Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 977

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARO DOWEJ

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie wsparcia organizacji proobronnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) obszary szkoleniowe, w których członkowie lub wolontariusze organizacji proobronnych mogą uzyskać uprawnienie do prowadzenia działalności instruktorskiej;

2) zakres wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych;

3) tryb oraz podmioty odpowiedzialne za prowadzenie szkoleń członków lub wolontariuszy organizacji proobronnych.

§ 2. [Uprawnienia do prowadzenia działalności instruktorskiej]

Członkowie lub wolontariusze organizacji proobronnych mogą uzyskać uprawnienie do prowadzenia działalności instruktorskiej na rzecz osób trzecich w następujących obszarach szkoleniowych:

1) musztra;

2) strzeleckie;

3) medyczne;

4) przetrwania w warunkach środowiska naturalnego;

5) łączność;

6) obrona przed bronią masowego rażenia;

7) inżynieryjno-saperskie;

8) terenoznawstwo;

9) taktyka;

10) rozpoznanie;

11) poszukiwanie i ratownictwo;

12) walki wręcz;

13) cyberbezpieczeństwo.

§ 3. [Wsparcie rzeczowe organizacji proobronnej]

Wsparcie rzeczowe organizacji proobronnej może obejmować nieodpłatne:

1) udostępnianie sprzętu wojskowego i powszechnego użytku, w tym środków transportowych, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji szkolenia w obszarach, o których mowa w § 2;

2) szkolenie w specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych;

3) przekazanie elementów indywidualnego wyposażenia żołnierza wspomagających proces szkolenia członków i wolontariuszy organizacji proobronnej;

4) przekazanie sprzętu, którego wartość nie przekracza wartości środka trwałego, służącego do usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ich zapobieganiu, a także służącego do ratowania zdrowia lub życia ludzkiego;

5) wyposażenie członka lub wolontariusza organizacji proobronnej, który odbył szkolenie podstawowe, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w jednolity ubiór określony tym organizacjom;

6) przekazanie materiałów promocyjnych w celu kształtowania postaw patriotycznych i kapitału społecznego.

§ 4. [Wsparcie finansowe organizacji proobronnej]

Wsparcie finansowe udzielane organizacjom proobronnym może obejmować:

1) finansowanie kosztów wynagrodzenia za pracę dydaktyczno-instruktorską członków i wolontariuszy organizacji proobronnej prowadzących dodatkowe zajęcia szkolne z zakresu obronności, wykraczające poza program szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego;

2) dofinansowanie w wysokości do 80%, raz na trzy lata, kosztów zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zobowiązań wynikających z partnerskiej umowy proobronnej, o której mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

3) dofinansowanie do 70% kosztów zakupu amunicji rodzaju odpowiadającego broni posiadanej przez organizację proobronną, na którą organizacja proobronna ma wydane pozwolenie;

4) dofinansowanie do 60% kosztów uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych instruktorów organizacji proobronnej uprawniających do nauczania w oddziałach przygotowania wojskowego lub zakupu usługi szkoleniowej w zakresie szkolenia specjalistycznego członków i wolontariuszy organizacji proobronnej w celu podniesienia ich kwalifikacji obronnych;

5) dofinansowanie do 60% kosztów zakupu sprzętu informatycznego, rozpoznania obrazowego i oprogramowania służącego budowaniu zdolności szkoleniowych organizacji proobronnej w obszarze cyberbezpieczeństwa;

6) dofinansowanie w wysokości do 60% kosztów zakupu elementów jednolitego ubioru członka lub wolontariusza organizacji proobronnej, który obejmuje:

a) bluzę w kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,

b) spodnie w kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,

c) koszulkę T-shirt w kolorze jednolitym dla organizacji proobronnej,

d) nakrycie głowy w kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,

e) zestaw oznak regulaminowych do ubioru,

f) bluzę ocieplaną wykonaną z materiału typu polar w kolorze lub kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,

g) plecak taktyczny o pojemności minimum 25 litrów w kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,

h) rękawice zimowe w kolorze czarnym,

i) czapkę zimową w kolorze czarnym;

7) dofinansowanie do 50% kosztów wynagrodzenia za pracę instruktorów organizacji proobronnej wspomagających realizację zajęć edukacji dla bezpieczeństwa w module podstawy programowej odnoszącej się do bezpieczeństwa państwa;

8) dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów zakupu sprzętu służącego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, zagrożenia zdrowia lub środowiska lub ich zapobieganiu.

§ 5. [Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie szkoleń]

Podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkoleń dla członków lub wolontariuszy organizacji proobronnych w celu nadania uprawnień do prowadzenia działalności instruktorskiej na rzecz osób trzecich w obszarach szkoleniowych, o których mowa w § 2, są:

1) uczelnie wojskowe;

2) centra szkolenia lub ośrodki szkolenia;

3) jednostki szkolnictwa wojskowego.

§ 6. [Szkolenie]

1. Podmioty, o których mowa w § 5, prowadzą szkolenie z inicjatywy komórki lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do prowadzenia współpracy z organizacjami proobronnymi.

2. Szkolenie członka lub wolontariusza organizacji proobronnej odbywa się w formie stacjonarnej w wymiarze do 21 dni.

3. Członek lub wolontariusz organizacji proobronnej odbywa szkolenie na wniosek kierowany do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń złożony za pośrednictwem organizacji proobronnej, do której należy.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-10
  • Data wejścia w życie: 2022-05-11
  • Data obowiązywania: 2022-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw