REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1426

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 lipca 2022 r.

w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35b ust. 6 pkt 3-5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, 835, 1079 i 1301) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym;

2) zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego i uprawnienia użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym;

3) rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 2. [Uwierzytelnienie konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym]

Użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym podlega uwierzytelnieniu w następujący sposób:

1) przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym wysokości przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty, albo

2) przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), albo

3) przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

§ 3. [Uprawnienia uwierzytelnionego użytkownika]

Użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w:

1) § 2 pkt 1-3, jest uprawniony do składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań udostępnianych podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym na podstawie art. 45cd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.2)) oraz art. 21c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 1265 i 1301),

2) § 2 pkt 2 albo 3, jest również uprawniony do:

a) wyrażenia i cofania zgody na doręczanie pism na konto osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym,

b) odbierania pism doręczanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym,

c) wnoszenia pism za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym, w tym składania:

- deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2), o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043),

- deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 i 655),

- zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) składanego na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166 i 1301),

- zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.3)),

d) przeglądania danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie, w jakim zgodnie z odrębnymi przepisami dane te mogą być udostępnione temu użytkownikowi,

e) dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych

- przy czym nie jest on uprawniony do składania deklaracji i pełnomocnictw ogólnych z wykorzystaniem pisma ogólnego udostępnionego na koncie osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 4. [Sprawy załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym]

W e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie zaświadczeń o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), o których mowa w art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2022 r.4)

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301 i 1358.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265 i 1301.

4) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673 i 1783),

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323)

- które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-06
  • Data wejścia w życie: 2022-07-07
  • Data obowiązywania: 2022-09-07
  • Dokument traci ważność: 2022-12-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA