REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2306

USTAWA

z dnia 29 września 2022 r.

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 323 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2023 r.";

2) po art. 323 dodaje się art. 323a w brzmieniu:

„Art. 323a. Druga kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.".

Art. 2. [Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2]

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 376) w art. 80 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na rok 2020 na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, niewykorzystane w latach 2021 i 2022, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2023 na finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane.".

Art. 3. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 526) w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w art. 53 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zawarła umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1, albo otrzymuje środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji, o których mowa w art. 390 albo art. 394 ust. 6.".

Art. 4. [Rozdysponowanie środków finansowych przyznanych na szkolnictwo wyższe i naukę na rok 2022]

Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na rok 2022, na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) oraz w art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2023 na finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane.

Art. 5. [Rozdysponowanie środków finansowych przyznanych na podstawie art. 71a ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021]

W roku 2023 środki finansowe przyznane na podstawie art. 71a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901) mogą być przeznaczone przez uczelnie publiczne oraz uczelnie uprawnione do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych również na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d oraz pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 6. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 1010 i 1117.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459 i 2185.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA