REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1860

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184, 655, 974 i 1344) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych;

2) sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny;

3) sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;

4) wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

§ 2. [Kursy kwalifikacyjne]

Kursy kwalifikacyjne obejmują problematykę:

1) przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19;

2) przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania szczepień, do których farmaceuta jest uprawniony na podstawie art. 19 ust. 5a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657);

3) wykonywania następujących badań diagnostycznych:

a) badania podstawowych parametrów życiowych: ciśnienia krwi, tętna, pulsu oraz saturacji krwi,

b) pomiaru masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczania wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) i stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR - ang. Waist-Hip Ratio),

c) testu stężenia glukozy we krwi,

d) kontroli panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy),

e) szybkiego testu do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter - testu z krwi.

§ 3. [Postępowanie kwalifikacyjne]

1. W celu zakwalifikowania farmaceuty do odbycia kursu kwalifikacyjnego jednostka szkoląca, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej „organizatorami kursu", powołują komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

2. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, wchodzi trzech przedstawicieli organizatora kursu.

§ 4. [Informacja]

Organizator kursu zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego.

§ 5. [Wniosek o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego]

1. Farmaceuta składa do organizatora kursu wniosek o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie podanym na stronie internetowej organizatora kursu.

2. Wniosek farmaceuty, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";

3) adres do korespondencji, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli farmaceuta je posiada.

3. Do wniosku farmaceuta dołącza kserokopię lub elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 12-miesięczny staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze.

4. Organizator kursu potwierdza otrzymanie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przesyłką rejestrowaną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. [Ocena formalna wniosku]

1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku komisja kwalifikacyjna wzywa farmaceutę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania oraz poucza go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 7. [Kolejność zgłoszeń]

1. Do odbycia kursu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna kwalifikuje farmaceutów według kolejności zgłoszeń, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych.

2. Komisja kwalifikacyjna na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych sporządza listę farmaceutów zakwalifikowanych do odbycia kursu kwalifikacyjnego.

3. Komisja kwalifikacyjna niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do odbycia kursu.

§ 8. [Forma realizacji kursu]

Kurs kwalifikacyjny jest realizowany w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

§ 9. [Egzamin teoretyczny]

Egzamin teoretyczny w formie pisemnej albo ustnej lub egzamin praktyczny przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją", składająca się z trzech osób powołanych przez organizatora kursu.

§ 10. [Egzamin pisemny]

1. Egzamin pisemny jest przeprowadzany w formie testu w trybie stacjonarnym albo za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

2. Pozytywny wynik z egzaminu pisemnego otrzymuje osoba zdająca, która uzyskała co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi możliwych do uzyskania.

§ 11. [Egzamin ustny]

1. Egzamin ustny jest przeprowadzany w trybie stacjonarnym lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem i obejmuje 3 pytania egzaminacyjne.

2. Pozytywny wynik z egzaminu ustnego otrzymuje osoba zdająca, która odpowiedziała poprawnie na co najmniej 2 pytania egzaminacyjne.

§ 12. [Egzamin praktyczny]

1. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany w trybie stacjonarnym i obejmuje wykonanie 3 zadań egzaminacyjnych, których celem jest sprawdzenie w warunkach symulowanych praktycznych umiejętności farmaceuty.

2. Pozytywny wynik z egzaminu praktycznego otrzymuje osoba zdająca, która poprawnie wykonała co najmniej 2 zadania egzaminacyjne.

§ 13. [Wynik egzaminu]

Komisja niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę o uzyskanym przez niego wyniku egzaminu.

§ 14. [Odwołanie od wyniku egzaminu]

1. Farmaceuta może wnieść do komisji na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej odwołanie od wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.

2. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 15. [Wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego]

Wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1860)

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-05
  • Data wejścia w życie: 2022-09-20
  • Data obowiązywania: 2023-06-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA