REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 930

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa]

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684 i 830) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "60 dni" zastępuje się wyrazami "120 dni",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania gminy określone w ust. 1 i art. 13a ust. 3 i 4 są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Koszty obsługi przez gminę zadań wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadań wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.",

c) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;";

2) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym bazę danych wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych zgromadzonych w bazie.

3. Organ gminy niezwłocznie wprowadza do bazy dane, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1-4, 6 i 8.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji umożliwia gminom, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego:

1) weryfikację, czy dla osoby, której dotyczy wniosek, nie złożono wniosku ze wskazaniem innego miejsca pobytu na zakwaterowanie w okresie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 pkt 3;

2) porównanie zawartych we wniosku danych osób fizycznych, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, z danymi w rejestrze PESEL;

3) sprawdzenie daty wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia dane zgromadzone w bazie:

1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

2) ministrowi właściwemu do spraw rodziny,

3) wojewodom,

4) gminom

- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.".

Art. 2. [Delegacja]

Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 3. [Stosowanie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa]

Do wniosków o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 13 ust. 4 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-29
  • Data wejścia w życie: 2022-04-30
  • Data obowiązywania: 2022-04-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA