Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1669

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Udzielanie zgody przez powiatowego lekarza weterynarii]

Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.2) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem 853/2004", wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na:

1) wykorzystanie surowego mleka niespełniającego kryteriów ustanowionych w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004 dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych przy wytwarzaniu serów o okresie dojrzewania wynoszącym co najmniej 60 dni oraz produktów mleczarskich uzyskanych w związku z wytwarzaniem takich serów - w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 8 lit. b rozporządzenia 853/2004;

2) przyjmowanie zwierząt do rzeźni - w przypadku, o którym mowa w ust. 7 w sekcji III załącznika II do rozporządzenia 853/2004;

3) transport do rzeźni zwierząt, o których mowa w ust. 2 w rozdziale I:

a) w sekcji I,

b) w sekcji II

- załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

4) zwolnienie przedsiębiorstwa spożywczego z obowiązku, o którym mowa w ust. 1b w rozdziale II w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

5) dokonanie, w tych samych pomieszczeniach, lecz w innym czasie, czynności, o których mowa w ust. 2 lit. b w rozdziale II:

a) w sekcji I,

b) w sekcji II

- załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

6) zwolnienie przedsiębiorstwa spożywczego z obowiązku, o którym mowa:

a) w ust. 6 w rozdziale II w sekcji I,

b) w ust. 6 lit. b w rozdziale II w sekcji II

- załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

7) postępowanie, po przeprowadzeniu badania poubojowego, w sposób inny niż określony:

a) w ust. 16 lit. d w rozdziale IV w sekcji I,

b) w ust. 7 lit. c w rozdziale IV w sekcji II

- załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

8) transport w widoczny sposób czystych:

a) głów niezawierających materiału szczególnego ryzyka, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289), zwanego dalej "rozporządzeniem 999/2001",

b) kończyn poniżej stawu nadgarstkowego i skokowego

- niepoddanych oskórowaniu lub sparzeniu i usunięciu sierści do zakładu zatwierdzonego zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia 853/2004, dokonującego dalszej obróbki w celu przetworzenia w żywność - w przypadku, o którym mowa w ust. 18 lit. c w rozdziale IV w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

9) ubój w gospodarstwie pochodzenia bydła domowego, z wyłączeniem bizonów, świń lub zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych - w przypadku, o którym mowa w rozdziale VIa w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

10) transport mięsa bez zachowania temperatury określonej w ust. 1 lit. a w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

11) ubój zwierząt w rzeźni - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 w rozdziale IV w sekcji II załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

12) stosowanie przepisów określonych w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 do produkcji i wprowadzania na rynek mięsa ptaków bezgrzebieniowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

13) ubój w gospodarstwie drobiu określonego w ust. 1 lit. b pkt i w rozdziale IV w sekcji II załącznika III do rozporządzenia 853/2004 - w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI w sekcji II załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

14) ubój w miejscu pochodzenia zwierząt określonych w ust. 3 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

15) poświadczanie, w drodze oświadczenia, przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, o którym mowa w ust. 3 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004, że ubój i wykrwawianie zwierząt wymienionych w ust. 3 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004 zostały przeprowadzone prawidłowo, z podaniem daty i czasu przeprowadzenia tego uboju - w przypadku, o którym mowa w ust. 3a w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

16) ubój w gospodarstwie zwierząt określonych w ust. 4 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

17) dostarczanie głów zwierząt łownych z gatunku wrażliwego na włośnicę pozyskanych podczas polowania do przedsiębiorstwa lub zakładu zatwierdzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.4)) w celu wytworzenia trofeów myśliwskich - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a w rozdziale II w sekcji IV załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

18) postępowanie w sposób inny niż określony w ust. 5 w rozdziale III w sekcji IV załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

19) odstępstwo od wymogu określonego w ust. 2 lit. a w rozdziale III w sekcji V załącznika do rozporządzenia 853/2004;

20) odstępstwo od wymogów dotyczących dokumentu rejestracyjnego - w przypadku, o którym mowa w ust. 7 w rozdziale I w sekcji VII załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

21) zanurzenie żywych małży w wodzie morskiej w strefie sanitarnej na okres krótszy niż określony w ust. 2 lit. c w części C w rozdziale II w sekcji VII załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

22) odstępstwo od wymogu przeprowadzania obróbki - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. c w części D w rozdziale III w sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

23) odstępstwo od wymogów dotyczących transportu mrożonych produktów rybołówstwa - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 w rozdziale VIII w sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

24) używanie mleka surowego pochodzącego od zwierząt określonych w ust. 2 w części I w rozdziale I w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 w części I w rozdziale I w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

25) stosowanie wyższej temperatury dla mleka surowego niż określona:

a) w ust. 2 i 3 w części II B w rozdziale I w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004 w - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b w części II B w rozdziale I w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004,

b) w ust. 1 w części I w rozdziale II w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004 - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b w części I w rozdziale II w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

26) dostarczanie przez punkty skupu i garbarnie surowca do produkcji:

a) żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w przypadku, o którym mowa w ust. 5 w rozdziale I w sekcji XIV załącznika III do rozporządzenia 853/2004,

b) kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi - w przypadku, o którym mowa w ust. 5 w rozdziale I w sekcji XV załącznika III do rozporządzenia 853/2004.

§ 2. [Udzielanie zgody przez powiatowego lekarza weterynarii]

Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/624", wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na:

1) przeprowadzenie badania przedubojowego zwierząt przeznaczonych do uboju w gospodarstwie pochodzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2019/624;

2) ubój zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych w terminie 28 dni od dnia wydania świadectwa zdrowia - w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2019/624, przy czym za małe ilości mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w art. 6 ust. 5 lit. a rozporządzenia 2019/624, uważa się takie ilości świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, które są wprowadzane na rynek w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 24, 138 i 1570).

§ 3. [Wydawanie decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii]

Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.6)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/627", wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) udzielenia zgody na opóźnienie przeprowadzenia badania poubojowego - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 2019/627;

2) udzielenia zgody na badanie poubojowe jedynie reprezentatywnej próbki drobiu lub zajęczaków z każdego stada - w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 lub art. 26 rozporządzenia 2019/627;

3) określenia warunków uboju zwierząt - w przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 6 rozporządzenia 2019/627;

4) zawieszenia dostaw mleka surowego z gospodarstwa lub określenia wymagań dotyczących obróbki mleka i jego wykorzystania - w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 rozporządzenia 2019/627;

5) wydania jednorazowej zgody na odłów żywych małży oraz określenia warunków takiego odłowu - w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2019/627.

§ 4. [Wydawanie decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii]

1. Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm.7)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2073/2005", wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zmniejszenia liczby próbek wymaganych do pobrania w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych przewidzianych w planach pobierania próbek określonych w załączniku I do rozporządzenia 2073/2005 - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2073/2005;

2) stosowania procedur pobierania i badania próbek innych niż określone w załączniku I do rozporządzenia 2073/2005 - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit pierwszy-piąty rozporządzenia 2073/2005;

3) stosowania w badaniach próbek metod analitycznych innych niż metody zwalidowane lub certyfikowane - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit szósty rozporządzenia 2073/2005;

4) wykorzystania partii produkcyjnej niespełniającej kryteriów bezpieczeństwa żywności określonych w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia 2073/2005, wprowadzonej na rynek, ale nieznajdującej się w sprzedaży detalicznej, po ponownym przetworzeniu, do celów innych niż przewidziane zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem - w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2073/2005;

5) zmniejszenia określonej w ust. 2 w rozdziale 3 załącznika I do rozporządzenia 2073/2005 częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 w rozdziale 3 załącznika I do rozporządzenia 2073/2005:

a) w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, w tym położonych na terenie gospodarstw, za które uważa się rzeźnie, w których tygodniowo:

- poddaje się ubojowi nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt - w przypadku rzeźni, w których dokonuje się uboju drobiu i zajęczaków,

- poddaje się ubojowi zwierzęta, które stanowią nie więcej niż 20 jednostek przeliczeniowych przy maksymalnej ilości 1000 jednostek przeliczeniowych zwierząt w roku - w przypadku rzeźni, w których dokonuje się uboju bydła, świń, owiec, kóz, domowych zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,

b) w zakładach produkujących mięso mielone lub surowe wyroby mięsne, w których tygodniowo produkuje się łącznie nie więcej niż 7,5 tony mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych,

c) w zakładach rozbioru mięsa drobiowego, w których tygodniowo produkuje się nie więcej niż 5 ton mięsa drobiowego bez kości lub ilość mięsa z kością równoważną tej ilości.

2. Jednostka przeliczeniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie, oznacza:

1) sztukę bydła powyżej 3. miesiąca życia albo konia - stanowiącą 1 jednostkę przeliczeniową;

2) sztukę bydła do 3. miesiąca życia - stanowiącą 0,5 jednostki przeliczeniowej;

3) świnię:

a) powyżej 100 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,20 jednostki przeliczeniowej,

b) od 15 do 100 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,15 jednostki przeliczeniowej,

c) poniżej 15 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej;

4) owcę albo kozę powyżej 15 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,10 jednostki przeliczeniowej;

5) owcę albo kozę do 15 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej.

§ 5. [Wydawanie decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii]

Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7, z późn. zm.8)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/1375", wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) udzielenia zgody na podział tusz, a w przypadku tusz świń domowych - ich rozbiór na więcej części, w zakładzie rozbioru mięsa zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 5 rozporządzenia 2015/1375 przed otrzymaniem wyników badania na obecność włośni;

2) przeprowadzenia badań na występowanie włośni w produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub przetworzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2015/1375;

3) zatwierdzenia procedury, o której mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia 2015/1375;

4) uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich - w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2015/1375;

5) cofnięcia uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich - w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 lit. a rozporządzenia 2015/1375;

6) ponownego uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich - w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia 2015/1375.

§ 6. [Wydawanie decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii]

Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia 999/2001 wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielania zgody na dokonywane w zakładzie rozbioru mięsa:

1) usuwanie rdzenia kręgowego - w przypadku owiec i kóz poddanych ubojowi w wieku powyżej 12. miesiąca życia lub owiec i kóz mających stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w drodze odstępstwa od ust. 4.1 załącznika V do rozporządzenia 999/2001,

2) oddzielanie mięsa od głowy u bydła poddanego ubojowi w wieku powyżej 12. miesiąca życia, w drodze odstępstwa od ust. 8 załącznika V do rozporządzenia 999/2001 - w przypadku gdy są spełnione dodatkowe wymagania określone w ust. 9 załącznika V do rozporządzenia 999/2001

- pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia skażenia mięsa tkanką ośrodkowego układu nerwowego.

§ 7. [Wydawanie decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii]

Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.9)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/625", wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zastosowania środków, o których mowa w art. 138 ust. 1 lit. b i ust. 2 rozporządzenia 2017/625;

2) cofnięcia środków, o których mowa w art. 138 ust. 1 lit. b i ust. 2 rozporządzenia 2017/625.

§ 8. [Wydawanie decyzji administracyjnych przez urzędowego lekarza weterynarii]

Urzędowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia 853/2004 wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) udzielenia zgody na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 w sekcji III załącznika II do rozporządzenia 853/2004;

2) uznania za niezdatną do spożycia przez ludzi partii masy jajecznej, o której mowa w ust. 5 w części III w rozdziale II w sekcji X załącznika III do rozporządzenia 853/2004.

§ 9. [Wydawanie decyzji administracyjnych przez urzędowego lekarza weterynarii]

Urzędowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia 2019/627 wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) udzielenia zgody na dokonanie uboju w innej rzeźni - w przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 6 rozporządzenia 2019/627;

2) zakazu transportu zwierząt z gospodarstwa do rzeźni - w przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 6 rozporządzenia 2019/627;

3) sposobu postępowania ze świeżym mięsem pochodzącym od zwierząt, o których mowa w art. 47 rozporządzenia 2019/627;

4) uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, w tym również w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 6, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 45 rozporządzenia 2019/627;

5) uznania produktów rybołówstwa za niezdatne do spożycia przez ludzi, w tym również w przypadku, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia 2019/627 i w pkt 1 w części A w rozdziale II załącznika VI do rozporządzenia 2019/627.

§ 10. [Wydawanie decyzji administracyjnych przez urzędowego lekarza weterynarii]

Urzędowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia 2017/625 wydaje decyzje administracyjne w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 138 ust. 1 lit. b oraz ust. 2 lit. b, c, d, e, i oraz k rozporządzenia 2017/625.

§ 11. [Termin wydania decyzji]

1. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 3 pkt 4, wydaje się po upływie 3 miesięcy od pierwszego zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii przez podmiot skupujący mleko, że mleko pochodzące z danego gospodarstwa nie spełnia kryteriów dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych, chyba że w tym okresie powiatowy lekarz weterynarii otrzyma od podmiotu skupującego mleko informację potwierdzającą, że mleko dostarczane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze spełnia kryteria dotyczące liczby drobnoustrojów i liczby komórek somatycznych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy mleko jest wprowadzane na rynek bez pośrednictwa podmiotu skupującego, przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze.

§ 12. [Tryb wydawania decyzji administracyjnych]

1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 4-10, 13-16 i 18-26, § 2, § 3 pkt 1, 2 i 5, § 4 ust. 1, § 5 pkt 1, 3, 4 i 6, § 6 oraz § 9 pkt 1, wydaje się na wniosek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze.

2. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 9, dołącza się kopię umowy dotyczącej uboju zwierząt w gospodarstwie ich pochodzenia przy użyciu mobilnej jednostki stanowiącej część rzeźni, zawartej z podmiotem prowadzącym tę rzeźnię.

3. Decyzja administracyjna, o której mowa w § 1 pkt 15, może zostać wydana w przypadku, gdy przedsiębiorstwo spożywcze uzyskało zgodę powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w § 1 pkt 14.

4. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 1 pkt 17, wydaje się na wniosek koła łowieckiego albo ośrodka hodowli zwierzyny będącego zgodnie z przepisami prawa łowieckiego odpowiednio dzierżawcą albo zarządcą obwodu łowieckiego.

5. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 2 pkt 2, wydaje się na wniosek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego pochodzą zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, o których mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2019/624.

6. Kopia decyzji administracyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2, towarzyszy zwierzętom w drodze do rzeźni lub jest wysyłana do rzeźni z wyprzedzeniem w dowolnej formie, w przypadku gdy do tych zwierząt ma zastosowanie odstępstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2019/624.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 4, jest składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności i zawiera:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany.

8. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 6, dołącza się kopię umowy zawartej między przedsiębiorstwem spożywczym a podmiotem świadczącym usługi w zakresie czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju, która zawiera określenie zakresu i miejsca wykonywania tych czynności oraz informację, że miejsca i urządzenia przeznaczone do czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju są przystosowane do wykonywania tych czynności.

9. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające, że alternatywna metoda analityczna spełnia warunki określone w art. 5 ust. 5 akapit trzeci-piąty rozporządzenia 2073/2005.

10. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dołącza się dokumenty potwierdzające, że metoda analityczna została zwalidowana zgodnie z protokołami uznanymi w skali międzynarodowej.

11. Koła łowieckie albo ośrodki hodowli zwierzyny, które odpowiednio dzierżawią obwody łowieckie położone na terenie więcej niż jednego powiatu albo nimi zarządzają, składają wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w § 1 pkt 17, do powiatowego lekarza weterynarii, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

§ 13. [Kopie decyzji administracyjnych]

Urzędowy lekarz weterynarii niebędący pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej przesyła powiatowemu lekarzowi weterynarii kopie decyzji administracyjnych wydanych w sprawach, o których mowa w § 8-10, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich wydania.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.10)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27 i 83, Dz. Urz. UE L 320 z 18.11.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 281 z 25.10.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 277 z 18.10.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 178 z 09.07.2009, str. 25, Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2009, str. 59, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 8, Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2010, str. 18, Dz. Urz. UE L 46 z 19.02.2011, str. 14, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2011, str. 39, Dz. Urz. UE L 8 z 12.01.2012, str. 29, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 160 z 12.06.2013, str. 15, Dz. Urz. UE L 220 z 17.08.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 95, Dz. Urz. UE L 175 z 14.06.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 28, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 22, Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2017, str. 21, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 37, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 3 i 10, Dz. Urz. UE L 45 z 17.02.2018, str. 47, Dz. Urz. UE L 197 z 03.08.2018, str. 15, Dz. Urz. UE L 239 z 24.09.2018, str. 41, Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2019, str. 35, Dz. Urz. UE L 43 z 14.02.2019, str. 40, 42-46, Dz. Urz. UE L 125 z 14.05.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 434 z 23.12.2020, str. 10, Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 173 z 27.06.2001, str. 12, Dz. Urz. WE L 177 z 30.06.2001, str. 60 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 564, Dz. Urz. WE L 45 z 15.02.2002, str. 4 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 566, Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002, str. 3, Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 7, Dz. Urz. UE L 95 z 11.04.2003, str. 15, Dz. Urz. UE L 152 z 20.06.2003, str. 8, Dz. Urz. UE L 160 z 28.06.2003, str. 1 i 22, Dz. Urz. UE L 173 z 11.07.2003, str. 6, Dz. Urz. UE L 265 z 16.10.2003, str. 10, Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 29, Dz. Urz. UE L 333 z 20.12.2003, str. 28, Dz. Urz. UE L 162 z 30.04.2004, str. 52, Dz. Urz. UE L 271 z 19.08.2004, str. 24, Dz. Urz. UE L 274 z 24.08.2004, str. 3, Dz. Urz. UE L 344 z 20.11.2004, str. 12, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2005, str. 9, Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2005, str. 9, Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2005, str. 31, Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 205 z 06.08.2005, str. 3, Dz. Urz. UE L 317 z 03.12.2005, str. 4, Dz. Urz. UE L 44 z 15.02.2006, str. 9, Dz. Urz. UE L 55 z 25.02.2006, str. 5, Dz. Urz. UE L 116 z 29.04.2006, str. 9, Dz. Urz. UE L 120 z 05.05.2006, str. 10 i 27, Dz. Urz. UE L 187 z 08.07.2006, str. 10, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2007, str. 7, Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 317 z 05.12.2007, str. 61, Dz. Urz. UE L 9 z 12.01.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 94 z 05.04.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 111 z 23.04.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 18.06.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 161 z 20.06.2008, str. 4, Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 260 z 30.09.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 46, Dz. Urz. UE L 34 z 04.02.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 55 z 27.02.2009, str. 11 i 17, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 155, Dz. Urz. UE L 279 z 23.10.2010, str. 10, Dz. Urz. UE L 53 z 26.02.2011, str. 56, Dz. Urz. UE L 314 z 14.11.2012, str. 13, Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2013, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 179 z 29.06.2013, str. 60, Dz. Urz. UE L 308 z 29.10.2014, str. 66, Dz. Urz. UE L 116 z 07.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 16.07.2015, str. 3, Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 225 z 19.8.2016, str. 76, Dz. Urz. UE L 18 z 24.01.2017, str. 42, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 110 z 27.04.2017, str. 2, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 92, Dz. Urz. UE L 138 z 25.5.2017, str. 117, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 14, Dz. Urz. UE L 43 z 16.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 12, Dz. Urz. UE L 61 z 28.02.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 173 z 27.06.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 184 z 12.06.2020, str. 43, Dz. Urz. UE L 360 z 30.10.2020, str. 13, Dz. Urz. UE L 137 z 22.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 256 z 19.07.2021, str. 56, Dz. Urz. UE L 295 z 18.08.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 58 oraz Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 216 z 14.08.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 130 z 28.05.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 294 z 21.11.2018, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 307 z 01.09.2021, str. 1.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 183, Dz. Urz. UE L 427 z 17.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 339 z 24.09.2021, str. 84.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 278 z 10.10.2006, str. 32, Dz. Urz. UE L 322 z 07.12.2007, str. 12, Dz. Urz. UE L 107 z 29.04.2010, str. 9, Dz. Urz. UE L 281 z 28.10.2011, str. 7, Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2013, str. 22, Dz. Urz. UE L 68 z 12.03.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 282 z 24.10.2013, str. 46, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 93, Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2014, str. 83, 85 i 86, Dz. Urz. UE L 68 z 13.03.2015, str. 90, Dz. Urz. UE L 323 z 09.12.2015, str. 2, Dz. Urz. UE L 195 z 20.07.2016, str. 82 i 83, Dz. Urz. UE L 218 z 24.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2018, str. 80, Dz. Urz. UE L 41 z 14.02.2018, str. 15 i 16, Dz. Urz. UE L 37 z 08.02.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 43 z 17.02.2020, str. 63.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 15.10.2020, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 36.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 28.10.2021, str. 27.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2016 r. poz. 874), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-09
  • Data wejścia w życie: 2022-08-11
  • Data obowiązywania: 2022-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw