Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1686

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 951), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1406).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1406), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1686)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 12) ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej "pomocą", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

§ 2. 1. Pomoc jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom jako regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji", w formie udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych.

2. Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 i w art. 13 rozporządzenia Komisji.

3. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

4. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy lub kwoty pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.

5. Maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 3. Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) według uszczegółowionej metody zatwierdzonej przez Komisję Europejską zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia Komisji.

§ 4. 1. Pomoc jest udzielana na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji.

2. Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej finansowanych kredytem objętym gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego zalicza się koszty:

1) nabycia prawa:

a) użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

b) użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych zabudowanych,

c) własności nieruchomości budynkowych i lokalowych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

5) raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu obejmuje okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

5a) raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu obejmuje okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

6) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5 i 5a, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu finansowego albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5 i 5a, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu finansowego prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

3. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 lit. a i pkt 5, nie może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2;

2) pkt 1 lit. b i c oraz pkt 5a, może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem, że wydatek z tytułu kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 5a, ma bezpośredni związek z inwestycją początkową, o której mowa w ust. 1, i dotyczy działalności produkcyjnej przedsiębiorcy.

§ 5. 1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

2. Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą.

§ 6. 1. Pomoc wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia do banku kredytodawcy wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem.

2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;

2) opis projektu, w tym dzień jego rozpoczęcia i zakończenia;

3) lokalizację projektu;

4) koszty kwalifikowalne projektu;

5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu;

6) inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy przedsiębiorca składa do banku kredytodawcy oświadczenie, że nie dokonał przeniesienia, o którym mowa w art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji, do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy oraz zobowiązanie, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji.

§ 7. Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Komisji.

§ 9.4) Pomoc jest udzielana do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.5)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 504), która weszła w życie z dniem 16 marca 2019 r.; zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 i 568) zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1406), które weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2021 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1674 oraz z 2017 r. poz. 982), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2433).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-11
  • Data wejścia w życie: 2022-08-11
  • Data obowiązywania: 2022-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw