tych materiałów,

o których mowa w Instrukcjach Technicznych

4000

40 000

6. Nadanie albo akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne z naruszeniem zasad dotyczących instrukcji pakowania, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

8000

80 000

7. Nadanie albo akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne z naruszeniem zasad dotyczących nazewnictwa, oznakowania, wymagań i badań dotyczących opakowań, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

8000

40 000

8. Przyjęcie do transportu drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych z naruszeniem zasad dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych przez pasażerów i członków załogi statku powietrznego, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

nie dotyczy

30 000

9. Obsługa materiałów niebezpiecznych przez osobę, która nie ukończyła z wynikiem pozytywnym właściwego szkolenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy

8000

80 000

10. Nadanie albo akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne oznakowanej niezgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

3000

30 000

11. Nadanie albo akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne nieposiadającej właściwej etykiety, o której mowa w Instrukcjach Technicznych

5000

50 000

12. Nadanie albo akceptacja do transportu drogą powietrzną przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne nieposiadającej właściwie sporządzonego dokumentu przewozowego, o którym mowa w Instrukcjach Technicznych

1000

10 000

13. Akceptacja przesyłki zawierającej materiały niebezpieczne z naruszeniem procedur akceptacji do transportu drogą powietrzną, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

nie dotyczy

80 000

14. Obsługa przesyłek zawierających materiały niebezpieczne z naruszeniem procedur separowania niekompatybilnych materiałów niebezpiecznych, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

nie dotyczy

60 000

15. Obsługa przesyłek zawierających substancje 

i artykuły wybuchowe z naruszeniem procedur ich separowania, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

nie dotyczy

60 000

16. Obsługa przesyłek zawierających materiały niebezpieczne z naruszeniem innych niż wymienione w pkt 14 i 15 procedur przechowywania i załadunku, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

nie dotyczy

30 000

17. Obsługa przesyłek zawierających materiały niebezpieczne z naruszeniem procedur kontroli uszkodzeń i odkażania, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

nie dotyczy

50 000

18. Transport drogą powietrzną przesyłek zawierających materiały niebezpieczne z naruszeniem procedur dostarczania informacji dla dowódcy statku powietrznego, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

nie dotyczy

40 000

19. Niezgłoszenie wbrew art. 29 ustawy wypadku lub incydentu

nie dotyczy

70 000

20. Niezgłoszenie wbrew art. 29 ustawy zdarzenia

nie dotyczy

35 000

21. Niedotrzymanie określonego w art. 30 ustawy terminu zgłoszenia wypadku, incydentu lub zdarzenia

nie dotyczy

700

22. Obsługa przesyłek zawierających materiały niebezpieczne z naruszeniem procedur dotyczących przekazywania informacji personelowi operatora lub podwykonawcy, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

nie dotyczy

20 000

23. Obsługa przesyłek zawierających materiały niebezpieczne z naruszeniem procedur dotyczących przechowywania dokumentacji, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

2000

20 000

24. Nadanie albo akceptacja przesyłek zawierających materiały niebezpieczne wysokiego ryzyka bez opracowanego i wdrożonego planu ochrony materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy

10 000

20 000

Wykaz naruszeń

Wysokość kary (w zł)

w odniesieniu do instruktora

w odniesieniu do podmiotu, na rzecz którego instruktor prowadzi szkolenie

25. Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną bez uprzedniego uzyskania zatwierdzenia udzielonego przez Prezesa Urzędu zgodnie

z art. 22 ust. 1 ustawy

20 000

50 000

26. Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną przez zatwierdzonego instruktora niezgodnie z przedłożonym Prezesowi Urzędu ramowym programem szkolenia, o którym mowa

w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy

10 000

nie dotyczy

Wykaz naruszeń

Wysokość kary (w zł)

w odniesieniu do wyznaczonego operatora pocztowego

27. Wprowadzenie materiałów niebezpiecznych do poczty transportowanej drogą powietrzną bez uprzedniego uzyskania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy

20 000

28. Wprowadzenie materiałów niebezpiecznych do poczty transportowanej drogą powietrzną bez spełnienia wymagań dotyczących wprowadzania materiałów niebezpiecznych do poczty, o których mowa w Instrukcjach Technicznych

50 000

29. Niezapewnienie w widocznych miejscach w punktach przyjmowania przesyłek pocztowych, pisemnych lub graficznych informacji dotyczących ograniczeń transportu drogą powietrzną przesyłek pocztowych zawierających materiały niebezpieczne, zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy

20 000

30. Obsługa przez osobę, która nie ukończyła właściwego szkolenia, o którym mowa w art. 20 ustawy, przesyłek pocztowych zawierających materiały niebezpieczne transportowanych drogą powietrzną

20 000

Wykaz naruszeń

Wysokość kary (w zł)

w odniesieniu do podwykonawcy przeprowadzającego kontrolę bezpieczeństwa

w odniesieniu do zarządzającego lotniskiem

31. Kontrola bezpieczeństwa pasażerów i bagażu przez osobę, która nie ukończyła z wynikiem pozytywnym właściwego szkolenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy

20 000

50 000

32. Kontrola przesyłek lotniczych oraz poczty przez osobę, która nie ukończyła z wynikiem pozytywnym właściwego szkolenia, o którym mowa

w art. 21 ust. 1 ustawy

20 000

nie dotyczy

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA