Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1673

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 lipca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523 i 1488) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1726) w § 9 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "Rosji,".

§ 2. [Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte z wydzielonymi subfunduszami]

Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte z wydzielonymi subfunduszami, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają lokaty w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy oparte o instrumenty notowane na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium Rosji, są obowiązane dostosować skład lokat do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka

Dziennik Ustaw