Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1703

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. poz. 943), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. z 2019 r. poz. 12).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. z 2019 r. poz. 12), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1703)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

Na podstawie art. 165 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa, związane ze sprawowanym przez Państwową Komisję Wyborczą nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców:

1) obowiązki wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) prowadzących sprawy ewidencji ludności oraz organów odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru wyborców i sporządzenie spisów wyborców, w zakresie:

a) udostępniania do kontroli niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących osób objętych rejestrem wyborców i spisem wyborców,

b) trybu udostępniania dokumentów i informacji z ewidencji ludności stanowiących podstawę aktualizacji rejestru wyborców,

c) wykonywania wniosków wynikających z kontroli prowadzonej na zlecenie Państwowej Komisji Wyborczej,

d) przekazywania informacji o liczbie mieszkańców ujętych w ewidencji ludności i liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów wyborców;

2) zasady i formy współdziałania organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.

§ 2. 1. Organ prowadzący ewidencję ludności na żądanie pracownika Krajowego Biura Wyborczego posiadającego pisemne upoważnienie wydane przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego lub właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego jest obowiązany udostępnić:

1) dane ze stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanego dalej "rejestrem wyborców", oraz spisy wyborców, o których mowa w art. 26 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w tym wydruki z systemu teleinformatycznego,

2) dokumenty i dane ewidencji ludności, w tym będące w posiadaniu organów prowadzących ewidencję ludności, odpisy skrócone akt stanu cywilnego, które stanowią podstawę wpisania lub skreślenia osób z rejestru wyborców i spisów wyborców,

3) decyzje dotyczące wpisania wyborców na własny wniosek do rejestru wyborców i spisu wyborców oraz zawiadomień skierowanych w tej sprawie do właściwych urzędów gmin i zawiadomień otrzymanych z innych urzędów gmin,

4) dokumenty dotyczące reklamacji wniesionych na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i w spisach wyborców,

5) zawiadomienia sądów o pozbawieniu osób praw wyborczych oraz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę pozbawienia praw wyborczych,

6) inne dokumenty pozwalające ocenić poprawność i rzetelność prowadzonego rejestru wyborców i sporządzanych spisów wyborców

- w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz prowadzeniem spisów wyborców.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane do wglądu osobom, o których mowa w ust. 1, w obecności właściwego pracownika odpowiedzialnego w urzędzie gminy za prowadzenie rejestru wyborców i sporządzenie spisów wyborców oraz pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw ewidencji ludności.

3. Na żądanie osób, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany dokonać odpowiednich wydruków danych z systemu ewidencji ludności dotyczących osób objętych ewidencją ludności oraz wpisanych do rejestru wyborców.

§ 3. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) realizuje zalecenia wynikające z kontroli rejestru wyborców i spisów wyborców.

2. Do wystąpień Państwowej Komisji Wyborczej lub osób działających z jej upoważnienia zawierających wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców bądź spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zostały wpisane do rejestru wyborców bądź spisów wyborców, stosuje się odpowiednio przepisy o reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także do wystąpienia zawierającego wniosek o sprostowanie niewłaściwych danych wyborcy wpisanego do rejestru wyborców bądź spisów wyborców.

§ 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, nie później niż drugiego dnia po upływie ustawowego terminu sporządzania spisów wyborców, informację o liczbie wyborców wpisanych do spisu oraz o liczbie mieszkańców w gminie.

§ 4a.2) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) współdziała z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie aktualizacji rejestru wyborców dokonywanej za pomocą udostępnionego przez Krajowe Biuro Wyborcze programu informatycznego, który umożliwia bieżące przekazywanie danych dotyczących informacji dodatkowych o wpisaniu wyborcy na wniosek do rejestru wyborców danej gminy oraz informacji dodatkowych dotyczących skreślenia wyborcy z rejestru wyborców danej gminy.

§ 5. Wojewodowie w ramach nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności współdziałają z Krajowym Biurem Wyborczym w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia i aktualizacji danych ewidencji ludności w części objętej rejestrem wyborców i w tym zakresie:

1) podejmują stosowne działania wynikające z okresowych ocen uwag i wniosków dotyczących stanu prowadzenia ewidencji ludności w gminach, przekazywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze i komisarzy wyborczych;

2) inicjują wspólną kontrolę stanu ewidencji ludności i rejestru wyborców przy udziale przedstawicieli Krajowego Biura Wyborczego oraz zapewniają udział podległych mu pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności we wspólnych kontrolach inicjowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.3)


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. z 2019 r. poz. 12), które weszło w życie z dniem 18 stycznia 2019 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. poz. 672 oraz z 2004 r. poz. 764), które na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 113, 588, 881 i 889) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-08-12
  • Data obowiązywania: 2022-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw