Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1887

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 września 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35b ust. 6 pkt 3-5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1426) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie:

1) zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W), o których mowa w art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

2) zaświadczeń o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), o których mowa w art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2022 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713 i 1730.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-07
  • Data wejścia w życie: 2022-09-07
  • Data obowiązywania: 2022-09-07

Dziennik Ustaw