REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1730

USTAWA

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Karta Nauczyciela]

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) uchyla się pkt 3 i 3a,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) stopniu naukowym - rozumie się przez to stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2));";

2) w art. 6a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty;

3) organu prowadzącego szkołę;

4) rady szkoły;

5) rady rodziców.",

b) po ust. 1d dodaje się ust. 1da-1dh w brzmieniu:

„1da. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, a w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b - także w ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela.

1db. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli nauczyciel zmienił miejsce zatrudnienia:

1) w pierwszym lub drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela - ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;

2) po drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela - ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;

3) w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela - ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy w ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela.

1dc. W przypadku udzielenia nauczycielowi w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2a, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia przez nauczyciela świadczenia pracy w tej szkole.

1dd. Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jest dokonywana na wniosek tego nauczyciela.

1de. Oceny pracy nauczyciela, o którym mowa w ust. 1dd, dokonuje się za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny.

1df. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły. Jeżeli nauczyciel mianowany zmienił miejsce zatrudnienia w okresie 3 lat przed dokonaniem oceny, o której mowa w ust. 1dd, ocenę pracy z tego okresu z poprzedniego miejsca zatrudnienia uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy, o której mowa w ust. 1dd.

1dg. W przypadku udzielenia nauczycielowi mianowanemu urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 lub 2a, urlopowania go lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia przez nauczyciela świadczenia pracy w tej szkole.

1dh. Ocena pracy, o której mowa w ust. 1da-1dd, 1df i 1dg, może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.",

c) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Przepisu ust. 2b nie stosuje się, jeżeli ocena pracy nauczyciela jest dokonywana w przypadku, o którym mowa w ust. 1db, 1dc, 1df lub 1dg.",

d) w ust. 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w przypadku nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela lub dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela - zasięga opinii mentora.",

e) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Rada rodziców i mentor przedstawiają pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców lub mentora nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.",

f) uchyla się ust. 5f,

g) po ust. 5f dodaje się ust. 5g w brzmieniu:

„5g. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy, o której mowa w ust. 1da-1dd, dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których nauczyciel jest zatrudniony.",

h) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

„7a. Do oceny pracy, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 1, 1dd-1df, 2, 2b, 2c, 4, 8 i 8a stosuje się odpowiednio.",

i) ust. 8a otrzymuje brzmienie:

„8a. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;

2) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;

3) staż pracy pedagogicznej;

4) stopień awansu zawodowego lub informację o nieposiadaniu stopnia awansu zawodowego;

5) wykształcenie;

6) datę dokonania ostatniej oceny pracy;

7) okres pracy, za który została dokonana ocena pracy;

8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w ust. 4;

9) uzasadnienie oceny pracy;

10) datę dokonania oceny pracy;

11) podpis osoby dokonującej oceny pracy;

12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy albo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy.",

j) po ust. 9 dodaje się ust. 9a-9j w brzmieniu:

„9a. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty, zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;

3) przedstawiciel rady rodziców;

4) doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego nauczyciela - powołany na wniosek tego nauczyciela.

9b. W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela-konsultanta w skład zespołu oceniającego, o którym mowa w ust. 9a, zamiast osób wymienionych w ust. 9a pkt 2-4 powołuje się drugiego przedstawiciela kuratora oświaty oraz przedstawiciela nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli.

9c. W przypadku odwołania od oceny pracy doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego, o którym mowa w ust. 9a, zamiast osoby wymienionej w ust. 9a pkt 4 powołuje się przedstawiciela nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli.

9d. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady programowej kolegium;

3) opiekun naukowo-dydaktyczny;

4) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego nauczyciela - powołany na wniosek tego nauczyciela.

9e. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu prowadzącego;

3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców;

4) doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant - powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły lub nauczyciela;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły lub nauczyciela - powołany na wniosek tego dyrektora szkoły lub nauczyciela.

9f. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego, o którym mowa w ust. 9e, zamiast przedstawiciela organu prowadzącego wchodzi drugi przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

9g. Przepisów ust. 9a pkt 3 i ust. 9e pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rady rodziców.

9h. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu prowadzącego;

3) przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium - wskazany przez rektora;

4) przedstawiciel rady programowej kolegium;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora kolegium - powołany na wniosek tego dyrektora kolegium.

9i. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy rozpatruje powołany przez kuratora oświaty zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu prowadzącego;

3) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora placówki lub nauczyciela - powołany na wniosek tego dyrektora placówki lub nauczyciela.

9j. W skład zespołów oceniających, o których mowa w ust. 9e, 9h i 9i, nie mogą wchodzić osoby, które uczestniczyły w dokonywaniu oceny pracy dyrektora, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co najmniej 6 miesięcy, który złożył wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy.",

k) uchyla się ust. 10,

l) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli, jednolitości i porównywalności ocen pracy nauczycieli oraz rzetelności, obiektywności i sprawności dokonywania tych ocen.";

3) w art. 9a:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej „nauczycielem początkującym", zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4.",

c) uchyla się ust. 3,

d) w ust. 4 i 5 wyrazy „szkole wyższej" zastępuje się wyrazem „uczelni";

4) w art. 9b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem nadania nauczycielowi początkującemu stopnia nauczyciela mianowanego jest:

1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3;

2) odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, a w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b - także dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, podczas których nauczyciel doskonali umiejętności praktyczne oraz pogłębia wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela;

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, a w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b - w ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1c;

4) uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8;

5) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego jest:

1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3;

2) przepracowanie w szkole okresu, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7, a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej - także okresu, o którym mowa w art. 9g ust. 8;

3) posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;

4) uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10.

1b. Warunku, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, nie stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b i 1c oraz art. 9ca ust. 10.

1c. Jeżeli nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b i 1c oraz art. 9ca ust. 10, przed odpowiednio:

1) zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, lub publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe, lub

2) skierowaniem przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich, lub

3) zatrudnieniem na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub

4) urlopowaniem lub zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy

- pracował w szkole na stanowisku nauczyciela w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, warunkiem nadania temu nauczycielowi stopnia nauczyciela dyplomowanego jest spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1a pkt 1, 2 i 4, oraz posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy z tego okresu pracy w szkole.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 5, lub komisja kwalifikacyjna, o której mowa w ust. 1a pkt 4, przeprowadza odpowiednio postępowanie egzaminacyjne lub postępowanie kwalifikacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do właściwego organu, o którym mowa w ust. 4.",

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;

2) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;

3) podpis nauczyciela.

2b. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego dołącza się oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, ust. 1a pkt 1-3 oraz ust. 1c, a w przypadku wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - także opis i analizę sposobu spełniania wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10.",

e) w ust. 3 i 3a wyrazy „postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego" zastępuje się wyrazami „postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego",

f) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1-1c, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 4 lub 5, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:",

- uchyla się pkt 1,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) stopień nauczyciela dyplomowanego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b i art. 9ca ust. 10 - właściwy minister.",

g) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera:

1) oznaczenie organu nadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela;

2) datę wydania;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) oznaczenie komisji egzaminacyjnej albo komisji kwalifikacyjnej;

5) datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej;

6) w przypadku aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego - także datę wydania opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8;

7) imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;

8) nadany stopień awansu zawodowego;

9) informację o poziomie wykształcenia nauczyciela;

10) uzasadnienie faktyczne i prawne;

11) pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie od decyzji oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;

12) imię i nazwisko oraz podpis pracownika organu upoważnionego do wydania aktu nadania stopnia awansu zawodowego wraz z podaniem stanowiska służbowego.",

h) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w sposób określony w art. 9a ust. 4 lub 5 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 4-6.",

i) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1-1c, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.",

j) w ust. 7:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 4 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami „ust. 4 pkt 2 i 3",

- uchyla się pkt 1;

5) uchyla się art. 9c;

6) po art. 9c dodaje się art. 9ca w brzmieniu:

„Art. 9ca. 1. Nauczyciel, o którym mowa w art. 9a ust. 2, odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy.

2. Nauczyciel, o którym mowa w art. 9a ust. 2, który:

1) posiada stopień naukowy lub

2) przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą

- może odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, składa do dyrektora szkoły oświadczenie o wymiarze, w jakim zamierza odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela, nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

4. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, który:

1) przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole był nauczycielem akademickim i legitymował się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni lub

2) w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadał co najmniej 5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy

- dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w ust. 4, nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

6. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

7. Nauczyciel mianowany, który:

1) posiada stopień naukowy lub

2) przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą

- może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

8. Do okresów, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

9. Do okresów, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

10. W przypadku nauczycieli:

1) o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zatrudnionych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub

2) urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

- równoważny z okresem pracy w szkole, o którym mowa w ust. 6 i 7, jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

11. Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora. Mentorem nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, z wyjątkiem przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a i 2, oraz szkół artystycznych, w których mentorem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zajmujący stanowisko kierownicze.

12. Zadaniem mentora, o którym mowa w ust. 11, jest:

1) wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole;

2) udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;

3) dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela;

4) umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć;

5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem;

6) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.

13. Mentor jest obowiązany poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora.";

7) w art. 9d:

a) uchyla się ust. 1-4 i 5-7,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacji szkoły, o którym mowa w art. 110 ustawy - Prawo oświatowe, podaje liczbę nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub postępowań kwalifikacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacji, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.",

c) uchyla się ust. 9;

8) uchyla się art. 9e i art. 9f;

9) po art. 9f dodaje się art. 9fa w brzmieniu:

„Art. 9fa. 1. W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności:

1) dyrektora szkoły;

2) mentora, o którym mowa w art. 9ca ust. 11;

3) doradcy metodycznego albo nauczyciela-konsultanta, albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej lub innej szkole.

2. O wymiarze zajęć, o których mowa w ust. 1, decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby nauczyciela w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych.

3. Osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wskazuje dyrektor szkoły.

4. Po przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w ust. 1, osoby obecne podczas przeprowadzania zajęć omawiają je z nauczycielem.

5. W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

6. W skład komisji, o której mowa w ust. 5, wchodzą:

1) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;

2) ekspert z listy ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11, posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, albo nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku psychologa, pedagoga lub pedagoga specjalnego, w tej samej lub innej szkole;

3) doradca metodyczny albo nauczyciel-konsultant, albo przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudniony w tej samej lub innej szkole.

7. Na wniosek nauczyciela w pracach komisji, o której mowa w ust. 6, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel związku zawodowego wskazanego w tym wniosku.

8. Po omówieniu przeprowadzonych zajęć, o których mowa w ust. 5, i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem komisja wydaje opinię. Opinia może być pozytywna albo negatywna i jest ustalana na podstawie liczby punktów przyznanych przez komisję.

9. Opinia, o której mowa w ust. 8, jest sporządzana na piśmie i zawiera:

1) oznaczenie komisji wydającej opinię;

2) datę wydania opinii;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) datę przeprowadzenia zajęć i ich rodzaj;

5) imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;

6) informację o uzyskanej opinii;

7) informację o liczbie punktów uzyskanych przez nauczyciela;

8) uzasadnienie opinii;

9) pouczenie, czy i w jakim trybie nauczycielowi służy wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć, o którym mowa w ust. 10;

10) imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.

10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 8, nauczyciel może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio.

11. Nauczyciel, który uzyskał negatywną opinię, o której mowa w ust. 8, oraz:

1) nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 10, lub

2) po przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w ust. 10, uzyskał ponownie negatywną opinię

- odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 6-9 i art. 9ca ust. 8, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

12. Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, nie może być ponownie zatrudniony w tej samej szkole do czasu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Po podjęciu zatrudnienia w innej szkole nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4, do którego nie wlicza się okresu dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela.

13. Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, po podjęciu zatrudnienia w innej szkole odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela w innej szkole nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 6-9 oraz art. 9ca ust. 8, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

14. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, zajęcia, o których mowa w ust. 1, 5, 10, 11 i 13, mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.

15. W przypadku przetwarzania danych osobowych i wizerunku dziecka na zajęciach, o których mowa w ust. 1, 5, 10, 11 i 13, przeprowadzanych w sposób określony w ust. 14, jest wymagana zgoda rodzica dziecka. Zgoda rodzica dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka zawiera: datę i miejsce udzielenia zgody, cel i zakres udzielonej zgody oraz podpis rodzica potwierdzający udzielenie zgody. W przypadku braku zgody dziecko nie uczestniczy w tych zajęciach.";

10) w art. 9g:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania" zastępuje się wyrazami „ , o której mowa w ust. 11",

c) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe - przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły - także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.",

d) w ust. 4 wyrazy „o których mowa w ust. 1-3" zastępuje się wyrazami „o której mowa w ust. 3",

e) w ust. 5 wyrazy „ust. 1-3" zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3",

f) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 9e ust. 2" zastępuje się wyrazami „art. 1 ust. 2 pkt 1b i art. 9ca ust. 10 pkt 1",

g) w ust. 6a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.",

h) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9ca ust. 10 pkt 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.",

i) w ust. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w ust. 11.",

j) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

„7b. Jeżeli nauczyciel nie zdał egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy art. 9ca ust. 8, 9 i 11 oraz art. 9fa ust. 6-9 stosuje się odpowiednio.",

k) ust. 8 i 8a otrzymują brzmienie:

„8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po przepracowaniu w szkole co najmniej 9 miesięcy. W przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczyciel jest obowiązany do przepracowania w szkole co najmniej 2 lat i 9 miesięcy. Do ustalania okresów pracy w szkole przepisy art. 9ca ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

8a. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9ca ust. 10, równoważny z okresami pracy w szkole, o których mowa w ust. 8, jest odpowiednio okres zatrudnienia na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.",

l) uchyla się ust. 8b,

m) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Komisja egzaminacyjna lub komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o zdaniu egzaminu lub akceptacji. Zaświadczenie zawiera:

1) oznaczenie komisji egzaminacyjnej lub komisji kwalifikacyjnej;

2) datę wydania zaświadczenia;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;

5) datę egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 5, lub przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w art. 9b ust. 1a pkt 4;

6) informację o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;

7) imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,

2) tryb działania komisji, o której mowa w art. 9fa ust. 5, 10, 11 i 13,

3) wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8,

4) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego,

5) zakres wymagań, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 4,

6) tryb działania komisji egzaminacyjnych i komisji kwalifikacyjnych,

7) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego

- uwzględniając potrzebę zapewnienia wsparcia nauczycielom odbywającym przygotowanie do zawodu nauczyciela w realizacji ich obowiązków oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności, stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, potrzebę prawidłowego, sprawnego i rzetelnego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i postępowań kwalifikacyjnych.",

n) w ust. 11a:

- w pkt 3 wyrazy „stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki" zastępuje się wyrazami „stopień naukowy",

- w pkt 5 w lit. a wyrazy „szkole wyższej" zastępuje się wyrazem „uczelni";

11) w art. 9h w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 9g ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami „art. 9fa ust. 5, 10, 11 i 13 oraz art. 9g ust. 2 i 7b";

12) w art. 9j:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Nauczyciele szkół za granicą, z wyjątkiem osób skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, mogą ubiegać się o nadanie stopni awansu zawodowego, o których mowa w art. 9a ust. 1.

2. Warunkiem nadania nauczycielowi szkoły za granicą nieposiadającemu stopnia awansu zawodowego stopnia nauczyciela mianowanego jest:

1) posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2;

2) odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, a w przypadkach, o których mowa w art. 9pa ust. 5 i 6 oraz art. 9s ust. 3 - także dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, podczas których nauczyciel doskonali umiejętności praktyczne oraz pogłębia wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela;

3) uzyskanie pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9q ust. 2;

4) uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa ust. 3;

5) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz jakości pracy szkoły za granicą, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9w.",

b) uchyla się ust. 3,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Za znaczący dorobek zawodowy nauczyciela szkoły za granicą, o którym mowa w ust. 4, mogą być uznane osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela:

1) w zakresie jakości pracy prowadzonej z uczniami, współpracy z nauczycielami, kultury pedagogicznej nauczyciela, pracy na rzecz oświaty Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, promocji Polski, w tym języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskich za granicą;

2) publikacje, w tym materiały edukacyjne, dotyczące nauczania języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących oraz kultury polskiej.

4b. Warunkiem nadania nauczycielowi szkoły za granicą posiadającemu stopień nauczyciela mianowanego stopnia nauczyciela dyplomowanego jest:

1) posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2;

2) prowadzenie zajęć w szkole za granicą przez okres, o którym mowa w art. 9m ust. 4 albo 5, a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej - także przez okres, o którym mowa w art. 9s ust. 3a;

3) uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9w.";

13) w art. 9k:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 3b, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi system teleinformatyczny, zwany dalej „systemem teleinformatycznym", administruje nim i zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:

1) ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;

2) integralność danych w systemie teleinformatycznym;

3) rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Użytkownikami systemu teleinformatycznego są:

1) nauczyciele szkół za granicą ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego, w zakresie:

a) składania wniosków o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 9l ust. 1,

b) składania wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego albo postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 9r ust. 1 i 1c,

c) składania wniosków o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego - w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9j ust. 4,

d) dokumentowania przebiegu przygotowania do zawodu nauczyciela,

e) komunikowania się z mentorem i z pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownikami podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u ust. 1, w tym w formie wideokonferencji,

f) udziału w postępowaniu egzaminacyjnym albo postępowaniu kwalifikacyjnym w formie wideokonferencji;

2) nauczyciele ubiegający się o wpisanie na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora i mentorzy nauczycieli szkół za granicą, w zakresie:

a) składania wniosków o wpisanie na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą, o których mowa w art. 9l ust. 5,

b) komunikowania się z pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownikami podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u ust. 1,

c) komunikowania się z nauczycielem szkoły za granicą, w stosunku do którego pełnią funkcję mentora, w tym w formie wideokonferencji,

d) przekazywania opinii, o których mowa w art. 9p ust. 1 i 4a oraz art. 9q ust. 1;

3) pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo pracownicy podległej temu ministrowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 9u ust. 1, w zakresie:

a) oceniania dokumentów, o których mowa w art. 9j ust. 4, art. 9l ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9r ust. 1-1e,

b) realizacji przez nauczycieli szkół za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela oraz oceny realizacji planu rozwoju zawodowego tych nauczycieli,

c) wpisywania nauczycieli na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą, o której mowa w art. 9l ust. 4,

d) wyznaczania mentorów nauczycielom szkół za granicą rozpoczynającym przygotowanie do zawodu nauczyciela,

e) nadawania nauczycielom stopnia awansu zawodowego,

f) komunikowania się z użytkownikami systemu teleinformatycznego, o których mowa w pkt 1 i 2,

g) udziału w postępowaniu egzaminacyjnym albo postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym w formie wideokonferencji,

h) obsługi technicznej systemu teleinformatycznego.",

d) dodaje się ust. 4-17 w brzmieniu:

„4. Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3, zakłada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

5. Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, ubiegająca się o założenie konta osobistego składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek w tej sprawie. Wniosek zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis własnoręczny we wniosku poświadcza konsul Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Po weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 5, i założeniu konta osobistego użytkownik otrzymuje informacje konieczne do pierwszego zalogowania się na konto osobiste.

7. Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do systemu teleinformatycznego. Identyfikator (login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały nadane.

8. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu do systemu teleinformatycznego.

9. Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu teleinformatycznego przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.

10. Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie przez mechanizmy systemu teleinformatycznego podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.

11. W systemie teleinformatycznym przetwarza się dane nauczyciela:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) adres do korespondencji;

4) numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;

5) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;

6) nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;

7) nazwę nauczanego przedmiotu;

8) kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2;

9) informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

10) stopień awansu zawodowego;

11) okres prowadzenia zajęć w szkole za granicą;

12) stopień naukowy, jeżeli nauczyciel posiada taki stopień;

13) dorobek zawodowy;

14) ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego, o której mowa w art. 9q ust. 2;

15) informację o zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;

16) informację o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego;

17) opinie, o których mowa w art. 9p ust. 1 i 4a oraz art. 9q ust. 1;

18) informację o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 9j ust. 2 pkt 5 i ust. 4b pkt 3;

19) informację o szczegółowych osiągnięciach w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 4;

20) wizerunek i głos udostępniane przez nauczyciela w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji audiowizualnej.

12. Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3 pkt 1, są likwidowane w okresie 12 miesięcy po zakończeniu postępowania związanego z awansem zawodowym, w przypadku przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela albo na wniosek użytkownika, który jest jednoznaczny z przerwaniem przygotowania do zawodu nauczyciela.

13. Z kont osobistych użytkowników, o których mowa w ust. 3 pkt 2, usuwa się dane osobowe zbierane w związku z postępowaniem związanym z awansem zawodowym w okresie 3 miesięcy po zakończeniu tego postępowania albo przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczyciela szkoły za granicą.

14. Konto osobiste użytkownika, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może zostać zlikwidowane na jego wniosek w każdym czasie, z tym że dane zbierane w związku z postępowaniem związanym z awansem zawodowym są usuwane w okresie 3 miesięcy po zakończeniu tego postępowania albo przerwania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczyciela szkoły za granicą.

15. W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, o której mowa w art. 9j ust. 5, konto osobiste użytkownika jest likwidowane niezwłocznie.

16. Konta osobiste użytkowników, o których mowa w ust. 3, są likwidowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

17. W przypadku likwidacji konta osobistego użytkownika, o którym mowa w ust. 3, usuwa się dane osobowe zbierane na danym koncie, z wyjątkiem danych dotyczących tożsamości użytkownika, które są przechowywane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).";

14) w art. 9l:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciel szkoły za granicą składa wniosek o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie do dnia 31 lipca danego roku.",

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) datę urodzenia;",

- uchyla się pkt 3,

- po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego - w przypadku nauczyciela szkoły za granicą, o którym mowa w art. 9m ust. 2;",

- uchyla się pkt 10 i 11,

c) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera dane, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 sierpnia informuje nauczyciela o możliwości rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciela oraz wyznacza mu mentora.

4. Mentorem nauczyciela szkoły za granicą może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkoły i zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, szkoły europejskiej, a także innej szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej - za zgodą dyrektora szkoły, wpisany na listę nauczycieli mogących pełnić funkcję mentora nauczycieli szkół za granicą prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5. Nauczyciel zainteresowany pełnieniem funkcji mentora nauczyciela szkoły za granicą składa wniosek o wpisanie na listę, o której mowa w ust. 4, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.",

d) w ust. 6:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) datę urodzenia;",

- uchyla się pkt 3,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;",

- w pkt 10 wyrazy „opiekuna stażu" zastępuje się wyrazem „mentora",

- uchyla się pkt 12,

- pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) dokument potwierdzający pełnienie funkcji mentora nauczyciela szkoły za granicą, szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej, jeżeli nauczyciel taką funkcję pełnił.";

15) art. 9m otrzymuje brzmienie:

„Art. 9m. 1. Nauczyciel szkoły za granicą nieposiadający stopnia awansu zawodowego odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy.

2. Nauczyciel szkoły za granicą nieposiadający stopnia awansu zawodowego, który posiada stopień naukowy, może odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oświadczenie o wymiarze, w jakim zamierza odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela, nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

4. Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeżeli przez okres co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego prowadził zajęcia w szkole za granicą.

5. Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego oraz stopień naukowy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeżeli przez okres co najmniej 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego prowadził zajęcia w szkole za granicą.

6. W przypadku nieprowadzenia przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc przygotowanie do zawodu nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9pa ust. 5 i 6 oraz art. 9s ust. 3, ulega przedłużeniu o czas nieprowadzenia zajęć. W przypadku nieprowadzenia zajęć przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia przygotowania do zawodu nauczyciela w pełnym wymiarze.

7. W przypadku nieprowadzenia przez nauczyciela szkoły za granicą zajęć przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc okres prowadzenia zajęć, o którym mowa w ust. 4 i 5 oraz art. 9s ust. 3a, ulega przedłużeniu o czas nieprowadzenia zajęć.";

16) w art. 9n:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 wyraz „staż" zastępuje się wyrazami „przygotowanie do zawodu nauczyciela",

c) w ust. 3 wyraz „stażu" zastępuje się wyrazami „przygotowania do zawodu nauczyciela",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ponownego odbycia przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9m ust. 6, oraz dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9pa ust. 5 i 6 oraz art. 9s ust. 3.",

e) uchyla się ust. 5;

17) w art. 9o:

a) w ust. 1 wyraz „stażu" zastępuje się wyrazami „przygotowania do zawodu nauczyciela",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadaniem mentora, o którym mowa w art. 9l ust. 3, jest:

1) wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a także zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

2) udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;

3) dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie zadań określonych w planie rozwoju zawodowego;

4) umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć, w wymiarze co najmniej 1 godziny w miesiącu, oraz omówienie z nim tych zajęć;

5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela i omawianie ich z tym nauczycielem;

6) pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie przygotowania do zawodu nauczyciela planu rozwoju zawodowego.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Mentor jest obowiązany poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora.",

d) w ust. 4 i 5 wyrazy „opiekuna stażu" zastępuje się wyrazem „mentora";

18) w art. 9p:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Nauczycielowi szkoły za granicą, który w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela rozpoczął prowadzenie zajęć w innej szkole za granicą, do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela zalicza się okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela, jeżeli otrzymał pozytywną opinię mentora o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, mentor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie 7 dni od dnia zakończenia prowadzenia przez nauczyciela zajęć w szkole za granicą. Opinię uwzględnia się przy dokonywaniu oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela za cały okres przygotowania do zawodu nauczyciela.",

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nauczyciel szkoły za granicą, który w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela rozpoczął prowadzenie zajęć w innej szkole za granicą, kontynuuje przygotowanie do zawodu nauczyciela po uprzedniej zmianie planu rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Mentorem tego nauczyciela pozostaje dotychczasowy mentor.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Jeżeli w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel szkoły za granicą podjął zatrudnienie w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, lub szkole europejskiej, okres odbytego dotychczas w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4, jeżeli za ten okres nauczyciel otrzymał pozytywną opinię mentora o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w:

1) art. 9ca ust. 1 - wlicza się okres odbytego dotychczas w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela, nie dłuższy jednak niż 3 lata;

2) art. 9ca ust. 2 i 4 - wlicza się okres odbytego dotychczas w szkole za granicą przygotowania do zawodu nauczyciela, nie dłuższy jednak niż 2 lata.",

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Jeżeli w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej rozpocznie prowadzenie zajęć w szkole za granicą, okres odbytego dotychczas przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9m ust. 1 i 2, jeżeli za ten okres nauczyciel otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w:

1) art. 9m ust. 1 - wlicza się okres odbytego dotychczas przygotowania do zawodu nauczyciela w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata;

2) art. 9m ust. 2 - wlicza się okres odbytego dotychczas przygotowania do zawodu nauczyciela w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 2 lata.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5, kontynuuje przygotowanie do zawodu nauczyciela w szkole za granicą po opracowaniu i zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Dotychczasowy mentor, po wpisaniu na listę, o której mowa w art. 9l ust. 4, może realizować zadania mentora nauczyciela szkoły za granicą. Jeżeli dotychczasowy mentor nie wyraża zgody na realizowanie zadań mentora nauczyciela szkoły za granicą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyznacza nauczycielowi nowego mentora z listy, o której mowa w art. 9l ust. 4.",

f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Jeżeli nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego podejmie zatrudnienie w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej, szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, lub szkole europejskiej, do okresu, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7, wlicza się okres prowadzenia zajęć w szkole za granicą od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

6b. Jeżeli nauczyciel szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, lub szkoły europejskiej posiadający stopień nauczyciela mianowanego rozpocznie prowadzenie zajęć w szkole za granicą, do okresu, o którym mowa w art. 9m ust. 4 i 5, wlicza się okres zatrudnienia w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyjątkiem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni.",

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Nauczyciel szkoły za granicą może przerwać przygotowanie do zawodu nauczyciela albo dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku przerwy trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc przygotowanie do zawodu nauczyciela albo dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela ulega przedłużeniu o czas przerwy. W przypadku przerwy trwającej nieprzerwanie dłużej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia przygotowania do zawodu nauczyciela albo dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela w pełnym wymiarze.";

19) po art. 9p dodaje się art. 9pa w brzmieniu:

„Art. 9pa. 1. W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 2 godzin, w obecności komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

1) dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11, posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, spośród których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji;

2) mentor, o którym mowa w art. 9l ust. 3.

3. Po omówieniu przeprowadzonych zajęć, o których mowa w ust. 1, i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem komisja wydaje opinię. Opinia może być pozytywna albo negatywna i jest ustalana na podstawie liczby punktów przyznanych przez komisję.

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest sporządzana na piśmie i zawiera:

1) oznaczenie komisji wydającej opinię;

2) datę wydania opinii;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) datę przeprowadzenia zajęć i ich rodzaj;

5) imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;

6) informację o uzyskanej opinii;

7) informację o liczbie punktów uzyskanych przez nauczyciela;

8) uzasadnienie opinii;

9) imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.

5. Nauczyciel, który uzyskał negatywną opinię, o której mowa w ust. 3, odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 9 miesięcy, w trakcie którego ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 2 godzin, w obecności komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przepisy ust. 2-4 i art. 9l ust. 3 w zakresie wyznaczenia nauczycielowi mentora stosuje się odpowiednio.

6. Nauczyciel, który po przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w ust. 5, uzyskał ponownie negatywną opinię, o której mowa w ust. 3, odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy, w trakcie którego ponownie przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przepisy ust. 2-4 i art. 9l ust. 3 w zakresie wyznaczenia nauczycielowi mentora stosuje się odpowiednio.

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych i wizerunku dziecka na zajęciach, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, przeprowadzanych w sposób określony w ust. 7, jest wymagana zgoda rodzica dziecka. Zgoda rodzica dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka zawiera: datę i miejsce udzielenia zgody, cel i zakres udzielonej zgody oraz podpis rodzica potwierdzający udzielenie zgody. W przypadku braku zgody dziecko nie uczestniczy w tych zajęciach.";

20) w art. 9q:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zakończeniu przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel szkoły za granicą składa, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego wraz z opinią mentora o realizacji zadań wymienionych w tym planie. Nauczyciel dołącza do sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego pozytywną opinię, o której mowa w art. 9pa ust. 3, oraz opinie osoby kierującej szkołą za granicą i przedstawicielstwa rodziców uczniów uczęszczających do szkoły za granicą, o ile takie przedstawicielstwo zostało utworzone, dotyczące jego pracy. Niewydanie opinii przez osobę kierującą szkołą lub przedstawicielstwo rodziców w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o wydanie opinii nie wstrzymuje postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego.",

b) uchyla się ust. 5;

21) w art. 9r:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciel szkoły za granicą, który odbył przygotowanie do zawodu nauczyciela, składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1f w brzmieniu:

„1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;

2) numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;

3) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;

4) nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;

5) nazwę nauczanego przedmiotu;

6) oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

1b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2;

2) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, wraz z kopiami opinii, o których mowa w art. 9q ust. 1;

3) kopię pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela szkoły za granicą, o której mowa w art. 9q ust. 2.

1c. Nauczyciel szkoły za granicą posiadający stopień nauczyciela mianowanego i spełniający warunek, o którym mowa w art. 9m ust. 4 albo 5, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

1d. Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela;

2) numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;

3) adres poczty elektronicznej, jeżeli nauczyciel go posiada;

4) nazwę szkoły za granicą, w której nauczyciel prowadzi zajęcia;

5) nazwę nauczanego przedmiotu;

6) oświadczenie, że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

1e. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1c, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2;

2) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego okresu prowadzenia zajęć w szkole za granicą, wydanego przez osobę kierującą szkołą za granicą;

3) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

4) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego, jeżeli nauczyciel posiada taki stopień;

5) dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy;

6) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9w.

1f. Wnioski i dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 1b, 1c i 1e, składa się w języku polskim, a w przypadku dokumentów wydanych w języku obcym dołącza się tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1c, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.",

d) w ust. 5 wyrazy „art. 9j ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami „art. 9j ust. 4",

e) w ust. 6:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) datę urodzenia;",

- uchyla się pkt 3,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) numer telefonu, jeżeli nauczyciel go posiada;",

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Nauczycielowi szkoły za granicą, o którym mowa w art. 9j ust. 4, który złożył wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z ust. 5 i 6, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje decyzję o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.";

22) w art. 9s:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W skład komisji wchodzą:

1) dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, spośród których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji;

2) dwaj eksperci z listy ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11;

3) w przypadku komisji egzaminacyjnej - także mentor, o którym mowa w art. 9l ust. 3.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 9 miesięcy.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po upływie co najmniej roku i 9 miesięcy prowadzenia zajęć w szkole za granicą.",

d) w ust. 4 wyrazy „z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego" zastępuje się wyrazami „przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym",

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna wydają nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji. Zaświadczenie zawiera:

1) oznaczenie komisji egzaminacyjnej lub komisji kwalifikacyjnej;

2) datę wydania zaświadczenia;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;

5) datę egzaminu, o którym mowa w art. 9j ust. 2 pkt 5, lub przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w art. 9j ust. 4b pkt 3;

6) informację o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;

7) imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego komisji.";

23) w art. 9t:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą zawiera:

1) oznaczenie organu nadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela;

2) datę wydania;

3) wskazanie podstawy prawnej;

4) oznaczenie komisji egzaminacyjnej albo komisji kwalifikacyjnej;

5) datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej;

6) w przypadku aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego - datę wydania opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa ust. 3;

7) imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;

8) nadany stopień awansu zawodowego;

9) informację o poziomie wykształcenia nauczyciela;

10) uzasadnienie faktyczne i prawne;

11) pouczenie, czy i w jakim trybie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;

12) imię i nazwisko oraz podpis pracownika organu upoważnionego do wydania aktu nadania stopnia awansu zawodowego wraz z podaniem stanowiska służbowego.

2. W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w sposób określony w art. 9j ust. 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6.";

24) art. 9w otrzymuje brzmienie:

„Art. 9w. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,

2) tryb działania komisji, o której mowa w art. 9pa ust. 1, 5 i 6,

3) wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9pa ust. 3,

4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,

5) szczegółowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 4, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy,

6) zakres wymagań, o których mowa w art. 9j ust. 2 pkt 5 i ust. 4b pkt 3,

7) tryb działania komisji, o których mowa w art. 9s ust. 1,

8) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j ust. 2, 4 i 4b

- uwzględniając potrzebę zapewnienia wsparcia nauczycielom odbywającym przygotowanie do zawodu nauczyciela w realizacji ich obowiązków oraz doskonaleniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy, stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, potrzebę prawidłowego, sprawnego i rzetelnego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.";

25) w art. 10:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która:

1) nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz

2) posiada wymagane kwalifikacje

- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. W przypadku gdy nauczyciel w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem umowę o pracę z końcem tego roku szkolnego bez wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może nie rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem, jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie drugiego roku pracy w szkole.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Stosunek pracy z nauczycielem, który:

1) nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz

2) posiada wymagane kwalifikacje, oraz

3) posiada co najmniej 2 lata pracy w szkole, oraz

4) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy

- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

3b. Nauczyciel, który:

1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3a pkt 1-3, lecz nie spełnia wymogu, o którym mowa w ust. 3a pkt 4, albo

2) w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego

- może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka może być zawarta więcej niż jeden raz.

3c. Do ustalenia okresu, o którym mowa w ust. 3b pkt 2, przepisy art. 9ca ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.",

c) uchyla się ust. 4,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.",

e) w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele początkujący.",

f) uchyla się ust. 11,

g) w ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w ust. 3a - w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3b;",

h) dodaje się ust. 18 i 19 w brzmieniu:

„18. Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

19. Informacje, o których mowa w ust. 18, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.";

26) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, w tym powołuje mentora, dokonuje oceny pracy nauczyciela, o której mowa w art. 6a ust. 1da-1dd, oraz wskazuje nauczycielowi właściwy organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego.";

27) w art. 26 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu nauczyciela;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;";

28) w art. 27:

a) w ust. 3 wyrazy „art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3-5" zastępuje się wyrazami „art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6 oraz ust. 3-5",

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu, jeżeli w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego.

5. Do ustalenia okresu, o którym mowa w ust. 4, przepisy art. 9ca ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z przyczyny, o której mowa w ust. 4, następuje z końcem roku szkolnego, w którym upłynął okres, o którym mowa w ust. 4.";

29) w art. 30:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela początkującego - 120%,

2) nauczyciela mianowanego - 144%,

3) nauczyciela dyplomowanego - 184%

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.",

b) w ust. 6, 7 i 7a skreśla się wyrazy „poszczególnych stopni awansu zawodowego";

30) w art. 30a:

a) w ust. 1, 2 i 4 wyrazy „na poszczególnych stopniach awansu zawodowego" zastępuje się wyrazami „początkujących, mianowanych i dyplomowanych",

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „na poszczególnych stopniach awansu zawodowego",

c) w ust. 7:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „na poszczególnych stopniach awansu zawodowego",

- w części wspólnej skreśla się wyraz „kolejnych";

31) w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kobiecie w ciąży lub osobie wychowującej dziecko do lat 4 nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.";

32) w art. 39 w ust. 1 i 1a wyraz „kolejnego" zastępuje się wyrazem „danego", a wyraz „wyższy" zastępuje się wyrazem „dany";

33) uchyla się art. 40;

34) w art. 42 po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu:

„2f. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.";

35) w art. 49 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 1428 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;

3) w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 1049 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.";

36) w art. 53a ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela.

3. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

4. Nauczyciel może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.";

37) w art. 70a:

a) w ust. 3a w pkt 1 i 2 wyrazy „szkoły wyższe" zastępuje się wyrazem „uczelnie",

b) w ust. 8a w pkt 2 wyrazy „szkołom wyższym" zastępuje się wyrazem „uczelniom";

38) w art. 75 uchyla się ust. 3;

39) w art. 78:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Obowiązków członka komisji dyscyplinarnej nie można pełnić dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Członkowie komisji dyscyplinarnej powołani na trzecią następującą po sobie kadencję nie mogą stanowić więcej niż 1/2 powołanych członków komisji dyscyplinarnej.";

40) w art. 85d w ust. 3 wyrazy „art. 78 ust. 3, 4 i 6" zastępuje się wyrazami „art. 78 ust. 3, 4, 6 i 7";

41) w art. 91a:

a) w ust. 4 wyrazy „przepisy rozdziałów 2-4" zastępuje się wyrazami „przepisy art. 6-9i, art. 9p ust. 4a-6b, art. 10-28",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, do okresów, o których mowa w art. 9ca ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b i 8, zalicza się okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wymiar zatrudnienia.";

42) w art. 91d w pkt 3 skreśla się wyrazy „i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1".

Art. 2. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116 i 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 90u w ust. 4 w pkt 2 i 3 wyrazy „podmioty dokonujące oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o udzielenie dofinansowania" zastępuje się wyrazami „oraz podmioty dokonujące oceny programów";

2) w art. 94b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej pełni funkcję niezależnej instytucji audytowej, o której mowa w:

1) art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego „Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (Dz. Urz. UE L 189 z 28.05.2021, str. 1-33);

2) art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/888 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności" oraz uchylającego rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014 (Dz. Urz. UE L 202 z 08.06.2021, str. 32-54).

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi audyt programów, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, 835, 1079, 1301, 1488 i 1713).".

Art. 3. [Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.3)) w art. 28 w ust. 6 pkt 7a otrzymuje brzmienie:

„7a) liczby nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela uprawnionych do świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;".

Art. 4. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, 835, 1079, 1301, 1488 i 1713) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 po pkt 10d dodaje się pkt 10e i 10f w brzmieniu:

„10e) audyt gospodarowania środkami w ramach programu Erasmus+, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym „Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (Dz. Urz. UE L 189 z 28.05.2021, str. 1-33);

10f) audyt gospodarowania środkami w ramach programu Europejski Korpus Solidarności, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/888 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym program „Europejski Korpus Solidarności" oraz uchylającym rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014 (Dz. Urz. UE L 202 z 08.06.2021, str. 32-54);";

2) w art. 95 w ust. 1 po pkt 1c dodaje się pkt 1d i 1e w brzmieniu:

„1d) gospodarowania środkami w ramach programu Erasmus+, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym „Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym rozporządzenie (UE) nr 1288/2013;

1e) gospodarowania środkami w ramach programu Europejski Korpus Solidarności, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/888 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym program „Europejski Korpus Solidarności" oraz uchylającym rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014;".

Art. 5. [Prawo oświatowe]

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383 i 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. System oświaty wspierają:

1) organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie;

2) instytuty badawcze;

3) instytucje kultury;

4) podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.";

2) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. W szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, mogą być organizowane oddziały dziecięce dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, umożliwiające naukę w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych.".

Art. 6. [Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych]

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116 i 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na finansowanie lub współfinansowanie programów, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, może być przyznawana dotacja celowa.",

b) w ust. 2 wyrazy „Na współfinansowanie" zastępuje się wyrazami „Na finansowanie lub współfinansowanie";

2) po art. 73a dodaje się art. 73b w brzmieniu:

„Art. 73b. W przypadku dotacji celowej, o której mowa w art. 73 ust. 1, oraz dotacji celowej udzielonej w ramach środków, o których mowa w art. 73a, przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1725) nie stosuje się.".

Art. 7. [Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.4)) w art. 65:

1) ust. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program polegający na udzieleniu organom prowadzącym jednostki systemu oświaty, szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim lub podmiotom wspierającym system oświaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wsparcia ze środków Funduszu na rozwijanie infrastruktury tych jednostek, szkół lub podmiotów, wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne, kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w społeczeństwie, w tym przez rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży oraz kadry uczącej, lub rozwój branż kreatywnych.";

2) ust. 34 i 35 otrzymują brzmienie:

„34. Organy prowadzące jednostki systemu oświaty, jednostki systemu oświaty, szkoły funkcjonujące za granicą prowadzące nauczanie w języku polskim oraz podmioty wspierające system oświaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, objęte wsparciem, o którym mowa w ust. 31, są obowiązane do brania udziału w ewaluacjach i monitorowaniu programu, o którym mowa w ust. 31.

35. Przy ustalaniu wysokości wsparcia, o którym mowa w ust. 31, bierze się pod uwagę dane systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868, 1116 i 1700), kryteria sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, stopień skomplikowania działań objętych wsparciem, ich innowacyjność lub szacowaną liczbę osób, którym realizacja działania objętego wsparciem przyniesie korzyść.";

3) w ust. 36 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia, o którym mowa w ust. 31, oraz formy i szczegółowy zakres tego wsparcia,

2) tryb udzielania wsparcia, o którym mowa w ust. 31, w tym tryb oceny wniosku o udział w programie oraz wniosku o udzielenie tego wsparcia, a także zakres niezbędnych informacji zawartych w tych wnioskach,".

Art. 8. [Stosowanie przepisów do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela]

1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia dokonania oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r.

Art. 9. [Wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego]

Wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 10. [Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego]

1. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

2. W przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, którzy przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, art. 9c ust. 2 i art. 9d ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., skraca się o rok.

3. W przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

4. Od dnia 1 stycznia 2023 r. nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, jeżeli ich okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 2 lata.

5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.

6. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1, którzy do dnia 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w:

1) art. 9ca ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata;

2) art. 9ca ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

7. Nauczycielom, o których mowa w ust. 6, będącym nauczycielami, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, o którym mowa w ust. 6, wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela odpowiednio w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy zmienianej w art. 5, oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wymiar zatrudnienia.

Art. 11. [Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego]

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

Art. 12. [Skrócenie okresu pracy w szkole]

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do dnia 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, skraca się o:

1) 2 lata - jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub art. 9d ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

2) rok - jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie art. 10 ust. 2 lub 3 albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Art. 13. [Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego]

1. Osoby zatrudnione w dniu 1 września 2022 r. w kuratoriach oświaty na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, które zachowały prawo do zajmowania tych stanowisk na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618), a także:

1) do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskały stopnia nauczyciela mianowanego oraz

2) posiadają co najmniej 3-letni okres świadczenia pracy na tych stanowiskach

- z dniem 1 września 2022 r. uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, stopień nauczyciela mianowanego nadaje właściwy kurator oświaty.

3. Kuratorzy oświaty wydadzą osobom, o których mowa w ust. 1, akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. Przepis art. 9b ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) w sprawach, o których mowa w ust. 2, w stosunku do kuratora oświaty jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Art. 14. [Kontynuowanie przygotowania do zawodu nauczyciela]

1. Nauczyciele szkół za granicą, którzy złożyli wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z dotychczasowymi przepisami, realizują przygotowanie do zawodu nauczyciela, pod warunkiem że:

1) do dnia 30 września 2022 r.:

a) uzupełnią wniosek o dokument, o którym mowa w art. 9l ust. 2 pkt 9a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9m ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz

b) dokonają zmian w planie rozwoju zawodowego w zakresie czasu trwania przygotowania do zawodu nauczyciela oraz wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 9j ust. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i przedstawią do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;

2) do dnia 15 października 2022 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zatwierdzi zmieniony plan rozwoju zawodowego, o którym mowa w pkt 1 lit. b.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, rozpoczynają przygotowanie do zawodu nauczyciela od dnia następującego po dniu zatwierdzenia zmienionego planu rozwoju zawodowego zgodnie z ust. 1 pkt 2.

3. Nauczyciele szkół za granicą, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

4. W przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9m ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., skraca się o rok.

5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 3, mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.

6. Nauczycielom, o których mowa w ust. 3, którzy do dnia 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego prowadzenia zajęć w szkole za granicą, z wyłączeniem okresów nieprowadzenia przez nauczyciela zajęć w szkole za granicą trwających nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w:

1) art. 9m ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - okres wliczany do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata;

2) art. 9m ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - okres wliczany do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

7. Nauczycielom szkół za granicą, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z dotychczasowymi przepisami, decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 30 września 2022 r.

8. Nauczyciele szkół za granicą, którzy złożyli wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z dotychczasowymi przepisami i nie rozpoczęli stażu przed dniem 1 września 2022 r., oraz nauczyciele szkół za granicą, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

9. Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i nie rozpoczęli lub nie rozpoczną stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych, okres prowadzenia zajęć w szkole za granicą, o którym mowa w art. 9m ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, skraca się o:

1) 2 lata - jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub art. 9d ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, albo

d) uzyskali przed dniem 31 sierpnia 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9j ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 sierpnia 2022 r.;

2) rok - jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze skróconym na podstawie art. 10 ust. 2 lub 3 albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego albo

b) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w szkole za granicą w wymiarze skróconym na podstawie ust. 2.

Art. 15. [Przekształcenie listy, o której mowa w art. 9l ust. 4 Karty Nauczyciela]

1. Z dniem 1 września 2022 r. lista, o której mowa w art. 9l ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., staje się listą, o której mowa w art. 9l ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. nauczycielom, którzy odbywają staż według przepisów dotychczasowych, wyznacza się opiekunów stażu z listy, o której mowa w art. 9l ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Wnioski o wpisanie na listę, o której mowa w art. 9l ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2022 r., są rozpatrywane jak wnioski o wpisanie na listę, o której mowa w art. 9l ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Umowy cywilnoprawne zawarte z nauczycielami wyznaczonymi do pełnienia funkcji opiekuna stażu, o których mowa w art. 9o ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., obowiązują do końca okresu wskazanego w tych umowach.

5. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. użytkownikami systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 9k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, są również nauczyciele wpisani na listę, o której mowa w art. 9l ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pełniący funkcję opiekunów stażu.

Art. 16. [Przekształcenie systemu teleinformatycznego]

System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 9k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., staje się z dniem 1 września 2022 r. systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 9k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 17. [Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony]

Stosunek pracy z nauczycielem, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyjątkiem określonym w art. 10 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 18. [Traktowanie nauczyciela kontraktowego jak nauczyciela początkującego dla celów płacowych]

Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel, który przed tym dniem uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, dla celów płacowych jest traktowany jak nauczyciel początkujący, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 19. [Stosowanie przepisów art. 93a Karty Nauczyciela do średniego wynagrodzenia nauczycieli]

W okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przepisy art. 93a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do średniego wynagrodzenia nauczycieli ustalonego w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 20. [Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli]

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych przed dniem 1 września 2022 r., którzy od dnia 1 września 2022 r. są traktowani jak nauczyciele początkujący, o których mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje od dnia 1 września 2022 r.

Art. 21. [Ustalenie środków, o których mowa w art. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, w roku 2022]

W roku 2022 środki, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445), ustala się z zastosowaniem wskaźnika kwoty bazowej, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r. Do ustalania w roku 2022 tych środków zwiększenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 93a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się.

Art. 22. [Nauczyciele wyłączeni z możliwości uzyskania świadczenia na start]

Świadczenie na start, o którym mowa w art. 53a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie przysługuje nauczycielowi, który otrzymał świadczenie na start, o którym mowa w art. 53a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Art. 23. [Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022]

W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, ulega zwiększeniu o kwotę 251 200 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Art. 24. [Aktualizacja kwoty dotacji]

W związku z zastosowaniem od dnia 1 września 2022 r. wskaźnika, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 23, kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy zmienianej w art. 6, ulega aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Aktualizacji dokonuje się nie później niż do dnia 31 października 2022 r.

Art. 25. [Zwiększenie lub zmniejszenie środków dla jednostek samorządu terytorialnego, które w roku 2022 zwiększyły część oświatową subwencji ogólnej]

1. W przypadku gdy środki dla jednostek samorządu terytorialnego, które w roku 2022 zwiększyły część oświatową subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, zostały ustalone w innej wysokości niż kwota należna z danego tytułu, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dokonuje odpowiednio zwiększenia albo zmniejszenia tych środków.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po dokonaniu odpowiednio zwiększenia albo zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, informuje jednostkę samorządu terytorialnego o nowej kwocie zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej przysługującej tej jednostce z danego tytułu.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po dokonaniu odpowiednio zwiększenia albo zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje rozliczenia środków należnych i przekazanych w ramach pozostałych do przekazania do końca roku 2022 rat części oświatowej subwencji ogólnej.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do środków, które zwiększyły część oświatową subwencji ogólnej od dnia 1 stycznia 2022 r.

Art. 26. [Podział środków, które w roku 2022 zwiększyły rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej]

Środki, które w roku 2022 zwiększyły rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 i nie zostały podzielone między jednostki samorządu terytorialnego przed dniem 1 września 2022 r. podlegają podziałowi na zasadach określonych w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 3.

Art. 27. [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na organizowanie oddziałów dziecięcych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat]

1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na organizowanie w szkołach polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 5, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 5, oddziałów dziecięcych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, o których mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1) w 2022 r. - 592 tys. zł;

2) w 2023 r. - 17 000 tys. zł;

3) w 2024 r. - 17 000 tys. zł;

4) w 2025 r. - 17 000 tys. zł;

5) w 2026 r. - 17 000 tys. zł;

6) w 2027 r. - 17 000 tys. zł;

7) w 2028 r. - 17 000 tys. zł;

8) w 2029 r. - 17 000 tys. zł;

9) w 2030 r. - 17 000 tys. zł;

10) w 2031 r. - 17 000 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.

3. W przypadku gdy wydatki budżetu państwa planowane na zadanie, o którym mowa w ust. 1, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, ustalana będzie na ten rok maksymalna liczba dzieci, które zostaną przyjęte do oddziałów dziecięcych, o których mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w taki sposób aby wyeliminować zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1.

Art. 28. [Przepisy wykonawcze]

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 7 i 7a oraz art. 30a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 7 i 7a oraz art. 30a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2022 r. i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące realizacji programu rządowego przyjętego na podstawie art. 65 ust. 31 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu zakończenia realizacji programu rządowego i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 29. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 2, art. 4, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24 i art. 28 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 25 lit. h, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117 i 1459.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646, 655, 1116 i 1265.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561 i 1692.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA